Polinomiális nemlineáris rendszerek analízise és irányítása optimalizálási módszerek segítségével  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104706
típus NF
Vezető kutató Szederkényi Gábor
magyar cím Polinomiális nemlineáris rendszerek analízise és irányítása optimalizálási módszerek segítségével
Angol cím Analysis and control of polynomial nonlinear systems using optimization methods
magyar kulcsszavak nemlineáris dinamikus rendszerek, nemnegatív rendszerek, modell-analízis, irányítás, optimalizálás
angol kulcsszavak nonlinear dynamical systems, nonnegative systems, model-analysis, control, optimization
megadott besorolás
Automatizálás és Számítástechnika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Automatizálás
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Információs Technológiai Kar (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Boros Balázs
Csercsik Dávid
Hangos Katalin
Magyar Attila
Péni Tamás
Péni Tamás
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-11-30
aktuális összeg (MFt) 44.194
FTE (kutatóév egyenérték) 9.51
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A projekt célja új modell-analízis, identifikációs és szabályozótervezési eljárások kifejlesztése nemlineáris dinamikus rendszerekhez a kvázipolinomiális (QP) és determinisztikus kinetikus rendszerek speciális algebrai tulajdonságainak felhasználásával. Az optimalizációs módszereket fontos eszközként kívánjuk alkalmazni a felmerülő komplex algebrai feladatok megoldására. A vizsgált problémaosztályok a következők:
1. Alapvető problémák polinomiális rendszerek analízisében és szintézisében: QP rendszerek polinomiális realizációinak kiszámítása, adott polinomiális dinamikát megvalósító reakciókinetikai hálózatok szintézise a komplexek célzott megválasztásával, komplex dinamikus viselkedés strukturális és parametrikus feltételeinek meghatározása kinetikus rendszereknél.
2. QP és kinetikus rendszerek identifikációja: QP-modellek strukturális identifikálhatósági feltételeinek meghatározása, a QP rendszerek speciális algebrai szerkezetének kihasználása nemlineáris modellek identifikációjában, állapotfüggő idő-átskálázás felhasználása QP és kinetikus modellek identifikációjában.
3.Szabályozótervezés polinomiális rendszerekhez: robusztus szabályozótervezés kinetikus modellek strukturális stabilitási kritériumainak felhasználásával, QP-modellek modell-prediktív irányítása logaritmikus költségfüggvénnyel, QP és kinetikus rendszerek energia-alapú szabályozása.
A kifejlesztett eljárásokat két fő alkalmazási területen kívánjuk szemléltetni: biológiai rendszereket leíró modelleken, illetve energetikai rendszerek vegyes (elektromos, mechanikai és termodinamikai) modelljein.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése, hogy az egymással szoros matematikai kapcsolatban lévő kvázipolinomiális (QP) és kinetikus rendszerosztályok speciális algebrai és struktúrális tulajdonságait hogyan tudjuk hatékonyan felhasználni polinomiális nemlineáris dinamikus rendszerek modell-analízisére, identifikációjára és irányítására. Legfontosabb munkahipotézisünk az, hogy a vizsgált vagy előírt rendszertulajdonságok teljesülése optimalizálási feladatok megoldására vezethető vissza. A kifejlesztett hatékony számítási eljárások a tanulmányozott, igen jó leíróképességű rendszerosztályok nemlineáris rendszer- és irányításelméletbe való mélyebb integrációját teszik várhatóan lehetővé.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A várt eredmények hozzájárulhatnak a nemlineáris rendszerek általános termodinamikai nézőpontjának kialakításához. A kinetikus rendszerek strukturális analízisének eredményei segíthetnek a természetes rendszerekben jelenlévő redundancia-alapú robusztusság jobb megértéséhez. Gyakorlati szinten robusztus és számítási szempontból hatékony módszereket kívánunk fejleszteni nemlineáris rendszerek analíziséhez, identifikációjához és szabályozásához, amelyek valós kísérletek esetén is alkalmazhatók biológiai és energetikai rendszerekre. A tervezett kutatás további lehetséges alkalmazási lehetőségei a következők: reakcióutak analízise és szintézise a biokémiai iparban, célzott gyógyszertervezés ill. kezelési módszerek kifejlesztése a gyógyszeriparban. Energetikai és folyamatrendszerek esetén a tervezett projekt várhatóan hasznos eredményeket hoz a paraméterbecslés és a szabályozótervezés területén.