Algebrák és relációs struktúrák  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104251
típus K
Vezető kutató B. Szendrei Mária
magyar cím Algebrák és relációs struktúrák
Angol cím Algebras and relational structures
magyar kulcsszavak Algebra, kompatibilis reláció, dualizálhatóság, relációs struktúra, irányított gráf, turnament, ekvacionális függvényosztály, reguláris félcsoport, megszorításos félcsoport
angol kulcsszavak Algebra, compatible relation, dualizability, relational structure, directed graph, tournament, equational function class, regular semigroup, restriction semigroup
megadott besorolás
Matematika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Algebra
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely Bolyai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Dékány Tamás
Maróti Miklós
Szakács Nóra
Szendrei Ágnes
Waldhauser Tamás
Zádori László
projekt kezdete 2013-02-01
projekt vége 2017-07-31
aktuális összeg (MFt) 11.824
FTE (kutatóév egyenérték) 13.06
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja, hogy új eredményeket érjünk el az univerzális algebra és a félcsoportelmélet területén. Új klasszifikációs tételeket szeretnénk találni véges algebrákra a kompatibilis relációik felhasználásával, és vizsgálni szeretnénk sima irányított gráfok és más relációs struktúrák algebrai tulajdonságait. Általános feltételeket kívánunk bizonyítani véges algebrák dualizálhatóságára, és folytatjuk a gráfokból és relációs struktúrákból származtatott algebrák univerzális algebrai tulajdonságainak kutatását. Vizsgáljuk az ortodox, a lokálisan inverz és a megszorításos félcsoportok struktúráját, valamint azon félcsoportok algebrai és topologikus szerkezetét, amelyek adott halmaz feletti ekvacionális függvényosztályokból állnak, a művelet pedig a kompozíció. Terveink között szerepel még a projekciót nem tartalmazó, kompozícióra zárt függvényosztályok között a minimális és maximális osztályok leírása, továbbá új dichotómiatételek bizonyítása az egyenletrendszer-megoldhatósági problémára olyan véges algebrák esetén, melyekben megjelenik a Hobby-McKenzie-féle 1-es típus.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A megválaszolandó fő kérdések a következők:
(1) Mely algebrákra teljesül az, hogy az n-edik hatványuk minimális generátorrendszerének méretét megadó d(n) függvény n valamely polinomfüggvénye alatt marad?
(2) A közönséges kommutátor kongruencia-moduláris varietásokra vonatkozó mély és hatékony elmélete milyen mértékben terjeszthető ki a magasabb rendű kommutátorra?
(3) Igaz-e, hogy egy véges sima irányított gráfnak, amelynek vannak kompatibilis Gumm-műveletei, van többségi művelete is?
(4) Hogyan befolyásolja egy Taylor-művelet létezése a sima irányított gráfok struktúráját?
(5) Mely véges algebrák dualizálhatók?
(6) Van-e véges azonosságbázisa a két művelettel ellátott turnamentek osztályának?
(7) Milyen félcsoportelméleti tulajdonságok érvényesek a függvényosztályok kompozíciójára?
(8) Mely kompozícióra zárt függvényosztályok minimálisak, illetve maximálisak?
(9) Megkapható-e egy lokálisan inverz félcsoport minden gyengén E-unitér fedője valamely majdnem faktorizálható lokálisan inverz félcsoportba való beágyazásból?
(10) Mely balról megszorításos félcsoportok állnak elő W-szorzatok homomorf képeként?
