A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
82048
típus K
Vezető kutató Vargáné Dr. Balogh Judit
magyar cím A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630)
Angol cím Secler society and local government in the early modern ages in Transsylvania (1530-1630)
magyar kulcsszavak Erdélyi Fejedelemség, Székely társadalom, önkormányzat-történet,
angol kulcsszavak Transylvanian Principality, Secler society, local-government
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Oborni Teréz
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-01-31
aktuális összeg (MFt) 6.320
FTE (kutatóév egyenérték) 4.87
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja, hogy az 1530 és 1630 közötti időszakra vonatkozóan feltárja a székely társadalom és kormányzat történetének lehetőség szerint minél több elemét. A kutatás fontos része egy szisztematikus forrásfeltárás azzal a céllal, hogy a témára vonatkozóan egy jól használható forráskiadványt lehessen összeállítani. A forráskiadványhoz a kutatásban résztvevő két kutató által készített részletes és alapos bevezető tanulmány csatlakozik majd.
Mivel a két kutató eddigi munkássága során pontosan megismerte a kutatni kívánt levéltárak anyagait, ezért világos ismeretekkel rendelkezünk a feldolgozandó anyag mennyiségéről. Éppen ezért reálisan meg tudjuk ítélni a tervezett megvalósíthatóságát.
A székely társadalom történetére vonatkozó ismereteink, csakúgy, mint a székely kormányzat történetére vonatkozó ismereteink ősforrása a számos nagyszerű történészi eredmény ellenére gyakran még manapság is Szádeczky-Kardoss Lajos alapvető munkája; A székely nemzet története és alkotmánya. Azt reméljük, hogy a forráskiadványunk és a hozzákapcsolódó tanulmány nem csak a kutatók és érdeklődők számára teszi hozzáférhetővé a téma legalapvetőbb forrásait, de bizonyosak vagyunk benne, hogy kutatásaink eredményei alapvetően fogják megváltoztatni, pontosítani, bővíteni a kora újkori székelység történetéről eddig kialakult képet. Sőt, a székely társadalom belső struktúrájának világossá válása az erdélyi nagypolitika számos elemét is megvilágíthatja, érthetőbbé teheti, csakúgy, mint Erdély kormányzatának összes kérdésének pontosítása. Ez a székelység Erdélyen belüli elhelyezését és a fejedelmek mindenkori székely politikáját is érthetőbbé teheti, és eddigi tudásunkat új színekkel gazdagíthatja.
angol összefoglaló
The purpose of this research is to explore as many aspects as possible of the history of Sekler society and government between 1530 and 1630. A very important phase of the research will be a systematic investigation of sources with an eye to the compilation of a user-friendly source edition in the subject. The source edition will be accompanied by a detailed in-depth introductory essay by the two researchers.
As the two researchers have obtained precise information about the materials in the archives to be researched throughout their previous research work, we have a clear idea about the quantity of the material to be processed. For this reason we can give a realistic estimate about the viability of our research plan.
Inspite of the research results of excellent historians, the main source of our knowledge about Sekler society as well as about Sekler government has remained even today the seminal work of Lajos Szádeczky-Kardoss. We hope that our source edition and the accompanying essay will not only make accessible basic sources of this subject for researchers and aficionados but also that our results will fundamentally change, refine and extend the picture we now have of the early modern history of the Seklers. In addition, clarifying the inner structure of Sekler society as well as refining all the questions concerning Transylvanian government may shed new light and explain several aspects of Transylvanian macropolitics. This will also clarify the position of the Seklers within Transylvania as well as the Sekler policy of the princes and will enrich our existing knowledge.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás ideje alatt a pályázatban meghatározott ütemtervet követtük. Ennek megfelelően sikerüét feltárnunk mindazon levéltári forrásokat, amelyeket a téma szempontjából relevánsnak ítéltünk. Ezek részben a kolozsvári és a marosvásárhelyi levéltárakban található udvarhelyszéki és marosszéki periratok, valamint a kolozsvári, a marosvásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi levéltárakban található családi levéltáraknak a meghatározott időszakra vonatkozó iratai, az MNL Országos Levéltárban található források. A felsorolt forrásokat részint lefotóztuk, részint lemásoltattuk. A források feldolgozását elvégeztük. A kutatás ideje alatt a feldolgozott anyagból Balogh Judit évente 5-6 konferenciaelőadást tartott és két-három tanulmányt készített, valamint tovább dolgozott a székely társadalom kora újkori történetén, erről többek között az MTA BTK TTI által szervezett konferencián valamint a kolozsvári Bethlen-konferencián tartott előadást, valamint a székelyudvarhelyi székelység-történeti monográfia konferencián. Oborni Teréz a székely önkormányzatra vonatkozó fejedelmi rendelkezéseket valamint széki rendezésre vonatkozó iratanyagot kutatta és több előadást tartott e tárgyban valamint több tanulmányt publikált. A hatalmas iratanyag tökéletesen alkalmas egy teljes székely monográfia elkészítésének alapanyagául. A feldolgozott források közül számos, a kutatás címe szempontjából releváns iratból okmánytárat állítottunk össze, amelyhez elemző tanulmányokat mellékeltünk.
