Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104816
típus K
Vezető kutató Barcza Zoltán
magyar cím Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezése
Angol cím Measuring and modelling water and carbon balance of managed agricultural lands
magyar kulcsszavak mezőgazdaság, vízmérleg, talajnedvesség, szénmérleg, talajrespiráció, szén-dioxid kicserélődés
angol kulcsszavak agriculture, water balance, soil moisture, carbon balance, soil respiration, carbon dioxide exchange
megadott besorolás
Meteorológia, légkörfizika, légkördinamika (Komplex Környezettudományi Kollégium)90 %
Ortelius tudományág: Meteorológia
Növénytermesztés (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
Ortelius tudományág: Növénytermesztési rendszerek
zsűri Agrár, Környezet, Ökológia, Földtudományok zsűrielnökök
Kutatóhely Meteorológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Birkás Márta
Dobor Laura
Farkas Csilla
Fodor Nándor
Gelybó Györgyi
Haszpra László
Havasi Ágnes
Hidy Dóra
Hubainé Tóth Eszter
Lakatos Mónika
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-08-31
aktuális összeg (MFt) 31.894
FTE (kutatóév egyenérték) 8.96
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás fő célja a termés mennyiségét, talajnedvességet és szénmérleget becslő modellek értékelése és javítása a magyarországi mezőgazdasági területekre vonatkozóan, különös tekintettel a művelési technikákra. (Vizsgálatainkban a HYDRUS-1D SOILCO2, Biome-BGC, ANTHRO-BGC és 4Mx modelleket fogjuk felhasználni.) A modellek átfogó kiértékeléséhez a rendelkezésre álló adatokat kiegészítjük a folyamatos hegyhátsáli CO2 fluxus mérésekkel, valamint a józsefmajori kísérleti mérőállomáson beindítandó mérésekkel. A kutatás során megkíséreljük tisztázni a modelleredmények és a mérési adatok eltérésének okait, és a modellszimulációk pontosítása érdekében javítani kívánjuk a modellek parametrizációját. Strukturális javításokat tervezünk a Biome-BGC és az ANTHRO-BGC modellben a művelési technikák és a talajháborgatás szimulálására, valamint beépítjük a modellekbe a mezőgazdasági melléktermékek kezelésének módjait. A kutatás fő célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a magyarországi mezőgazdasági területek széntartalma valóban csökken-e, ahogyan azt jelenleg gondoljuk. A modellezés ezen új megközelítése szilárd tudományos alapot szolgáltat annak vizsgálatára, hogy milyen lehetőségek vannak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére a magyarországi mezőgazdasági területeken.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Korábbi vizsgálataink azt mutatják, hogy a magyarországi termőföldek szerves széntartalma (soil organic carbon (SOC)) folyamatosan csökken a gyakori talajművelés (szántás) és a mezőgazdasági melléktermékek kezelésének jelenlegi gyakorlata miatt. Eredményeink azonban olyan modellekre támaszkodnak, amelyek a természetes ökoszisztémák szénmérlegének becslésére lettek kifejlesztve. Emellett a modellek igen leegyszerűsítve írják le a talaj vízháztartását, így pontatlanul szimulálnak egyes, a talajnedvességgel szoros kapcsolatban végbemenő folyamatot (pl. talajrespiráció és produktivitás). A projekt keretében a rendelkezésünkre álló modellek egy részében szeretnénk pontosítani a talajban zajló folyamatok és a talajművelés szimulációját. A projekt főbb tudományos kérdéseit négy pontban foglalhatjuk össze: 1. Milyen pontosan képesek szimulálni a jelenleg rendelkezésre álló modellek a talajnedvességi viszonyokat és a szénmérleg komponenseit a magyarországi termőterületeken? 2. Hogyan javíthatjuk a modelleket, és milyen hatása van ennek a talajnedvesség és a szénmérleg szimulációjára a mezőgazdasági területeken? 3. Mennyire pontosan írják le a modellek a szénmérleg komponenseinek és a talajnedvességi viszonyoknak a különbségeit a különböző művelési technikák esetén (szántás, direktvetés, alternatív mezőgazdasági melléktermék kezelés)? 4. Hogyan hatnak az alternatív művelési módok a szimulált szénmérlegre hosszú távon?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A projekt által szolgáltatott mérési adatok és modelleredmények felhasználása igen nagy jelentőségű, mivel a jelenlegi és jövőbeli szénmérleg alapvetően befolyásolja az éghajlat alakulását, és egyértelmű kapcsolatban van a magyarországi mezőgazdasági terméseredményekkel. Ismeretes, hogy minden országnak saját szénmérlegbecslést kell készítenie, és mezőgazdasági becsléseink értékes segítséget nyújthatnak a hazai szénmérleg felállításához. A modellezés hasznos lehet a termőföldek vízigényének felméréséhez aszály idején, így öntözéssel kapcsolatos tudnivalók is elérhetők lesznek a méréseink és modelljeink alapján. Jelenleg úgy tudjuk, hogy a magyarországi mezőgazdaság a légkör számára nettó CO2 forrásként működik, ami azt jelenti, hogy a talaj széntartalma csökkenőben van.