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A projekt célja olyan új módszerek kifejlesztése, amelyek természetes és technológiai rendszerek bonyolult jelenségeinek jobb megértéséhez járulnak hozzá. Ezt a célt a vizsgált rendszerek sajátos matematikai leírásának felhasználásával kívánjuk elérni. A tanulmányozott, egymással szoros kapcsolatban álló modelltípusok speciális tulajdonságainak kihasználásával az eddigieknél hatékonyabb módszereket kívánunk kifejleszteni fontos tulajdonságok (pl. stabilitás) vizsgálatára, modellezési és szabályozási feladatok megoldására. A projekt céljai közé tartozik az alkalmazásként vizsgált biológiai és energetikai rendszerek vizsgálata és szabályozása, amellyel idő, energia és más fontos erőforrások takaríthatók meg. A biológiai modellekkel kapcsolatos eredmények várhatóan hasznosak lesznek pl. a célzott gyógyszertervezésben ill. új orvosi kezelési módszerek fejlesztésében.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The overall aim of the project is to develop model analysis, identification and controller design methods for nonlinear dynamical systems using the special advantageous algebraic structures of two related system classes with good descriptive power: quasi-polynomial (QP) systems and deterministic kinetic systems. Optimization methods will be used as tools of key importance for the solution of the emerging algebraically complex problems.
The following scientific challenges will be investigated:
1. Fundamental problems in the analysis and synthesis of polynomial systems: constructing specific polynomial realizations of QP systems, algorithmic synthesis of chemical reaction networks corresponding to a given polynomial dynamics with targeted selection of complexes, determining structural and parametric conditions of complex dynamical behaviour in kinetic systems.
2. Identification of QP and kinetic systems: determining structural identifiability conditions of QP models, utilization of the algebraic structure of QP models in the identification of general nonlinear models, using state dependent time-rescaling in the parameter estimation of QP and kinetic models.
3. Controller synthesis for polynomial systems: stabilizing feedback design using the robust stability criteria of chemical reaction network theory, model predictive control of QP systems using logarithmic cost functions, energy based control of QP and kinetic systems.
The developed methods will be illustrated on two application areas: dynamic models describing biological systems, and mixed (electrical, mechanical and thermodynamical) models of energetic systems.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The fundamental problem of the planned research is how to efficiently utilize the special algebraic and structural properties of two strongly related system classes, namely quasi-polynomial (QP) and kinetic systems, for the analysis, identification and control of polynomial nonlinear dynamical systems. Our working hypothesis is the following: the fulfillment of the studied or required system properties can be traced back to the solution of optimization problems. A developed efficient methods are expected to support the deeper integration of the studied system classes into nonlinear systems and control theory.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The expected results can contribute to form a general kinetic/thermodynamical point of view on nonlinear systems, especially on nonnegative systems. The results corresponding to the structure analysis of kinetic systems might help understanding redundancy based robustness in natural systems. On the practical level, robust and computationally effective methods are expected for the analysis, control and identification of nonlinear systems that can be applied for real experiments in the application fields of biological and energetic systems. Possible further applications of the expected research results are analysis and synthesis of reaction paths in the (bio)chemical industry, targeted drug design or developing treatment methods i.e. computing appropriate inputs for certain medical conditions using the obtained dynamical models and analysis results in the framework of nonlinear control theory. In the field of energetic and process systems, the results of the planned project are expected to be useful in practical parameter estimation and in the design of robust nonlinear controllers.