kutatási eredmények (angolul)
During the time of the research we followed the plan laid down in our application. Thus we managed to explore all the archive sources we considered relevant for the subject. These are protocols from Udvarhelyszék and Marosszék found in the archives of Cluj and Timisoara on the one hand, and protocols covering the period in question housed in family archives in Cluj, Timisoara and Sfantu Gheorghe on the other. We have completed the analysis of the sources. During the time of research Judit Balogh did 5-6 conference presentations and wrote 2-3 research papers based on the analysed material. She continued her research of the history of early modern Sekkler society, of which she gave account at the Gábor Bethlen conference in Cluj and at the historical monograph conference „Sekklers at Székelyudvarhely.” Teréz Oborni researched the decrees of princes concerning Sekkler self-government, and she did presentations at conferences and published several papers in this subject. The enormous amount of documents serves as a perfect basis for an entire Sekkler monograph. From among the sources analysed we selected a great number of documents relevant to our research and put together a cartulary with explicatory essays attached.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=82048
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balogh Judit - Oborni Teréz: A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630), kézirat, 2014
Balogh Judit: Székelyföldi karrierek, az udvarhelyszéki nemesség hatalomszerzési lehetőségei a 16. század második felében., L’Harmattan, Budapest, p. 309., 2011
Balogh Judit – Horn Ildikó: Erdélyi méltóságviselők Bethlen Gábor korában, L’Harmattan, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest., 2011
Oborni Teréz: A végek őrzői – adalék a kézdiszéki Bereck oppidum kora újkori történetéhez. Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára., Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület. 2010. 209-215., 2011
Oborni Teréz: „Zágon felé...” – egy székelyföldi faluprivilégium a 17. század elejéről. In: Lisztóczky László irodalomtörténész köszöntésére készült kötetben., Megjelent 2011 február végén. Pontos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre., 2011
Balogh Judit: Székelyudvarhely város szerepváltozásai a 16-17. században, URBS Várostörténeti Évkönyv - megjelenés alatt, 2012
Balogh Judit: A székely elit változásai a 16-17. században, Megjelenés alatt a Debreceni Egyetem BTK Történelemtudományi Intézete által a Hungarológiai Konresszus szekció-kötetében, 2012
Balogh Judit: Udvarházépítés mint a székely nemesi reprezentáció eszköze a 16-17. században, Megjelenés alatt a Kastélyok, udvarházak a régi Székelyföldön c. konferenciakötetben Sepsiszentgyörgyön, 2012
Oborni Teréz: Az erdélyi fejedelmek székelyeknek adott címeres levelei – válogatás a Magyar Országos levéltár okleveleiből. Bevezetés., (Kiállítás-katalógus, Sepsiszentgyörgy, 2011. szept. 21-25.) Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megye Tanácsa, 2011. [25 p.], 2011
Balogh Judit - Oborni Teréz: Székely főemberek a kora újkorban, (önálló füzet, számozatlan old.) (Magyar Történelmi Archivum) Budapest, Archiv Kiadó, 2011., 2011
Balogh Judit - Oborni Teréz: A székely társadalom az újkorban, (önálló füzet, számozatlan old.) (Magyar Történelmi Archivum) Budapest, Archiv Kiadó, 2011., 2011
Oborni Teréz: A királybírák szerepe a székely székekben a 16. század második felében, „…éltünk mi sokáig ’két hazában’…” Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Szerk.: Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012
Oborni Teréz: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben (tanulmányok), Udvartörténet kötetei IV. Sorozatszerkesztő: Szabó Péter., 2012
Oborni Teréz: A hadkötelezettség alól felmentett székely települések a 16-17. században, Emlékkönyv Bak Borbála születésnapjára (Megjelenés alatt), 2013
Balogh Judit: Az udvarhelyszéki periratok jog- és társadalomtörténeti tanulságai, Konferenciák, műhelybeszélgetések sorozat V. Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványa, 2012
Balogh Judit: Politikaformáló székely főemberek II. Rákóczy György Erdélyében, Századok 2012/5., 2012
Balogh Judit: Székely Mózes, Magyar királyok nagykönyve. Uralkodóink, kormányzóink és az erdélyi fejedelmek életének és tetteinek képes története. Budapest, 2012
Balogh Judit: A székely elit változásai a 17. században, „... ÉLTÜNK MI SOKÁIG ‘KÉT HAZÁBAN’...” TANULMÁNYOK A 90 ÉVES KISS ANDRÁS TISZTELETÉRE. Debrecen, 2012
Balogh Judit: Bethlen Gábor víziója a székely társadalomról, Speculum Historiae Debreceniense 15., 2013
Oborni Teréz – Tüdős S. Kinga: Az erdélyi fejedelmek által székelyeknek adott címeres levelek (kiegészítve magyar királyi adományokkal), kézirat, 2014
vissza »