Szupernóva robbanások asztrofizikája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
107637
típus NN
Vezető kutató Vinkó József
magyar cím Szupernóva robbanások asztrofizikája
Angol cím Astrophysics of supernova explosions
magyar kulcsszavak csillagászat, asztrofizika, változócsillagok, szupernóvák, csillagászati fotometria, spektroszkópia
angol kulcsszavak astronomy, astrophysics, variable stars, supernovae, astronomical photometry, spectroscopy
megadott besorolás
Csillagászat (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Asztrofizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bíró Imre Barna
Csák Balázs
Hegedüs Tibor
Sárneczky Krisztián
Szalai Tamás
Szaszkó-Bogár Viktor
Szatmáry Károly
Székely Péter
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2015-08-31
aktuális összeg (MFt) 18.252
FTE (kutatóév egyenérték) 10.26
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja a szupernóva-robbanásokhoz kötődő asztrofizikai folyamatok tanulmányozása, mélyebb megértése. Konkrét céljaink között szerepel új szupernóvák felfedezése a ROTSE Supernova Verification Project keretében, valamint a HETDEX spektroszkópiai égboltfelmérés adataiból, ezáltal a szupernóva-ráta vöröseltolódás-függésének vizsgálatához szükséges statisztikai minta szignifikáns bővítése. Tervezzük közeli, fényes szupernóvák fotometriai és spektroszkópiai követését a távolságmérési módszerek alkalmazása és pontosítása céljából, valamint az Ia- és Ib/c-típusok ledobódott anyagában végbemenő fizikai folyamatok vizsgálatát, a lehetséges progenitorok felderítése érdekében. Külön hangsúlyt fektetünk a -21 magnitúdós fényességet meghaladó szuperfényes szupernóvák robbanási folyamatainak (pl. pár-instabilitás) tanulmányozására, az extrém fényesség energetikai hátterének feltárására, és a heterogén csoport esetleges közös fizikai jellemzőinek kiderítésére. Munkánkhoz nemzetközi együttműködésben a 9 m-es HET és SALT óriástávcsöveket, valamint a Hubble-, Swift- és Chandra Űrtávcsöveket használjuk.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdései a szupernóva-robbanások gyakoriságára, a robbanó objektumok fizikai állapotára, a robbanásra és az azt követő tágulás folyamatára vonatkozó megoldatlan problémákhoz kapcsolódnak. Bizonyítható-e megfigyelésekből, hogy az Ia-szupernóvák tényleg felrobbanó fehér törpék? Mekkora arányt képviselnek ebben a két fehér törpét tartalmazó "dupla-degenerált" rendszerek? Milyen objektumok lehetnek az Ib/c típusú robbanások progenitorai? Mi okozhatja az Ia-szupernóvák korai spektrumában a nagysebességű táguló rétegek megjelenését, lehet-e ezekből a progenitor rendszerre következtetni? Lehet-e az Ia-távolságmérési módszerek szisztematikus hibáit független módszerekkel csökkenteni? Mi robban fel a szuperfényes szupernóvák megjelenésekor, miből származik ezek extrém nagy fényessége?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A téma teljesen alapkutatás jellegű, az extrém körülmények között lejátszódó fizikai folyamatok, a Világegyetem különleges, kataklizmikus jelenségeinek mélyebb megismerését és megértését irányozza elő. A szupernóvák kutatása a nemzetközi csillagász közösségben nagy figyelmet kiváltó, "forró" terület immár több, mint 1 évtizede. Az Ia-szupernóvákra épülő kozmológiai távolságmérés központi szerepet játszott és játszik az Univerzum gyorsuló tágulásának és a sötét energiának empirikus megismerésében, ezt a 2011-es fizikai Nobel-díj is elismerte. Az empirikus alapokon nyugvó távolságmérést terhelő, kb. 0.2 magnitúdó mértékű szisztematikus hibák további csökkentésének egyedüli lehetősége az Ia-szupernóvák fizikájának a jelenleginél sokkal pontosabb megértése, a progenitorok fizikai állapota és a fénygörbe jellemzői közti összefüggések feltárása. Az Ia-szupernóvák mellett a másféle típusú szupernóvák, különösen a néhány éve felfedezett szuperfényes szupernóvák fizikai hátterének megismerése is várhatóan nagy nemzetközi visszhangot kiváltó alapkutatási eredmény lehet. A tudományos értékek mellett változatlanul nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a legújabb
módszerek, technikák, eredmények beépítésére és felhasználására az SZTE-n folyó oktató-kutató munkánkba, ezáltal a magyar
természettudományos szakemberképzés szívonalának megőrzésére, további emelésére.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A szupernóvák felrobbanó csillagok. Mivel nagyon sokféle csillag van, ezek felrobbanása is különbözőképpen mehet végbe. A csillagászok már korábban felismerték, hogy a Nap szerencsére soha nem fog így felrobbanni, de a Napnál nem sokkal nagyobb tömegű fehér törpecsillagok már képesek erre. Ezek az ún. Ia-típusú szupernóvák. Ezek legfontosabb (tapasztalati) jellemzője, hogy a fényességük egyrészt olyan nagy, hogy több milliárd fényév távolságból is megfigyelhetőek, másrészt az időbeli változásából megállapítható a szupernóva távolsága. Ez vezetett 1 évtizede annak felismerésére, hogy a Világegyetem egyre gyorsulva tágul, amit 2011-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmaztak. A szupernóvákra épülő távolságmérés azonban mindmáig nem teljesen megértett, empirikus alapokon nyugszik. A hibák, bizonytalanságok csökkentése érdekében mindenképpen szükség van ezen robbanások fizikájának minél pontosabb megismerésére. Kutatásaink ezt irányozzák elő. Az Ia-szupernóvák mellett másfajta robbanásokat is igyekszünk tanulmányozni, melyek jóval kevésbé ismertek. Külön hangsúlyt fektetünk olyan nemrég felfedezett, extrém fényes szupernóvák kutatására, melyeknél újfajta, egzotikus fizikai folyamatok játszódhatnak le a robbanás előtt, közben és után. Munkánk során nemzetközi együttműködésben világszínvonalú földi távcsöveket, pl. a 9.2 m átmérőjű Hobby-Eberly teleszkópot, és űrtávcsövet kívánunk használni a minél komplettebb mérési adatok összegyűjtése érdekében. Nagy hangsúlyt fektetünk a modern kutatási módszerek, legújabb technikák és eredmények felhasználására és beépítésére a magyar természettudományos szakemberek képzésébe.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the proposed research is deeper understanding of the physical processes involved in supernova explosions. We intend to discover
new SNe in continuing the ROTSE Supernova Verification Project, as well as from spectroscopic data obtained by the HETDEX survey, contributing significantly to the increase of the statistical sample of the SN-rate in the z < 0.3 redshift range. We plan to monitor nearby, bright SNe both photometrically and spectroscopically in order to apply and improve the distance measurement techniques, and to study the physical processes taking place in the ejecta of Type Ia- and Ib/c SNe in order to reveal the nature of their progenitors. We devote particular attention to the investigation of superluminous supernovae (SLSNe) which are brighter than -21 magnitude, the study of their
explosion mechanisms (e.g. pair-instability), the power source of their extreme brightness (e.g. interaction of ejecta with circumstellar
matter), and finding correlations between the physical characteristics of the members of this heterogeneous group.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main questions of the proposed research are related to the global rate of SN explosions in the Universe, the physical state of the exploding progenitors, the physics of the explosion and subsequent ejecta expansion. Are exploding white dwarfs really the progenitors of Type Ia SNe? If yes, what is the fraction of "double degenerate" (two white dwarfs) binary systems among them? What kind of objects could be the progenitors of Type Ib/c SNe? What is the origin of the high-velocity layers in early spectra of Type Ia SNe, and what
they could tell us about the progenitor? How can the systematic errors of the Ia-based distance measurements be reduced by involving independent methods? What is the exploding object in SLSNe, and what powers their exceptionally bright light curves?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The proposed project is pure basic research toward revealing and understanding extreme physical processes taking place in violent,
cataclysmic explosions in the Universe. Supernova research is a hot topic in the international research community, attracting particular attention for more than a decade. The SNe Ia-based distance scale plays leading role in the empirical discovery of the accelerating expansion of the Universe and the Dark Energy, which was recognized by the Nobel Prize in Physics in 2011. The systematic uncertainties (up to 0.2 mag) plaguing the SN Ia distance scale could be further reduced only by deeper understanding of the physics of Ia explosions, uncovering the possible connections between the progenitors and the light curve properties. Besides Ia-s, the study of the physics of other types of SNe, especially the recently discovered SLSNe may also lead to interesting results that may be recognized by the community. We put strong emphasis on the implementation of new research methods and state-of-the-art techniques in the education at University of Szeged in order to preserve and improve the level of natural science education in Hungary.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Supernovae are exploding stars. Because there are lots of different types of stars, their explosions can also be different. Astronomers have already pointed out that furtunately the Sun would never explode, but white dwarf stars only slightly more massive than the Sun are able to do that. These are the so-called Type Ia supernovae. Their most important (empirical) characteristics is that their brightness is so high that they can be observed from distances up to billions of light years, and also from the temporal variation of their light curves it is possible to infer their distances. This led to the discovery of the accelerating expansion of the Universe, which was honored by the Nobel Prize in Physics in 2011. The SN Ia-based distance measurement method, however, is still based on empirical knowledge that is not fully understood. The errors, uncertainties should be reduced, and this would require the deeper understaning of the physics of these explosions. Our research is focused on these problems. Beside Ia SNe, we intend to study other types of stellar explosion that are much less known. We devote particular attention to the recently discovered superluminous supernovae, where exotic physical processes may take place before, during and after the explosion. Together with our collaborating partners, mostly in the US, we plan to use world-class telescopes on the ground, such as the 9.2 m diameter Hobby-Eberly Telescope, as well as various space telescopes, in order to collect datasets in many wavelength bands. We put strong emphasis on the implementation of new research methods and state-of-the-art techniques in the education at University of Szeged.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nemzetközi együttműködésben 3 új szupernóva (SN) felfedezésében és 13 új SN spektroszkópiai megerősítésében működtünk közre. Összesen 34 újonnan feltűnt SN-ról készítettünk fotometriai és spektroszkópiai méréseket hazai és külföldi távcsövekkel. Részt vettünk a közeli Ia SN-k maximum előtti színképeiben megfigyelhető nagysebességű vonalak tanulmányozásában. Kimutattuk, hogy az ionizált kalcium (Ca II) ilyen vonalai minden "normál" Ia-típusú SN színképében megjelennek, az ionizált szilicium (Si II) vonalaiban viszont ez a komponens jóval ritkábban jelentkezik. A SN 2010kg maximum előtti színképeiben kétszeresen ionizált szén (C III) jelenlétét mutattuk ki. A SN 2012cg fényváltozásában a tárcsillaggal történő kölcsönhatásra utaló jelet találtunk. Ezek az eredmények fontos hozzájárulást jelenthetnek az Ia SN-k eredetéről szóló vita eldöntéséhez. Több vizsgált SN távolságát sikerült különbőző módszerekkel megmérnünk. Szuperfényes SN-k fénygörbéinek elemzéséből arra következtettünk, hogy ezek extrém csúcsfényessége valószínűleg a csillagkörüli anyaggal történő ütközésből származik. Kimutattuk, hogy a ROTSE programban korábban felfedezett egyik tranziens egy szupermasszív fekete lyuk gravitációja által széttépett csillagtól származott.
kutatási eredmények (angolul)
In an international collaboration we contributed to the discovery of 3 new supernovae (SNe) and the spectroscopic confirmation of 13 additional SNe during the project. We have collected spectroscopic and photometric data on 34 new SNe using telescopes in domestic as well as foreign institutions. We took part in the comprehensive analysis of the high-velocity features in the spectra of nearby Type Ia SNe. We found that high-velocity features of ionized calcium (Ca II) occur in all "normal" Ia SNe, while in the ionized Si (Si II) feature this component appear less frequently. We discovered the presence of doubly-ionized carbon (C III) in the pre-maximum spectra of SN 2010kg. In the early light curve of SN 2012cg we found signs for interaction with a binary companion star. These results may be important contributions to the resolution of the debate on the origin of Type Ia SNe. We measured distances to several SNe by applying various methods. By studying the light curves of super-luminous SNe we came to a conclusion that their excessive luminosity probably comes from collisional interaction with the circumstellar matter surrounding the explosion site. We pointed out the one of the transient objects, discovered by the ROTSE program earlier, was actually a tidal disruption event, i.e. a star torn apart by the gravitational force of a supermassive black hole.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107637
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takáts, K.; Pumo, M. L.; Elias-Rosa, N.; Pastorello, A.; Pignata, G.; Paillas, E.; Zampieri, L.; Anderson, J. P.; Vinkó, J.; Benetti, S.; Botticella, M.-T.; Bufano, F.; Campillay, A.; Cartier, R.; Ergon, M.; Folatelli, G.; Foley, R. J.; Förster, F.; Hamuy, M.; Hentunen, V.-P.; Kankare, E.; Leloudas, G.; Morrell, N.; Nissinen, M.; Phillips, M. M.; Smartt, S. J.; Stritzinger, M.; Taubenberger, S.; Valenti, S.; Van Dyk, S. D.; Haislip, J. B.; LaCluyze, A. P.; Moore, J. P.; Reichart, D.: SN 2009N: linking normal and subluminous Type II-P SNe, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 438, Issue 1, p.368-387, 2014
Leloudas, G.; Schulze, S.; Krühler, T.; Gorosabel, J.; Christensen, L.; Mehner, A.; de Ugarte Postigo, A.; Amorín, R.; Thöne, C. C.; Anderson, J. P.; Bauer, F. E.; Gallazzi, A.; Hełminiak, K. G.; Hjorth, J.; Ibar, E.; Malesani, D.; Morell, N.; Vinkó, J.; Wheeler, J. C.: Spectroscopy of superluminous supernova host galaxies. A preference of hydrogen-poor events for extreme emission line galaxies, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 449, p.917-932, 2015
Pan, Y.-C.; Foley, R. J.; Kromer, M.; Fox, O. D.; Zheng, W.; Challis, P.; Clubb, K. I.; Filippenko, A. V.; Folatelli, G.; Graham, M. L.; Hillebrandt, W.; Kirshner, R. P.; Lee, W. H.; Pakmor, R.; Patat, F.; Phillips, M. M.; Pignata, G.; Röpke, F.; Seitenzahl, I.; Silverman, J. M.; Simon, J. D.; Sternberg, A.; Stritzinger, M. D.; Taubenberger, S.; Vinkó, J.; Wheeler, J. C.: 500 days of SN 2013dy: spectra and photometry from the ultraviolet to the infrared, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 452, p.4307-4325, 2015
Szalai, Tamás; Vinkó, József; Sárneczky, Krisztián; Takáts, Katalin; Benkő, József M.; Kelemen, János; Kuli, Zoltán; Silverman, Jeffrey M.; Marion, G. Howie; Wheeler, J. Craig: The early phases of the Type Iax supernova SN 2011ay, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 453, p.2103-2114, 2015
Chatzopoulos, E., Wheeler, J. C., Vinkó, J., Horváth, Z. L., Nagy, A.: Analytical Light Curve Models of Superluminous Supernovae: chi^2-minimization of Parameter Fits, The Astrophysical Journal Volume 773, Issue 1, article id. 76, pp. 21., 2013
Marion, G. H., Vinkó, J., Wheeler, J. C., Foley, R. J., Hsiao, E. Y., Brown, P. J., Challis, P., Filippenko, A. V., Garnavich, P., Kirshner, R. P., Landsman, W. B., Parrent, J. T., Pritchard, T. A., Roming, P. W. A., Silverman, J. M., Wang, X.: High-velocity Line Forming Regions in the Type Ia Supernova 2009ig, The Astrophysical Journal Volume 777, Issue 1, article id. 40, pp. 15, 2013
Zheng, W., Silverman, J. M., Filippenko, A. V., Kasen, D., Nugent, P. E., Graham, M., Wang, X., Valenti, S., Ciabattari, F., Kelly, P. L., Fox, O. D., Shivvers, I., Clubb, K. I., Cenko, S. B., Balam, D., Howell, D. A., Hsiao, E., Li, W., Marion, G. H., Sand, D., Vinkó, J., Wheeler, J. C., Zhang, J.: The Very Young Type Ia Supernova 2013dy: Discovery, and Strong Carbon Absorption in Early-time Spectra, The Astrophysical Journal Letters, Volume 778, Issue 1, article id. L15, pp. 6., 2013
Silverman, J. M., Vinkó, J., Kasliwal, M. M., Fox, O. D., Cao, Y., Johansson, J., Perley, D. A., Tal, D., Wheeler, J. C., Amanullah, R., Arcavi, I., Bloom, J. S., Gal-Yam, A., Goobar, A., Kulkarni, S. R., Laher, R., Lee, W. H., Marion, G. H., Nugent, P. E., Shivvers, I.: SN 2000cx and SN 2013bh: extremely rare, nearly twin Type Ia supernovae, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 436, Issue 2, p.1225-1237, 2013
Marion, G. H., Vinkó, J., Kirshner, R. P., Foley, R. J., Berlind, P., Bieryla, A., Bloom, J. S., Calkins, M. L., Challis, P., Chevalier, R. A., Chornock, R., Culliton, C., Curtis, J. L., Esquerdo, G. A., Everett, M. E., Falco, E. E., France, K., Fransson, C., Friedman, A. S., Garnavich, P., Leibundgut, B., Meyer, S., Smith, N., Soderberg, A. M., Sollerman, J., Starr, D. L., Szklenar, T., Takáts, K., and Wheeler, J. C.: Type IIb Supernova SN 2011dh: Spectra and Photometry from the Ultraviolet to the Near-Infrared, The Astrophysical Journal, accepted for publication, 2013
Marion, G. H., Vinkó, J., Kirshner, R. P., Foley, R. J., Berlind, P., Bieryla, A., Bloom, J. S., Calkins, M. L., Challis, P., Chevalier, R. A., Chornock, R., Culliton, C., Curtis, J. L., Esquerdo, G. A., Everett, M. E., Falco, E. E., France, K., Fransson, C., Friedman, A. S., Garnavich, P., Leibundgut, B., Meyer, S., Smith, N., Soderberg, A. M., Sollerman, J., Starr, D. L., Szklenar, T., Takáts, K., and Wheeler, J. C.: Type IIb Supernova SN 2011dh: Spectra and Photometry from the Ultraviolet to the Near-Infrared, The Astrophysical Journal, Volume 781, Issue 2, article id. 69, 2014
Margutti, R.; Milisavljevic, D.; Soderberg, A. M.; Chornock, R.; Zauderer, B. A.; Murase, K.; Guidorzi, C.; Sanders, N. E.; Kuin, P.; Fransson, C.; Levesque, E. M.; Chandra, P.; Berger, E.; Bianco, F. B.; Brown, P. J.; Challis, P.; Chatzopoulos, E.; Cheung, C. C.; Choi, C.; Chomiuk, L.; Chugai, N.; Contreras, C.; Drout, M. R.; Fesen, R.; Foley, R. J.; Fong, W.; Friedman, A. S.; Gall, C.; Gehrels, N.; Hjorth, J.; Hsiao, E.; Kirshner, R.; Im, M.; Leloudas, G.; Lunnan, R.; Marion, G. H.; Martin, J.; Morrell, N.; Neugent, K. F.; Omodei, N.; Phillips, M. M.; Rest, A.; Silverman, J. M.; Strader, J.; Stritzinger, M. D.; Szalai, T.; Utterback, N. B.; Vinko, J.; Wheeler, J. C.; Arnett, D.; Campana, S.; Chevalier, R.; Ginsburg, A.; Kamble, A.; Roming, P. W. A.; Pritchard, T.; Stringfellow, G.: A Panchromatic View of the Restless SN 2009ip Reveals the Explosive Ejection of a Massive Star Envelope, The Astrophysical Journal, Volume 780, Issue 1, article id. 21, 2014
Takáts, K.; Pumo, M. L.; Elias-Rosa, N.; Pastorello, A.; Pignata, G.; Paillas, E.; Zampieri, L.; Anderson, J. P.; Vinkó, J.; Benetti, S.; Botticella, M.-T.; Bufano, F.; Campillay, A.; Cartier, R.; Ergon, M.; Folatelli, G.; Foley, R. J.; Förster, F.; Hamuy, M.; Hentunen, V.-P.; Kankare, E.; Leloudas, G.; Morrell, N.; Nissinen, M.; Phillips, M. M.; Smartt, S. J.; Stritzinger, M.; Taubenberger, S.; Valenti, S.; Van Dyk, S. D.; Haislip, J. B.; LaCluyze, A. P.; Moore, J. P.; Reichart, D.: SN 2009N: linking normal and subluminous Type II-P SNe, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 438, Issue 1, p.368-387, 2014
Nagy, A. P.; Ordasi, A.; Vinkó, J.; Wheeler, J. C.: A semianalytical light curve model and its application to type IIP supernovae, Astronomy & Astrophysics, Volume 571, id.A77, 2014
Silverman, Jeffrey M.; Marion, Howie; Vinko, Jozsef; Mulligan, Brian W.; Wheeler, J. Craig; Filippenko, Alexei V.: High-Velocity Features in the Spectra of Type-Ia Supernovae, American Astronomical Society, AAS Meeting #225, #140.38, 2015
Vinkó, J.; Yuan, F.; Quimby, R. M.; Wheeler, J. C.; Ramirez-Ruiz, E.; Guillochon, J.; Chatzopoulos, E.; Marion, G. H.; Akerlof, C.: A Luminous, Fast Rising UV-transient Discovered by ROTSE: A Tidal Disruption Event?, The Astrophysical Journal, Volume 798, Issue 1, article id. 12, 2015
Marion, G. H.; Sand, D. J.; Hsiao, E. Y.; Banerjee, D. P. K.; Valenti, S.; Stritzinger, M. D.; Vinkó, J.; Joshi, V.; Venkataraman, V.; Ashok, N. M.; Amanullah, R.; Binzel, R. P.; Bochanski, J. J.; Bryngelson, G. L.; Burns, C. R.; Drozdov, D.; Fieber-Beyer, S. K.; Graham, M. L.; Howell, D. A.; Johansson, J.; Kirshner, R. P.; Milne, P. A.; Parrent, J.; Silverman, J. M.; Vervack, R. J., Jr.; Wheeler, J. C.: Early Observations and Analysis of the Type Ia SN 2014J in M82, The Astrophysical Journal, Volume 798, Issue 1, article id. 39, 2015
Dhungana, G.; Silverman, J. M.; Zheng, W.; Vinko, J.; Kehoe, R.; Ferrante, F. V.; Wheeler, J. C.; Marion, G. H.; Quimby, R.;: ROTSE-III OT J115442.29+440118.1: Possible SN, The Astronomer's Telegram, #5832, 2014
Itagaki, K.; Kaneda, H.; Yamaoka, H.; Kiyota, S.; Guido, Ernesto; Howes, Nick; Nicolini, Martino; Elenin, L.; Molotov, I.; Brimacombe, J.; Noguchi, T.; Nakano, S.; Munari, U.; Castellani, F.; Belligoli, R.; Masi, Gianluca; Nocentini, Francesca; Schmeer, Patrick; Righetti, G. L.; Oksanen, A.; Waagen, E. O.; Dhungana, G.; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Wheeler, J. C.; Marion, G. H.; Kehoe, R.; Ferrante, F. V.; Itoh, R.; Takaki, K.; Ui, T.; Kawabata, K. S.; Yamanaka, M.; Ayani, K.; Cao, Y.; Kasliwal, M. M.; McKay, A.; Bradley, A.; Fossey, J.: Supernova 2014J in M82 = Psn J09554214+6940260, Central Bureau Electronic Telegrams, 3792, 2, 2014
Vinko, J.; Silverman, J. M.; Pooley, D.; Szalai, T.; Robinson, E. L.; Wheeler, J. C.: Follow-up Photometry of iPTF14yb, The Astronomer's Telegram, #5929, 2014
Dhungana, G.; Silverman, J. M.; Kehoe, R.; Zheng, W.; Vinko, J.; Ferrante, F. V.; Wheeler, J. C.; Marion, G. H.; Quimby, R.; Cao, Y.; Tang, S.; De Cia, A.: Supernova 2014W = Psn J11544229+4401181, Central Bureau Electronic Telegrams, 3819, 1, 2014
Vinko, J.; Silverman, J. M.; Wheeler, J. C.; Marion, G. H.; Quimby, R.: Supernova 2014ao in NGC 2615, Central Bureau Electronic Telegrams, 3863, 1, 2014
Chatzopoulos, Emmanouil; Wheeler, J. C.; Vinko, J.: Superluminous Supernovae from Pair Instability and from SN ejecta - Circumstellar Matter Interaction: Insights from Light Curve Fits and Simulations, American Astronomical Society, AAS Meeting #221, #233.05, 2013
Silverman, J. M.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Vinko, J.; Kehoe, R.; Quimby, R.; Marion, G. H.; Brown, P. J.: Classification Update for SN 2013ab, The Astronomer's Telegram, #4839, 2013
Ferrante, F. V.; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Dhungana, G.; Quimby, R.; Zheng, W.; Romadan, A.; Akerlof, C.; Yuan, F.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Kehoe, R.; Marion, G. H.: Supernova 2013X, Central Bureau Electronic Telegrams, 3413, 1, 2013
Dhungana, G.; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Ferrante, F. V.; Kehoe, R.; Quimby, R.; Zheng, W.; Yuan, F.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Akerlof, C.; Marion, G. H.; Rostopchin, S.: Supernova 2013ag, Central Bureau Electronic Telegrams, 3428, 1, 2013
Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Rostopchin, S.: Supernova 2013ah = Psn J09443380+5545444, Central Bureau Electronic Telegrams, 3432, 1, 2013
Silverman, J. M.; Tucker, B. E.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.;: MASTER OT J122114.34+472950.7 is a Type Ia Supernova, The Astronomer's Telegram, #4932, 2013
Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Marion, G. H.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Caldwell, J.: Supernova 2013be in IC 3573 = Psn J12362767+1145281, Central Bureau Electronic Telegrams, 3470, 1, 2013
Koff, R. A.; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Marion, G. H.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Caldwell, J.: Supernova 2013bf = Psn J08583607+5419257, Central Bureau Electronic Telegrams, 3471, 1, 2013
Zhang, Kaicheng; Wang, Xiaofeng; Chen, Juncheng; Zhang, Tianmeng, Zhou, Xu; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Odewahn, S.: Supernova 2013bv = Psn J08412128+5243303, Central Bureau Electronic Telegrams, 3499, 1, 2013
Zhou, Li; Wang, Xiaofeng; Chen, Juncheng; Zhang, Tianmeng; Zhou, Xu; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Odewahn, S.: Supernova 2013bx = Psn J12472422+3232500, Central Bureau Electronic Telegrams, 3501, 1, 2013
Zhang, Kaicheng; Wang, Xiofeng; Zhou, Li; Chen, Juncheng; Zhang, Tianmeng; Zhou, Xu; Koff, R. A.; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Chatzopoulos, E.; Rostopchin, S.: Supernova 2013ca in Pgc 37698 = Psn J11584325+1908562, Central Bureau Electronic Telegrams, 3508, 1, 2013
Zhang, Tianmeng; Wang, Xiaofeng; Zhang, Tianfang; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Rostopchin, S.: Supernova 2013co = Psn J12555051+3030415, Central Bureau Electronic Telegrams, 3527, 1, 2013
Zhang, Kaicheng; Wang, Xiofeng; Zhou, Li; Chen, Juncheng; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Rostopchin, S.: Supernova 2013cp = Psn J1619522+3856079, Central Bureau Electronic Telegrams, 3528, 1, 2013
Zhang, Tianmeng; Wang, Xiaofeng; Zhou, Li; Chen, Juncheng; Silverman, J. M.; Vinko, J.; Quimby, R.; Wheeler, J. C.; Odewahn, S.: Supernova 2013cr = Psn J16114647+4051222, Central Bureau Electronic Telegrams, 3532, 1, 2013
Milisavljevic, D.; Fesen, R.; Pickering, T.; Miszalski, B.; Buckley, D.; Parrent, J.; Marion, G. H.; Silverman, J.; Vinko, J.; Wheeler, C.; Quimby, R.; Jha, S. W.; Mohamed, S.; Kasliwal, M. M.; Soderberg, A.: Optical Spectroscopy of iPTF13bvn, The Astronomer's Telegram, #5142, 2013
Marion, G. H.; Hsiao, E. Y.; Roth, M.; Silverman, J. M.; Wheeler, J. C.; Vinko, J.: NIR Spectroscopy of PSN J12015272-1852183 with FIRE, The Astronomer's Telegram, #5167, 2013
Carrasco, F.; Hamuy, M.; Antezana, R.; Gonzalez, L.; Cartier, R.; Forster, F.; Silva, S.; Ramirez, R.; Pignata, G.; Apostolovski, Y.; Paillas, E.; Varela, S.; Aros, F.; Conuel, B.; Folatelli, G.; Reichart, D. E.; Haislip, J. B.; Moore, J. P.; LaCluyze, A. P.; Vinko, J.; Marion, G. H.; Silverman, J. M.; Wheeler, J. C.; Szalai, T.; Quimby, R.: Supernova 2013dk in NGC 4038 = Psn J12015272-1852183, Central Bureau Electronic Telegrams, 3566, 1, 2013
Dhungana, G.; Silverman, J. M.; Zheng, W.; Kehoe, R.; Ferrante, F. V.; Vinko, J.; Marion, G. H.; Quimby, R.; Yuan, F.; Wheeler, J. C.; Akerlof, C.: Supernova 2013dz, Central Bureau Electronic Telegrams, 3589, 1, 2013
Parker, S.; Hsiao, E. Y.; Morrell, N.; Phillips, M. M.; Marion, G. H.; Vinko, J.; Diamond, T.: Supernova 2013gk in ESO 230-G6 = Psn J18421303-4944370, Central Bureau Electronic Telegrams, 3717, 1, 2013
Milisavljevic, D.; Margutti, R.; Parrent, J. T.; Soderberg, A. M.; Fesen, R. A.; Mazzali, P.; Maeda, K.; Sanders, N. E.; Cenko, S. B.; Silverman, J. M.; Filippenko, A. V.; Kamble, A.; Chakraborti, S.; Drout, M. R.; Kirshner, R. P.; Pickering, T. E.; Kawabata, K.; Hattori, T.; Hsiao, E. Y.; Stritzinger, M. D.; Marion, G. H.; Vinko, J.; Wheeler, J. C.: The Broad-lined Type Ic SN 2012ap and the Nature of Relativistic Supernovae Lacking a Gamma-Ray Burst Detection, The Astrophysical Journal, Volume 799, Issue 1, article id. 51, 2015
Silverman, Jeffrey M.; Vinkó, József; Marion, G. H.; Wheeler, J. Craig; Barna, Barnabás; Szalai, Tamás; Mulligan, Brian W.; Filippenko, Alexei V.: High-velocity features of calcium and silicon in the spectra of Type Ia supernovae, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 451, p.1973-2014, 2015
Dhungana, G.; Kehoe, R.; Vinkó, J.; Silverman, J. M.; Wheeler, J. C.; Marion, G. H.; Zheng, W.; Fox, O. D.; Akerlof, C.; Bíró, B. I.; Borkovits, T.; Cenko, S. B.; Clubb, K. I.; Filippenko, A. V.; Ferrante, F. V.; Graham, M. L.; Hegedüs, T.; Kelly, P.; Kelemen, J.; Lee, W. H.; Marschalkó, G.; Molnár, L.; Nagy, A. P.; Ordasi, A.; Pál, A.; Sárneczky, K.; Shivvers, I.; Szakáts, R.; Szalai, T.; Szegedi-Elek, E.; Székely, P.; Szing, A.; Takáts, K.; Vida, K.: Extensive Spectroscopy and Photometry of the Type IIP Supernova 2013ej, eprint arXiv:1509.01721, 2015
Barna, B.; Vinko, J.; Silverman, J. M.; Marion, G. H.; Wheeler, J. C.: Possible Detection of Doubly-Ionized Carbon in the Spectra of Type Ia SN 2010kg, eprint arXiv:1509.06550, 2015
Marion, G. H.; Brown, Peter J.; Vinkó, Jozsef; Silverman, Jeffrey M.; Sand, David J.; Challis, Peter; Kirshner, Robert P.; Wheeler, J. Craig; Berlind, Perry; Brown, Warren R.; Calkins, Michael L.; Comacho, Yssavo; Dhungana, Govinda; Foley, Ryan J.; Friedman, Andrew S.; Graham, Melissa L.; Howell, D. Andrew; Hsiao, Eric Y.; Irwin, Jonathan M.; Jha, Saurabh W.; Kehoe, Robert; Macri, Lucas M.; Maeda, Keiichi; Mandel, Kaisey; McCully, Curtis; Pandya, Viraj; Rines, Kenneth J.; Wilhelmy, Steven; Zheng, Weikang: SN 2012cg: Evidence for Interaction Between a Normal Type Ia Supernova and a Non-Degenerate Binary Companion, eprint arXiv:1507.07261, 2015
Kangas, T.; Mattila, S.; Kankare, E.; Lundqvist, P.; Väisänen, P.; Childress, M.; Pignata, G.; McCully, C.; Valenti, S.; Vinkó, J.; Pastorello, A.; Elias-Rosa, N.; Fraser, M.; Gal-Yam, A.; Kotak, R.; Kotilainen, J.; Smartt, S. J.; Galbany, L.; Harmanen, J.; Howell, D. A.; Inserra, C.; Marion, G. H.; Quimby, R. M.; Silverman, J. M.; Szalai, T.; Wheeler, C. J.; Ashall, C.; Benetti, S.; Romero-Cañizales, C.; Smith, K. W.; Sullivan, M.; Takáts, K.; Young, D. R.: Supernova 2013fc in a circumnuclear ring of a luminous infrared galaxy: the big brother of SN 1998S, eprint arXiv:1509.05389, 2015
Szalai, T., Vinkó, J., Silverman, J.M., Marion, G.H., Wheeler, J.C., Dhungana, G., Kehoe, R: The chemical composition of the ejecta of the rare type IIb supernova 2013df, Proceedings of Science (NIC XIII) No. 162, 2015
Vinkó, J.; Sárneczky, K.; Szing, A.: Optical photometry of PSN J14021678+5426205 in M101, The Astronomer's Telegram, #7079, 2015
Vinkó, J., Sárneczky, K., Vida, K.: SNHunt275 in NGC 2770 Is Brightening, The Astronomer's Telegram, #7541, 2015

 

Projekt eseményei

 
2015-02-23 09:09:39
Résztvevők változása
2013-04-05 17:41:37
Résztvevők változása
vissza »