A vállalati növekedés mozgatói, forrásai és céljai a piacgazdasági átalakulást követő időszakban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81542
típus K
Vezető kutató Bélyácz Iván
magyar cím A vállalati növekedés mozgatói, forrásai és céljai a piacgazdasági átalakulást követő időszakban
Angol cím The determinants, sources and goals of Hungarian firms' growth in the period after transition to market economy
magyar kulcsszavak vállalati növekedés, növekedés forrásai, növekedést meghatározó tényezők, növekedési minták
angol kulcsszavak firm growth, financial sources of growth, determinants of firms' growth, models of growth
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Vállalatgazdaságtan
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely KVANTITATÍV MENEDZSMENT INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Balla Andrea
Bedő Zsolt
Katits Etelka
Katona Klára
Kuti Mónika
projekt kezdete 2010-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 7.679
FTE (kutatóév egyenérték) 7.58
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a piacgazdasági átalakulást követő időszak egyik legkevésbé feltárt területének, a vállalati növekedésnek a vizsgálatát célozza. A piacgazdasági rendszerre áttérést követően a vállalatok működését az erőforrás-maximalizáló attitűd helyett a teljesítmény-maximalizáló cél motiválja. Alapvető működési indikátorként a vállalat értékesítési árbevételét tekintjük, s ezt vesszük növekedési mutatóként a vizsgálódás során. Kutatásunkkal arra a kérdésre keressük a választ, hogy gazdaságunkban milyen vállalati növekedési minták azonosíthatók a vizsgált 1993 – 2007 közötti időszakban. Elemzésünkre alapozva szeretnénk kiválasztani azokat a legfontosabb vállalati gazdálkodási tényezőket, amelyek a legerősebb hatást gyakorolták a vállalati növekedésre. A kutatás alapját az ötezer legjelentősebb – hazánkban működő – vállalat tényleges és kiválasztott gazdálkodási adatai képezik. Erre az adatbázisra alapozva egyrészt pénzügyi, másrészt matematikai-statisztikai (regressziós) elemzést illetve a vállalatok szűkebb körére kitérve kérdőíves és mélyinterjús felmérést végzünk a problémakör vonatkozó szakmai irodalmának feldolgozását követően. Vizsgálataink során részletesen kitérünk a vállalati növekedés mozgatóira, pénzügyi forrásaira, alapvető céljaira és érdekeltségi körülményeire. Mivel a rendszerváltás utáni két évtized vállalati gazdálkodásának ez az aspektusa jórészt feltáratlan, így kutatásunkat hiánypótlónak tekintjük.
angol összefoglaló
This research aims at the examination of the least explored field of the time period after transition, company growth. Operations of companies after transition are motivated by an output maximization attitude instead of a resource maximization attitude. We consider return on sales as a basic operational indicator and we will use this as a growth marker in our study. In our research we look for an explanation of growth patterns that can be identified in our economy in the time period between 1993 - 2007. Based on our analysis we would like to identify those most important economic factors in company operations which have the strongest impact on company growth. The basis of the research is the chosen actual data of the five thousand most significant companies operating in Hungary. Based on this database we will perform partly a financial, partly a mathematical-statistics (regression) analysis and for a smaller part of the companies we'll develop questionari for surveying managers and we'll collect in-depth interviews after obtaining the necessary information on this particular topic from literature. During our research we will deal in depth with the triggers of company growth, its financial sources, basic aims and interest factors. We consider our work as filling a void of information as this aspect of company operations of the two decades after transition is mostly unexplored.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a 81542 OTKA-számú programban – egyéves hosszabbítással – 2010 áprilisa és 2014 márciusa között folyt. A kutatás során 4861 vállalat megfigyelése képezte a vizsgálódás alapját, amelyek közül 2243 hazai többségi tulajdonú, míg 2618 külföldi többségi tulajdonú volt. A rendelkezésünkre bocsátott adatok aggregáltan jelentek meg, az egyes szakágazatok átlagosan három vállalat adatait tükrözik. Az adatbázist az 1992-2006 közötti időszakra vonatkozóan az ECOSTAT szolgáltatta, a 2007-2012 közötti időszakra a KSH. Az adatok az 1992-2006 közötti vállalati éves jelentésekből származnak, de az anonimitás érdekében a szakágazatokon belül, három-három vállalatból álló csoportokra aggregált adatokkal rendelkeztünk. A kutatók számára gondot okozott az a tény, hogy a 2007-2012 közötti adatokat a KSH igen későn bocsátotta rendelkezésre, így azokat a szakmai zárójelentésben nem vehettük figyelembe, csak a kötetben megjelenő tanulmányok későbbi megírásakor-kiegészítésekor. Az Akadémiai Kiadóval kötött szerződés értelmében, a kötet kéziratának leadására 2014. június végén kerül sor, megjelenésére pedig ez év kora őszén. A mellékletek tartalmazzák a készülő kötetben megjelenő tanulmányok címét, a kutatók publikációs eredményeit, s a kutatás során számított és elemzett indikátorokat.