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The project aims at the development of new methods for the deeper understanding of complex phenomena in natural and engineering systems. This goal is to be achieved by the special mathematical description of the studied systems. Using the characteristic properties of the studied strongly related model classes, we would like to develop efficient methods for the analysis of important properties such as stability, and for the solution of modeling and control problems. The project also targets the advanced control of the studied biological and energetic systems that can save time, energy and other important resources. Some of the planned results are expected to be useful in targeted drug design or developing treatment methods in medicine.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunkban optimalizálás alapú számítási módszereket fejlesztettünk ki és alkalmaztunk polinomiális alakban megadott nemlineáris dinamikus rendszermodellek analízisére és irányítására, különös tekintettel a pl. biokémiában nagy jelentőséggel bíró nemnegatív rendszerek osztályára. Módszereinkben kihasználtuk a rendszermodellekhez rendelhető irányított gráfok és a működés jellemzői közötti kapcsolatokat. Legfontosabb eredményeink: 1) Alapvető problémák megoldása polinomiális rendszerek analízisében és szintézisében: Számítási módszereket adtunk kinetikus rendszermodellekhez tartozó előnyös tulajdonságokkal (pl. minimális vagy nulla deficienciával) rendelkező irányított gráfszerkezetek meghatározására. Módszert adtunk kinetikus rendszermodellekhez tartozó összes lehetséges gráfszerkezet meghatározására. 2) Kinetikus és kvázipolinom rendszerek identifikációja és identifikálhatósága: Kedvező számítási tulajdonságokkal rendelkező módszereket adtunk nemnegatív rendszermodellek struktúrájának és paramétereinek meghatározásához. 3) Szabályozótervezés polinomiális rendszerekhez: Optimalizáción alapuló biokémiai motiváltságú megoldást adtunk paraméterbizonytalanságot tartalmazó nemlineáris rendszerek stabilizáló szabályozótervezéséhez, ahol a zárt rendszerhez tartozó gráfszerkezetet és a szabályozó paraméterei egy lépésben számolhatók.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the project, we have developed and applied optimization-based methods for the analysis and control of nonlinear dynamical system models given in polynomial form, particularly for nonnegative systems which have significance e.g. in biochemistry. We have exploited the relations between the system operation and the directed graphs corresponding to the models. Most important results: 1) Solving fundamental problems in the analysis and synthesis of polynomial systems: We have given methods for the computation of directed graph structures having advantageous properties (e.g. minimal or zero deficiency) corresponding to kinetic system models. We have given a method for computing all possible graph structures for kinetic models. 2) Identification and identifiability of quasi-polinomial and kinetic systems: We have developed methods with advantageous computational properties for determining the structures and parameters of nonnegative system models. 3) Controller synthesis for nonnegative polynomial systems: We have given an optimization-based biochemically motivated solution for the design of stabilizing controllers for nonlinear systems, where the graph structure of the closed loop system and the controller parameters can be computed in one step.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104706
