A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83799
típus NK
Vezető kutató Balogh Margit
magyar cím A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010)
Angol cím Synods and Assemblies of the Catholic Church in Hungary (1790–2010)
magyar kulcsszavak nemzeti zsinat, tartományi zsinat, egyházmegyei zsinat, nagygyűlés, egyház és társadalom
angol kulcsszavak national synod, plenary synod, diocesan synod, assembly, church and society
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Egyháztörténet
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Egyházjog
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Vallásszociológia
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Adriányi Gábor
Bakó Balázs
Beke Margit
Damásdi Zoltán
Dénesi Tamás
Fejérdy András Tamás
Gárdonyi Máté
Gianone András
Klestenitz Tibor István
Lakatos Andor
Lénár Andor
Miklós Péter
Mózessy Gergely
Nemes Gábor
Rácz Kálmán
Stanciu Laura
Szögi László
Tamási Zsolt
Tengely Adrienn
Tóth Tamás
Tusor Péter
Zakar Péter
projekt kezdete 2011-05-01
projekt vége 2017-04-30
aktuális összeg (MFt) 68.913
FTE (kutatóév egyenérték) 27.92
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja kimondottan alapkutatások elvégzése a magyarországi katolikus egyház 1790–2010 közötti történetének objektív feltárásához. Az anyaggyűjtés a kis számú publikált forrás figyelembevétele mellett elsősorban az egyházmegyei levéltárakban elvégzendő forrásfeltárás eredménye lesz. Eddig a szakirodalomban sem a ritkán tartott egyháztartományi, sem a rendszertelenül sorra kerülő egyházmegyei zsinatok anyagát nem tárták fel, s nem tették közzé. Az ott elfogadott határozatok szövegét, esetleg a zsinat jegyzőkönyvét, a zsinat előkészítését, lefolyását, a határozatok főkegyúri és szentszéki megerősítését, s végül végrehajtását nem dolgozták fel (alapdokumentumait is csupán esetlegesen adták ki) . Pedig ezek a zsinatok, a törvényalkotó szervek az ordinarius elnökletével, részvételével és egyetértésével (vagy netán egyet nem értésével) mint az adott egyházkormányzati egység legmagasabb szintű fórumai alapvetően megszabták, befolyásolták mind az elöljáró, mind az ottani klérus munkálkodását. A levéltári kutatások során összegyűjtött dokumentumok megszerkesztett változatát kötetekben kívánjuk közreadni, hogy azok a korszak egyháztörténetét művelők, vagy az iránt érdeklődők, továbbá a mai főpapság és a klérus számára is elérhetők legyenek. Fontos célja a kutatásnak az egyes zsinatok történetének ilyen feltárása mellett azok összehasonlító elemzése is, amelyet a kutatás végén monografikus feldolgozásban tervezünk összegezni.

A katolikus egyháztörténet és a közéleti, politikai katolicizmus fontos fórumai voltak az 1894-től néhány év kivételével rendszeresen megtartott Katolikus Nagygyűlések, amelyek a német Katholikentag-ok mintáját követték. Az ott elhangzott előadások hiteles szövegeinek az összegyűjtése, egy-egy korszakon belül kötetekbe szerkesztése is az alapkutatás részét képezi, mert ezt a munkát sem végezte még el az egyháztörténetírás. A megcélzott alapkutatás segítségével a katolikus egyház történetének új összefüggései válnak ismertté és kiküszöbölhetők lehetnek a témával kapcsolatos különböző irányú ideológiai vagy akár politikai elfogultságok.

A feladat elvégzésére vállalkozó kutatók zöme doktorandusz vagy fiatal-középkorú poszdoktor. Mivel az egyháztörténet-írás a rendszerváltozásig nem tartozott a preferált tudományágak közé, egy új történész-generációnak kell felnőnie, amely jelen pályázat teljesítésével igazolhatná rátermettségét.
