A tudomány társadalmi szerkezetének változásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84145
típus K
Vezető kutató Kampis György
magyar cím A tudomány társadalmi szerkezetének változásai
Angol cím Temporal dynamics of the social structures of science
magyar kulcsszavak Közösségi struktúrák, társadalmi hálózatok, evolúciós modellek, szakértőiség, episztemikus függés, testimónium, technotudomány, technikafilozófia, Internet, paradigma, fizikatörténet, tudományfilozófi
angol kulcsszavak Social structures, social networks, evolutionary models, expertise, epistemic dependency, testimony, technoscience, philosophy of technology, Internet, paradigms, history of physics, philosophy of sci
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Tudományfilozófia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gulyás László Csaba
Kertész Gergely
Kutrovátz Gábor
Mund Katalin
Paksi Dániel
Ropolyi László
Szegedi Péter
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2014-07-31
aktuális összeg (MFt) 8.729
FTE (kutatóév egyenérték) 4.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Projektünkben saját korábbi kutatási eredményeinket fölhasználva a tudomány társadalmi mélyszerkezetének a vizsgálatára szeretnénk fókuszálni, a legújabb modellezési és szociális hálózatelemzési eszközöket is bevonva. Kutatásunk másik fontos módszertani alapját különböző evolúciós elemzési szempontok adják, ezek segítségével olyan metaelméleti eszközök teremthetők, amelyek hatékonyan kapcsolják össze a kultúra- és társadalomelméleteket a biológiával és a kognícióval. Jelen projektünkben nemcsak felhasználni, de fokozatosan bővíteni is kívánjuk alapvető módszertani és metaelméleti eszközeinket, hogy megfelelő keretet biztosíthassunk kutatásaink sikerességéhez.

Ezekre az alapokra építve a következő részterületeken tervezünk részletes és összehangolt kutatómunkát: 1. A tudomány közösségi szerkezetének dinamikus, hálózatelméleti alapú elemzése. (Célja a szakértő és a laikus, a tudomány és a befogadó társadalom ágensei, vagy akár az egyes tudományos csoportok közötti kommunikációs, együttműködési, idézési, kulcsszó-használati etc. szokások felderítése.) 2. A tudás társadalmi megítélésének problémái a XXI. században (a szakértőiség kérdése; a szakértők közötti választás problémája; a tudomány és nyilvánosság viszonya; az episztemikus függés problémája, a bizalom működése a tudományban, stb.). 3. A működésben lévő tudomány és technika filozófiai problémái (a tudományfilozófiai tradíciók összehasonlító elemzése; a tudomány és technika társadalmi és emberi gyakorlatának általános problémái; a technotudomány kérdése; a „tudomány és társadalom tanulmányok” problémaköre; a tudás reformációjának analógiája; az Internet társadalmi és kulturális hatásainak elemzése, stb.). 4. A fizikatudomány társadalmi szerkezetének változásai (a fizika történetének leírhatósága egy operacionalizált kuhni paradigma-fogalom segítségével; pl. paradigmaváltás-e a relativitáselmélet és a kvantummechanika létrejötte?; a klasszikus és modern fizika szokásos megkülönböztetésének megalapozottsága; milyen szerepet játszanak az egyes paradigmákat képviselő tudós közösségek és azok struktúrái a fizikatörténetben?). 5. Egy evolúciós, rendszerelméleti megközelítésre építve meta-elméletek kialakítása az egymással párhuzamosan futó, különböző kulturális szinteket érintő kutatásaink integrálása érdekében.
angol összefoglaló
Based of our former research results, the current project will be focused on the investigation of the elaborate social structures of science. We utilize different methodologies, among them the most recent network modelling tools. Another important methodological foundation will be the use of evolutionary considerations. With their help new meta-theoretical tools can be created which connect the theories of culture and society with biology and cognition. In the present project we wish to gradually develop the methodological and meta-theoretical narrative to provide an appropriate framework for our research.

