The Role of the Hungarian Connections and Examples in the Development Process of the Croatian Illyrian Movement  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104630
Type K
Principal investigator Lukács, István
Title in Hungarian A magyar kapcsolatok és minták jelentősége a horvát illír mozgalom fejlődéstörténetében
Title in English The Role of the Hungarian Connections and Examples in the Development Process of the Croatian Illyrian Movement
Keywords in Hungarian magyar, reformkor, horvát, illírizmus, kapcsolattörténet, kultúrtörténet, eszmetörténet
Keywords in English Hungarian, National_Revival, Croatian, Illyrism, History_of_Contacts, Cultural_History, History_of_Ideas
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Philology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Hungarian literature
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: History
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Slavic and Baltic Philology (Eötvös Loránd University)
Participants Kálecz-Simon, Orsolya
Sándorfi, Lotti
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 9.994
FTE (full time equivalent) 3.32
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A magyar reformkor és a horvát nemzeti ébredés eszmerendszerének, az illír mozgalom esemény- és fejlődéstörténetének összevetése, valamint az illír mozgalom meghatározó szereplőinek pályaképe alapján joggal feltételezhető, hogy a horvát nemzeti mozgalom jelentős mértékben magyar „mintákat” és „példákat” követve dolgozta ki sajátnak és eredetinek kikiáltott nemzeti „újjászületési” programjait. A kutatás célja a mindezidáig elhanyagolt alapkutatási feladat elvégzése: a magyar és a horvát nemzeti ébredés közötti sokoldalú genetikai kapcsolatok feltárása, a feltárt összefüggések minél teljesebb filológiai leírása és rendszerezése, majd az eredmények monográfiában történő összefoglalása.
A kutatás első szakaszában áttekintjük azokat a magyar és horvát folyóiratokat, amelyek a testvérnemzet belpolitikai, gazdasági és kulturális eseményeivel, kezdeményezéseivel foglalkoznak. Részletesen megvizsgáljuk az illír mozgalom (Magyarországon jószerivel ismeretlen) programadó írásait, a mozgalom vezéralakjainak életrajzai, naplói és levelezése alapján azt is feltárjuk, hogy az illír mozgalom fő képviselői milyen magyar kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. A magyar reformkor történelmének, politikai és kulturális tendenciáinak feltérképezése után összehasonlító áttekintést készítünk a horvát illírizmus és a magyar reformkor fő eszmei, kulturális és politikai áramlatairól, végül pedig körvonalazzuk azokat az illírista elgondolásokat, amelyeknél szóba jöhet a magyar hatás. Az elért eredményeket minden egyes kutatási szakasz lezárultával önálló tanulmányban/tanulmányokban tesszük közzé, a kutatás végeztével pedig az elért eredményeket önálló monográfiában foglaljuk össze.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás kiinduló hipotézise az, hogy a magyar reformkor szellemi áramlatai mind az eszmeiség, mind a konkrét célkitűzések tekintetében közvetlenül és erőteljesen hatottak a horvát nemzeti ébredésre. A sok esetben elfogult horvát történetírás és irodalomtörténet-írás elfedte ezeket a hatásokat, így feltétlenül szükség van az illír mozgalom ilyen szempontú újraértelmezésére.
A forrásdokumentumok feltárása, vizsgálata, rendszerezése, a magyar és a horvát nemzeti ébredés fő eszmei, kulturális és politikai áramlatainak összevetése, az illír kezdeményezések, szellemi áramlatok magyar előzményeinek és inspirációnak kutatása során az alábbi fő kérdéseket fogjuk szem előtt tartani:
- A magyar felvilágosodás és romantika során született nyelvújítási koncepciók közül melyekkel kerültek kapcsolatba az illíristák?
- Milyen módon inspirálták ezek az illíristák célkitűzéseit és tevékenységét?
- A magyar reformkor mely eszméinek hatása mutatható ki az illír mozgalom fő programadó szövegeiben?
- Mennyiben hatottak ezek az eszmék az Illír Párt, majd a Horvát Nemzeti Párt programjára és célkitűzéseire?
- Milyen szerepe volt Széchenyi István példájának, munkásságának és eszméinek az illírizmus szellemi arculatának kialakításában?
- Mennyiben járult hozzá a Horvát István neve által fémjelzett romantikus történetírási irányzat az illírizmus identitásnarratíva-teremtő törekvéseihez?
