AZ EGYETEMES ÉS MAGYAR LÉGI HADVISELÉS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK A FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84368
típus K
Vezető kutató Krajnc Zoltán
magyar cím AZ EGYETEMES ÉS MAGYAR LÉGI HADVISELÉS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK A FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
Angol cím EVOLUTION OF THEORY AND PRACTICE OF UNIVERSAL AND HUNGARIAN AERIAL WARFARE
magyar kulcsszavak légierő, légi hadviselés, hadművelet-elmélet, hadtörténelem
angol kulcsszavak air forces, air power, air warfare, operational theory, history of war
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Hadviselés
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
résztvevők Bali Tamás
Berkovics Gábor
Gönczi Gabriella
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.353
FTE (kutatóév egyenérték) 3.36
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
A témával kapcsolatos nemzetközi szakirodalmakat összegezve az alábbi főbb következtetések fogalmazhatóak meg:
 Elsősorban hadtörténelmi szemléletmódból, az események elemzésére törekszenek.
 Az alkalmazás elméletének fejlődéstörténetével viszonylag kevés írás foglalkozik.
A hazai kutatásokat, szakirodalmakat és műveleti alkalmazásokat elemezve belátható, hogy összegző, a haderőnem minden komponensét, valamint az alkalmazás fegyvernemi és haderőnemi szintű alkalmazási elveit és gyakorlatát egységében vizsgáló, elemző mű még nem született.
A TÉMA KIDOLGOZÁSÁT ÉS AKTUALITÁSÁT AZ IS INDOKOLJA, HOGY:
 A légierő hadművelet elmélet keretében olyan tudományos igényű, integráló jellegű mű még nem született, amely feltárja, a légi hadviselés kezdeteitől az Öböl-háborúkig, sőt a terror elleni háború légi komponenséig, a légi hadviselés legfontosabb törvényszerűségeit, és trendjeit.
 Magyar „platformról” vizsgálva, a hazai szükségletek, és sajátosságok figyelembevétele eredményesebb lehet, jobban szolgálhatja a folyamatossá váló hazai doktrínafejlesztést, valamint az arra épülő kiképzési rendszert.
A TERVEZETT KUTATÁS CÉLJAI
 A hadművelet elmélet elveinek, és a légierő hadművelet elmélet sajátosságainak az összegzése.
 A légierő- és a légi hadviselés elmélete fejlődési tendenciáinak a feltárása.
 A légierő műveleti struktúrájában bekövetkezett lényegi változásoknak az elemzése, a jövő légi műveleteivel kapcsolatos kutatások összegzése.
 A korszerű légi műveletek tartalmából a hazánk számára relevánsak összegzése.
angol összefoglaló
CHOICE OF THE TOPIC
Summing up the international literatures more capital inferences can be formulated:
 Primarily from a military history outlook they aim for the analysis of the events.
 Relatively few writings deal with the evolution of the theory of the air forces’ application.
Analysing the domestic researches, literatures and operation applications easily reasonable, that comprehensive creation in which the work analysing all of the components of the air forces in unity we may not find.
REASONS FOR THE TOPIC:
 Study with a scientific claim with a so integrating character cannot be found, that reveals the most important necessities of the aerial warfare and his trends from the beginnings of the aerial warfare to the Gulf Wars. Especially important nowadays the question of the aerial component of the war against the terrorism that integrating would be expedient likewise.
 From a Hungarian platform examined, the domestic needs and the respect of peculiarities may be more fruitful. This may serve the domestic doctrine development turning into the continuous one better, and the training system being founded on it.
AIM OF RESEARCHES
 To sum up the airforce's theory of employment its principles and peculiarities.
 The exploration of the airforce's and the theory's of the aerial warfare developmental tendencies.
 The analysis of substantive changes ensued in the airforce's operation structure. The summary of researches is connected to the aerial operations of the future.
 To sum up from the content of the modern aerial operations for us the relevant phenomena.
 From among the general research methods we plan the observation, the induction and the critical adaption to apply.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
