Family, Household, Economy. The Society of Torna County in the 19th Century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
102051
Type PUB-K
Principal investigator Pozsgai, Péter
Title in Hungarian Család, háztartás, gazdálkodás. Torna megye társadalma a 19. században
Title in English Family, Household, Economy. The Society of Torna County in the 19th Century
Keywords in Hungarian Magyarország, Torna megye, 19. század, paraszti társadalom, társadalomtörténet, gazdaságtörténet, regionális társadalomkutatás, mikrotörténet, család- és háztartásszerkezet, történeti demográfia
Keywords in English Hungary, Torna county, 19th century, peasant society, social history, economic history, regional social research, micro history, family and household structure, historical demography
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Social history
Panel Publications Panel
Department or equivalent Korall Társadalomtörténeti Egyesület
Starting date 2011-07-01
Closing date 2011-07-31
Funding (in million HUF) 0.000
FTE (full time equivalent) 0.18
state closed project
Summary in Hungarian
A Család, háztartás, gazdálkodás. Torna megye társadalma a 19. században c. kötetben személyi szintű, nominális levéltári források alkalmazásával és összekapcsolásával arra törekedtem, hogy a kis megye minden településére kiterjedően rekonstruáljam a 19. századi családi-háztartási viszonyokat, gazdálkodási típusokat, munkaszervezetet, házassági stratégiákat, a lokális endogámia és exogámia mértékét, az írni-olvasni tudás szintjét, valamint a háztartásfőség, a birtokátadás, az öröklés kérdéseit és más családi stratégiákat. A regionális vizsgálatot mikrotörténeti megközelítéssel egészítettem ki, és a regionális vizsgálati szint mellett megkülönböztettem egy lokális elemzési szintet is, amelynél több időmetszet konzisztens, nominális forráscsoportjait (népszámlálási lajstromok, egyházi anyakönyvek, kataszteri birtokívek, közmunka-összeírások stb.) kapcsoltam össze háztartásonként, így a családok fejlődési ciklusa/életciklusa alapján egy dinamikus mikroszerkezeti elemzés volt megvalósítható. A kutatás gerince az iparosodást közvetlenül megelőző időszakban egy rossz mezőgazdasági adottságokkal rendelkező régió társadalmának „alulról építkező” (history from below) rekonstrukciója, amelynek során a régión belüli kistájak és mikrorégiók eltérő működése és alkalmazkodása is kimutatható volt az ökológiai adottságokkal szoros összefüggésben. A kutatás fő hozadéka, a mikro-társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti és történeti demográfiai eredményei mellett járulékos eredményként meg kell említeni a 19. századi lajstromos népszámlálások forráskritikájának elvégzését is. A mikroszerkezetek beható elemzésén alapuló Torna megyei regionális társadalomtörténet új eredményekkel egészíti ki a preindusztriális paraszti társadalomról és gazdálkodásról eddig rendelkezésre álló tudásunkat.
Summary
In the manuscript of “Family, Household, Economy. The Society of Torna County in the 19th Century” the author applied nominal archive sources and nominal record linkage in order to reconstruct the family and household structure, types of peasant economies, organization of work, marriage strategies, the proportion of the local exogamy and endogamy, the level of literacy, and besides these fields: the headship of households, property transfer, inheritance practices and other family strategies for all the 42 settlements of the small county. The regional analysis was completed by a micro-historical approach, since the author used not only a regional level but a local level too, in the latter more consistent nominal source-groups (census lists, parish registers, cadastral land registers, assessment lists of the state public work etc.) of different time cross-sections were linked by households, so on the basis of the family life-cycle a dynamic micro-structural analysis could have been carried out. The main focus of the research was a ‘history from below’ reconstruction of a regional society with relatively weak agricultural conditions before the industrialisation. In the course of the research the different function and adaptation of the micro-regions within the county could have been revealed in strong correlation with the ecological endowments. Besides the results of monograph in social history, micro-history, economic history and historical demography an additional result should also be mentioned, the completion of the source critique of the 19th century census lists. The regional social history of Torna county based on the in-depth analysis of the micro-structures completes our knowledge with new results regarding the preindustrial peasant society and economy.
Back »