- Milyen hatást tett a Tudományos Gyűjteményben kirajzolódó nemzet- és identitás-felfogás a formálódó horvát nemzetképre?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A projekt kifejezetten alapkutatási irányultságú, hiszen olyan korszak- és eszmetörténeti probléma összehasonlító szempontú vizsgálatát célozza, amely a horvát nemzetté válás folyamatában kulcsfontosságú, ám az eddigi szintézisek csupán felszínesen és elnagyoltan érintették azokat a magyar hatásokat és mintákat, amelyek nyilvánvalóan jelen vannak. Kutatásunk célja a kor valóságos szellemtörténeti és eszmetörténeti kontextusának megrajzolása, amely a magyar minták és inspirációk valódi jelentőségének feltárása és kidomborítása nélkül nem lehetséges. A feltárt mélyebb összefüggések révén kulcsfontosságú irodalmi szerzők (pl. Ivan Mažuranić) teljes munkássága is új megvilágításba kerülhet.
A kutatás átfogó jellegéből adódóan a projekt eredményeként létrejövő monográfia számos tudományterületen fontos kutatásokat indíthat el, elsősorban a történelemtudomány, a kultúrtörténet, az eszmetörténet és az irodalomtörténet területén. Feltétlenül kiemelendő, hogy a korszakra vonatkozó horvát történeti és irodalomtörténeti kutatások eddigi egyoldalú szemléletét (a kutatás eredményeinek horvát nyelvű közzététele esetén) az új felismerések és eredmények révén jelentős mértékben gazdagítani, módosítani és megváltoztatni is lehet.
Megvalósítása esetén az általunk tervezett projekt nagymértékben hozzájárul a reformkori magyar eszmék és a magyar klasszicista líra közép-európai hatásának feltérképezéséhez, továbbá a magyar nyelvújítási kezdeményezések közép-európai perspektívába helyezéséhez. A magyar irodalomtörténet-írás-diskurzus újabb keletű radikális koncepcionális változásainak fényében elmélyültebb értelmezést nyerhet a „magyarországi” irodalom fogalma is, hiszen nyilvánvaló, hogy a 19. század első fele térségünkben olyan kulturális és szellemi areát képez, amely a maga valóságában egységként funkcionált és egzisztált. Végül, az általunk tervezett monográfia a 19. századi nemzetiségi kérdés multikulturális történelmi narratívák szerinti átértékelését, átértelmezését célzó kutatásoknak is fontos kezdeményezője lehet.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A magyar reformkor és a horvát nemzeti ébredés fő kezdeményezője, az illír mozgalom eseményeinek és fejlődésének összevetése, kulcsfiguráinak pályaképe alapján joggal tételezhetjük fel, hogy a horvát nemzeti mozgalom korábban sajátként-eredetiként feltüntetett eszmerendszerének kialakításában a magyar eszmék és kezdeményezések is fontos szerepet játszottak. Az általunk tervezett projekt célja a magyar és a horvát nemzeti ébredés meghatározó alakjai közti személyi érintkezések, a korszakban született publicisztikák, programadó szövegek és irodalmi alkotások filológiailag igazolható egymásra hatásának feltárása, a feltárt összefüggések precíz filológiai leírása és rendszerezése, valamint az eredmények monográfiában való összefoglalása. Feltett szándékunk a kor valóságos szellemtörténeti és eszmetörténeti kontextusának megrajzolása, amely a magyar minták és inspirációk valódi jelentőségének feltárása és kidomborítása nélkül nem lehetséges.
Megvalósítása esetén az általunk tervezett projekt nagymértékben hozzájárul a reformkori magyar eszmék és a magyar klasszicista líra közép-európai hatásának feltérképezéséhez, a magyar nyelvújítási kezdeményezések közép-európai perspektívába helyezéséhez, a nemzetiségek irodalmait is figyelembe vevő magyarországi irodalomtörténet(ek) megírásához, valamint a 19. századi nemzetiségi kérdés multikulturális szempontok szerinti átértékeléséhez. A korszakra vonatkozó horvát történeti és irodalomtörténeti kutatások eddigi egyoldalú szemléletét (a kutatás eredményeinek horvát nyelvű közzététele esetén) az új felismerések és eredmények révén jelentős mértékben gazdagítani, módosítani és megváltoztatni is lehet.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Comparing the history of events and ideas of the Hungarian and the Croatian National Revival, and considering the biographies of the leading figures of the Illyrian Movement, one can reasonably assume that their system of values, which have always been presented as an autochthonous construct of ideas, was in fact greatly influenced by the Hungarian examples and ideals. The aim of our project is to accomplish an important piece of fundamental research which has been neglected so far: to reveal the genetic contacts between the Hungarian and the Croatian movements, to philologically describe and systematize the discovered interrelations, and to publish the results in a monograph.