A mezőgazdaság elméletileg jelentős szerepet játszhat az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében. Mivel Magyarország területének nagy részét termőföld teszi ki (egész Európára ez az arány 45%), így érdemes megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak a mezőgazdaságban az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére az üvegházgázok mennyiségén keresztül. Ezeket a lehetőségeket csak fejlett modellek segítségével tudjuk felmérni, és éppen ilyen modellek létrehozása és kiértékelése a projekt fő célja.
Végezetül, szilárd tudományos alapot kívánunk teremteni olyan jövőbeli kutatási projektekhez, amelyek célja a magyarországi mezőgazdasági szén- és vízmérleg, valamint termésátlagok lehetséges jövőbeli változásainak felmérése a klímaváltozás tükrében. A döntéshozók elméletileg felhasználhatják modellezési eredményeinket olyan döntések kidolgozásában, amelyek lehetővé teszik a fenntartható mezőgazdasági termelést az elkövetkező évtizedekben.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Ismeretes, hogy a mezőgazdasági termelékenység, és így a terméshozamok erősen függnek a talaj minőségétől. A talaj minősége alapvetően a talaj szerves szén- (elsősorban humusz-) tartalmától függ. Mivel a szerves széntartalom nagyon lassan változik, igen nehéz felmérni a változás gyorsaságát, és legfőképpen az irányát. Korábbi vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy jelenleg a magyarországi termőföldek szerves széntartalma csökken, ami a talajminőség lassú, de folyamatos romlását jelenti. A kérdést azonban szükséges lenne újra megvizsgálni fejlettebb tudományos módszerek alkalmazásával. A tervezett kutatás célja olyan eszközök kifejlesztése, amelyek segítségével tanulmányozható a magyarországi talajok szerves széntartalmának változása, és megvizsgálható az alternatív művelési technikák (direktvetés, mezőgazdasági melléktermékek kezelése) lehetséges hatása. Végezetül, a döntéshozást segítő tudományos eszközök, amelyeket a projekt keretében kifejleszteni tervezünk, felhasználhatók olyan stratégiák kidolgozásában, amelyekkel megőrizhető a magyarországi termőföldek minősége. A várható új tudományos eredmények alapvető eszközt nyújtanak az éghajlatváltozással összefüggő mezőgazdasági tevékenységek és a fenntartható mezőgazdaság tervezéséhez.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main aim of the proposed research is to evaluate and improve the available models that can be used to simulate crop yield, soil moisture content and carbon balance of agricultural lands in Hungary with special regard to differences in management practices (HYDRUS-1D SOILCO2, Biome-BGC, ANTHRO-BGC and 4Mx models will be used). In order to perform in-depth model evaluation, available data will be extended with continued measurements at the Hegyhátsál site (CO2 flux measurements) and with new measurements initiated at the Józsefmajor experimental cropland site in accordance with the aims of the project. The proposed research will try to clarify the causes of model/data deviations, and will try to improve the parameterization of the models to advance their performance. Structural improvements will be introduced into Biome-BGC and ANTHRO-BGC to simulate cropland management and soil disturbance, and additionally residue management options will be included in the models. The ultimate aim of the research is to answer the question whether Hungarian agricultural lands are losing carbon (as present knowledge suggests) or not. The creation of such an improved modeling approach can establish solid scientific background for the evaluation of climate change mitigation possibilities for Hungarian agriculture.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our previous research suggests that Hungarian agricultural soils are gradually losing their soil organic carbon (SOC) content presumably due to the frequent disturbance (ploughing) and applied residue management practices. However, our results are based on models that were developed for simulating carbon balance of unmanaged ecosystems. Moreover, the models have simple soil moisture representation which inevitably means inaccurate representation of important processes (e.g. soil respiration and productivity, which are closely tied with soil moisture). In the framework of the proposed project we would like to develop some of the available models to improve the simulation of soil processes and management. The main scientific questions of the proposed project can be summarized in four points. 1. How accurately can the available, state-of-the-art models simulate the soil moisture conditions and carbon balance components of Hungarian agricultural lands? 2. How can we improve the available models and what is the effect of the model improvements on the simulated soil moisture and carbon balance of agricultural lands? 