(11) Mi az oka az egyenletrendszer-megoldhatósági probléma kezelhetőségének véges algebrák felett?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás jelentősége az, hogy a kapott eredmények olyan problémák jobb megértéséhez és megoldásához járulnak hozzá, amelyek a terület szakemberei érdeklődésének középpontjában állnak. Az eredmények új megvilágításba helyezik a vizsgált kérdéseket, és új megközelítésekhez vezethetnek. A kutatás során olyan új módszerek kerülnek kidolgozásra, amelyek később is hasznosak lesznek. A várható eredmények egy része alkalmazható a számítástudományban (pl. a többértékű logikák elméletében vagy a bonyolult feltételek egyidejű kielégíthetőségének problémáját vizsgáló elméletben). A kutatások során kapott új algoritmusoknak gyakorlati hasznosítása is elképzelhető a jövőben.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás célja, hogy elmélyítse az algebrák és relációs struktúrák szerkezetére vonatkozó ismereteinket, továbbá hogy hozzájáruljon olyan fontos nyitott problémák megoldásához, amelyekkel a tudományterület szakemberei az egész világon foglalkoznak. A számítógépek előretörésével meghatványozódott a diszkrét matematikai eredmények iránti igény, s a számítástudomány számos ága használ véges félcsoportokra, véges algebrákra, illetve véges relációs struktúrákra vonatkozó módszereket és eredményeket. Azt várjuk, hogy a kutatási projekt eredményeinek egy része alkalmazásra kerül a számítástudományban (pl. bizonyos számítási problémákhoz hatékony megoldási algoritmus konstruálásában). A projekt keretében elért tudományos eredményeket a résztvevők jó nevű nemzetközi folyóiratokban publikálják.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The goal of the project is to obtain new results in universal algebra and semigroup theory. We intend to find new classification results for finite algebras by investigating their compatible relations, and to investigate the algebraic properties of finite smooth digraphs and other relational structures. We propose to find general criteria for the dualizability of finite algebras, and to continue the systematic study of the universal algebraic properties of algebras derived from graphs and relational structures.
We plan to investigate the structure of orthodox, locally inverse and left restriction semigroups, and to explore the algebraic and topological structure of the semigroup formed by equational classes under the composition operation. Furthermore, we intend to determine minimal and maximal composition-closed equational classes that do not contain projections, and to prove new dichotomy theorems on the solvability problem of systems of equations for finite algebras that admit Hobby-McKenzie type 1.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main questions are:
(1) For which finite algebras A is the size d(n) of a minimal generating set of the n-th power of A bounded by a polynomial of n?
(2) How much of the deep and powerful theory of the ordinary commutator in congruence modular varieties carries over to the higher order commutator?
(3) Is it true that, if a finite smooth digraph admits Gumm operations, then it admits a near-unaimity operation?
(4) How does the existence of a Taylor operation determine the structural properties of a smooth digraph?
(5) Which finite algebras are dualizable?
(6) Does there exist a finite basis of equations for the class of tournaments with two binary operations?
(7) What kind of semigroup-theoretic properties are valid for the composition of function classes?
(8) Which composition-closed classes are minimal or maximal?
(9) Is it possible to obtain each weakly E-unitary cover of a locally inverse semigroup from an embedding into an almost factorizable locally inverse semigroup?
(10) Which left restriction semigroups are homomorphic images of W-products?