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Johnston MD; Siegel D; Szederkényi G: Computing weakly reversible linearly conjugate chemical reaction networks with minimal deficiency, Mathematical Biosciences 241:88-98, 2013
Tuza ZA; Szederkényi G; Hangos KM; Alonso AA; Banga JR: Computing all sparse kinetic structures for a Lorenz system using optimization, International Journal of Bifurcation and Chaos 23: 1350141.1-1350141.17, 2013
Szederkényi G; Banga JR; Alonso AA: CRNreals: a toolbox for distinguishability and identifiability analysis of biochemical reaction networks, Bioinformatics 28:1549-1550, 2012
Alonso AA; Szederkényi G: On the geometry of equilibrium solutions of kinetic systems obeying the mass action law, 8th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, Singapore, pp. 469-474, 2012
Csercsik D; Szederkényi G: Realization theory as a tool of stability analysis for kinetic systems, Proceedings of the IASTED Conference Control and Applications (CA 2013), Honolulu, USA, pp. 122-127, 2013
Szederkényi G; Tuza ZA; Hangos KM: Determining biochemical reaction network structures for kinetic polynomial models with uncertain coefficients, AIP Conference Proceedings 1479: 2427-2430, 2012
Szederkényi G; Lipták G; Rudan J; Hangos KM: Optimization-based design of kinetic feedbacks for nonnegative polynomial systems, IEEE 9th International Conference of Computational Cybernetics, July 8-10, Tihany, Hungary, pp-. 67-72, 2013
Veres J; Cserey G; Szederkényi G: Bio-inspired backlash reduction of a low-cost robotic joint using closed-loop-commutated stepper motors, Robotica 31:789-796, 2013
Szederkényi G; Tuza ZA; Hangos KM: Dynamical equivalence and linear conjugacy of biochemical reaction network models, 8th IFAC Symposium on Biological and Medical Systems (BMS 2012), Budapest, Hungary, pp. 125-130, 2012
Csercsik D; Szederkényi G: ATP production optimization in biochemical mass action models with protein turnover, IFAC Workshop on Thermodynamic Foundations of Mathematical Systems Theory, July 13-16, Lyon, France, pp. 0017.1-0017.6, 2013
Hangos KM; Szederkényi G: The effect of conservation on the dynamics of chemical reaction networks, IFAC Workshop on Thermodynamic Foundations of Mathematical Systems Theory, July 13-16, Lyon, France, pp. 0008.1-0008.6, 2013
Szederkényi G: Computational Methods for the Analysis of Nonnegative Polynomial Systems, Hungarian Academy of Sciences, 2013
Hannemann-Tamás, R.; Gábor, A.; Szederkényi, G.; Hangos K.M.: Model complexity reduction of chemical reaction networks using mixed-integer quadratic computing, Computers and Mathematics with Applications, 65, 1575-1595, 2013
Rudan, J.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: Efficient Computation of Alternative Structures for Large Kinetic Systems Using Linear Programming, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 71, 71-92, 2014
Rudan, J.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.; Péni, T.: Polynomial time algorithms to determine weakly reversible realizations of chemical reaction networks, Journal of Mathematical Chemistry, 52, 1386-1404, 2014
Hangos, K. M.; Szederkényi, G.: A model structure-driven hierarchical decentralized stabilizing control structure for process networks, Journal of Process Control, 24, 1358-1370, 2014
Siegal-Gaskins, D.; Tuza, Z.A.; Kim, J.; Noireaux, V.; Murray, R.M.: Gene circuit performance characterization and resource usage in a cell-free "breadboard", ACS Synthetic Biology, 3, 416-425, 2014
Csercsik, D.; Sziklai, B.: Traffic routing oligopoly, Central European Journal of Operations Research, in press, DOI: 10.1007/s10100-013-0316-5, pp. 1-20, 2013
Gábor, A.; Hangos, K. M.; Szederkényi, G.: On the Verification and Correction of Large-Scale Kinetic Models in Systems Biology, A. Gupta and T.A. Henzinger (Eds.): CMSB 2013, Lecture Notes in Computer Science, LNBI 8130, 206-219, 2013
Hangos, K. M.; Szederkényi, G.: Analysis of Qualitative Dynamic Properties of Positive Polynomial Systems Using Transformations, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Hartung, F.; Pituk, M. (Eds.), Springer, 94, 105-119, 2014