3. How accurately can the models simulate the differences in carbon balance components and soil moisture conditions in case of different management practices (ploughing, minimum tillage, alternative residue management)? 4. What is the long term effect of alternative management practices on the simulated carbon balance?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Utilization of the measurement data and simulation results provided by the proposed project has great importance since the present and future carbon budget will essentially influence the evolution of climate, and also it has a one-to-one relationship with the agricultural production of Hungary. As each country has to estimate its own carbon balance, our agriculture related estimates may be valuable to constrain Hungary’s carbon budget. Modelling can be useful to estimate the water demand of crops during drought thus irrigation related information can be derived in the future based on the measurement dataset and modeling analysis that will be developed in the frame of the present proposal.
Up to our current knowledge, Hungarian agriculture acts as net source of CO2 to the atmosphere, which means that soil carbon is still decreasing. Agriculture can theoretically play significant role in the mitigation of climate change. As agriculture dominates the land area of Hungary (and it covers about 45% of Europe’s territory), the greenhouse gas mitigation options of agriculture should be considered in the future. The mitigation possibilities can only be evaluated using advanced models – and the creation and validation of such models is the main aim of the proposed project.
Ultimately, we plan to establish solid scientific background for future research projects that can address the possible, climate change related alterations on agricultural water and carbon balance, and crop yield in Hungary. Policy makers can theoretically use our models as decision support environment for sustainable agricultural production in the next decades.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

It is widely known that agricultural productivity and thus crop yield highly depend on soil quality. Soil quality basically depends on the organic carbon content (most of all, humus content) of soils. As soil organic carbon content changes very slowly, it is very difficult to estimate the rate, and most of all the direction of the change. Some studies suggest that at present Hungarian agricultural soils are losing carbon, which means slow but constant degradation of soil quality. However, the current findings have to be constrained with improved scientific techniques. The aim of the proposed research is to develop scientific tools to study the possible direction of soil organic carbon change in Hungary, and to estimate the possible effect of alternative agricultural management practices (minimum tillage, improved residue management). Ultimately, the scientific decision support tools that might be developed within the framework of the proposed work can be used to develop policy relevant strategies for the conservation of Hungarian soil quality. The new scientific knowledge can provide the basic tools for climate change related activities and planning of sustainable agriculture.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt eredményei rámutattak, hogy egyik alkalmazott modell sem tudta megfelelően leírni a talajnedvesség és a szénmérleg komponensek napi, évszakos illetve évek közötti változékonyságát a vizsgált helyszíneken. További modellfejlesztésre és a modellek folyamatos értékelésére van szükség ahhoz, hogy az ökológiai rendszerek működését jobban le tudjuk írni. Az OTKA projekt egyik legjelentősebb eredménye a Biome-BGCMuSo modell megalkotása, amely mára egy világszínvonalú, globálisan alkalmazható biogeokémiai modell lett, ami szántóföldi ökológiai rendszerek szén- és vízmérlegének leírására is használható. A modell forráskódja, a Windows alatti végrehajtható, példafájlok, illetve a dokumentáció szabadon hozzáférhető a modell weboldalán (http://nimbus.elte.hu/bbgc). A forráskód a GitHub-on keresztül is elérhető (https://github.com/bpbond/Biome-BGC/tree/Biome-BGCMuSo_v4.0). A projekt másik nagyobb eredménye a FORESEE meteorológiai adatbázis elkészítése, amely a szélesebb kutatói illetve döntéshozói kör számára használható éghajlatváltozással kapcsolatos hatásvizsgálatok készítésére. A FORESEE szabadon hozzáférhető a honlapján keresztül (http://nimbus.elte.hu/FORESEE/), illetve a térképes interaktív lekérőfelületen: http://nimbus.elte.hu/FORESEE/map_query/index.html. A Biome-BGCMuSo illetve 4M modellekkel készített országos léptékű szimulációk hasznos információt szolgáltatnak a döntéshozók részére az adaptációs stratégiák kidolgozásához.