Built upon the above foundations, we will focus our research on the following points: 1. Dynamical analysis of the social structure of science grounded on network-theories. (Its goals are the investiga-tion of the lay people, the science, and actors of recipient societies or e.g. communicational, keyword using, quotational, and cooperational habits etc.). 2. The problems of social judgement of knowledge in the 21st century (the question of experts; the problem of choice between experts; the relationship of science and publicity; the problem of epistemic dependence; trustfulness in science; etc.). 3. The philosophical problems of functioning science and technology (the comparative analysis of different traditions of philosophy of science; the question of techno science; the problems of “science and social studies”; the analogy of reformation of knowledge; the investigation of social and cultural influences of Internet; etc.) 4. The social structures of the science of physics (the problem of modelling the his-tory of physics with the help of an operationalized Kuhnian paradigm-concept; is there a paradigm shift the development of theory of relativity and quantum mechanics?; the validity of the ordinary differentiation of classical and modern physics; what kind of role do the scientist communities of a certain paradigms and their structures play in the history of science? 5. Research on meta-theories concerning the integration of different cultural levels of parallel investigations on the basis of an evo-lutionary system-theoretical approach.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk a tudomány önreflexiójára fókuszált, igen széles átfogásban – a fogalmi és történeti alapoktól kezdve, a fizikatudomány példáján át, egészen a kvantitatív módszerekkel (tudomány- és bibliometriai elemzéssel, hálózatelmélettel) felderíthető leíró szociológiai vonatkozásokig. Munkánk közege sajnos nem volt támogató. A pályázat záró évében több jelentősebb, az OTKA pályázati szerződésben szereplő kiadásunkat az ELTÉ-n nem hagyták jóvá, kifizetésüket nem teljesítették. Tevékenységünk így részben ellehetetlenült, részben okafogyottá vált. (Több esetben a már elvégzett munka költségeit sem sikerült érvényesíteni, így pl. nem jelent meg a Ropolyi László által szerkesztett és kéziratban lezárt könyv, etc.) A számunkra kedvezőtlen helyi folyamatok végeredményeként, az ELTE TTK közelmúltbeli döntését követően, a pályázatot gondozó tanszékünk 20 év tevékenység után megszűnt. Munkatársainkat részben (az elmúlt évek során) nyugdíjazták, részben ezután más tanszékeken folytatják oktatói és kutatói munkájukat. Ezzel a tudománytörténet és tudományfilozófia művelése az ELTE TTK-n az eddigi formájában befejeződött. A jelen pályázat első éveit a már akkor jelentkező nehézségek ellenére sikeresnek tartjuk. Az online jelentés tartalmazza a pályázat során és támogatásával készített publikációink listáját is, mely szám szerint 45 elemet tartalmaz.
kutatási eredmények (angolul)
The project has been focusing on the self-reflection of science, in a truly broad scope, from conceptual and historical foundations, through the case study of the science of physics, up to aspects of descriptive sociology (to be discovered via quantitative methods such as sciento- and bibliometrics and socal network analysis). The environment of our was not supportive. In the closing year of the project some important spendings, contracted in the current project, have not been approved and carried out by Eötvös University, the project host. Our activity was thus rendered impossible and partly pointless. (In some cases work already finished could not be accounted for, thus the book edited by Laszlo Ropolyi and left in manuscript could not be published etc.) As a final result of these developments, based on a recent decision of the Facculty of Science at Eötvös, our deparment was dissolved after 20 years of activity. Our coworkers were partly pensioned, partly continue in other departments. History and philosophy of science thus ceased to exist at the Faculty in an organized form. The first years of the project have been successful despite the growing difficulties. The online report brings the list of our publications with 45 items.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84145