In the first part of the research, we are going to review those Hungarian and Croatian journals which deal with the domestic politics and culture of the other nation. We are going to meticulously analyse the programmatic texts of the Illyrists (which are nearly unknown in Hungary), and, on the basis of their biography, correspondence and diaries of the key figures of the movement, we are going to retrace their network of Hungarian acquaintances. After taking a survey of the history and the political and cultural tendencies of the Hungarian reform period, we are going to compare the main intellectual, cultural and political trends of the Croatian and the Hungarian National Revival. On the basis of these, we are going to outline those Illyrian conceptions which are supposedly of Hungarian origin. At the end of each research phase, we are going to publish its results in a stand-alone publication. When the research is finished, we are going to summarize the results in a stand-alone monograph.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The initial hypothesis of our research is that the intellectual trends of the Hungarian reform period have directly and forcefully affected the Croatian National Revival, concerning the aims and the ideas, too. Due to the fact that the Croatian historiography and literary historiography in many cases approached the subject in a biased way and concealed these influences, it is inevitably necessary to reinterpret the Illyrian Movement from this point of view.
The discovery, the analysis and the sorting of the source documents, the comparison of the main intellectual, cultural and political trends of the Hungarian and the Croatian National Revival and the research of the Hungarian antecedents and inspirations of the Illyrian intellectual trends and initiatives will be guided by the following questions:
- Which are those Enlightenment and Romantic plans of language reform which could affect the Illyrists as well?
- How could these inspire the Illyrists' aims and activities?
- Which ideas of the Hungarian reform period can be traced in the main programmatic texts of the Illyrian Movement?
- How did these ideas affect the programmes and goals of the Illyrian Party and the Croatian National Party?
- What kind of role did the personal example, work and ideas of István Széchenyi have in the development of the intellectual image of the Illyrism?
- How did the Romantic historiographical trend initiated by István Horvát contribute to the efforts of the Illyrism to develop a national narrative of identity?
- How did the approach to nation and identity outlined in the journal Tudományos Gyűjtemény affect the construction of the Croatian national self-image?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Regarding its purposes, our project is fundamental research, because its aims to develop a comparative analysis of an important issue in the epoch history and intellectual history, which is key to the understanding of the formation of the Croatian nation. It is clear that the Hungarian influences and patterns played an important role in this process, but the previous historical syntheses discussed these only in a superficial, tangential way. The aim of our research is to outline the real conceptual and intellectual context of the age which is not possible without unveiling and accentuating the true importance of the Hungarian models and inspiration in this process. The deeper connections discovered by our research can shed a new light upon the entire oeuvre of certain key authors (eg. Ivan Mažuranić).
Owing to the comprehensive character of the research, the resulting monograph may inspire numerous researches in different disciplines, especially within history, cultural history, history of ideas and literary history. It should be nevertheless emphasized that (if our monograph gets published in Croatian) the new results and recognitions can significantly enrich, modify and, what is more, dramatically change the perspective of the Croatian history and literary history which, until now, has been definitely one-sided.
The accomplishment of our project will significantly contribute to the exploration of the Central European influence of the ideas of the Hungarian reform period and Classicist poetry. They will also help to place the initiatives of the Hungarian language reform in a Central European perspective. In the light of the recent radical conceptional changes of the Hungarian literary historiography, the term „literature within Hungary” can gain a more profound interpretation, because it is apparent that the region in the first half of the 19th century constituted such a cultural and literary area which was functioning and existing as an organic whole. Finally, our monograph can be an important catalyst of further research aiming to re-evaluate and reinterpret the issue of the ethnic minorities in the 19th century Hungary.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Comparing the history of events and ideas of the Hungarian and the Croatian National Revival, and considering the biographies of the leading figures of the main initiator of the latter, one can reasonably assume that their system of values, which have always been presented as an original construct of ideas, was in fact greatly influenced by the Hungarian examples and ideals. The aim of our project is to retrace the personal connections between the Hungarian and the Croatian movements, to unveil the philological interrelations between the Hungarian and Croatian publications, programmatic texts and literary works of the period, to philologically describe and systematize the revealed interrelations, and to publish the results in a monograph. Our intention is to outline the real conceptual and intellectual context of the period which is not possible without unveiling and accentuating the true importance of the Hungarian models and inspirations in this process.