Tuza, Z.A.; Singhal, V.; Kim, J.; Murray, R.M.: An in silico modeling toolbox for rapid prototyping of circuits in a biomolecular "breadboard" system, 52nd IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2013; Florence; Italy; 10 December 2013 through 13 December 2013; 1404-1410; Code: 105599, 2013
Lakatos, E.; Meszéna, D.; Szederkényi, G.: Identifiablity Analysis and Improved Parameter Estimation of a Human Blood Glucose Control System Model, 11th International Conference on Computational Methods in Systems Biology - CMSB 2013, Klosterneuburg, Austria, 22-24 September, 248-249, 2013
Magyar, A.; Hangos, K. M.: Stabilizing dynamic feedback design of quasi-polynomial systems using their underlying reduced linear dynamics, 52nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2013), Dec. 10-13, Florence, Italy, 636-641, 2013
Magyar, A.; Hangos, K. M.: Control Lyapunov function based feedback design for quasi-polynomial systems, 9th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems (NOLCOS 2013), Sep. 4-6, Toulouse, France, 128-133, 2013
Lipták, G.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: Kinetic feedback computation for polynomial systems to achieve weak reversibility and minimal deficiency, 13th European Control Conference, ECC 2014, 06. 24 - 06. 27, Strasbourg, France, 2691-2696, 2014
Csercsik, D.; Szederkényi, G.: Parametric analysis of dynamically equivalent reaction network models, Proceedings of the 22th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 16-19, Palermo, Italy, pp. 1365-1370, ISBN: 978-1-4799-2836-1, 2014
Csercsik, D.; Imre, S.: Comparison of router intelligent and cooperative host intelligent algorithms in a continous model of fixed telecommunication networks, Proceedings of the International Conference on Telecommunications and Network Engineering, September 12-13, Singapore, pp. 719-727, ISSN: 1307-6892, 2013
Rudan, J.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: Computing dynamically equivalent realizations of biochemical reaction networks with mass conservation, ICNAAM 2013: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 21–27 September, Rhodes, Greece, 2013, AIP Conference Proceedings, 1558, 2356-23, 2013
Rudan, J.: Optimization-based analysis and control of complex networks with nonlinear dynamics, PhD thesis, Multidisciplinary PhD School of Engineering and Science, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary, 2014, 2014
Lipták, G.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: Computing zero deficiency realizations of kinetic systems, Systems and Control Letters, 81, 24-30, 2015
Ács, B.; Szederkényi, G.; Tuza, Z. A.; Tuza, Zs.: Computing Linearly Conjugate Weakly Reversible Kinetic Structures Using Optimization and Graph Theory, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 74, 489-512, 2015
Hangos, K. M.; Magyar, A. & Szederkényi, G.: Entropy-inspired Lyapunov Functions and Linear First Integrals for Positive Polynomial Systems, Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 10, 105-123, 2015
Csercsik, D.; Habis, H.: Cooperation with externalities and uncertainty, Networks and Spatial Economics, 15, 1-16, 2015
Csercsik, D.: Lying generators: manipulability of centralized payoff mechanisms in electrical energy trade, Central European Journal of Operations Research, DOI: 10.1007/s10100-015-0387-6, 2015
Lipták, G.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: On the parametric uncertainty of weakly reversible realizations of kinetic systems, Hungarian Journal of Industry and Chemistry, 42, 103-107, 2014
Fodor, A.; Bálint, R.; Magyar, A.; Szederkényi, G.: Stability and Parameter Sensitivity Analysis of an Induction Motor, Hungarian Journal of Industry and Chemistry, 42, 109-113, 2014
Lipták, G.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: Hamiltonian Feedback Design for Mass Action Law Chemical Reaction Networks, 5th IFAC Workshop on Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control, 07. 04. - 07. 07., Lyon, France, pp. 1-6, 2015
Tuza, Z. A.; Szederkényi, G.: Computing Core Reactions of Uncertain Polynomial Kinetic Systems, 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation, 06. 16. - 06. 19. 2015, Torremolinos, Spain, 1187-1194, 2015
