A Schmerling provizórium története  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83777
típus K
Vezető kutató Deák Ágnes
magyar cím A Schmerling provizórium története
Angol cím The History of the "Schmerling-Provisorium"
magyar kulcsszavak monográfia, átfogó politikatörténeti összefoglalás
angol kulcsszavak monography, comprehensive political history
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Politikatörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.858
FTE (kutatóév egyenérték) 3.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Berzeviczy Albert csaknem kilencven évvel ezelőtt foglalta össze először az 1849-1867 közötti időszak eseményeit és folyamatait, a bécsi és a magyarországi forrásanyagra támaszkodva. Azonban lényegében csak 1861-ig tudta részletesen kidolgozni művét, annak negyedik kötete, az 1860-as évek Schmerling-provizóriumának története már csak vázlatos politikatörténet, lényegében a kiegyezés előtörténete. Az elmúlt két évtizedben mind Ausztriában, mind Magyarországon megélénkült az érdeklődés e korszak történelme iránt, bár a részvizsgálatok nagy többsége Magyarországon inkább az 1850-es évtizedre koncentrált eddig. A következő évtizedre vonatkozóan továbbra is elsősorban csak a kiegyezés előtörténetére vonatkozó politikatörténeti elemzések állnak rendelkezésre. Pályázatom tárgya egy az 1861-1867 közötti időszakot összefoglaló monográfia előkészítése és megírása: a bécsi központi és a magyarországi kormányzati iratok lehető teljes feldolgozása, kiegészítve sajtó-, kéziratos és nyomtatott visszaemlékezés- és levelezésanyag feldolgozásával, majd ezt követően a monográfia kéziratának elkészítése.
angol összefoglaló
It is almost 90 years ago that Albert Berzeviczy published the first comprehensive summary of the events and processes taking place between 1849-1867 in Hungary, making use of very rich historical resource material. However, he was able to work out his monograph in detail only concerning the 1850s and 1860/61. Thus the fourth volume of his book constitutes only a brief survey of political antecendents of the Settlement of 1867. In the recent two decades the interest in the period of Neo-Absolutism has noticeably become more intensive in Austria as well as in Hungary, but most researches focus attention on the first ten years after 1849. Regarding the period of so-called 'Schmerling-provisorium' (1861-1865) even nowdays only such analyses are available which concentrate exclusively on political aspects and its future political outcome. My project is aimed at collecting archive material (governmental papers, diaries, memoirs, private letters) in Budapest as well as in Vienna, completed by printed press material, diaries, memoires and pamphlet literature and then at making the manuscript of a monograph on the period between 1861 and 1867.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Felkutattam a Schmerling-provizórium (1861-1867) kormányzatára vonatkozó legfontosabb levéltári forrásokat mind az MNL Országos Levéltárban (magyar kancellária, helytartótanács, erdélyi kormányzóság elnöki iratok), mind a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban (Kabinettkanzlei: Vorträge, Jüngere Staatsrat). Feldolgoztam az erre a korszakra vonatkozó nyomtatott forrásokat (emlékiratok, levelezés, sajtó) és szakirodalmat. Elkészítettem egy monográfia szövegének első változatát, amely a kormányzati célkitűzések és megvalósításuk átfogó elemzését adja, s amelyet 20-25 ívben készülök megjelentetni. A kutatások melléktermékeként elkészítettem két kismonográfia kéziratát körülbelül 15-15 ív terjedelemben: Sajtóirányítás a Schmerling-provizórium időszakában, valamint Vasrendszer és Bezirkuralom -- Székelyföld története 1849-1867 között címmel.
kutatási eredmények (angolul)
I have collected the most important archive materials concerning the period of the so-called Schmerling-provisorium (1861-1867) in the Hungarian National Archiv (Hungarian Royal Chancellery, Hungarian Royal Lieutenancy, Gouvernement of Transylvania, presidential papers) as welll as in Vienna in Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Kabinettkanzlei: Vorträge, Jüngere Staatsrat). I have also surveyed the printed sources (memoirs, letters, press) and historical monographs and articles regarding these years. I have written the first version of a monograph (cc. 800 000-1 000 000 n) giving comprehensive historical analysis of the objects and practice of the government and state administration. As by-products the manuscripts of two brief monographs (both cc. 600 000 n) have also been prepared for publication (Press policy in the period of Schmerling-provisorium; Ironsystem and bureaucratic reign – ’Székelyföld’ between 1849-1867).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83777
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Deák Ágnes: "A politika ne nyulj hozzám-virág volt", SZÁZADOK 147: (3) 625-654, 2013
Deák Ágnes: "...optimismus és pessimismus közti folytonos oscillálás", SZÁZADOK 147: (5) 1137-1148, 2013
Deák Ágnes: "...hová jutottunk, midőn egy conservativ és kath. szerkesztőt ilyen zsidóügyi cikkért elitélnek". Lonkay Antal és az Idők Tanúja sajtópere 1863-ban, Homályzónák. Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. Szerk. Borsi Kálmán Béla. Budapest-Párizs, 2013. pp. 141-152., 2013
Deák Ágnes: "Zsandáros és policzájos idők". Államrendőrség Magyarországon, 1849-1867., Osiris, Budapest, 2015
Deák Ágnes: Deák és Vachott Sándorné Csapó Mária, Kiss Gábor (szerk.): "Jól esik köztetek lenni..." Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 134-154., 2015
Deák Ágnes: Egy vidéki újságíró megpróbáltatásai a Schmerling-provizórium idején, Mayer László, tilcsik György (szerk.): Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. M. Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 163-169., 2015
Deák Ágnes: A "Bach-Zichi huszár"-ok. Hivatalvállalás a Schmerling-provizórium idején, Századok, 149. évf. 5. sz. 1135-1162., 2015
vissza »