A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81718
típus K
Vezető kutató Piskóti István
magyar cím A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás
Angol cím Paradigm of the social marketing - theoretical-methodological research
magyar kulcsszavak társadalmi marketing, társadalmi problémák és felelősség,
angol kulcsszavak social marketing, social sensibility, awareness, govermental marketing,
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ipari tanulmányok
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Marketing és Turizmus Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Dankó László
Molnár László
Nagy Szabolcs
Szántó Ákos
projekt kezdete 2010-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.252
FTE (kutatóév egyenérték) 2.49
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja - a nemzetközi elméleti iskolák, szakirodalmak, módszertani tapasztalatok feldolgozására, a magyar lakosság a különböző társadalmi problémákkal, tématerületekkel kapcsolatos magatartásának, attitűdjeinek, értékprofiljának, a társadalmi marketing megközelítéséhez, eszközeihez való viszonyának empirikus vizsgálatára, valamint a társadalmi marketing jelenlegi hazai gyakorlatának értékelésére épülően - a társadalmi marketing átfogó elméleti-módszertani hatás-modelljének kidolgozása, s az alkalmazásterületi sajátosságok kereteinek a felvázolása. A végzendő kutatásunk kiinduló hipotézisei:
1. Hiányos és nem egyértelműen definiált a társadalmi marketing értelmezése, nincs általános, elfogadott szintézis az eltérő megközelítések között.
2. A lakosság alapvető attitűdjei, a társadalmi problémák kezelése kapcsán kialakult értékrendjének, magatartásának reális ismerete elengedhetetlen meghatározója a sikeres társadalmi marketing módszertan kialakításának.
3. A marketing tudományos paradigmái, elméleti iskoláinak felhasználásával kialakítható társadalmi marketing elméleti-módszertani kerete, hatás-modellje, feltárhatóak alkalmazási sajátosságai.
4. A társadalmi marketing jelenlegi hazai stratégiai és operatív gyakorlata – egyes problématerületeken, s intézményi szinteken – igen differenciált eredményességű, gyakorta ötlet- és kampányszerűen működik, hiányzik a felelős szereplők integrált tevékenységének összekapcsolása, módszertani megalapozottsága.
A kutatás várható eredménye a feltáró jellege mellett, a közösségi és szervezeti szintű alkalmazás-módszertani válaszok sajátosságainak, a társadalmi marketing rendszerének elméleti, modellszerű megalapozása.
angol összefoglaló
The main objectives of the research are as follows:
• to meta-analyze the domestic and international literature of social marketing to describe and compare different approaches
• to conduct empirical research on the behaviour and values of the Hungarian population; and on their attitudes toward social marketing (social issues and its symptoms)
• to analyze the up-to-date best practices in the field of social marketing
• to design a comprehensive theoretical-methodological impact-model of social marketing.
The following hypotheses of the model are to be tested:
1. The definition of social marketing is incomplete, unambiguous. A generally and widely accepted definition of social marketing cannot be found in the literature.
2. Deep knowledge of the attitudes, behaviour and values of the population on social difficulties are indispensable determinant of the elaboration of successful social marketing methodologies.
3. Theoretical-methodological frame of, and the impact model of social marketing and its particularities can be elaborated by the scientific paradigms of marketing and the theoretical schools in social marketing.
4. The applied social marketing in Hungary both at strategic and operational level has not yet been matured as it has too differentiated efficiency; it does not works systematically (ad-hoc), and the methodological soundness and coordination of the integrated activities of responsible actors is often missing.

The expected outcome of the empirical research is the identification and analysis of the elements of the methodological model of social marketing, which will provide answers to social issues at collective and organizational level besides its exploring nature.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A tervezett kutatási programot mind szakmai, mind pedig konkrét tevékenységek vonatkozásában sikerült megvalósítani. Az elemzéseink alapján mélyítettük a társadalmi marketing értelmezését, elhelyezve a marketing iskolák, a marketing tevékenységi fókuszok rendszerébe. A társadalmi marketing kívánatos gyakorlataként az értékközösségek kialakítására épülő stakeholder menedzsmentet megvalósító integrált modellt, tervezési és realizálási módszertant fogalmaztuk meg. Az empirikus kutatásunkban – nemzetközi és saját fejlesztésű skálákon – vizsgáltuk a magyar lakosság társadalmi problémák és a társadalmi marketing alkalmazása iránti érzékenységét, attitűdjeit, magatartását meghatározó modell-tényezőket, összefüggéseket. A környezet- és egészségtudatosság, valamint a településidentitás mérésére, a magatartási sajátosságok vizsgálatára és társadalmi marketing általi befolyásolására rész-modelleket alkottunk, s egy országosan reprezentatív mintán értelmeztük. A megközelítéseink gyakorlati alkalmazhatóságát valós szituációkban vizsgáltuk. (fiatalok elvándorlása, belváros újraélénkítése, öko-klaszter stb.) A kutatás során két tematikus konferenciát szerveztünk,14 konferencián, 20 előadással vettünk részt,, összesen 34 kapcsolódó publikációt készítettünk, melyeket képzési tananyagainkba folyamatosan beépítjük.
