A magyarországi szabad királyi városok polgársága a 18. század közepétől a 19. század közepéig (Prozopográfiai adatbázis létrehozása)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83731
típus K
Vezető kutató Tóth Árpád
magyar cím A magyarországi szabad királyi városok polgársága a 18. század közepétől a 19. század közepéig (Prozopográfiai adatbázis létrehozása)
Angol cím The freemen in the free royal towns in Hungary between mid-18 and mid-19 centuries (A prosopographical database)
magyar kulcsszavak rendi polgárság, társadalomtörténet, adatbázis
angol kulcsszavak freemen, social history, database
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Czoch Gábor
Németh István
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-06-30
aktuális összeg (MFt) 8.822
FTE (kutatóév egyenérték) 6.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatási pályázatunk célja, hogy Magyarország összes szabad királyi városának összes jogi úton felvett polgáráról adatbázist hozzon létre az 1750-1850 közötti időszakból. Ehhez részint az országos igazgatás (a Helytartótanács) által kezelt nyilvántartásokat, részint az egyes városok levéltárában őrzött polgárkönyvek adatait dolgozzuk fel. A kutatómunka során felkeressük ezeket a levéltárakat (amelyek nagyobb része jelenleg nem Magyarország területén található), a polgárkönyvek adatait digitális fényképezőgéppel lefotózzuk, és az adatokat adatbázisként kezelhető fájlban rögzítjük. Kutatásunk alapvető eredménye lesz ennek az adatbázisnak az internetes közlése, amelynek révén egy a magyarországi várostörténet-írás által régóta hiányolt, teljes adattár jön létre a különféle érdeklődésű kutatók számára adatokat szolgáltatva. Az adatbázis pl. a migráció, a városi társadalmak szerkezetének, a városhálózatnak és a polgárság stratégiáinak kutatását segítheti elő. Az adatbázis létrehozásán túl adataink elsődleges feldolgozását és ennek eredményeinek közlését is tervezzük.
angol összefoglaló
The purpose of our research project is to set up a database containg all admitted freemen in all free royal towns in Hungary between 1750 and 1850. To achieve this goal, we will use the records obtained and administered at the national government as well as tha data of the burgher rolls stored in town archives. During our research we will visit these archives (most of them are in any of the neighbouring countries), take photoes with digital camera on the burgher rolls and record data in files in database format. One of the crucial output of our project will be the publication of this database on the Internet. The creation of such a complete database was long needed in urban history in Hungary and it might fulfil the research interest of historians of various topics such as migration, urban social structure, urban network and the social strategies of burghers. Apart from the setting of the database, we also plan to carry out a primary analysis of our data and to publish its findings.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a késő rendi korszak (1750-1850) magyarországi szabad királyi városaiban polgárjogot nyert személyek adatainak szisztematikus feltárására, ezek adatbázisba rendezésére és elektronikus közzétételére vállalkozott. Ehhez forrásanyagként az egyes városokban az újonnan felvett polgárokról vezetett nyilvántartást, az ún. polgárkönyveket használtuk fel, amelyek összegyűjtéséhez végig kellett járnunk az ezeket őrző levéltárakat. Az elvi döntések után végül a kutatásba bevont 48 város közül 24-ben jutottunk hozzá polgárkönyvhöz (vagy annak megfelelő listához), amelyeket lefotóztunk és feldolgoztunk. A sokszor eltérő szerkezetű források rendszerzéséhez és közzétételéhez egy speciálisan erre a célra rendelt adatbázist hoztunk létre egy informatikai szakember segítségével, amely (regisztráció után) online hozzáférhető és különféle lekérdezésekre alkalmas. A 55.000 rekordot meghaladó számú adatbázis a személyek nevének, foglalkozási, felekezeti és származáshely szerinti megoszlásának vizsgálatát teszi lehetővé, és átfogó, alapvető adatforrásként szolgálhat a korabeli városok makro-, mezo- és mikroszintű kutatásához. Az adatbázis publikálása mellett a pályázat futamideje alatt elkészült 20 tanulmányunk (köztük 4 angol nyelvű), amelyek egy része az adatbázis bemutatását ill. egy-egy részkérdés szerinti elemzését végezte el, másik része pedig a kutatás során feltárt adatok felhasználására mutat példát.