kutatási eredmények (angolul)
Results of the project demonstrated that none of the models used in the project was able to fully capture the daily, seasonal and interannual variability of soil water content and carbon balance components at the sites. Developments and model evaluations are strongly recommended in the future to further improve the models' ability to simulate essential ecosystem processes faithfully. The major outcome of the project is the construction of Biome-BGCMuSo, which is now a state-of-the-art, globally applicable biogeochemical model, with crop modelling possibility. The model source code, the Windows model executable, sample simulation input files and documentation are freely available at the Biome-BGCMuSo website (http://nimbus.elte.hu/bbgc). The source code is also available at GitHub (https://github.com/bpbond/Biome-BGC/tree/Biome-BGCMuSo_v4.0). The other major product of the OTKA project is the freely available FORESEE meteorological database that can be used in climate change related impact studies. The FORESEE database is freely available for the scientific community through its website (http://nimbus.elte.hu/FORESEE/) and via the map based query site at http://nimbus.elte.hu/FORESEE/map_query/index.html. Country-scale simulation results with Biome-BGCMuSo and 4M provide useful information and support decision makers in adaptation to climate change.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104816
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sándor R; Barcza Z; Hidy D; Lellei-Kovács E; Ma S; Bellocchia G: Modelling of grassland fluxes in Europe: Evaluation of two biogeochemical models, Agriculture, Ecosystems & Environment 215: 1-19, 2016
Sándor R; Barcza Z; Acutis M; Doro L; Hidy D; Köchy M; Minet J; Lellei-Kovács E; Ma S; Perego A; Rolinski S; Ruget F; Sanna M; Seddaiu G; Wu L; Bellocchi G: Multi-model simulation of soil temperature, soil water content and biomass in Euro-Mediterranean grasslands: Uncertainties and ensemble performance, European Journal of Agronomy in press, 2016
Hidy D; Barcza Z; Marjanović H; Ostrogović Sever M Z; Dobor L; Gelybó Gy; Fodor N; Pintér K; Churkina G; Running S; Thornton P; Bellocchi G; Haszpra L; Horváth F; Suyker A; Nagy Z: Terrestrial Ecosystem Process Model Biome-BGCMuSo: Summary of improvements and new modeling possibilities, Geoscientific Model Development Discussions, in review, 2016
Micskei Gy; Fodor N; Marton Cs; Bónis P; Árendás T: Using long-term field experiment data to prepare a crop simulation model for climate impact studies, Applied Ecology and Environmental Research 14(3): 263-280, 2016
Dobor L;Barcza Z; Hlásny T; Árendás T;Spitkó T; Fodor N: Crop planting date matters: Estimation methods and effect on future yields, Agricultural and Forest Meteorology 223:103-115, 2016
Hlásny T, Trombik J, Dobor L, Barcza Z, Barka I: Future climate of the Carpathians: climate change hot-spots and implications for ecosystems, Regional and Environmental Change 16: 1495–1506, 2016
Horel Á; Tóth E; Gelybó Gy; Kása I; Bakacsi Zs; Farkas Cs: Effects of Land Use and Management on Soil Hydraulic Properties, Open Geosciences 7: 2391-5447, 2015
Horemans J A; Bosela M; Dobor L; Barna M; Bahyl J; Deckmyn G; Fabrika M; Sedmak R; Ceulemans R: Variance decomposition of predictions of stem biomass increment for European beech: Contribution of selected sources of uncertainty, Forest Ecology and Management 361: 46–55, 2016