Tuza, Z. A.; Siegal-Gaskins, D.; Kim, J.; Szederkényi, G.: Analysis-based Parameter Estimation of an in vitro Transcription-Translation System, 14th Annual European Control Conference, ECC 2015, 07. 15. - 07. 17., Linz, Austria, pp. 1554-1560, 2015
Csercsik, D.; Imre, S.: Position guided local routing and reconfiguration in mobile telecommunication networks with scale-free topology, 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2015, 06. 16. - 06. 19., Torremolinos, Spain, pp. 987-992, 2015
Szederkényi, G.: A computation-oriented representation of kinetic systems with rational reaction rates, In: C. Wiuf, E. Feliu (eds.) Workshop on Mathematical Trends in Reaction Network Theory, 07. 01. - 07. 03., Copenhagen, Denmark, 2015
Z. A. Tuza: Structural Analysis of Kinetic Systems with Application to Cell-free Expression Systems, PhD thesis, Roska Tamás PhD School of Engineering and Science, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary, 2015
Johnston MD; Siegel D; Szederkényi G: Computing weakly reversible linearly conjugate chemical reaction networks with minimal deficiency, Mathematical Biosciences 241:88-98, 2013
Tuza ZA; Szederkényi G; Hangos KM; Alonso AA; Banga JR: Computing all sparse kinetic structures for a Lorenz system using optimization, International Journal of Bifurcation and Chaos 23: 1350141.1-1350141.17, 2013
Hannemann-Tamás, R.; Gábor, A.; Szederkényi, G.; Hangos K.M.: Model complexity reduction of chemical reaction networks using mixed-integer quadratic computing, Computers and Mathematics with Applications, 65, 1575-1595, 2013
Szederkényi G: Computational Methods for the Analysis of Nonnegative Polynomial Systems, Scholar's Press, Saarbrücken, 169 p., ISBN:978-3639660135, 2014
Rudan, J.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: Efficient Computation of Alternative Structures for Large Kinetic Systems Using Linear Programming, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 71, 71-92, 2014
Rudan, J.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.; Péni, T.: Polynomial time algorithms to determine weakly reversible realizations of chemical reaction networks, Journal of Mathematical Chemistry, 52, 1386-1404, 2014
Hangos, K. M.; Szederkényi, G.: A model structure-driven hierarchical decentralized stabilizing control structure for process networks, Journal of Process Control, 24, 1358-1370, 2014
Siegal-Gaskins, D.; Tuza, Z.A.; Kim, J.; Noireaux, V.; Murray, R.M.: Gene circuit performance characterization and resource usage in a cell-free "breadboard", ACS Synthetic Biology, 3, 416-425, 2014
Ács, B.; Szederkényi, G.; Tuza, Z. A.; Tuza, Zs.: Computing Linearly Conjugate Weakly Reversible Kinetic Structures Using Optimization and Graph Theory, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 74, 489-512, 2015
Hangos, K. M.; Magyar, A. & Szederkényi, G.: Entropy-inspired Lyapunov Functions and Linear First Integrals for Positive Polynomial Systems, Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 10, 105-123, 2015
Csercsik, D.; Habis, H.: Cooperation with externalities and uncertainty, Networks and Spatial Economics, 15, 1-16, 2015
Csercsik, D.: Lying generators: manipulability of centralized payoff mechanisms in electrical energy trade, Central European Journal of Operations Research, 24, 923-937, DOI: 10.1007/s10100-015-0387-6, 2016
B. Boros: The Dependence of the Existence of Positive Steady States on the Rate Coefficients for Deficiency-One Mass Action Systems, 2014 SIAM Conference on the Life Sciences, Charlotte, NC, USA, Aug. 4-7, 2014, 2014
Rudan, J.; Szederkényi, G.; Hangos, K. M.: Effectively computing dynamically equivalent structures of large biochemical reaction networks, International Conference on Bioinformatics and Computational Biology – BIOCOMP BG 2012, 20-‐21 September, Varna, Bulgaria, p. 80, 2012
Johnston, M. D.; Siegel, D.; Szederkényi, G.: A linear programming approach to weak reversibility and linear conjugacy of chemical reaction networks, Journal of Mathematical Chemistry, 50, 274-288, 2012