kutatási eredmények (angolul)
This research was carried out in the framework of OTKA 81542 with a year-long extension between April 2010 and 2014 March. The basis of the research was observations of 4861 companies among those 2243 were held by Hungarian majority and 2618 were owned by foreign majority owners. The data that was at our disposal appears in an aggregate form the sectors show the figures of three companies on average. The database for the time period 1992-2006 was provided by ECOSTAT, for 2007-2012 by KSH – the Hungarian Central Statistical Office. Data came from annual company reports for the period of 1992-2006, but to preserve anonymity we used three companies’ aggregated data in one group in the sectors. It was a problem that the Hungarian Central Statistical Office delivered the 2007-2012 data rather late, so we could not take these into consideration in the final report, only later at writing and supplementing the final papers appearing in the book. According to the contract signed with Akadémiai Kiadó (Academic Publishing) submitting the text will happen at the end of June 2014, it will be published early fall 2014. The appendices include the titles of the papers appearing in the future book, the publications results of the researchers, and the indicators that were computed and analyzed in the course of the research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81542
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balla Andrea: A vállalati tőkestruktúra-döntések a cash flow alakulásában. In: Vállalati versenyképesség és az állam szerepe. Hitek és tévhitek., Pázmány Press, Budapest 51-67. pp (Társszerző: Gabriela Mundaca), 2011
Balla Andrea: The Effect of Export Activity on Capital Structure Decisions., Society and Economy 2014/4. (megjelenés alatt), 2014
Bedő Zsolt: Institutional approach to Corporate Governance., Regional Studies Association Conference 2010. május, Pécs, 2010
Bedő Zsolt: Cross national diversity of corporate governance in Central and Eastern Europe: on institutional perspective., 2nd International Conference on the Economies of Central and Eastern Europe 2010. május, Tallin, 2010
Bedő Zsolt: Trust as an Intangible Commons: What are the Necessary Conditions of the Functioning of Self-Regulating Organizations, 2010. szeptember, Philadelphia, 2010
Bedő, Zsolt-Wood, G.-Demirbag, M.: Introducing Governance and Employment Relations in Central and Eastern Europe., Employee Relations Vol. 33, No 4 309-315. pp, 2011
Bedő Zsolt: A kontextusba helyezett vállalatkormányzás., Vezetéstudomány Vol. 42, No 7-8. 11-19. pp, 2011
Bedő Zsolt: Kis- és közepes vállalatok növekedését gátló tényezők, Világgazdaság Konferencia 2013. szeptember, 2013
Bélyácz Iván: A befektetések és a tőkepiac., Akadémiai Kiadó 2013. 150 p, 2013
Bélyácz Iván: Kockázat és bizonytalanság a döntésbeli alkalmazhatóság tükrében, Hitelintézeti Szemle Vol. 10, No 4. 379-386. pp, 2011
Bélyácz, I.-Kuti, M.: A makrogazdaság fenntartható finanszírozási pályájának elérhetőségéről, Közgazdasági Szemle július-augusztus, 781-797. pp, 2012
Bélyácz Iván: Várakozások, bizonytalanság, valószínűség. Értekezés a kockázat számszerűsítésének korlátairól, Közgazdasági Szemle július-augusztus, 749-780. pp, 2013
Bélyácz Iván: A vállalati beruházások szerepe a versenyképesség alakításában. In: Vállalati versenyképesség és az állam szerepe. Hitek és tévhitek, Pázmány Press, Budapest 25-31. pp, 2011