angol összefoglaló
The purpose of the project is to conduct basic research for the objective exploration of the History of the Hungarian Catholic Church between 1790 and 2010. Apart from a small number of published sources, the material will mainly consist of the sources exhibited in the diocesan archives. Neither the material of the rare provincial synods, nor that of the irregular diocesan synods have been explored and published in the scholarly literature yet. The texts of their resolutions, preparations and proceedings, their affirmations by the Holy See and the senior of Hungarian Church (the king) and their implementation have not not yet been elaborated on. These synods, however, being legislative bodies, were the highest level forums of the corresponding Church governmental unit and as such, they fundamentally influenced the work of the unit’s principals and clerics. The edited versions of the documents collected during the research in the archives will be published in volumes, in order to make them available to scholars investigating the period’s ecclesiastical history, and to anyone interested in this field as well as to today’s clerical leaders and priests. In addition to the exploration of the synods’ history, a comparative analysis of synods is also a crucial purpose of this study, which will be summarized at the end of the project as a monograph.
Catholic Assemblies, organized from 1894, were also crucial forums of the Catholic Church. Collecting their authentic lectures and editing them in volumes is also part of the basic research, as this has not yet been investigated by ecclesiastical scholarship either. This basic research planned helps to reveal new connections within the history of the Catholic Church, and enables us to eliminate some ideological or political prejudices in this field.
Most of the researchers undertaking to accomplish the objective are PhD students, young and middle-aged PhD scholars. Since church history was definitely not among the preferred scientific fields until the change of regime, a new generation of historians had to grow up. By accomplishing this objective these new researchers can prove their competence.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatócsoport hazai és külföldi levéltárakban folytatott alapkutatással feltárta a történelmi Magyarországon, ill. a trianoni határok között tartott katolikus zsinatok iratanyagait. Az 1790 és 2010 közötti zsinatok válogatott dokumentumait megjelentettük. Az 1822. évi nemzeti zsinat bilingvis kötete kéziratban elkészült. Az 1945 utáni „ zsinatpótló” püspökkari tanácskozások dokumentumait részben megjelentettük (1945–48) , részben összegyűjtöttük (1965–89). Maradéktalanul teljesült az országos katolikus nagygyűlések anyagainak feldolgozása. Ezek mennyisége és relevanciája miatt a tervezett 1 helyett 3 kötet kiadására került sor, valamint 458 oldalon megjelent az elemző monográfia is. A program zárásáig összesen 18 kötetet jelentettünk meg: 2 monográfiát, 2 tanulmány- és 14 dokumentumkötetet. Az OTKA-hivatkozással publikált írások száma 102 (ebből 10 németül, 1 oroszul, 1 olaszul). Két műhelykonferenciát, ill. az egyháztörténészek III. országos találkozóját szerveztük meg. Igen aktív volt a hazai és külföldi konferencia-részvétel. Kiemelkedő a nemzetközi zsinatkutatás legrangosabb fóruma, az augsburgi székhelyű Gesellschaft für Konzilienforschung meghívása a Konzil und Fürst c. vándorkonferenciájára (Bécs, 2014. szept. 20.), amelyen hét kutatónk mutathatta be kutatási eredményeit. A kutatás számos egyéb módon is hasznosult: nyertes ösztöndíjak, egyetemi oktatás, szemináriumi dolgozatok, ill. PhD-témaválasztás révén.