The accomplishment of our project can help a lot to explore the Central European influence of the ideas of the Hungarian reform period and Classicist poetry. They will also help to place the initiatives of the Hungarian language reform in a Central European perspective, to develop (a) literary histori(es) of Hungary which will include the literatures of the ethnic minorities, and to re-evaluate the issue of the ethnic minorities in the 19th century Hungary. If they get published in Croatian, our new results and recognitions can significantly enrich, modify and, what is more, dramatically change the perspective of the Croatian history and literary history which, until now, has been definitely one-sided.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeként megjelent az illír mozgalom legfontosabb kordokumentumainak és programadó írásainak eddig magyarul nem publikált, kommentárokkal kísért szöveggyűjteménye, amely a korral foglalkozó magyar tudományos közvélemény számára is forrásértékkel bír (Szerk. és ford.: Lukács István és Kálecz-Simon Orsolya). Három tudományos közlemény készült el. Sándorfi Lotti a Fiatal Szlavisták 7. Nemzetközi Konferenciáján 2017-ben A magyar nyelvpolitika hatásai és mintái az illírizmus nyelvpolitikájában címmel elhangzott horvát nyelvű előadása szerkesztés alatt van. Lukács Istvánnak és Kálecz-Simon Orsolyának a maribori Slavia Centralis című folyóirat 2017. októberi és 2018. áprilisi számába közlésre fogadták el Az illír mozgalom magyar kötődései – horvát szemmel I-II. című terjedelmes tanulmányát, valamint a Szláv Filológiai Tanszék Opera Slavica Budapestinensia könyvsorozatában a Szláv irodalmak, kultúrák és nyelvek című 2017-ben megjelenő tanulmánykötetbe Az illír mozgalom magyar és horvát tudományos reprezentációjának mérlege című tanulmányukat. Lukács István dolgozik az eddig összegyűjtött gazdag tudományos anyag monografikus feldolgozásán.
Results in English
As a result of the research, a textbook of the most important documents and flagship writings of the Illyrian movement have been published with commentaries (for the first time in Hungarian), which is a valuable source for the Hungarian scientists as well (Editor and translator: István Lukács and Orsolya Kálecz-Simon). Three scientific papers were written. Lotti Sándorfi‘s paper The Influence of Hungarian Language Policy on the Illyrian Language Policy and Its Examples, prepared to the 7th International Conference of Young Slavists in 2017 in Croatian language is being edited. István Lukács‘s and Orsolya Kálecz-Simon‘s extensive study Hungarian contacts of the Illyrian Movement – in the eyes of the Croats I-II. will be published in Slavia Centralis in Maribor, in October 2017 and April 2018, and The Balance of Hungarian and Croatian Scientific Representations of Illyrian Movement is going to be published in 2017 in the series Slavic Literatures, Cultures and Languages of Opera Slavica Budapestinensia of Budapest Eötvös Loránd University Department of Slavonic Studies. István Lukács is working on the monographic presentation of the rich scientific material collected so far.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104630
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lukács István, Kálecz-Simon Orsolya (szerk.): Az illír mozgalom, ELTE Eötvös Collegium, Budapest, 2013
Lukács István, Kálecz-Simon Orsolya: Az illír mozgalom magyar kötődései - horvát szemmel I., közlésre elfogadva, 2017
Lukács István, Kálecz-Simon Orsolya: Az illír mozgalom magyar kötődései - horvát szemmel II., közlésre elfogadva, 2018
Lukács István, Kálecz-Simon Orsolya: Az illír mozgalom magyar és horvát tudományos reprezentációjának mérlege, közlésre elfogadva, 2017
Sándorfi Lotti: Mađarski primjeri i utjecaji u jezičnoj politici hrvatskog Ilirizma, közlésre elküldve, 2018

 

Events of the project

 
2015-03-26 09:30:32
Résztvevők változása
Back »