kutatási eredmények (angolul)
Our project aimed to explore the data concerning the burghers registered in the free royal towns of Hungary in the late period of estate societies (1750-1850) as well as their recording into a database and its publication in an electronic form. In order to fulfil this, we used the ’burgher rolls’ i.e. the books used for the administration of newly admitted burghers, stored in the relevant territorial archives which we visited during our research. Among the 48 free royal towns, we had access to burgher rolls in 24 only, of which we took photos and processed them by computer. With the help of an IT expert, we produced a software developed especially for our purpose in order to arrange and publish the sources, so diverse in structure and quality. Our database is accessible online after registration and is open to various kinds of reports. Exceeding 55.000 records, it is useful for the statistical analysis of the composition of burghers by name, vocation, religious denomination and settlement of origin, and may contribute to the study of the of history of these towns at macro, mezo and micro levels. Apart from the publication of the database, we produced 20 publications (among which 4 is English written), some of which demonstrate the database itself and analyse its specific fields of interest, whereas others exemplify the use of the recorded data in case studies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83731
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Czoch, Gábor - Németh, István - Tóth, Árpád: The Changing Meaning of Burgher Identity in the Urban Communities of the Kingdom of Hungary in the Last Stage of the Early Modern Period: an Analysis of a National Database of Burghers, Colson, Justin and van Steensel, Arie (eds.): Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe. Routledge. (közlésre elfogadva), 2015
Tóth, Árpád: A Protestant burgher élite in a predominantly Catholic society? The social network of German Lutheran burghers in Hungarian towns in the period of 'silent Counter-Reformation', Documenta Pragensia Vol. 33. (közlésre elfogadva), 2014
Czoch Gábor: A későrendi magyarországi polgári identitás területi különbségeinek kérdéséről, Cieger András (szerk.): Terek, tervek, történetek. Az identitás történetének térbeli keretei 2. Atelier, Budapest, 85–100, 2011
Czoch Gábor: Egy kutatás első tapasztalatai a magyarországi rendi polgárság társadalmi viszonyairól a 19. század első felében. Adatok a polgárok származáshelyéről, H. Németh István – Szívós Erika – Tóth Árpád (szerk.): A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Budapest, 153–163., 2011
H. Németh István: A vezetés dinamikája. A kassai városvezető elit általános jellemzői (16–17. század), H. Németh István – Szívós Erika – Tóth Árpád (szerk.): A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Budapest. 311–322., 2011
H. Németh István: A bezárkozó polgároktól a feljelentőkig. Állami várospolitika – széthulló rendi város?, Levéltári Közlemények, 82. (2011) 124–145, 2011
Tóth Árpád: Az evangélikus polgárság családi hálózata a Magyar Királyság északi vármegyéiben, különös tekintettel Pozsonyra (1750–1850), In: Sáposová, Zlatica (zost.): Dejiny a kultúra. Multikulturalita a cezhranicná spolupráca mesta Kosice a Miskovec. Történelem és kultúra. Multikulturalitás és határon át, 2011
Tóth Árpád: Evangélikus identitás és a vegyes házasságok. A pozsonyi német evangélikus közösség viszonya környezetéhez a felekezeti vegyes házasságok alapján (1750–1850), Credo, 2011. 4. 61–70., 2011
Tóth Árpád: Tér és társadalom – ahogyan a pozsonyiak láthatták. (Városhálózat és társadalmi mobilitás alulnézetből.), H. Németh István – Szívós Erika – Tóth Árpád (szerk.): A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Budapest, 164–176., 2011
H. Németh István: Venerable Senators or Municipal Bureaucrats? The Beginnings of the Transformation of the Estate of Burghers at the Turn of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 1.:(1-2.) pp. 49-78., 2012
H. Németh István: Városok a csőd szélén. A magyarországi szabad királyi városok eladósodásának hátteréhez, A történettudomány szolgálatában: Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére Budapest; Győr: Magyar Országos Levéltár, pp. 167-185, 2012
Tóth Árpád: Social Strategies of the Lutheran Burghers of Pressburg, 1750-1850., Hungarian Historical Review, vol. 1. no. 1-2., 79-103., 2012
Czoch Gábor: Kassa az európai migrációs folyamatokban (1781-1848)., Zempléni Múzsa. XIII. 4. (52.) szám, 2014 tél, 5- 13., 2014
Tóth Árpád: Az evangélikus polgárság és nemesség társadalmi kapcsolatai és rokoni hálózatai Pozsonyban a 18. században., Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, VII., 2012. 263-282., 2012
Tóth Árpád: A diétaváros fellázad. A pozsonyi háztulajdonosok érdekei az országgyűlési szállások körüli konfliktusban az 1840-es években., Dobszay Tamás és mások (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Budapest, 372-387., 2014
Tóth Árpád: Az evangélikus polgárság házassági piacának alakulása a tiszáninneni kerületben 1750 és 1850 között, In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Budapest, 448-462., 2014
Tóth Árpád: Egy tudós-lelkész helye a városi közösségben: Bél Mátyás és a pozsonyi evangélikus társadalom. (Forrásközlés és tanulmány.), Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XVIII. Fasciculus 1. Miskolc, 249-280., 2014
Czoch Gábor: A rendi polgárság társadalmi összetételéről a 19. század első felében, Manhercz Orsolya (szerk.) Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Bp: ELTE Eötvös Kiadó, 181-185, 2014
Czoch Gábor: A rendi polgári normák megsértése az 1840-es években: A kassai polgárőrség mustrája körüli kihágások, URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 9., 123-135., 2014
Czoch Gábor: A városi tisztújítás Kassán 1848-ban., Századok (közlésre elfogadva), 2015
vissza »