Bélyácz Iván: Ellensúlyozza-e a hitelszűkét a külföldi működő-tőkebeáramlás újkeletű fellendülése?, In: Heller Farkas Évkönyv, 2013
Katits Etelka: A vállalati válság pénzügyi menedzselése, Saldo, Budapest 507 p, 2010
Katits Etelka: Hogyan finanszírozták működésüket gazdaságunkban a legnagyobb vállalkozások?, ? Konferencia-előadás Győr, 2011. o6. 15., 2011
Katits Etelka: A vállalati válság felismerésének lehetőségei, avagy a jelzések és az okok kutatásának szükségszerűsége, Konferencia-előadás Kecskemét, 2011. 08. 25., 2011
Katits Etelka: A vállalati válságmenedzselés gazdaságunkban, avagy hogyan (ne) menedzseljünk?, Konferencia-előadás Győr, 2012. o6. 12., 2012
Katits, E.-Koltai, J.-Szalka, É.: Driving Forces of the Economic Development. (Job Creation – Efficiency – Innovation), Konferencia-előadás Sopron, 2011. 11. 12., 2012
Katits, E.- Szalka, É.- Koltai, J.: A magyar TOP 100 és a pénzügyi-gazdasági válság, avagy a belső finanszírozási erő megerősítésének kényszere, Konferencia-előadás Győr, 2013. 16. 11., 2013
Katits Etelka: Corporate value driven turnaround implementation or the exploration of restructuring potential., Konferencia-előadás Kecskemét, 2013. 09. 05., 2013
Katits, E.-Kucséber, L. Z.-Szalka, É.: The corporate life cycles and organizational restructuring examination, or the external versus internal growth, Nemzetközi konferencia-előadás Sopron, 2013. 11. 13., 2013
Katona Klára: A külföldi tőkebefektetések okainak változása Kelet-Közép-Európában, Pénzügyi Szemle Vol. 55. No 3. 656-673. pp, 2010
Katona Klára: A humán tőke szerepe a tőkepiaci versenyképesség fenntartásában, Konferencia-előadás Budapest, 2011. 12. 01, 2011
Katona Klára: Az állam szerepe a külföldi működő-tőke motiválásában és hatékonyságában. In: Vállalati versenyképesség és az állam szerepe: Hitek és tévhitek., Szent István Társulat Budapest, 71-76. pp, 2011
Katona Klára: ): Motivation and effectiveness of foreign owned companies reflecting the level of human capital and knowledge. In: A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában., Konferencia-előadás Komárom, Szlovákia, 864-875. pp, 2011
Katona Klára: Az adópolitika hatása mikro-ökonómiai szemszögből: vállalati termelékenység Magyarországon, Pázmány Law Working Papers, Vol. 2. No. 25. 1-18. pp, 2012
Katona Klára: the FDI have any positive economic effect on Hungarian Industry?, In: Economic Essays Athens, 295-308. pp, 2012
Katona Klára: Productivity and Corporate taxes in Hungary., In: International Conference on “Accounting and Management”. Zagreb, 1-15. pp, 2012
Katona Klára: Corporate production and financing choices in Hungary., International Conference Braga, 2013. 10. 4-5. Journal of Accounting and Management, 2013
Kuti Mónika: The Role of External Debt in the International Investment Position in Hungary., Working Paper 03/2001 School on Local Development University of Trento, Italy, 1-22. pp (Társszerző: Bélyácz Iván), 2011
Kuti Mónika: A beruházási és a finanszírozási döntések interakciói., Hitelintézeti Szemle Vol. 10. No. 3. 226-240. pp, 2011
Kuti Mónika: Az integrált vállalati kockázatkezelés, Hitelintézeti Szemle Vol. 10. No. 6. 619-633. pp, 2011
Kuti Mónika: A kockáztatott cash flow, a pénzügyi flexibilitás és a finanszírozási korlát., Pénzügyi Szemle Vol. 56. No. 4. 492-505. pp, 2011
Kuti Mónika: A fenntarthatóság és a pénzügyek integrálhatóságának kihívásai., Hitelintézeti Szemle (megjelenés alatt), 2014
vissza »