(11) What is the reason of tractability of the solvability problem of systems of equations over finite algebras?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The significance of the research is that the results obtained contribute to the understanding and, eventually, to the solution of problems that are in the center of attention of experts in the field. The results will shed light on the questions studied from a new point of view, and might lead to new approaches. In addition, new tools are developed that will be applicable in later research. Some of the results will have applications in computer science (e.g., multiple-valued logic or the theory of the constraint satisfaction problem). The new algorithms obtained in our research may be of practical use in the future.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The goal of the research is to deepen our knowledge about the structure of algebras and relational structures, and to contribute to the solution of significant open problems studied actively all over the world by acknowledged mathematicians of the field. Parallel to the spread of computers, there has been a rapid growth in the need for results of discrete mathematics, and several branches of computer science make essential use of results on finite semigroups, finite algebras and finite relational structures. We expect that some of the results obtained during this project will have applications in computer science (e.g. for finding efficient algorithms for solving computational problems). The scientific results achieved during the project will be published in reputable international journals.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Közös általánosítást adtunk McKenzie és Willard híres véges-bázis tételeire. Varietások többféle kongruenciatulajdonságról (pl. disztributivitás, modularitás) igazoltuk, hogy átvihető lokálisan véges varietások kompatibilis kvázirendezéseire. Leírtuk véges féligegyszerű gyűrűk kategóriaekvivalenciáját. Összefüggőségi tulajdonságot bizonyítottunk olyan sima irányított gráfokra, melyek algebrai hossza 1. Általános elegendő feltételt találtunk véges algebrák dualizálhatóságára. Megoldottuk Lau parciális Boole-függvények klónhálójáról szóló problémáját, és vizsgáltuk véges halmazokon értelmezett függvények minor-kvázirendezését. A véges F-inverzfedő probléma gráfokkal és csoportvarietásokkal való ismert megközelítését átfogalmaztuk kizárt minorokkal, valamint általánosítottuk inverz monoidok széles osztályára. A fedőterek elméletének általánosításával leírtuk a 2-dimenziós CW-komplexusok közötti immerziókat. Megmutattuk, hogy minden megszorításos félcsoport beágyazható faktorizálhatóba. Vizsgáltuk teljesen egyszerű félcsoportok csoportokkal való bővítéseit, és új szemidirekt szorzást vezettünk be inverz félcsoportokra, amely kiküszöböli a korábbiak "természetellenességét". Leírtuk gráfok parciális automorfizmusainak inverz monoidjait. Kocka-kifejezéssel rendelkező véges algebrák széles osztályára bizonyítottuk, hogy a “hatvány részalgebrájához tartozás” probléma P-beli. Karakterizáltuk Boole-egyenletek megoldáshalmazait.
kutatási eredmények (angolul)
A common generalization is proved for McKenzie’s and Willard’s finite basis theorems. Many congruence properties of varieties (e.g., distributivity, modularity) satisfied by a locally finite variety are proved to carry over to compatible quasiorders. Categorical equivalence for finite semisimple rings is described. A connectivity result is proved for smooth digraphs of algebraic length 1. A general sufficient condition for a finite algebra to be dualizable is found, which implies new dualizability results for modules and rings. Lau’s problem on the lattice of partial clones of Boolean functions is solved, and the minor quasiorder on functions over finite sets is studied. The approach by graphs and group varieties, well known to be equivalent to the finite F-inverse cover problem, is reformulated by forbidden minors, and is generalized for a wide class of inverse monoids. The theory of covering spaces is generalized to describe immersions between 2-dimensional CW-complexes. Restriction semigroups are proved to be embeddable in almost factorizable ones. Extensions of completely simple semigroups by groups are studied, and a new semidirect-like product is introduced for inverse semigroups which avoids the "unnaturality" of formerly used constructions. The monoids of partial automorphisms of graphs are descirbed. For a large class of finite algebras with a cube term, the subpower membership problem is proved to be in P. Solution sets of Boolean equations are characterized.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104251
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dekany T: On extensions of completely simple semigroups by groups [1DT], Semigroup Forum, 2014