Dobor L; Barcza Z; Havasi Á; Fodor M; Hlásny T: Impact of climate change on agricultural production in Hungary, 12th EMS Annual Meeting / 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC) EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 9, EMS2012-35, 2012., 2012
Dobor L: Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Magyarországon, ELTE, TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, 2016
Gelybó Gy; Barcza Z; Kern A; Kljun N: Effect of spatial heterogeneity on the validation of remote sensing based GPP estimations, Agricultural and Forest Meteorology, 174-175, 43-53. doi: 10.1016/j.agrformet.2013.02.003, 2013
Barcza Z; Haszpra L; Hidy D; Gelybó Gy; Dobor L: A légkör és a bioszféra közötti szén-dioxid csere vizsgálata, Légkör 57. évfolyam: 147-149, 2013
Dobor L; Barcza Z; Havasi Á; Hlásny T: Construction of a daily meteorological database for climate change related impact studies, Proceedings, The Atmosphere as risk and resource (eds.: Mika, J. et al.). 23 November, 2012, Eger, Hungary. CD-ROM, 2012
Dobor L; Barcza Z; Hlásny T; Havasi Á: . Creation of the FORESEE database to support climate change related impact studies, , International Scientific Conference for PhD Students, 2013. pp. 135-140. Győr, Hungary. ISBN 978-963-334-103-2, 2013
Trombik J; Hlásny T; Dobor L; Barcza Z: Climatic exposure of forests int he Carpathians: Exposure maps and anticipated development, Proceedings, International Scientific Conference for PhD Students, 2013. 140-148. Győr, Hungary. ISBN 978-963-334-103-2, 2013
Dobor L; Barcza Z; Havasi Á; Fodor N; Hlásny T: Impact of climate change on agricultural production in Hungary, . (poster) 12th EMS Annual Meeting / 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Łodz, Poland. 10-14 September 2012., 2012
Barcza Z; Dobor L; Hlásny T; Galvánek D: Assessment of future production and carbon sequestration of grasslands in the Carpathians, Open Science Conference: Greehouse Gas Management in European Land Use Systems, 2013
Barcza Z; Dobor L; Hlásny T; Galvánek D: Assessment of future production and carbon sequestration of grasslands in the Carpathians, (poster) Open Science Conference: Greehouse Gas Management in European Land Use Systems Antwerp, Belgium, 16-18 September 2013., 2013
Tóth E; Gelybó Gy; Bakacsi Zs; Molnár S; Farkas Cs: A bükki barna erdőtalajok klímaérzékenységének vizsgálata matematikai modell alkalmazásával, Talajvédelem különszám 2013. p.521-530, ISBN: 978-963-08-6322-3, 2013
Gelybó Gy; Tóth E; Bakacsi Zs; Molnár S; Farkas Cs: Climate change impact on the water regime of a brown forest soil, 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System. ISBN: 978-80-89139-28-6, 2012
Tóth E; Gelybó Gy; Farkas Cs, Birkás M: The effect of soil disturbance on soil respiration in a long-term tillage treatment experiment, EMS Annual MEeting Abstracts Vol. 10, EMS 2013-681, 2013
Gelybó Gy; Tóth E; Bakacsi Zs; Molnár S; Farkas Cs: Climate change impact on the water regime of a brown forest soil., 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 2012
Barcza Z; Dobor L; Hlásny T; Galvánek D; Hidy D: Assessment of future production and carbon sequestration of grasslands in the Carpathians, (poster) Open Science Conference: Greehouse Gas Management in European Land Use Systems Antwerp, Belgium, 16-18 September 2013., 2013
Hlásny T, Barcza Z, Barka I, Merganičová K, Sedmák R, Kern A, Pajtík J, Balázs B, Fabrika M, Churkina G: Future carbon cycle in mountain spruce forests of Central Europe: Modelling framework and ecological inferences, Forest Ecology and Management, 2014
Horváth F, Ittzés P, Ittzés D, Barcza Z, Dobor L, Hidy D, Marosi A, Hardisty A: Supporting environmental modelling with Taverna workflows, web services and desktop grid technology, Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software [peer reviewed], 2014
Dobor L: Climate change related impact study in Hungary using a large ensemble of climate projections, TTORCH Summer School, 2013
Dobor L, Barcza Z, Hidy D, Fodor N, Horváth F, Tóth E, Gelybó Gy, Farkas Cs: Modeling water and carbon balance of managed agricultural lands in Hungary, 4th iLEAPS Science Conference: Terrestrial ecosystems, atmosphere, and people in the Earth system, 2014
Lellei-Kovács E, Barcza Z, Hidy D, Horváth F, Ittzés D, Ittzés P, Ma S, Bellocchi G: Application of Biome-BGC MuSo in managed grassland ecosystems in the Euro-Mediteranean region, FACCE MACSUR Mid-term Scientific Conference, 2014
Farkas Cs, Gelybó Gy, Bakacsi Zs, Horel Á, Hagyó A, Dobor L, Kása I, Tóth E: Impact of expected climate change on soil water regime under different vegetation conditions, Biologia (in press), 2014
Tóth E, Gelybó Gy, Kása I, Farkas Cs: A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására II. A talaj vízpotenciál értéke és CO2 emissziója közötti összefüggések vizsgálata laboratóriumi módszertani tesztelés, Agrokémia és Talajtan, 2013
Tóth E, Gelybó Gy, Farkas Cs: Investigation of laboratory methods of soil respiration measurements, Peer reviewed Proceedings of 'The state-of-the-art' of hydrological research p272-281, 2013
Tóth E, Gelybó Gy, Farkas Cs: Talajművelés hatása a mezőgazdasági talajok szén-dioxid kibocsátására, In Janda T (Ed) II ATK tudományos nap – Velünk élő tudomány pp. 144-147, 2013
Dobor L, Barcza Z, Fodor N, Hidy D, Horváth F, Tóth E, Gelybó Gy, Farkas Cs: Preparation for estimating climate change effects on agriculture in Central Europe: creation of climatic database and model selection, Spitzenforscherwerkstatt - Environmental Science Summit, 2014
Csorba Sz, Raveloson A, Tóth E, Nagy V, Farkas Cs: Modelling soil water content variations under drought stress on soil column cropped with winter wheat, Journal of Hydrology and Hydromechanics (in press), 2014
Lellei-Kovács E, Barcza Z, Hidy D, Horváth F, Ittzés D, Ittzés P, Ma S, Bellocchi G: Application of Biome-BGC MuSo in managed grassland ecosystems in the Euro-Mediteranean region, FACCE MACSUR Mid-term Scientific Conference, 2014
Farkas Cs, Gelybó Gy, Bakacsi Zs, Horel Á, Hagyó A, Dobor L, Kása I, Tóth E: Impact of expected climate change on soil water regime under different vegetation conditions, Biologia 69(11), 1510-1519, 2014
Csorba Sz, Raveloson A, Tóth E, Nagy V, Farkas Cs: Modelling soil water content variations under drought stress on soil column cropped with winter wheat, Journal of Hydrology and Hydromechanics 62, 4, 269–276 DOI: 10.2478/johh-2014-0036, 2014
Hlásny, T., Mátyás, Cs., Seidl, R., Kulla, L., Merganičová, K., Trombik, J., Dobor, L., Barcza, Z., Konôpka, B.: Climate change increases the drought risk in Central European forests: what are the options for adaptation?, Lesnícky časopis – Forestry Journal, 60, 5-18., 2014
Dobor, L., Barcza, Z., Hlásny, T., Havasi, Á., Horváth, F., Ittzés, P. and Bartholy, J.: Bridging the gap between climate models and impact studies: the FORESEE Database, Geoscience Data Journal, 2, 1-11. doi: 10.1002/gdj3.22, 2015
Sándor, R., Ma, S., Acutis, M., Barcza, Z., Ben Touhami, H., Doro, L., Hidy, D., Köchy, M., Lellei-Kovács, E., Minet, J., Perego, A., Rolinski, S., Ruget, F., Seddaiu, G., Wu, L., Bellocchi, G.: Uncertainty in simulating biomass yield and carbon-water fluxes from grasslands under climate change, Advances in Animal Biosciences 6, 49-51. doi:10.1017/S2040470014000545, 2015
Haszpra, L., Barcza, Z., Haszpra, T., Pátkai, Zs., and Davis, K. J.: How well do tall-tower measurements characterize the CO2 mole fraction distribution in the planetary boundary layer?, Atmospheric Measurement Techniques, 8, 1657-1671, doi:10.5194/amt-8-1657-2015, 2015
Sándor, R., Barcza, Z., Hidy, D., Lellei-Kovács, E., Ma, S., Bellocchi, G.: Modelling of grassland fluxes in Europe: evaluation of two biogeochemical models, Agriculture, Ecosystems and Environment , in press, 2015
Tóth, E., Farkas, Cs., Horel, Á., Kása, I., Barcza, Z., Dobor, L., Gelybó, Gy.: The short-term effect of soil disturbance on water content and soil carbon-dioxide emission examined on the example of a soil tillage treatment, The Earth Living Skin: Soil, Life and Climate Changes. 22-25 September, 2014. Bari, Italy, 2014
Dobor, L., Barcza, Z., Hidy, D., Horváth, F., Ittzés, P., Gelybó, Gy., Suyker, A.E., Verma, S.B.: Statistical calibration of the Biome-BGC MuSo biogeochemical model for croplands, Science and Solutions for a Sustainable Environment Conference 2014. 11-12 December 2014. Dublin, Ireland, 2014
Kern, A., Marjanović, H., Barcza, Z., Dobor, L.: Forest phenology in central-europe based on modis data, Euforia: European Forest Research and Innovation, Final EUFORINNO conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia, 2015
Tóth E., Gelybó, Gy., Horel, Á., Kása, I. Szécsy, O., Birkás, M., Farkas, Cs.: A talajbolygatás rövid távú hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására a talajművelés példáján, Poszter. Talajtani Vándorgyűlés, 2014, szeptember 4-6., Keszthely, 2014
Gelybó Gy; Kása I; Horel Á; Farkas Cs; Birkás M; Tóth E: Soil respiration and soil water regime in different land management systems, 22th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day: Transport of Water, Chemicals and and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System. 61-69, 2015
Kása I; Horel Á; Gelybó Gy; Bakacsi Zs; Tóth E; Koós S; Dencső M; Farkas Cs: Investigation of hydrological processes in a small catchment near Lake Balaton, 22th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day: Transport of Water, Chemicals and and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System. 95-103, 2015
Dencső M; Gelybó Gy; Kása I; Horel Á; Farkas Cs; Tóth E: Effect of agricultural management on soil carbon cycle, Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress (előadás), Prague, Czech Republic, June 26-30, 2016
Horel Á; Kása I; Gelybó Gy; Bakacsi Zs; Tóth E; Sisák I; Koós S; Farkas Cs: Studying the combined effects of land use and climate change on water regime and soil erosion on three small catchments near Lake Balaton, Hungary, COST Action meeting, Durham, England, 14-16 September, 2015, 2015
Kern A; Marjanović H; Dobor L; Barcza Z: The effect of precipitation and temperature anomalies for the Central-European forests based on Collection 6 MODIS data, European Geosciences Union, General Assembly 2016, Vienna, Austria, 18-22 April, 2016
Gelybó Gy; Birkás M; Dencső M; Horel Á; Kása I; Tóth E: Soil respiration in a long-term tillage treatment experiment, European Geoscience Union, General Assembly, 17-22 April 2016, 2016
vissza »