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
L. Ropolyi: Prolegomena egy hálólételmélethez, pp 145-154, in: A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Szerk.: Bajnok A., Korpics M., Milován, A., Pólya T., Szabó L., Typotex, Budapest, 2012
L. Ropolyi: Systems vs. Networks – A Philosophical Reconsideration, Abstract: Book of Abstracts, EMCSR 2012 - European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Eds.: R. M. Bichler, S. Blachfellner, W. Hofkirchner, Creative Commons Lic, 2012
L. Ropolyi: The Crisis of Modernity and the Shaping of the Internet, Abstract: Critique, Democracy and Philosophy in 21st Century Information Society. Towards Critical Theories of Social Media. The Fourth ICTs and Society-Conference, Uppsa, 2012
L. Ropolyi: Mechanistic and Non-Mechanistic Paradigms in Cognitive Science, Abstract: MEi:CogSci Conference 2012, Bratislava, Slovakia, 16. p., 2012
L. Ropolyi: Hermeneutics and Technology, Abstract: 4th International Symposium on Open World Hermeneutics, Tihany, 2012, 5. p., 2012
L. Székely, L. Ropolyi: Lorentzian versus Einsteinian Relativity as a Philosophical Issue, Extended abstract: 6 pp. VIGIER VIII - BCS Joint Meeting. The Physics of Reality: Space, Time, Matter, Cosmos. London, 2012. Vigier VIII - BCS 2012 Symposium, 2012
L. Ropolyi: Technotudomány vs. filotudomány, Abstract: 2 pp, IV. Budapesti Emergencia Workshop, Budapest, 2012, 2012
Kampis G, Gulyas L, Soos S: Cognitive strategies of growth vs. excellence at European universities, In: Institute of Electrical and Electronics Engineers (szerk.) (szerk.) 5th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2014 : Proceedings. Piscataway: IEEE, 2014. pp. 303-307., 2014
Soos S, Kampis G, Gulyas L: Large-scale temporal analysis of computer and information science, EUR PHYS J-SPEC TOP 222: (6) 1441-1465, 2013
Kampis György, Soós Sándor, Gulyás László: A magyar tudomány intézményi szerkezete és kompetenciái, 2001-2010 : a Reuters-Thomson - ISI Web of Science adatbázis alapján, MAGYAR TUDOMÁNY 172: (8) 963-980, 2011
Soós S, Kampis G: Towards a typology of research performance diversity: The case of top Hungarian players, SCIENTOMETRICS 87: (2) 357-371, 2011
Soós Sándor, Kampis György: Bio-inspired Methods for Dynamic Network Analysis in Science Mapping, ARXIV PREPRINT : , 2011
G. Kutrovátz-G. Zemplén: Experts in Dialogue: An Introduction, Argumentation 25: 275-283., 2011
G. Kutrovátz: Expert Authority and Ad Verecundiam Arguments, F. H. van Eemeren et al. (eds.): Proceedings of the seventh conference on the International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam, Sic Sat, Pp. 1050-1, 2011
Paksi D.: Emergencia és valószínűség. Avagy Polányi Mihály esete a véletlenszerűen felbukkanó walesi békával., Előadás a III. budapesti emergencia workshopon, 2011
D. Paksi: In Defense of Michael Polanyi’s Understanding of Evolution: A Response to Walter Gulick. Tradition and Discovery, Tradition and Discovery. Vol. 38. No. 2. 48-59., 2012
D. Paksi: Michael Polanyi’s Concept of Reality: from Epistemology to Ontology and from Ontology to Epistemology, Polanyiana. Vol. 19. 2010/1-2., 2012
L. Ropolyi: The Construction of Reality and of Social Being in the Information Age, The Computational Turn: Past, Presents, Futures? Proceedings IACAP 2011, Eds.: C. Ess, R. Hagengruber, MV . Wissenschaft, Münster, 2011
L. Ropolyi: Seven fundamental versions of philosophy of science, Volume of Abstracts CLMPS 2011, 14th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Nancy p. 128., 2011
Ropolyi L.: Az Internet mint kép, Fogalom és/vagy kép III., 17. old. Kolozsvár, 2011