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, I: Pointed cube terms [1SzA2], submitted, 2015
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, II: Wiegold dichotomy [1SzA3], submitted, 2015
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, III: Finite solvable algebras [1SzA4], preprint, 2015
Kearnes KA; Szendrei A; Willard R: A finite basis theorem for difference-term varieties with a finite residual bound [1SzA1], submitted, 2015
Szakács N; Szendrei MB: On F-inverse covers of finite-above inverse monoids [1SzN-SzM], manuscript, 2015
Meakin J; Szakács N: Inverse monoids and immersions of 2-complexes [1SzN], submitted, 2015
Gyenizse G; Maróti M; Zádori L: The structure of polynomial operations associated with smooth digraphs [1MM-ZL], preprint, 2015
Almeida J; Couceiro M; Waldhauser T: On the topological semigroup of equational classes of finite functions under composition [1WT1], J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., submitted, 2015
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: A solution to a problem of D. Lau: Complete classification of intervals in the lattice of partial Boolean clones [1WT2], J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., submitted, 2015
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: Relation graphs and partial clones on a 2-element set [1WT3], Proceedings of the 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, submitted, 2015
Waldhauser T: Maximal and minimal closed classes in multiple-valued logic [1WT4], Proceedings of the 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, submitted, 2015
Hartmann M; Waldhauser T: On strong affine representations of the polycyclic monoids [1WT5], preprint, 2015
Dekany T: On extensions of completely simple semigroups by groups [1DT], Semigroup Forum 89: 600-608, DOI 10.1007/s00233-014-9588-x, 2014
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, I: Pointed cube terms [1SzA2], J. Austral. Math. Soc., accepted, 2015
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, II: Wiegold dichotomy [1SzA3], Internat. J. Algebra Comput., accepted, 2015
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, III: Finite solvable algebras [1SzA4], Algebra Universalis, accepted, 2015
Kearnes KA; Szendrei A; Willard R: A finite basis theorem for difference-term varieties with a finite residual bound [1SzA1], Trans. Amer. Math. Soc., accepted, 2015
Szakács N; Szendrei MB: On F-inverse covers of finite-above inverse monoids [1SzN-SzM], preprint, 2016
Meakin J; Szakács N: Inverse monoids and immersions of 2-complexes [1SzN], Internat. J. Algebra Comput. DOI: 10.1142/S0218196715400123, 2014
Gyenizse G; Maróti M; Zádori L: The structure of polynomial operations associated with smooth digraphs [1MM-ZL], Algebra Universalis 72: 381-391, DOI 10.1007/s00012-014-0309-9, 2014
Almeida J; Couceiro M; Waldhauser T: On the topological semigroup of equational classes of finite functions under composition [1WT1], J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., accepted, 2015
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: A solution to a problem of D. Lau: Complete classification of intervals in the lattice of partial Boolean clones [1WT2], J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., accepted, 2015
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: Relation graphs and partial clones on a 2-element set [1WT3], R. Drechsler, R. Wille (Eds.): 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2014, pp. 161-166. IEEE Computer Society, DOI: 10.1109/ISMVL.2014.36, 2014
Waldhauser T: Maximal and minimal closed classes in multiple-valued logic [1WT4], R. Drechsler, R. Wille (Eds.): 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2014, pp. 55--60. IEEE Computer Society, DOI: 10.1109/ISMVL.2014.18, 2014
Hartmann M; Waldhauser T: On some permutative representations of the Cuntz algebras [1WT5], preprint, 2016
Kearnes KA; Szendrei A: Dualizable algebras with parallelogram terms [2SzA], submitted, 2016
Machida H; Waldhauser T: Lazy clones and essentially minimal groupoids [2WT1], 45th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL 2015), accepted, 2015
Kaarli K; Koshik O; Waldhauser T: On categorical equivalence of finite rings [2WT2], Journal of Algebra and Its Applications, submitted, 2016
Szakács N: On the graph condition regarding F-inverse covers [2SzN], Semigroup Forum, submitted, 2015
