Az affektivitás a filozófiában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81576
típus K
Vezető kutató Boros Gábor
magyar cím Az affektivitás a filozófiában
Angol cím Affectivity in philosophy
magyar kulcsszavak affektivitás, érzelmek, filozófiai pszichológia, elmefilozófia, filozófiatörténet
angol kulcsszavak affectivity, emotions, philosophical psychology, philosophy of mind, history of philosophy
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Filozófiai antropológia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Blandl Borbála Edit
Farkas Katalin
Gulyás Péter
Gyenge Zoltán
Kocziszky Éva
Lautner Péter
Mesterházi Miklós
Olay Csaba
Szalai Judit
Szántó Veronika
Ullmann Tamás
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2015-09-30
aktuális összeg (MFt) 15.813
FTE (kutatóév egyenérték) 19.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja az érzelmekkel kapcsolatos jelenségek vizsgálata, mind tematikus, mind történeti nézőpontokból. Az affektivitás napjaink filozófiájában és filozófiatörténetében egyaránt népszerű téma. Ez részben annak a felismerésnek köszönhető, hogy számos-többek között a racionalitással, a tudattal és az erkölcsi motivációval kapcsolatos-filozófiai kérdés megválaszolásához szükség van arra, hogy alaposabban megértsük az érzelmek természetét, a mentális életben betöltött szerepét, és a cselekvéssel, illetve az erkölccsel való kapcsolatát. Munkánk az érzelmek filozófiai kutatásának azon nemzetközi irányához kapcsolódna, amely analitikus és fenomenológiai módszereket is felhasználva, valamint az empirikus tudományok eredményeit is figyelembe véve közelíti meg az érzelmekre vonatkozó kérdéseket. A kutatás várható konkrét eredményei nemzetközi mércével is számottevő tanulmányok, monográfiák, előadások, valamint budapesti konferencia és műhelyszeminárium.
Eredményeink megvalósulásának nincsenek speciális kockázati tényezői.
angol összefoglaló
The aim of the project is the investigation of the phenomenon of affectivity from both thematic and historical perspectives. Emotion is a popular topic in philosophy and the history of philosophy today. A number of philosophical questions (pertaining, e.g., to rationality, consciousness, and moral motivation) seem to require a more thorough understanding of what emotions are, of their role in mental life, of the relationship between emotion and action, emotion and morality, and so on. Our work would join the international philosophical trend of researching the emotions in a multipronged way, by analytic, as well as phenomenological methods, also keeping abreast of developments in empirical sciences such as psychology and neurophysiology. We expect to produce articles and monographs as well as give talks that are also significant by international standards. We plan to organize a conference and a workshop in Budapest.
There are no risks to the realization of these tasks involved.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatócsoport fő célkitűzése volt, hogy az utóbbi évek nemzetközi kutatásának eredményeire építve újraalapítsa az érzelemfilozófiai kutatást hazánkban, éspedig úgy, hogy elhozza a téma jeles külföldi szakértőit és közös konferenciákat szervez, közös publikációkat jelentet meg, miközben nem feledkezik meg a pszichológia új eredményeinek figyelembe vételéről sem, vagyis interdiszciplináris konferenciákat is szervez és ilyen jellegű publikációkat ad ki. Filozófiai oldalról ez egyrészt az érzelemfilozófia történeti szakaszainak elmélyült vizsgálatát, másrészt a különböző filozófiai irányzatok eltérő megközelítésmódjainak bemutatását, előnyös és hátrányos oldalainak mérlegelését jelentette. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a kutatócsoport tagjai különféle módszertani eszközökkel és más-más irányból közelítették meg mind a történeti elméleteket, mind a tematikus problémákat. Munkáinkat részben az analitikus, részben a fenomenológiai nézőpont, részben ezek valamilyen ötvözése jellemezte, miközben – a kortárs érzelemfilozófia követelményeinek megfelelően – az empirikus tudományok eredményeit is figyelembe vettük.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim of the group of research was to re-establish this kind of research in our country based on the results of the international research activities in the latest decades. The main idea was to invite the best-known philosophical experts of the topic in order to organize workshops and conferences, publish joint articles, without neglecting the new results of research in psychology and in other relevant disciplines. From the philosophical point of view, this meant the deepening of the investigation of the most important historical periods of philosophy of emotions on the one hand and on the other hand the presentation of the divergent ways the various philosophical disciplines make use of when approaching the topic, the deliberation of their respective advantages and disadvantages. To sum it up in advance: we can maintain that the member of the project approached both the historical analyses and the thematic problems with various methodological means and from various points of view. Our research was partly characterized by the analytical, partly by the phenomenological method, partly by some mixture of these two. Neither did we neglect – according to the demands of the contemporary philosophy of emotions – the results of empirical sciences.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81576
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Boros Gábor: „The Passions”, D. Clarke & C. Wilson (eds): The Oxford Handbook of Philosophy in Early Modern Europe, Oxford: Oxford University Press, 2011., pp. 182-200, 2011
Boros Gábor: Egos and Communities in Early Modernity”, H. Busche, St. Heßbrüggen-Walter (szerk.): Departure for Modern Europe. A Handbook of Early Modern Philosophy (1400-1700), Hamburg: Meiner Verlag, 2011., 395-408., 2011
Boros Gábor / Szalai Judit (szerk.): Az érzelmek filozófiája. Szisztematikus-történeti tanulmányok, Budapest: L’Harmattan, 2011., 165 o., 2011
Olay Csaba: Heidegger szenvedélyelmélete, Boros Gábor / Szalai Judit (szerk.): Az érzelmek filozófiája. Szisztematikus-történeti tanulmányok, Budapest: L’Harmattan, 2011.,10-114., 2011
Szalai Judit: Az érzelmek szubjektív normativitása, Boros Gábor / Szalai Judit (szerk.): Az érzelmek filozófiája. Szisztematikus-történeti tanulmányok, Budapest: L’Harmattan, 2011., 140-147., 2011
Gulyás Péter: A hidegség Descartes-nál, Boros Gábor / Szalai Judit (szerk.): Az érzelmek filozófiája. Szisztematikus-történeti tanulmányok, Budapest: L’Harmattan, 2011.,90-100., 2011
Lautner Peter: Harag és gyűlölet a Rétorikában, Radvánszky Anikó (szerk.), Retorika – Irodalom – Poétika. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2011, 30-40., 2011
Szalai Judit: Kettős megtévesztés, Magyar Filozofiai Szemle 2011/1. (55. évfolyam) 56-62., 2011
Lautner Péter: Aristotle on the Intentional Nature of Emotions, Croatian Journal of Philosophy 12(2012), 221-237, 2012
Olay Csaba: Szociológiai mozzanatok Heidegger az-ember elemzésében, Olay Csaba – Boros Gábor – Tillmann Reiz (szerk.): Filozófia, tudás, szociológia. DUGPhil – NMFT, Budapest 2012. 211-222., 2012
Boros Gábor, Gulyás Péter: „Admiratio und generositas. Wie Spinoza einen Faden von Descartes aufnimmt, zerreißt und die zwei teile Kant überreicht, A. Tilkorn (szerk.): Kant und Spinoza, Wolfenbütteler Forschungen, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission, 2012., 91-108., 2012
Boros Gábor: Hume szenvedélyelmélete és a descartes-i örökség, in: MFSz, 56 (2012), 1. szám, 61-71, 2012
Boros Gábor: Remény, félelem, boldogság – XVII. századi perspektívák, in: Papp Zoltán (szerk.): “Viharnak kitett szavak által”. Tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi K, 2012
Boros Gábor: Bevezetés: A cogitótól a generositéig. A descartes-i fa organikus egysége, R. Descartes: A lélek szenvedélyei és más írások, Budapest: L'Harmattan, 2012., 14-51, 2012
Boros Gábor, Gulyás Péter - fordítás, szerkesztés: R. Descartes: A lélek szenvedélyei, R. Descartes: A lélek szenvedélyei és más írások, Budapest: L'Harmattan, 2012.,, 2012
Farkas Henrik: A megcsalt gondolkodás, Liget, 2013/1. január, 87-93.o., 2013
Farkas Henrik: Az élet fenomenológiája, Michel Henry: Az élő test, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2013, 5-33. o., 2013
Farkas Henrik: Michel Henry élete és munkássága, Michel Henry: Az élő test, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2013, 155-89. o., 2013
Lautner Péter: Akraszia és mentális konfliktus a Prótagoraszban, Fodor György - Sarbak Gábor (szerk.), Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére. Budapest: Szent István Társulat, 2013, 95-107., 2013
Boros Gábor: “Ricœur szeretetről és igazságosságról”, Bengi László, Hovány Márton, Józan Ildikó (szerk.): “Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, Pozsony: Kalligram, 2013, 535-542, 2013
Boros Gábor: Az együtt-nem-ivás elviselhetetlen bája – lábjegyzetek lakomákhoz, Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 11. A szerelem, Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, SZTE BTK Filozófia Tanszék, Stá, 2013
Boros Gábor: Leo Strauss Rousseau-ról, Holmi, 25 (9), 1118-1128. o., 2013
Boros Gábor: A szeretet/szerelem filozófiája. Szisztematikus-történeti tanulmányok, Budapest, 2014
Szalai Judit: Kortárs angolszász érzelemfilozófia, Budapest: L'Harmattan, 2013
Boros Gábor, Pólya Tibor (szerk.): Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófiai és pszichológiai tanulmányok, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014
Boros Gábor (szerk.): Szeretet és gyűlölet, undor és gőg. Érzelemfilozófia a realista fenomenológiában. Kolnai Aurél és Max Scheler írásai, Budapest: ELTE BTK, 2014
Gyenge Zoltán: Schleiermacher vallásos érzülete, kellék 50 "Érzelemelmélet", 77-84, 2013
Olay Csaba: Világviszonyunk affektivitása: Dilthey, Husserl, Heidegger, Boros-Pólya (szerk.): Szenvedély, szerelem, narrációk, 143-160., 2014
Ullmann Tamás: A tudattalan érzelmek logikája, Boros-Pólya (szerk.): Szenvedély, szerelem, narrációk, 166-175., 2014
Boros Gábor: A realista érzelemfenomenológia esélyei és veszélyei Kolnai Aurél példáján, Boros Gábor (szerk.): Szeretet és gyűlölet, undor és gőg, 19-31., 2014
Farkas Henrik: Probléma és perspektivizmus, Magyar Filozófiai Szemle, 2014. 58.évf., 2.szám, 130-138., 2014
Boros Gábor: Vallási érzelmek Pascalnál és Descartes-nál, különbség, XV./1. szám, 2015 május, 2015

 

Projekt eseményei

 
2012-02-28 12:28:48
Résztvevők változása
2011-06-14 11:08:53
Résztvevők változása
vissza »