An etymological dictionary of the Buryat language  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104312
Type PD
Principal investigator Kempf, Béla
Title in Hungarian A burját nyelv etimológiai szótára
Title in English An etymological dictionary of the Buryat language
Keywords in Hungarian mongolisztika, etimológia, történeti nyelvészet
Keywords in English Mongolic Studies, Etymology, Historical Linguistics
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Oriental studies
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Historical linguistics
Panel Linguistics
Department or equivalent Klebelsberg Library (University of Szeged)
Starting date 2012-09-01
Closing date 2016-08-31
Funding (in million HUF) 19.830
FTE (full time equivalent) 4.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A burját (korábbi nevén burját-mongol) nyelv a mongol nyelvcsaládhoz tartozik. Az alapkutatások köréhez tartozó A burját nyelv etimológiai szótára című kutatás a burját szókincs történeti-etimológiai hátterét kívánja feltérképezni, megvilágítva az egyes lexikai elemek eredetét, alaktani felépítését, a története során előforduló hangtani és jelentéstani változásokat, és amennyiben lehetséges, a szó külső és nyelvcsaládon belüli kapcsolatait. Egy ilyen kutatás kivitelezése alapot teremt a többi mongol nyelv szókincsén végzett etimológiai kutatásokhoz.
A burját etimológiai szótár megalkotása igen fontos, és számos a társadalomban megjelenő haszonnal jár. Fontosságát jól jellemzi az a tény, hogy nem létezik olyan etimológiai szótár, amely valamely mongol nyelv szókincsével foglalkozna. Egy ilyen lexikon létrejöttével tisztábban látjuk majd a burját szókincs történetét, és bepillantást nyerhetünk a korai mongol népek történetének, néprajzának, népköltészetének, interetnikus kapcsolatainak számos aspektusába.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A burját nyelv etimológiai szótára című kutatás alapkérdése, hogy milyen mélységig tudjuk visszakövetni a mongol nyelvcsaládhoz tartozó burját nyelv szókincsének történetét. Mivel a burját nyelv első írásos emlékei még akkor is igen késeiek, ha a mongol nyelvemlékeket is idevonjuk, a kutatás eredménye nagyban hozzájárulhat a burjátok korai történetének és interetnikus kapcsolatrendszerének feltérképezéséhez.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A burját nyelv etimológiai szótárának megalkotásával alapot nyerünk a nyelvcsalád többi nyelvén végzett etimológiai kutatásokhoz. Ezen túlmenően, egy etimológiai szótár, elengedhetetlen az altaji összehasonlító nyelvészetben végzett munkálatokhoz is. Míg török etimológiai szótárak ma már szép számban rendelkezésre állnak, addig a mongol nyelvcsaládba tartozó etimológiai szótár a mai napig nincs.
Társadalmi hasznát talán úgy lehet legjobban érzékeltetni, ha belegondolunk, mit jelent a magyarok számára a Magyar nyelv történeti etimológiai szótára. Az eredmények nemcsak a tudományos és szűk szakmai közösséghez jutnak el, hanem gyakorlatilag a teljes társadalomhoz, rögtön beépülnek a (magyarországi és burjátiai) egyetemi tananyagba.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A burját (korábbi nevén burját-mongol) nyelv a mongol nyelvcsaládhoz tartozik.
A burját nyelv etimológiai szótára című kutatás a burját szókincs elemeinek történetét és eredetét kívánja feltérképezni.
Az egyes burját szavak eredetének felderítése mellett, a szavak alaktani felépítésének, a szó története során előforduló hangtani és jelentéstani változásoknak, és amennyiben lehetséges, a szó külső és nyelvcsaládon belüli kapcsolatainak bemutatása szintén a kutatás feladata. Egy ilyen kutatás kivitelezése alapot teremt a többi mongol nyelv szókincsén végzett etimológiai kutatásokhoz.
A burját etimológiai szótár megalkotása a magyar orientalisztika egyik nemzetközi szinten is jelentős eredményeképpen mutatható majd fel. Fontosságát jól jellemzi az a tény, hogy nem létezik olyan etimológiai szótár, amely valamely mongol nyelv szókincsével foglalkozna. Egy ilyen lexikon létrejöttével tisztábban látjuk majd a burját szókincs történetét, és bepillantást nyerhetünk a korai mongol népek történetének, néprajzának, népköltészetének, interetnikus kapcsolatainak számos aspektusába.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The Buryat (formerly Buryat-Mongol) language belongs among the Mongolic languages. The project An etymological dictionary of the Buryat language aims at establishing an historical–etymological survey of the Buryat lexicon, which highlights the origin, the morphological structure, the phonetic and semantic changes, and if possible the internal, and the external connections of the lexical items. Carrying out such a project creates a foundation for both the further etymological studies in the lexicon of the Buryat language and for etymological studies concerning the lexicon of other Mongolic languages.
Compiling an etymological dictionary of the Buryat language is of great importance and would have many benefits. Its importance is well presented by the fact that no etymological dictionary of any Mongolic languages exists. With such a dictionary we will get a detailed history of the Buryat lexicon, and we get an insight in many aspects of the history, ethnography, folklore, interethnic relations of the Ancient Mongols.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic problem of the research touches upon the question how far can we trace back the history of the lexicon of the Buryat language, which belogs among the Mongolic languages. Since the earliest wriiten monuments of Buryat are quite rare, even if we count the other written monuments as well, results of the planned research wll contribute to the mapping of the early history and interethnic realtions of the Buryats.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

With compiling an etymological dictionary of Buryat, we get a basis for carrying out etymological researches in other languages of the Mongolic language family. Besides, such an etymological dictionary is indispenseble in Altaic comparative studies as well. While there are several Turkic etymological dictionaries available, there are no etymological dictionaries of any Mongolic language.
The social benefits of such a dictionary is best imaginable, if we think what means a Hungarian etymological dictionary for the Hungarians, or an etymological dictionary for the respective nation.
Results will reach not only the scientific and professional community but also the wider public. Results of such a dictionary will also find their way to be included in (Hungarian, Buryat, etc.) university curriculums.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The Buryat language (formerly also known as Buryat-Mongol) belongs in the Mongolic language family. The project An etymological dictionary of the Buryat language aims at establishing an historical–etymological survey of the Buryat lexicon.
Besides of highlighting the origin of the given words, the morphological structure, the phonetic and semantic changes, and if possible the internal, and the external connections of the lexical items will be mapped as well. Carrying out such a project creates a foundation for etymological studies concerning the lexicon of other Mongolic languages.
Compiling an etymological dictionary of the Buryat language will be an outstanding result of Hungarian Orientalistics even in an international level. Its importance is well pictured by the fact that there does not exist any etymological dictionary which concerns the lexicon of any Mongolic language. With creating such a dictionary, we will see more clearly the history of the Buryat lexicon, and we get an insight into several aspects of the history, folklore, interethnic relations of the Early Mongols.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A burját nyelv etimológiai szótára című kutatás projekt célja egy olyan összehasonlító adatbázis létrehozása volt, mely lehetővé teszi a mongol nyelvcsaládba tartozó burját nyelv szókészletének történeti, hangtani és alaktani vizsgálatát, feltárva az egyes szókészleti elemek eredetét, esetleges külső kapcsolatait, morfológiai struktúráját, ezzel hozzájárulva a mongol nyelvek történetének, illetve az altaji nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek közötti kapcsolatok jobb megértéséhez. A mongol nyelvek egymáshoz való közelsége miatt, a kutatás eredményei nemcsak a burját nyelv történetére vonatkozó tanulságokat hordoznak magukban, hanem felhasználhatók minden más történeti és mai mongol nyelv nyelvtörténeti kutatásaihoz. A projekt eredményeként elkészült egy nyers adatbázis, mely tükrözi a burját nyelv szókincsét. Elkezdődött és folyamatos az adatbázis összehasonlító adatokkal történő feltöltése, és az etimológiák kidolgozása. A projekt végére az a- kezdetű burját szavak etimologizálása történt meg. Szintén a kutatáshoz kapcsolódóan elkészült két kötött morfématár, mely segíti az etimológiák kidolgozását.
Results in English
The research project entitled An etymological dictionary of the Buryat language aimed at generating a comparative database which allows the historical, phonetical and morphological examination of the Buryat language, sheding light on the origin, external contacts, morphological structure of the lexical items of this Mongolic language. This way, the project contibutes to the better understanding of the relations between the languages of the so-called Altaic language family. Due to the relative closeness of the Mongolic languages to each other, obtained results are instructive also during the exploration of the history of other Mongolic languages as well. As a result a plain database was processed, which mirrors the lexicon of Buryat. Filling up the database with comparative data and processing the etymologies are continuously in progress. By the end of the project the Buryat words with initial a- are etymologized. Connected to the project two repositories were processed, that contain the list and description of Buryat and Literary Mongol bound morphemes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104312
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kempf Béla: New perspectives in Mongolic historical linguistics – An etymological dictionary of the Buryat language, I. Koreai-Magyar-Mongol Mongolisztikai Konferencia, 2013. július 3–4., Budapest., 2013
Kempf Béla: An etymological dictionary of the Buryat language, Mongoliс Languages: History and Present, 2013. október 21–23., Szentpétervár, 2013
Kempf Béla: New perspectives in Mongolic historical linguistics – An etymological dictionary of the Buryat language, I. Koreai-Magyar-Mongol Mongolisztikai Konferencia, 2013. július 3–4., Budapest., 2013
Kempf Béla: An etymological dictionary of the Buryat language, Mongoliс Languages: History and Present, 2013. október 21–23., Szentpétervár, 2013
Kempf Béla: An etymological dictionary of the Buryat language, Acta Linguistica Petropolitana 11: (3) pp. 209-226., 2015
Kempf Béla: Studies in Mongolic Historical Morphology - Verb Formation in the Secret History of the Mongols, Wiesbaden: Harrassowitz, 2013
Kempf Béla: On Mongolic belge and mengge 'sign, mark', Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 65:3 pp. 317-322, 2012

 

Events of the project

 
2012-09-20 15:17:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Altajisztika Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Klebersberg Könyvtár (Szegedi Tudományegyetem).
Back »