Gould V, Hartmann M, Szendrei MB: Embedding in almost factorisable restriction semigroups [2SzM], preprint, 2016
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, I: Pointed cube terms [1SzA2], J. Austral. Math. Soc., published online: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10129350&fileId=S144678871500052X, 2016
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, II: Wiegold dichotomy [1SzA3], Internat. J. Algebra Comput., 25: 555-566, DOI: 10.1142/S0218196715500101, 2015
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, III: Finite solvable algebras [1SzA4], Algebra Universalis, accepted, 2016
Kearnes KA; Szendrei A; Willard R: A finite basis theorem for difference-term varieties with a finite residual bound [1SzA1], Trans. Amer. Math. Soc., 368:2115–2143, http://www.ams.org/journals/tran/2016-368-03/S0002-9947-2015-06509-X/, 2016
Szakács N; Szendrei MB: On F-inverse covers of finite-above inverse monoids [1SzN-SzM], J. Algebra 452: 42-65, DOI:10.1016/j.jalgebra.2015.11.043, 2016
Meakin J; Szakács N: Inverse monoids and immersions of 2-complexes [1SzN], Internat. J. Algebra Comput. 25: 301-323, DOI: 10.1142/S0218196715400123, 2015
Hartmann M; Waldhauser T: On some permutative representations of the Cuntz algebras [1WT5], Journal of Modern Dynamics, submitted, 2017
Kearnes KA; Szendrei A: Dualizable algebras with parallelogram terms [2SzA], Algebra Universalis, accepted, 2016
Machida H; Waldhauser T: Lazy clones and essentially minimal groupoids [2WT1], V.C. Gaudet, G.W. Dueck (Eds.): 45th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2015, 199--204. IEEE Computer Society, DOI 10.1109/ISMVL.2015.11, 2015
Kaarli K; Koshik O; Waldhauser T: On categorical equivalence of finite rings [2WT2], Journal of Algebra and Its Applications, accepted, 2016
Szakács N: On the graph condition regarding the F-inverse cover problem [2SzN], Semigroup Forum, published online, DOI: 10.1007/s00233-015-9713-5, 2016
Szendrei MB: On products of inverse semigroups [3SzM], preprint, 2017
Gyenizse G; Maróti M: Quasiorder lattices of varieties [3GyG-MM], preprint, 2017
Bulatov, A; Mayr, P; Szendrei, A: The subpower membership problem for finite algebras with cube terms [3SzA], preprint, 2017
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: On the interval of strong partial clones of Boolean functions containing Pol((0,0),(0,1),(1,0)) [3WT1], Algebra Universalis, submitted, 2017
Couceiro M; Waldhauser T: Lattice-Theoretic Approach to Version Spaces in Qualitative Decision Making [3WT2], 3rd International Symposium on Statistical Learning and Data Sciences, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 9047, Springer, 234–238, DOI: 10.1007/978-3-319-17091-6_18, 2015
Couceiro M; Dubois D; Prade H; Waldhauser T: Decision-making with Sugeno integrals: bridging the gap between multicriteria evaluation and decision under uncertainty [3WT3], Order, published online, DOI: 10.1007/s11083-015-9382-8, 2015
Gould V; Hartmann M; Szendrei MB: Embedding in factorisable restriction monoids [2SzM], preprint, 2017
Dekany T: On extensions of completely simple semigroups by groups, Semigroup Forum 89: 600-608, DOI 10.1007/s00233-014-9588-x, 2014
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, I: Pointed cube terms, J. Austral. Math. Soc. 101: 56-94, DOI: 10.1017/S144678871500052X, 2016
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, II: Wiegold dichotomy, Internat. J. Algebra Comput. 25: 555-566, DOI: 10.1142/S0218196715500101, 2015
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Growth rates of algebras, III: Finite solvable algebras, Algebra Universalis 76: 199-222, DOI: 10.1007/s00012-016-0396-x, 2016
Kearnes KA; Szendrei A; Willard R: A finite basis theorem for difference-term varieties with a finite residual bound, Trans. Amer. Math. Soc. 368: 2115–2143, DOI: 10.1090/tran/6509, 2016
Szakács N; Szendrei MB: On F-inverse covers of finite-above inverse monoids, J. Algebra 452: 42-65, DOI:10.1016/j.jalgebra.2015.11.043, 2016
Meakin J; Szakács N: Inverse monoids and immersions of 2-complexes, Internat. J. Algebra Comput. 25: 301-323, DOI: 10.1142/S0218196715400123, 2015
Gyenizse G; Maróti M; Zádori L: The structure of polynomial operations associated with smooth digraphs, Algebra Universalis 72: 381-391, DOI 10.1007/s00012-014-0309-9, 2014