Rudan, J.; Kersbergen, B.; van den Boom, T.; Hangos, K.: Performance analysis of MILP based model predictive control algorithms for dynamic railway scheduling, European Control Conference (ECC2013), Juli 17-19 2013, Zurich', ISBN: 978-3-952-41734-8, 4562-4567, 2013
Hangos, K. M.; Szederkényi, G.; Alonso, A. A.: Reaction kinetic form of lumped process system models, IFAC Workshop on Thermodynamic Foundations of Mathematical Systems Theory, July 13-16, Lyon, France', ISBN: 978-3-902823-40-3, 48-53, 2013
Hangos, K.; Gábor, A.; Szederkényi, G.: Model reduction in bio-chemical reaction networks with Michaelis-Menten kinetics, European Control Conference (ECC 2013), July 17-19 2013, Zurich', 4478-4483, 2013
Hangos, K. M.; Szederkényi, G.: The effect of transformations on the structural dynamical properties of chemical reaction networks, The 21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, MTNS 2014, 07. 07 - 07. 11, 2014, Groningen, The Netherlands', ISBN:978-90-367-6321-9, 89, 2014
Polcz, P.; Szederkényi, G.; Péni, T.: An improved method for estimating the domain of attraction of nonlinear systems containing rational functions, Journal of Physics - Conference Series, 659, 012038 (1-12), 2015
Gábor, A.; Hangos, K. M.; Banga, J. R.; Szederkényi, G.: Reaction network realizations of rational biochemical systems and their structural properties, Journal of Mathematical Chemistry 53, 1657-1686, 2015
Tuza, Z. A.; Ács, B.; Szederkényi, G.; Allgöwer, F.: Efficient Computation of all distinct realization structures of kinetic systems, 6th IFAC Conference on Foundations of Systems Biology in Engineering', paper id: MoA2.5, 1-7., 2016
Szederkényi, G.; Ács, B.; Szlobodnyik, G.: Structural analysis of kinetic systems with uncertain parameters, 2th IFAC Workshop on Thermodynamic Foundations for a Mathematical Systems Theory - TFMST 2016, Vigo, Spain, 28—30 September 2016', IFAC-PapersOnLine, Volume 49, Issue 24,, 2016
Lipták, G.; Rudan, J.; Hangos, K. M.; Szederkényi, G.: Stabilizing kinetic feedback design using semidefinite programming, 2th IFAC Workshop on Thermodynamic Foundations for a Mathematical Systems Theory - TFMST 2016, Vigo, Spain, 28—30 September 2016', IFAC-PapersOnLine, Volume 49, 12-17, 2016
Lipták, G.; Szederkényi, G.; Hangos, M.: Kinetic feedback design for polynomial systems, Journal of Process Control 41, 56-66, 2016
Gábor, A.; Hangos, K. M.; Szederkényi, G.: Linear conjugacy in biochemical reaction networks with rational reaction rates, Journal of Mathematical Chemistry 54, 1658-1676, 2016
Csercsik, D.; Kádár, P.: A distributed optimal power flow approach based on the decomposition of generation characteristics, 16th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, June 7-10, Florence, Italy', ISBN: 978-1-5090-2320-2., 2016
Csercsik, D.: A one-sided flow based combinatorial auction electricity market model, WSEAS Transactions on Power Systems 11, 309-315, 2016
Csercsik, D.: Competition and cooperation in a bidding model of electrical energy trade, Networks and Spatial Economics, 2016, available in electronic form, 1-31, DOI: 10.1007/s11067-015-9310-x, 2016
Csercsik, D.; Imre, S.: Cooperation and coalitional stability in decentralized wireless networks, Telecommunication Systems, 2016, available in electronic form, 1-14, DOI: 10.1007/s11235-016-0193-z, 2016
Alonso, A. A.; Szederkényi, G.: Uniqueness of feasible equilibria for mass action law (MAL) kinetic systems, Journal of Process Control 48, 41-71, 2016
Ács, B.; Szederkényi, G.; Tuza, Z. A.; Tuza, Z.: Computing all possible graph structures describing linearly conjugate realizations of kinetic systems, Computer Physics Communications 204, 11-20, 2016
Ács, B.; Szederkényi, G.; Csercsik, D.: A New efficient algorithm for determining all structurally different realizations of kinetic systems, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 77, 299-320, 2017
Csercsik, D.; Sziklai, B.: Traffic routing oligopoly, Central European Journal of Operations Research, 23:743-762, DOI: 10.1007/s10100-013-0316-5, pp. 1-20, 2015

 

Projekt eseményei

 
2014-01-27 16:36:20
Résztvevők változása
vissza »