kutatási eredmények (angolul)
By doing basic research at Hungarian and foreign archives the research group explored the documents of Catholic synods held in historic Hungary. Selected documents of synods between 1790 and 2010 were also published. The 1822 national synod are covered in a bilingual manuscript. Documents of the episcopal conferences held after 1945 to replace synods are partially published (1945–48), and the remaining material is already collected (1965–89). The material of national Catholic congresses is completely prepared; its magnitude and relevance required the publication of 3 volumes instead of the planned 1. The 458-page-long analytical monograph has also been pblished. Until the closing of the program 18 volumes were published: 2 monographs, 2 volumes of essays and 14 volumes of documents. The number of writings published with OTKA reference is 102 (with 10 German, 1 Russian, and 1 Italian among them). Two workshop conferences were organized, along with the 3rd national meeting of church historians. Participation at conferences in Hungary and abroad was very active. The invitation to the most prestigious forum of international synod research, the wandering conference entitled Konzil und Fürst (2014) by the Augsburg-based Gesellschaft für Konzilienforschung, where seven of our researchers were able to demonstrate theire results, is especially worth mentioning. The research proved useful in several other ways (grants won, university education, seminar papers, PhD thesis selection).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83799
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tamási Zsolt: Magyar szkizma? Horváth Mihály 1849-es nemzeti zsinati tervezete Viale Prelá nuncius jelentésének a tükrében, In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk.: Klestenitz Tibor, Zombori István. MTA BTK, Bp., pp. 111–121., 2015
Tamási Zsolt: A kommunista békemozgalom gyökerei? Független magyar katolikus egyház-tervezet Horváth Mihály 1849-es autonómia-koncepciójában, In: Az egyház társadalma - a társadalom egyháza: Egyház és társadalom Közép- és Kelet-Európában a 20. században. Szerk. Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán. Pécs, 165–190., 2015
Gárdonyi Máté: Veszprémi papnevelés a XX. század első felében, Studia Wesprimiensia (14) pp. 86-117., 2012
Fejérdy András: Duas inter summas potestates: Konzil in josefinischem Kontext: Die ungarische Nationalsynode vom Jahre 1822 und die Wiener Regierung, Annuarium Historiae Conciliorum 46. Jahrgang, Heft 1–2., pp. 303-318., 2014
Fejérdy András: Róma és Bécs között. Rudnay Sándor esztergomi érsek stratégiája az 1822. évi magyar nemzeti zsinat érdekében, Történelmi Szemle (56) pp. 511–521., 2014
Tengely Adrienn: Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok, Századok 1. sz. pp. 133–167., 2016
Gianone András: Az Actio Catholica a veszprémi egyházmegyében Czapik Gyula püspöksége idején, In: Karlinszky Balázs, Varga Tibor László (szerk.) "Nehéz időkben dönteni kell".Veszprém, Veszprémi Főegyházmegye, 2016. pp. 69–84., 2016
Gianone András: Prohászka Ottokár hatása a magyar Actio Catholicára, In: Mózessy Gergely (szerk.) Prohászka-tanulmányok 2015-2017. Székesfehérvár, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, pp. 416–427., 2017
Tóth, Tamás–Bárány, Zsófia: Ungarische Bischöfe auf dem politischen Spielfeld in der revolutionszeit 1848–1849: Annullierte Nationalsynode(n) und annullierte Bischofsernennungen, Annuarium Historiae Conciliorum 46. Jahrgang, Heft 1–2. pp. 319–338., 2014
Balogh, Margit: Forschungsprojekt Ungarische Konzilien der Neuzeit 1790, ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM 46. Jahrgang, Heft 1–2. pp. 301–302., 2014
Adrianyi, Gabriel: Die Mitarbeit des Dogmatikers Clemens Schrader S. J. an der Provinzialsynode zu Kalocsa, Annuarium Historiae Conciliorum 44. Jahrgang, Heft 1. (2010) pp. 95–104., 2012
Adriányi Gábor: Bevezetés. Adalékok az erdélyi görögkatolikus egyház történetéhez, 1692–1920, In: Az erdélyi görögkatolikus egyház története zsinatai tükrében (1782–1900) * Istoria Bisericii Române Unite din Transilvania prin sinoadele sale (1782-1900). MTA BTK, 2017
Tamási Zsolt: A székelyföldi katolikus papság forradalmi szerepvállalása 1848/49-ben: Esettanulmány: Andrási Antal gyergyóalfalvi plébános és kerületi jegyző szerepe, MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 24:(1-2) pp. 41-66., 2012