Almeida J; Couceiro M; Waldhauser T: On the topological semigroup of equational classes of finite functions under composition, J. Mult.-Valued Logic Soft Comput. 28: 5-28, http://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/mvlsc-issue-contents/mvlsc-volume-28-number-1-2017/mvlsc-28-1-p-5-28/, 2017
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: A solution to a problem of D. Lau: Complete classification of intervals in the lattice of partial Boolean clones, J. Mult.-Valued Logic Soft Comput. 28: 48-58, http://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/mvlsc-issue-contents/mvlsc-volume-28-number-1-2017/mvlsc-28-1-p-47-58/, 2017
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: Relation graphs and partial clones on a 2-element set, R. Drechsler, R. Wille (Eds.): 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2014, pp. 161-166. IEEE Computer Society, DOI: 10.1109/ISMVL.2014.36, 2014
Waldhauser T: Maximal and minimal closed classes in multiple-valued logic, J. Mult.-Valued Logic Soft Comput. 26, 1-17, http://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/mvlsc-issue-contents/mvlsc-volume-26-number-1-2-2016/mvlsc-26-1-2-p-1-17, 2017
Hartmann M; Waldhauser T: On strong affine representations of the polycyclic monoids, Semigroup Forum, published online, DOI: 10.1007/s00233-017-9889-y, 2017
Kearnes KA; Szendrei A: Dualizable algebras with parallelogram terms, Algebra Universalis, 76: 497-539, DOI: 10.1007/s00012-016-0410-3, 2016
Machida H; Waldhauser T: Lazy clones and essentially minimal groupoids, V.C. Gaudet, G.W. Dueck (Eds.): 45th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2015, 199--204. IEEE Computer Society, DOI 10.1109/ISMVL.2015.11, 2015
Kaarli K; Koshik O; Waldhauser T: On categorical equivalence of finite rings, Journal of Algebra and Its Applications 15: 1650154 (12 pages), DOI 10.1142/S0219498816501541, 2016
Szakács N: On the graph condition regarding the F-inverse cover problem, Semigroup Forum 92: 551-558, DOI: 10.1007/s00233-015-9713-5, 2016
Szendrei MB: On products of inverse semigroups, preprint, 2018
Gyenizse G; Maróti M: Quasiorder lattices of varieties, preprint, 2018
Bulatov A; Mayr P; Szendrei A: The subpower membership problem for finite algebras with cube terms, preprint, 2018
Couceiro M; Haddad L; Schölzel K; Waldhauser T: On the interval of strong partial clones of Boolean functions containing Pol((0,0),(0,1),(1,0)), Algebra Universalis 77: 101-123, DOI: 10.1007/s00012-016-0418-8, 2017
Couceiro M; Waldhauser T: Lattice-Theoretic Approach to Version Spaces in Qualitative Decision Making, 3rd International Symposium on Statistical Learning and Data Sciences, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 9047, Springer, 234–238, DOI: 10.1007/978-3-319-17091-6_18, 2015
Couceiro M; Dubois D; Prade H; Waldhauser T: Decision-making with Sugeno integrals: bridging the gap between multicriteria evaluation and decision under uncertainty, Order 33: 517-535, DOI: 10.1007/s11083-015-9382-8, 2016
Gould V; Hartmann M; Szendrei MB: Embedding in factorisable restriction monoids, J. Algebra 476: 216-237, DOI: 10.1016/j.jalgebra.2016.11.033, 2017
Kearnes KA; Kiss EW; Szendrei A: Varieties whose finitely generated members are free, Algebra Universalis, accepted, 2017
Kearnes K; Szendrei A; Willard R: Simpler Maltsev conditions for (weak) difference terms in locally finite varieties, Algebra Universalis, accepted, 2017
Kearnes KA; Szendrei A: Cube term blockers without finiteness, Algebra Universalis, accepted, 2017
Mayr P: Szendrei A: Algebras from congruences, preprint, 2018
Couceiro M; Maróti M; Waldhauser T; Zádori L: Computing version spaces in the qualitative approach to multicriteria decision aid, Internat. J. Found. Comput. Sci., submitted, 2018
Tóth E; Waldhauser T: On the shape of solution sets of systems of (functional) equations, Aequationes Math., published online, DOI: 10.1007/s00010-017-0499-2, 2017
Lehtonen E; Waldhauser T: Posets of minors of functions in multiple-valued logic, J. Pantović, R. Stanković, E. Dubrova (Eds.): 47th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2017, pp. 43-48. IEEE Computer Society, DOI: 10.1109/ISMVL, 2017
Szakács N; Szendrei MB: Inverse monoids of partial graph automorphisms, preprint, 2018

 

Projekt eseményei

 
2013-05-08 12:42:54
Résztvevők változása
vissza »