 A sikeres légi stratégiákra nincsenek kész receptek, sablonok: csak olyan „modulok, építő elemek”, amelyeket az adott helyzetnek megfelelő sorrendben és módon egymás után rakva és alkalmazva biztosítható a politikai célok által determinált katonai célok elérése. A kényszerítő stratégiák összes mechanizmusát – korlátozás, lefejezés, megtolás, kockázatviselés – figyelembe kell venni és ezeket a különálló eljárásokat egyazon átfogó stratégiai koncepcióba kell rendezni.  A politikai célok elérését biztosító légi műveletek felosztása, tipizálása rendkívül differenciált, azonban a leglényegesebb hadműveleti alkalmazási formákban elvi azonosság tapasztalható. Így a szükséges mértékű adaptáció mellett, a nemzeti sajátosságok és követelmények megjelenítése után sem lehet elvi eltérés a szövetségben általánosan elfogadott kategóriák és a magyar légierő doktrínájában szereplő műveleti formák között.  A helikopterek nélkülözhetetlenek a katonai műveletek sikeréhez, a veszteségek csökkentéséhez. Az aszimmetrikus hadviselés alkalmazott eljárásai mellett a helikopterek jelentik a mobilitást, a szárazföldi csapatok mindenoldalú támogatásának egyetlen rugalmas módját.  A helikopterek több olyan harcászati képességgel rendelkeznek, melyek a szárazföldi erők műveleteinek sikere tekintetében létfontosságúak, így kijelenthető, hogy a mai modern hadviselés elképzelhetetlen a helikopterek összhaderőnemi jellegű alkalmazása nélkül.
kutatási eredmények (angolul)
 For a successful air warfare strategies there are no solutions, templates. The solution can be the application of an appropriate combination of "modules or strategy related constructive elements" which ensure the achievement of political and military objectives.  All independent mechanisms and procedures of coercive strategies have to take into account and shall be dealt with in the same overall strategic concept.  The required political aims are provided by highly differentiated air operations. The forms of most important operational principles are identity. So in addition to the required degree of adaptation of the national characteristics and requirements, can be generally accepted in principle the derogation Alliance categories and forms of the Hungarian Air Force operational doctrine.  The helicopters are essential to the success of the military operations in order to reduce the losses. In the circumstances of the asymmetric warfare helicopters support the mobility and flexibility of the use of ground forces. The helicopters have some tactical features, which are critical to the success of the operations of ground forces. Thus, it is concluded that today's modern warfare is unthinkable without the joint use of helicopters.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84368
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy János: A harci kutatás-mentés a vietnámi háborúban - Combat search and rescue during the Vietnam war, Repüléstudományi Közlemények, 2012
Nagy János: A HARCI KUTATÁS-MENTÉS KEZDETI LÉPÉSEI INITIAL STEPS OF COMBAT SEARCH AND RESCUE, Repüléstudományi Közlemények, 2011
Krajnc Zoltán - Berkovics Gábor: A LÉGVÉDELEM ALKALMAZÁSI KÖRNYEZETE A KÖZELI ÉS A TÁVOLABBI JÖVŐBEN, Repüléstudományi Közlemények, 2011
Gönczi Gabriella: A LÉGI TÁMADÁSOK LÉLEKTANI ASPEKTUSAI, Repüléstudományi Közlemények, 2011
Krajnc Zoltán - Berkovics Gábor - Gönczi Gabrielle: OVERVIEW OF AN SUPPORTED SCIENTIFIC RESEARCH BY HUNGARIAN SCIENTIFIC RESEARCH FUND: EVOLUTION OF THEORY AND PRACTICE OF UNIVERSAL AND HUNGARIAN AERIAL WARFARE, Repüléstudományi Közlemények, 2011
Berkovics Gábor - Krajnc Zoltán: The main issues of air defence between the two World Wars, Economics and management 2011/3. University of Defence, Brno Czech Republic, 2011
Gönczi Gabriella: A légierő, mint a kényszerítő diplomácia eszközrendszere, Szolnoki Tudományos Közlemények, 2011
Nagy János: Harci kutatás-mentés az 1990-1991. évi Öböl-háborúban, Repüléstudományi Közlemények, 2012
Nagy János: A HARCI KUTATÁS-MENTÉS DOKTRÍNÁLIS FEJLŐDÉSE, Repüléstudományi Közlemények, 2012
Berkovics Gábor - Krajnc Zoltán: SOME ISSUES ABOUT AIR DEFENCE IN HUNGARY AF-TER THE WORLD WAR I, aos.sk proceedings, 2012
Gönczi Gabriella: A LÉGIERŐ KÉNYSZERÍTŐ ALKALAMZÁSÁNAK TEÓRIÁI, Repüléstudományi Közlemények, 2012
Krajnc Zoltán - Jenei Imre: „TÍZ ÁLLÍTÁS A LÉGIERŐVEL KAPCSOLATBAN” – PHILIPPE S. MEILINGER LÉGIERŐ ÉRTELMEZÉSE, http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2013_cikkek/2013-2-58-Krajnc_Zoltan-Jenei_Imre.pdf, 2013
Bali Tamás: PECULIARITIES OF HELICOPTER SUPPORTED OPERATIONS : (Presentment of a Combat Recovery operation’s helicopter assisted part), http://www.aos.sk/, 2013
Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella: CONVERGENCE BETWEEN THE STRATEGIC LEVEL PLANNING AND EXECUTION OF BUSINESS (CORPORATE) AND MILITARY ACTIVITIES ESPECIALLY AIR CAMPAIGNING, http://www.unob.cz/en/Pages/default.aspx, 2012
Berkovics Gábor - Krajnc Zoltán: THE BEGINNING OF RADARS IN HUNGARY, http://www.afahc.ro/afases/afases.html, 2013
Krajnc Zoltán: SOME QUESTIONS OF AIR/LAND INTEGRATION, http://real.mtak.hu/6830/1/ALI_krajnc.pdf, 2013

 

Projekt eseményei

 
2013-07-11 12:00:12
Résztvevők változása
vissza »