Klestenitz Tibor (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon 1900–1913. Válogatott beszédek és tudósítások, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 7. MTA BTK, Budapest,, 2016
Gianone András–Klestenitz Tibor: Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1920–1932. Válogatott beszédek és tudósítások, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 8. MTA BTK, Budapest, 2016
Gianone András (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1933–1947. Válogatott beszédek és tudósítások, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 9. MTA BTK, Budapest, 2017
Zakar Péter (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Zsinatok a Csanádi egyházmegyében, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 4. MTA BTK, Budapest, 2016
Mózessy Gergely (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): A Székesfehérvári egyházmegye zsinatai a 20. század első felében, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 5. CD-melléklettel. MTA BTK, Budapest, 2016
Bakó Balázs (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): A Szombathelyi egyházmegye zsinatai, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 10. MTA BTK, Budapest, 2017
Gárdonyi Máté (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 6. CD-melléklettel. MTA BTK, Budapest, 2016
Tengely Adrienn (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 3. MTA BTK, Budapest, 2016
Damásdi Zoltán (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Az 1936. évi pécsi egyházmegyei zsinat, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 11. MTA BTK, Budapest, 2017
Laura Stanciu (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Az erdélyi görögkatolikus egyház története zsinatai tükrében (1782–1900) / Istoria Bisericii Române Unite din Transilvania prin sinoadele sale (1782-1900), Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 12. DVD-melléklettel. MTA BTK, Budapest, 2017
Adriányi Gábor (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): Esztergomi zsinatok a 19–20. században, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 13. CD-melléklettel. MTA BTK, Budapest, 2017
Lénár Andor (forrásválogatás, bevezető tanulmány, jegyzetelés): A Váci egyházmegye zsinatai és papi tanácskozásai a 19–20. században, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 14. MTA BTK, Budapest, 2017
Gianone András–Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon., Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések, MTA BTK, Budapest, 2017
Klestenitz Tibor: Zum Verhältnis von Kirche und Staat in Ungarn im Spiegel der ungarischen Diözesansynoden in der Zwischenkriegszeit, ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM 46. Jahrgang, Heft 1–2. pp. 339–354., 2014
Klestenitz Tibor: A királyhűség rítusai az országos katolikus nagygyűléseken, In: "A királyhűség jól bevált útján…”: Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. MTA-SZTE, Szeged, pp. 251–264., 2016
Bárány Zsófia: Adalékok az Apostoli Szentszék és Magyarország diplomáciai kapcsolatához a reformkorban. Az 1839–40. évi magyar diéta a bécsi nunciatúrán, In: Modern Magyarország. Az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktori Programjának tudományos folyóirata, Nr 1. pp. 29–47., 2014
Klestenitz Tibor: A katolikus nagygyűlések előzményei Magyarországon, In: Episcopus, Abbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk.: Somorjai Ádám–Zombori István. pp. 281–292., 2016
Klestenitz Tibor: Az első regionális katolikus nagygyűlés Magyarországon: Sopron, 1893, In: Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám (szerk.): Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Győri Egyházmegyei Levéltár, pp. 225–242., 2016
Gianone András–Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon: Szerény összejövetelből impozáns tömegrendezvény, Élet és Tudomány (38) pp. 1206–1208., 2015
Beke Margit (forrásválogatás, bezető tanulmány, jegyzetelés): A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–1948 között, MTA BTK, Budapest, 2015
Adriányi Gábor (bevezető tanulmány, dokumentumválogatás);Bárány Zsófia (jegyzetelés, s.a.r.): Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat, MTA BTK, Budapest, 2015
Gianone András: A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–1948 között, Századok (1) pp. 236–237., 2016
Fejérdy András: "Qui et ipse pars actorum fuit": Fabius Nachrichten und Betrachtungen... című, 1822-es pozsonyi nemzeti zsinatról szóló művének forrásairól, In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae: Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk. Somorjai Ádám, Zombori István. Bp., pp. 261–268., 2016
Fejérdy András: Il concilio nazionale ungherese del 1822 e la Santa Sede Apostolica: Iniziativa giuseppinista oppure tentativo di riforma di spirito ecclesiale?, Rivista di Studi ungheresi, Nuova Serie n. 15. (2016) pp. 71–87. http://epa.oszk.hu/02000/02025/00032/pdf/EPA02025_RSU_15_2016_071-087.pdf, 2016
Klestenitz, Tibor: Diözesansynoden in den 1920er Jahren in Ungarn., ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM Jahrgang 44, Heft 2. pp. 343-358. (2012) (a tényleges megjelenés éve, 2014
Fejérdy András: Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat és az Apostoli Szentszék, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 463–496., 2014. pp. 219–236., 2014
Beke Margit (forrásválogatás, bezető tanulmány, jegyzetelés): A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–1948 között, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források 1. MTA BTK, Budapest, 2015
Adriányi Gábor (bevezető tanulmány, dokumentumválogatás);Bárány Zsófia (jegyzetelés, s.a.r.): Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat, Magyar Történelmi Emlékek – Egyháztörténeti Források, 2. CD-melléklettel. MTA BTK, Budapest, 2015
Mózessy Gergely: Prohászka, a jogalkotó, In: Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok, 2012–2015., 2015
Tóth Tamás: Haynald Lajos bíboros püspöki processzusai a Vatikáni Titkos Levéltárban, Deliberationes VI/2 - VII/1 (2013/2 - 2014/1) 196-214., 2014
Tamási Zsolt: Az 1848-as nemzeti zsinat előkészítése. A felsőpapság és a radikális alsópapság értelmezése – az erdélyi egyházmegye tükrében, Egyháztörténeti Szemle 2.sz. pp. 25-44, 2014
Tamási Zsolt: A magyar római katolikus egyház 19. századi kulcsproblémái az 1848-as nemzeti zsinat tükrében, Studia Theologica Transsylvaniensia, 17. pp. 61-106, 2014
Tamási Zsolt: Az 1848-as magyarországi zsinat előmunkálatai, In: Megmenekültem az oroszlán torkából. Az erdélyi katolikus egyház a megpróbáltatások idején. Szerk.: Marton József-Diósi Dávid. Bp.-Kolozsvár, pp. 35-88., 2015
Klestenitz Tibor: Gerely József karrierje – falak és választóvonalak a katolikus nagygyűlések "szürke eminenciásának" életében, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 14: (3) pp. 67–82., 2013
Klestenitz Tibor: Szalongyűlések vagy őszi hadgyakorlatok? A katolikus nagygyűlések meghonosítása Magyarországon., In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. a 16–20. században. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, 463–496., 2014
Adriányi Gábor: A római katolikus egyház zsinatai, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. a 16–20. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, 13–26,, 2014
Tamási Zsolt: A székelyföldi katolikus papság forradalmi szerepvállalása 1848/49-ben. Esettanulmány: Andrási Antal gyergyóalfalvi plébános és kerületi jegyző szerepe., Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 24 (1–2) pp. 41–66. (2012) A tényleges megjelenés éve, 2013
Tusor Péter: Nemzeti zsinat, 1648, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. a 16–20. században. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, 69–130., 2014
Tóth Tamás: Az 1763-as kalocsai zsinat, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 183–200., 2014
Lakatos Andor: Egyházmegyei zsinatok (szinódusok, konferenciák, tanácskozmányok) az újkori Kalocsa-Bácsi főegyházmegyében, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 463–496., 2014. pp. 201–218., 2014
Fejérdy András: Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat és az Aposotli Szentszék, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 463–496., 2014. pp. 219–236., 2014
Tamási Zsolt: Egyházmegyei zsinatok Erdélyben a 19. században, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 237–266., 2014
Scheidgen, Hermann-Joseph (Klestenitz Tibor fordítása): Az 1848-as osztrák püspökkari konferencia Bécsben, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. a 16–20. században. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, 267–294., 2014
Schatz, Klaus (Lénár Andor fordítása): Az I. vatikáni zsinat és a missziók, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 295–324., 2014
Gárdonyi Máté: A veszprémi egyházmegye 1923. évi zsinata, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 325–338., 2014
Mózessy Gergely: Az 1924-es, első székesfehérvári egyházmegyei zsinat, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 339–353., 2014
Lénár Andor: Váci egyházmegyei zsinatok Hanauer Árpád István püspöksége alatt (1919–1942), In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, pp. 353–372., 2014
Damásdi Zoltán: Az 1936. évi pécsi egyházmegyei zsinat, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 373–396., 2014
Beke Margit: Püspökkari tanácskozások Magyarországon, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 397–416., 2014
Balogh Margit–Borovi József: Kalocsai érsekek a magyar katolikus püspöki kar élén 1949 és 1976 között, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 417–434., 2014
Szögi László: A katolikus nagygyűlések Magyarországon, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, 437–444., 2014
Balogh Margit–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) Budapest–Pécs, 2014
Tamási Zsolt: Az 1848-as erdélyi római katolikus egyházmegyei zsinat, ISBN: 978 963 693 496 5, Gondolat Kiadó, Budapest, 2013
Klestenitz Tibor: Reformtörekvések a magyar katolikus egyházban az I. világháború után, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. évf. 1–2. sz. pp. 95–112., 2012
Gárdonyi Máté: A papnevelés ügye a veszprémi egyházmegyei zsinatokon (1923, 1934), In: Klestenitz Tibor–Zombori István (szerk.): Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára, 2015
Gianone András: Az Actio Catholica és a nyilvánosság a katolikus nagygyűlések tükrében, In: Klestenitz Tibor (szerk.): A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai, 2015
Gianone András: Eucharisztikus világkongresszusok, Praeconia, 1. sz. 86–90., 2015
Gianone András: Nyisztor Zoltán és az utolsó katolikus nagygyűlések, In: Klestenitz Tibor–Zombori István (szerk.): Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára, pp. 155–172., 2015
Klestenitz Tibor: A hitélet elmélyítésének kérdései a magyar katolikus nagygyűléseken a dualizmus korában, In: Klestenitz Tibor–Zombori István (szerk.): Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára, pp. 143–154., 2015
Klestenitz Tibor: Az első regionális katolikus nagygyűlés Magyarországon: Sopron, 1893., In: Nemes Gábor–Vajk Ádám (szerk.): Bedy Vince Emlékkönyv, 2015
Klestenitz Tibor: Mellékszerepben. Prohászka Ottokár fellépése a katolikus nagygyűlések szakosztályi és egyesületi ülésein, In: Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok, 2012–2015. pp. 121–139., 2015
Klestenitz Tibor: Prohászka Ottokár az 1921-es német katolikus nagygyűlésen, In: Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok, 2012–2015. pp. 144–166., 2015
Mózessy Gergely: A diszpenzációs iratok forrásértékéről, In: Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra–Vitek Gábor (szerk.): A történelem segédtudományai I. Genealógia 3. pp. 35–42., 2015
Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár a katolikus nagygyűléseken, In: Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok, 2012–2015. pp. 84–120., 2015
Tengely Adrienn: Az 1848-as elmaradt egri egyházmegyei zsinat előkészületei, In: A helyi érték. Kulturális Örökség Tanulmányok 3., 2015
Tengely Adrienn: Az 1931. és az 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok, In: Fejezetek az ezeréves Egri egyházmegye múltjából, 2015
Klestenitz Tibor: A magyar liberális főpapok és XIII. Leó az egyházpolitikai küzdelmek idején, Magyar Tudomány 174. évf. 5. sz. pp. 548–552., 2013
Adriányi Gábor: A pápai primátus (joghatóság) fejlődése a középkortól a jelenig, Magyar Tudomány 174. évf. 5. sz. pp. 534-538., 2013
Bárány Zsófia: Az Apostoli Szentszék és a magyar társadalompolitika útvesztői a reformkorban, Magyar Tudomány 174. évf. 5. sz. pp. 539-543., 2013
Balogh Margit: Lemondási szándék, bevégzett letétel, Magyar Tudomány 174. évf. 5. sz. pp. 558-562., 2013
Mózessy Gergely: X. Pius és Prohászka összeütközése, Magyar Tudomány 174. évf. 5. sz. pp. 553-557., 2013
Adriányi Gábor: Mivel járult hozzá a katolikus egyház egyetemes történetének a feltárásához a magyar és a német egyháztörténetírás? Magyar teendők, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Balogh Margit: Vannak-e még fehér foltok az egyháztörténet-írásban? Eredmények és hiányok a magyarországi keresztény egyházak 19–20. századi múltjának feltárásában, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Gianone András: Az Actio Catholica a Pécsi Egyházmegyében a püspöki körlevelek alapján, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Lakatos Andor: Az egyházmegyei sematizmusok, körlevelek használatának lehetőségeiről – kalocsai tapasztalatok alapján, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Klestenitz Tibor: Reformtörekvések a magyar katolikus egyházban az I. világháború után, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. évf. (2012) 1–2. sz. pp. 95–112. tényleges megjelenés éve, 2013
Balogh Margit: Отношения между Венгрией и Святым Престолом в 1944–1948 гг., Межконфессионльные, культурные и общественные связи России с зарубежными слaвянами: К 200-летию со дня рождения М. Ф. Раевского. Szerk.: K. B. Huкuфоpoв. Moszkva, 2013
Gianone András: Hagyomány és megújulás a XXIV. Országos Katolikus Nagygyűlésen, In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Mo.-o a 16–20. században. Szerk. Balogh M.–Varga Sz.–Vértesi L. Bp.–Pécs, pp. 445–462., 2014
Klestenitz Tibor: Diözesansynoden in den 1920er Jahren in Ungarn., ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM 44: (1) pp. 343-358. (2012) (a tényleges megjelenés éve, 2014
Klestenitz Tibor: Reformbestrebungen der katholischen Kirche nach dem ersten Weltkrieg in Ungarn., ÖT KONTINENS : AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 10: (1) pp. 75–88., 2013
Balogh Margit: Eredmények és hiányok a 19–20. századi egyháztörténet-írásban, In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. pp. 73–82. Budapest, 2011
Balogh Margit: Szentszéki–magyar kapcsolatok a koalíció (1945–1949) éveiben, In: Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok): Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére, 2012
Gárdonyi Máté: A veszprémi papnevelés a XX. század első felében – a helyi zsinatok tükrében, Studia Wesprimiensia. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata XIV. évf. (2012) 1–2. sz. 86–117., 2013
Klestenitz Tibor: Két nagygyűlés Budapesten, Médiakutató. XIV. évf. 1. pp. 53–64., 2013
Klestenitz Tibor: Reformtörekvések a magyar katolikus egyházban az I. világháború után, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. évf. (2012) 1–2. sz. pp. 95–112., 2013
Lakatos Andor: Az egyházmegyei sematizmusok, körlevelek használatának lehetőségeiről – kalocsai tapasztalatok alapján, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Miklós Péter: Dessewffy Sándor csanádi püspök az egyházpolitikai vitákban, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 23. évf. 3–4. sz. pp. 45–55., 2011
Balogh Margit: Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója, Századok. 146. évf. 1. sz. 3–45. p., 2012
Klestenitz Tibor: Reformbestrebungen der katholischen Kirche nach dem ersten Weltkrieg in Ungarn, Absztrakt. The 20th Century Post-War Crises in European Comparative Perspective, 2012
Adriányi, Gábor: Die letzte ungarische Nationalsynode von 1822 und die Protestanten, Annuarium Historiae Conciliorum Jg. 42. Heft 1. (2010) pp. 103–118., 2012
Adriányi Gábor: A zsinatok fejlődése és a zsinatok a német nyelvterületen a középkortól 1975-ig, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 23. évf. 1–2. sz. 123–138. p., 2011
Adriányi Gábor: Az 1860-as kölni tartományi zsinat mint az Első Vatikáni előfutára?, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 23. évf. 3–4. sz. pp. 57–66., 2011
Adriányi Gábor: Mivel járult hozzá a katolikus egyház egyetemes történetének a feltárásához a magyar és a német egyháztörténetírás? Magyar teendők, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Balogh Margit: Vannak-e még fehér foltok az egyháztörténet-írásban? Eredmények és hiányok a magyarországi keresztény egyházak 19–20. századi múltjának feltárásában, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Gárdonyi Máté: Az 1923. évi veszprémi zsinat előkészítő munkálatai, Corde aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Hermann I., Karlinszky B, Varga T. Veszprém, 2012
Gianone András: Az Actio Catholica a Pécsi Egyházmegyében a püspöki körlevelek alapján, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Klestenitz Tibor: Prohászka Ottokár a komáromi és a pozsonyi katolikus nagygyűlésen, Prohászka-tanulmányok, 2009–2012. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, 2012
Klestenitz Tibor: A magyar katolikus klérus és a tömegsajtó kihívásai a 20. század első harmadában, A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.) Szerk. Bánkuti G.–Varga Sz.–Vértesi L. Pécs, 2012
Klestenitz Tibor: A görög katolikusok Serédi Jusztinián és Mindszenty József egyházkormányzatában, Athanasia, 33–34., 2011

 

Projekt eseményei

 
2015-05-14 14:32:31
Résztvevők változása
2014-10-21 11:04:13
Résztvevők változása
2012-12-05 15:34:50
Résztvevők változása
2011-03-07 13:05:37
Résztvevők változása
2011-03-01 15:18:55
Résztvevők változása
vissza »