Ropolyi L.: A filozófia képe és a kép filozófiája, avagy az igaz a rész - az igaz az egész, Fogalom és kép II. Szerk..: Egyed P., Gál L., Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 11-40, 2011
L. Ropolyi: What is Called "Thinking of"? - Ideas for Thinking, Systems of Logic and the Construction of Order, Eds.: S. Kreitler, G. Fleck, L. Ropolyi, D. Eigner, Peter Lang, Frankfurt am Main, 61-73, 2012
S. Kreitler, G. Fleck, L. Ropolyi, D. Eigner (eds.): Systems of Logic and the Construction of Order . Consciousness and Human Systems, vol. 1, Peter Lang, Frankfurt am Main, 173 pp, 2012
Gulyás L.: A kibocsátás és az impakt viszonya, intézményi rangsorok és intézményi struktúrák, Tudomány a társadalomban - adatok és elméletek. Workshop a tudománymetria, tudományszociológia és tudományelemzés határterületén, 2011
Kampis G., Soós S., Gulyás, L.: A magyar tudomány intézményi szerkezete és kompetenciái 2001-2010., Magyar Tudomány 2011/8, 2011
Kampis Gy.: A magyar tudományos teljesítmény jellege, regionális szerkezete és dinamikája, Tudomány a társadalomban - adatok és elméletek. Workshop a tudománymetria, tudományszociológia és tudományelemzés határterületén, 2011
Kampis, Gy., Soós, S. és Gulyás, L.: A magyar tudomány szerveződése és teljesítményei, Kutatási infrastruktúra, teljesítménymérés, politikatudomány, MTA PTI, 2011
S. Soós, G. Kampis: Towards a typology of research performance diversity the case of top Hungarian players, Scientometrics 87(2), 357-371., 2011
G. Kertész: Against the causal autonomy of the special sciences, Seventh European Congress of Analytic Philosophy, 2011
Kertész G., Komlósi A.: Mire redukálhatóak az oksági viszonyok? A negatív események és a produktív okozás problémája, II. Kaposvári konferencia. Realizmus a fenomenológiában és az analitikus filozófiában, 2012
Kertész G.: A speciális tudományok kauzális autonómiája ellen, III. budapesti emergencia workshop, 2011
P. Szegedi: Philosophy of Science in Hungary, A. Schumann (ed.), Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse, University Press of America, 2012
Szegedi P.: Schrödinger válogatott írásai, Typotex Kiadó, 2012
Szegedi P.: Előszó, Szegedi P. (szerk.): Schrödinger válogatott írásai, 2012
P. Szegedi, A. Schumann: Philosophy of Science in Hungary, Studia Humana 1:1 (2012), pp. 83-89., 2012
G. Kutrovátz: Expert Authority and Ad Verecundiam Arguments, In. F.H. van Eemeren & B. Garssen (eds.): Exploring argumentative contexts. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, pp. 197-211., 2012
G. Kertész: On Margitay’s Notion of Reduction by Definition, Tradition and Discovery, XXXIX:(2) pp. 16-21., 2013
Kertész G.: A speciális tudományok oksági autonómiája ellen, In: Paksi Dániel és Kertész Gergely szerk.: Emergens Evolúció. L’harmattan Kiadó, 2012, 69-92., 2012
Kertész G.: Hogyan értsük jobban az evolúció elméletét?, In: Paksi Dániel és Kertész Gergely szerk.: Emergens Evolúció. L’harmattan Kiadó, 2012, 251-267., 2012
Paksi, D.: Az organizáció általános elmélete I. Csányi Vilmos általános evolúcióelméletének kritikai elemzése., In: Emergens evolúció. 143-171. Szerk.: Kertész Gergely és Paksi Dániel. Budapest: L’Harmattan., 2012
Paksi D.: Az organizáció általános elmélete II. Csányi Vilmos általános evolúcióelméletének megújítása, In: Emergens evolúció. 173-195. Szerk.: Kertész Gergely és Paksi Dániel. Budapest: L’Harmattan., 2012
Paksi D.: Emergencia és realitás, In: Emergens evolúció. Szerk.: Kertész Gergely és Paksi Dániel. 107-127. Budapest: L’Harmattan., 2012
Paksi, D.: Tacit Knowing and Tacit Knowledge from an Evolutionary Point of View, Polanyiana. Vol. 21. 2012/1-2., 2012
S. Soós, G. Kampis: Beyond the basemap of science: mapping multiple structures in research portfolios: evidence from Hungary, Scientometrics (2012) 93:869–891, 2012
Kampis, Gy.: Mi a tudomány? És mi nem az., Magyar Tudomány, 2012/10, 2012

 

Projekt eseményei

 
2017-02-06 09:49:06
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »