Pest megye őskori és középkori várai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108756
típus K
Vezető kutató Raczkyné Kovács Gyöngyi
magyar cím Pest megye őskori és középkori várai
Angol cím Prehistoric and medieval earthworks in Pest county
magyar kulcsszavak régészeti topográfia, várkutatás, régészeti légi fotózás
angol kulcsszavak field survey, researching Castles, archaeological arial photography
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Benko Elek
Czajlik Zoltán
Kiss Viktória
Kulcsár Gabriella
Miklós Zsuzsa
Serlegi Gábor
Vágvölgyi Bence
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2018-02-28
aktuális összeg (MFt) 9.174
FTE (kutatóév egyenérték) 2.54
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Pályázatom célja Pest megye őskori és középkori várainak kutatása: a korábban már elkezdett, a Magyarország Régészeti Topográfiája program Pest megyei kutatásaiból kinövő, az OTKA által is támogatott (T48318) alapkutatást részben hagyományos módszerekkel (terepbejárás, ásatás, geodéziai felmérés), részben az új módszernek számító légi felderítéssel/fotózással kívánom folytatni és monografikus formában befejezni. A megyében jelenleg 93 őskori és középkori vár ismert (földvár és kővár); ezek száma a kutatás folyamán még biztosan nőni fog, ugyanis az utóbbi években néhány új erődítés is előbukkant. A pályázat keretében az évek óta lehetőségeim szerint végzett terepmunkát (légi felderítés/fotózás, terepbejárás, felmérés) szeretném folytatni és befejezni, ezen túlmenően pedig a projekt fő céljának tekintett feldolgozást kívánom elkészíteni, véglegesített kézirattal és nyomdakész állapotba hozott rajzokkal, felmérésekkel, valamint fotókkal. A pályázat tudatosan nem érinti a római kor erődítményeit (castrumokat és limeseődítményeket), ezek ugyanis zárt, más, párhuzamos kutatások által viszonylag részletesen, saját módszerekkel kutatható leletkört jelentenek.
A várakat monografikus formában szeretném közölni: egységes rendszerben bemutatom elhelyezkedésüket, geodéziai felmérésüket, légi és földi fotóikat, a legfontosabb, korhatározó leleteket. A középkori várakra vonatkozóan a rendelkezésre álló okleveles adatok értékelését is elvégzem. Az arra alkalmas erődítésekről 3D-s ábrázolásokat, szerencsés esetben elvi rekonstrukciókat is szeretnénk készíteni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az utóbbi években az intenzív mezőgazdasági művelés, a nagyberuházások, valamint egyéb
talajromboló létesítmények (pl. motocross-pályák) következtében rohamosan pusztulnak a régészeti
lelőhelyek. Ez kiemelten vonatkozik a várakra is (elsősorban a sánccal-árokkal védett földvárakra).
Ezért igen fontos, hogy - többek között - ezt a lelőhelytípust is minél előbb felderítsük,
dokumentáljuk. Ezáltal nemcsak egy-egy objektum fő jellemzőit ismerjük meg, hanem egymáshoz
való kapcsolatukat, egyezésüket és különbségeiket is. Miután az őskori és középkori várakat is
kutatom, így összevethetem a két korszak erődítéseinek elhelyezkedését, szerkezetét,
környezetükhöz való viszonyát is. A terepbejárások segítségével dokumentálhatom a hozzájuk
kapcsolódó települések sajátosságait is.
Különösen fontos, hogy - a nagyfokú pusztulás miatt - a felszínen már nem észlelhető várakat a légi
felderítések/fotózások alkalmával néhányszáz méteres magasságból észlelhetjük, és ennek
köszönhetően dokumentálhatunk olyan erődítéseket is, amelyek a földfelszínen már
felismerhetetlenné váltak.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Ennek az alapkutatásnak az egyik jelentősége, hogy még végső pusztulásuk előtt dokumentálhatom
az őskori és középkori földvárakat és kővárakat. Miután a Tolna megyei várak kutatása során már
bebizonyosodott a légi felderítés/légi fotózás jelentősége a régészeti kutatásban, ezt az új módszert
az OTKA támogatásával már megjelent Tolna megyei kötet gyakorlatát követve Pest megyében is
alkalmazom. Ennek köszönhetően a mezőgazdasági művelés által már tönkretett, szétszántott
erődítéseket is megfigyelhetünk, dokumentálhatunk. Ezt a módszert más megyékben is alkalmazni
lehetne (kellene), elsősorban olyan területeken, ahol már hosszú ideje intenzív mezőgazdasági
művelés folyik.
Szisztematikus, teljességre törekvő kutatást tervezek az ország központi fekvésű, kiemelkedő
jelentőségű megyéjében, a munkálatok azonban idővel országos várkataszterré fejleszthetőek. Az
eredmények mind a bronzkori, a társadalmi fejlődés során erőteljesen ekkor kirajzolódó
arisztokrácia viszonyaira nézve alapvető jelentőségűek, de hasonló súllyal értékelendők a várak
(különösen a kisebb méretű, írott forrásokban nem, vagy csak alig szereplő várak), amelyek az
Árpád-kor társadalmi mobilitását, a várépítésre vállalkozó nemesi réteg valós súlyának,
megoszlásának és belső tagolódását is sokkal részletesebben tükrözik, mintha csak a hagyományos
írott forrásokra támaszkodnánk. Ennek a kutatásnak a tudományos jelentősége - a fentieken kívül -
az, hogy teljességre törekszik, ezáltal lehetőséget nyújt a különböző szempontú összehasonlító
vizsgálatokra - országos szinten is.
Ezeknek a váraknak a megismerése-megismertetése igen nagy jelentőségű a helytörténeti
kutatásban, a helyi oktatásban, ezen felül segítséget nyújt a helyi fejlesztések, építőipari és egyéb
beruházások, a helyi jelentőségű kulturális turizmus tervezésében.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Alapkutatási pályázatom fő célja a Pest megyei „földvárak” (sánccal, árokkal védett lakóterületek)
és kővárak (13-17. századi, kőből épült erődítmények, esetenként földből, fából készült, külső
védelmi gyűrűvel ellátott várak) összegyűjtése, dokumentálása, összehasonlító vizsgálata.
A kutatás során alkalmazott módszerek: levéltári, múzeumi szakirodalmi és kartográfiai források
megismerése; felszíni kutatások, terepbejárások végzése az egyes objektumok helyének és főbb
jellemzőinek megismerésére, az ott található felszíni leletek gyűjtése; a vár geodéziai felmérésének
és felszíni fotóinak elkészítése. A kutatás egyik legfontosabb módszere a légi felderítés/fotózás:
ennek során szisztematikusan, néhányszáz méteres magasságból "járjuk be" a vizsgálandó területet.
Ez azért fontos, mivel az intenzív mezőgazdasági művelés által már lekopott, szétszántott sáncok,
árkok a felszínen gyakran már egyáltalán nem látszanak. Néhányszáz méteres magasságban
azonban a talaj-, illetve a növényzet elszíneződése utal jelenlétükre. Erdős, bozótos területen pedig,
ahol a felszíni kutatás eléggé körülményes, és gyakran eredménytelen, hóban, súrolófényben
előbukkanhatnak a keresett létesítmények.
A fenti módszerekkel egy-egy közigazgatási egység (megye), illetve földrajzi egység várait és a
hozzájuk tartozó nyílt településeket teljességre törekvően lehet vizsgálni, dokumentálni.
Monografikus formában történő közlésükkel elősegíthetjük a helytörténeti kutatást, az oktatást, a
beruházások tervezését, és a (hely)történeti önismeret fejlesztését.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Summary 1
My project aims at researching prehistoric and medieval castles. The already started basic research – originating in examinational works of Pest county within the frame of “Archaeological Topography of Hungary” and granted by Hungarian Scientific Research Fund = OTKA (T48318) – besides traditional methods (archaeological surveying, excavation, geodetic survey) is intended to carry out by new ones: aerial survey and -photography and will be completed in a monographic publication. For the time being in this county 93 prehistoric and medieval fortifications (earthworks and stone-built castles) are known, though this number will in all probability increase since last years new fortifications have turned out. Within the frame of the project I’d like to carry on and finish the fieldwork (aerial surveying and photography, field and geodetic surveys) I was able to do for years, and besides that I’m to fulfil the supreme goal, the elaboration of the work with a finalized manuscript, with camera ready drawings, surveying and photos. My project deliberately leaves the Roman fortifications (castri and limes fortifications) out of consideration since they mean a closed sphere of finds searched by their own parallel and well detailed methods.
I’d like to publish castles in a monographic form: their situation, geodetic survey, aerial and scene photos; most important chronological finds will be summarized in an organic system. The evaluation of the charters of medieval fortifications at our disposal also will be carried out. We are intended to make 3D documentation, in lucky cases theoretical reconstructions of the fortifications suitable the purpose.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Summary 2. (What is the fundamental question of research?)
Lately intense agricultural cultivation, building investments and other soil devastating constructions (e.g. motocross rings) rapidly destroy archaeological finds. This is absolutely true in cases of castles, too, especially in fieldworks defended by trenches and ditches. That is why – besides other causes – to survey and document these sites is so important. Thus not only the most important characteristics of certain archaeological features will be known, but also their relations to each other and their similarities as well as differences. Since I’m studying prehistoric and medieval fortifications I can compare the situation, structure of both periods and their relations to their environment. By field surveys the characteristics of the territories attached to them can be also studied.
The most important thing is that the fortifications which were destroyed by field cultivation from a few hundred meters altitude can be detected by aerial photography, thus this way such fortifications can be documented, which are on the surface already unidentifiable.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Summary 3. The significance of research
One of the main intentions of this project is that I am able to document prehistoric and medieval fortification (earthworks and stone castles) before their final destruction. Since in studying the fortifications in Tolna county the importance of aerial survey and photography has already been proved, in case of Pest county I’ll apply this new method of the Tolna county volume – already published by the grant of OTKA. By aerial photography fortifications already destroyed by ploughing can be prospected and documented. This method can – and must be – applied in others counties, first of all on territories where intense agricultural activity is carried out for many years. I plan systematic research aiming at completeness in this central county of the country of special interest since this work can be improved to an all-state castle cadastre in the future. The results are of fundamental significance in recovering the vigorously distinct relations of Bronze Age aristocracy in social development on the one hand. And on the other hand, castles (especially smaller ones, scarcely or not mentioned in written sources) are similarly appreciable, reflecting Arpadian Period social mobility, the real importance, inner division and structure of castle-building nobility in more details than researches based only on traditional written sources. The scientific importance of this investigation– besides the above mentioned – is that it aspires to perfection, so makes comparative inquiry of special aspects possible – on an all-state level.
Getting and making known these castles have a special significance in local history, education, and helps in planning local improvement, construction and other investments, cultural tourism of local importance.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Summary 4. Summary of research for non-professionals
The main intention of my basic research is to collect, document and comparatively investigate earthworks (settlements defended by trenches and ditches) and castles (13th-17th century forts built in stone, sometimes earthworks, and wooden ones with outer defensive structures) in Pest county.
Methods of investigations are the following: getting acquainted with archive, museum and cartographic literature; field surveys and researches – to learn main characteristics of certain archaeological features; collecting finds on the spot; making geodetic surveys and photography. One of the most important sources is aerial survey/photography – “surveying” the territory from a few hundred meters altitude. It has a special importance since fortifications, trenches and ditches destroyed by intensive agricultural cultivation are already unidentifiable on the surface, but from a few hundred meters altitude soil or vegetation discolouration shows their existence. On wooded or bushy territories, where surface investigations are ineffectual and often resultless, scraping light photos of the snow-covered surface can make the detected structures visible.
By the above-mentioned methods castles of certain administrative units (county) or geographic units can be investigated in complexity, as well as the open territories belonging to them. Monographic publication of our results may contribute to local historical research, education planning investments and improving (local) historical self-recognition.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja a Pest megyei őskori és középkori várak kutatása, ill. azokról a korábbi kutatásokat is magában foglaló monográfia összeállítása volt. A mintegy 100 vár leírását tartalmazó katalógus elkészült, a tanulmányok szerkesztése folyamatban van. A történeti értékek egységes szempontok szerinti feltérképezésén túl képet alkothattunk a régió bronzkori településtörténetéről, a tájról, a középkori és oszmán kori várakról. A projekt keretén belül dokumentáltuk a várak jelenlegi állapotát, és olyan erődítési struktúrákat mértünk fel, melyek a földfelszínen már nem láthatók. 15 alkalommal történt légi fotózás, ennek nyomán gazdag tematikus légi régészeti fotó adatbázis jött létre. A fő eredmények: új erődítések azonosítása, új erődítési jelenségek megfigyelése ismert lelőhelyeken, ismert erődítések zónájában új régészeti jelenségek rögzítése, az erődítések környezetének dokumentálása. Számos bronzkori helyszínen komplex terepi vizsgálat folyt, és szinte valamennyi középkori várhelyet szemléztük. A terepi felmérések korszerű régészeti módszerek alkalmazásával, az MTA BTK Régészeti Intézetnek az MTA Infra pályázatain elnyert műszereivel történtek, e munkák hangsúlyosabb, önálló kutatási irányt nyertek. 14 különböző lelőhelyen végeztünk változó komplexitású roncsolásmentes kutatásokat, 33 különböző vizsgálatot folytattunk le, melyek kombinált adatai fontos módszertani referenciaként is szolgálhatnak más várak kutatása során.
kutatási eredmények (angolul)
The project’s goals were to research the castles and fortifications of Pest County and to compile a monograph with new findings on examples from the prehistoric and medieval periods along with earlier conclusions regarding them. A catalogue was put together; editing of the studies written is currently under way. Historical monuments were mapped in line with uniform criteria. Also, a picture was formed of the region’s settlement history during the Bronze Age, its landscapes, and its medieval and Ottoman-era castles. Monument protection tasks were performed as well: the present state of the castles was reported and fortification structures already not visible at ground level were surveyed. A rich aerial photography database on the castles and their settings was assembled. The main achievements here were: the identification of new fortifications, the spotting of new fortification phenomena at known sites, the documenting of new archaeological phenomena in the zones of known fortifications, and the documenting of the settings of fortifications. Complex field surveys were conducted using Institute of Archaeology (RCH HAS) instruments obtained through Academy competitions. These surveys acquired great emphasis in the project. Destruction-free investigations of varying complexity were conducted at 14 different sites. Moreover, 33 investigations were made whose combined data can also serve as an important reference methodologically during research work at other castles.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108756
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kulcsár G., Serlegi G., Pető Á., Márkus G., Jaeger, M., Kiss V., Szeverényi V.: Régiótól a lelőhelyig. Lelőhely-felderítési módszerek alkalmazásának tapasztalatai a Duna mentén (Kakucs régió), Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt–jelen–jövő. A 2015. május 11–13 között, Budapesten rendezett konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai, 2015
Kulcsár G., Czajlik Z., Jaeger, M., Kiss V., Pető Á., Serlegi G., Vágvölgyi B.: Bronzkori táj a Duna völgyében, Történeti táj – tájrégészet. Eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Absztrakt kötet, 2017

 

Projekt eseményei

 
2016-03-29 16:23:13
Résztvevők változása
2015-10-09 13:35:42
Résztvevők változása
2014-06-27 13:14:53
Résztvevők változása
2014-06-26 14:35:40
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Miklós Zsuzsa
Új vezető kutató: Raczkyné Kovács Gyöngyi

A vezető kutató váltás indoka: Sajnálatosan elhunyt.
vissza »