kutatási eredmények (angolul)
We managed to implement our research program in terms of both the number and the depth of the planned activities and research phases. Based on our research finding we re-defined social marketing in Hungarian context both in theory and practice. As the best practice of social marketing we defined an integrated stakeholder management model based on building value-communities. We also developed its planning and implementation methodology. Using international and own measuring scales, we analyzed the social marketing and social issues related sensitivity and attitudes of the Hungarian population, the elements of the model and the relationship among them in our empirical research. We developed partial models to analyze environmental-, and health consciousness and measure identity with settlements in order to understand how to change attitudes and behavior. We used representative, country-wide questionnaire survey to get data for analysis. We tested the practical applicability of our approaches in real situations (migration of the youth, revitalization of the city centre, eco-cluster, etc.). We organized two conferences during the research period. We participated in 14 conferences with 20 papers. Altogether, we have written 34 publications on the different fields of social marketing, of which content has gradually been integrated into our teaching materials.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81718
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Piskóti István: A társadalmi marketing modellje és hazai működésének feltételei, Gazdaságtudományi Közlemények 6. kötet 1.sz. 103-120.o, 2012
Piskóti István: The Social Problem Sensitivity of the Hungarian population and Their Social Marketing Sensitivity, Theory-Methodology-Practice Volume 8. Number 1. 59-67.o., 2012
Nagy Szabolcs: A társadalmi marketing aktuális kérdéseiről - a környezettudatos magatartás mozgatóerői, Gazdaságtudományi Közlemények 6. kötet 1.sz. 69-84.o., 2012
Piskóti István – Nagy Szabolcs – Molnár László –Marien Anita: Identification Between Individuals And Places Of Residence, 2012 MAG (Marketing in Asia Group) Scholar Global Business, Marketing and Tourism Conference , Győr, Magyarország, 2012. május 29- június 2., 2012
Nagy Szabolcs – Piskóti István – Molnár László – Marien Anita: The Relationship Between Values And General Environmental Behaviour, 17th International Scientific Conference "Economics and Management-(ICEM-2012)", Tallinn, Észtország, 2012. március 28-30., ECONOMICS AND MANAGEMENT: 2012. 17 (1), I, 2012
Nagy Szabolcs – Piskóti István – Molnár László – Marien Anita: Environmentally Conscious Behaviour In Hungary, EMAC 2012, European Marketing Academy, 41st Annual Conference, Lisbon, Portugal, May 22-25,, 2012
István Piskóti – Szabolcs Nagy: Elements And An Empirical Analysis Of An Integrated Social Marketing Model In Hungary, EMAC 2012, European Marketing Academy, 41st Annual Conference, Lisbon, Portugal, May 22-25, 2012
Nagy Szabolcs – Piskóti István – Molnár László – Marien Anita: Environmentally Conscious Behaviour-Based Segmentation in Hungary, 2012 MAG (Marketing in Asia Group) Scholar Global Business, Marketing and Tourism Conference , Győr, Magyarország, 2012. május 29- június 2., 2012
Piskóti István: A társadalmi marketing fogalmi keretei, modellje és hazai működési lehetőségei, Piskóti,I.: Marketingkaleidszkóp 2012 - ME Marketing Intézet ISSN- 2062-2260 - 139-166.o., 2012
Piskóti István: Régió- és településmarketing - marketingorientált fejlesztés, márkázás, Akadémiai Kiadó ZSBN 978 963 05 9186 7 p. 400, 2012
Piskóti István: Marketingalkalmazások - a marketingelmélet és gyakorlat kérdései, Habilitációs értekezés - Miskolci Egyetem, kézírat, 2012
Marien Anita: A lakossági elégedettség és a helyben maradás tényezők összefüggései, "Coopetition" verseny és együttműködés a marketingben - MMSZ MOK 18.konferencia Miskolc 2012.08.30-31. ISBN 978-963-661-995-4 - 44. előadás, 2012
Piskóti István: Elemek a társadalmi marketing modelljéhez, "Coopetition" verseny és együttműködés a marketingben - MMSZ MOK 18. konferenciája ISBN 978-963-661-995-4 - 24.előadás, 2012
Nagy Szabolcs: A társadalmi marketing, különös tekintettel a környezettudatosság aktuális kérdéseire Észak-Magyarországon, "Coopetition" - verseny és együttműködés a marketingben - MMSZ MOK 18. konferencia Miskolc 2012.08.30-31. - 28.előadás, 2012
Piskóti István: A marketing elmélete - a vevőorientációtól a társadalmi marketingig, Jubileumi tanulmánykötet, 2011
Nagy Szabolcs: Környezettudatos marketingkommunikáció, Marketing Oktatók Klubja Országos Konferenciája, 2010
Nagy Szabolcs: Az önkéntesség szerepe a környezettudatos marketingben és a vállalatok CSR tevékenységében, Marketingkaleidoszkóp 2010 - Miskolci Egyetem MIM 223-234.o., 2010
Nagy Szabolcs: A módosított Új Környezeti paradigma (NEP) vizsgálata, Tudásalapú társadalom - Tudástranszfer - Értékrendváltás Nemzetközi Konferencia kiadványa, ME-GTK Miskolc, 2011
Piskóti István: A társadalmi marketing integrált rendszere - keretek és alkalmazások, Tudásalapú társadalom-Tudástranszfer-Értékrendváltás Nemzetközi Konferencia kiadványa, ME-GTK Miskolc-Lillafüred, 2011
Piskóti István: A megoldás vagy csak divat? A turiszttikai desztinációmenedzsment rendszer elvei és gyakorlati megoldásai, Örökségértékek és turizmusfejlesztés Szimpózium kiadványa, Sárospatak 251-273.o., 2011
Piskóti István: Marketingrealizálás – stratégiák-folyamatok-szervezeti megoldások, Töröcsik-Kuráth (szerk.) Egyetemi marketing – Pécsi Tudomány Egyetemi kiadó – 189-208.o., 2010
Piskóti István: A felsőoktatás piaca és marketingje, Marketingkaleidoszkóp 2010 - Miskolci Egyetem MIM, 273-304.o., 2010
Piskóti István: A turizmusmarketing szintjei – szakmai együttműködés és vállalkozói lehetőségek, Marketing Reloaded Magyar Marketing Szövetség XX.Országos Konferenciája, 2010
Piskóti István: Nagyrendezvények európai gyakorlata – tapasztalatok és tanulságok, Magyar Urbanisztikai Társaság 30. Országos Konferenciája Pécs 2010. november 18-19., 2010
Piskóti István: Mega Event Marketing - nagyrendezvények a városok, térségek fejlesztésére és imázsára, Marketingkaleidoszkóp 2010 - Miskolci Egyetem MIM 305-320.o., 2010
Nagy Szabolcs: Az önkéntesség szerepe a környezettudatos marketingben és a vállalatok CSR, IX. Regionális Tanácsadási Konferencia, ISBN 978-963-661-947-3, Miskolc, 2010., 2010
Mató-Juhász Annamária - Marien Anita: Az egészség, mint a közösség alappillére, Marketingkaleidoszkóp 2010 - Miskolci Egyetem MIM 181-194.o., 2010
Dankó László: Képzett fiatalok megtartásának támogatása a társadalmi, Marketingkaleidoszkóp 2010. Miskolci Egyetem MIM 33-62.o., 2010
Dankó László: Közösségi turizmusfejlesztés Tokaj-hegyalján, Marketingkaleidoszkóp 2010 - Miskolci Egyetem MIM 33-62.o., 2010
Piskóti István: Módszertani és szervezeti megoldások az egyetemi marketingben, Felsőoktatási Műhely (ISSN: 1789-1922) II: (2) pp. 39-51., 2011
Dankó László: Vissza a szülőföldre, Zemplénbe – társadalmi marketing alkalmazása egy TÁMOP projektben, Piskóti,I.(szerk.): Marketingkaleidoszkóp 2012 53-71.o., 2012
Nagy Szabolcs: A környezettudatos fogyasztás látens változós modellezése, Felelős marketing - MMSZ, Marketing Oktatók Klubja 2011. évi Konferenciája 2011. 7 p. Pécs, 2011.08.29-08.30., 2011
Marien Anita: A sikeres városmarketing kulcsa az elégedett lakosság, Piskóti,I.(szerk.): Marketingkaleidoszkóp 2012 91-96.o., 2012
Nagy Szabolcs: A környezettudatos magatartás vizsgálata, Piskóti,I.(szerk.): Marketingkaleidoszkóp 2012 -ME Marketing Intézet ISSN 2062-2260 - 125-138.o., 2012

 

Projekt eseményei

 
2012-06-25 14:02:19
Résztvevők változása
vissza »