Funkcionális molekulák és nanorendszerek időfeloldott vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109257
típus K
Vezető kutató Dombi Péter
magyar cím Funkcionális molekulák és nanorendszerek időfeloldott vizsgálata
Angol cím Time-resolved investigation of functional molecules and nanosystems
magyar kulcsszavak ultragyors tudomány, femtokémia, nanotudomány
angol kulcsszavak ultrafast science, femtochemistry, nanoscience
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)55 %
Ortelius tudományág: Felületi fizika
Fizikai kémia és elméleti kémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)45 %
Ortelius tudományág: Fotokémia
zsűri Fizika
Kutatóhely SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Ayadi Viktor
Kovácsné Bogdán Csilla
Márton István
Nagy Benedek
Németh Zoltán
Pápai Mátyás Imre
Rácz Péter
Szabó András
Szemes Dorottya
Vámos Lénárd
Vankó György
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2018-07-31
aktuális összeg (MFt) 29.724
FTE (kutatóév egyenérték) 17.23
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A projekt célja korszerű femtoszekundumos fényforrások segítségével alapfolyamatok vizsgálata az ultragyors nanoplazmonika és funkcionális molekulák témakörében. Fém nanostruktúrákkal kapcsolatos kísérleteket fogunk végezni ultragyors, fotoemittált elektronnyaláb spektrális tulajdonságainak vizsgálatával többek között az ún. "strong‐field" hatások észlelése érdekében. Külön kísérleteket végzünk a folyamat hullámhossz szerinti skálázásával kapcsolatban, aktív nemzetközi együttműködések keretében (Grazi Egyetem, Max Planck Kvantumoptikai Intézet), ez utóbbi különösen is érdekes a várt lambda‐négyzetes skálázás miatt. Ezeknek a folyamatoknak a vizsgálata várhatóan érdekes eredményekre vezet nanostrukturált felületek esetén, különös tekintettel a felületi harmonikusok keltésének lehetőségére. . A másik munkacsomagban fénnyel aktiválható funkcionális molekuláris rendszereket (kapcsolható elektronszerkezetű molekulák, ill. fényenergia-hasznosító modellrendszerek, stb.) vizsgálunk pumpa-próba mérésekkel. Célunk az egyes funkciók szempontjából releváns, a femto- és pikoszekundumos időskálán létező köztes állapotok tulajdonságainak feltérképezése, és ezek birtokában kvantumkémiai eszközökkel új, javított tulajdonságú rendszerek tervezése.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Korszerű femtoszekundumos fényforrásokkal meg akarjuk vizsgálni fém nanostruktúrákról történő ultragyors fotoemisszió folyamatát, meg szeretnénk válaszolni azt a kérdést, hogy miként jönnek létre a vártnál lényegesen nagyobb energiájú elektronok és miként épülnek fel ezek a kollektív gerjesztések a nanostruktúrákban. A pumpa-próba vizsgálatokban a fő kérdés a fénnyel kiváltott jelenségek mechanizmusa: a fénnyel való gerjesztés utáni többlépéses folyamatok elemi lépéseiben milyen állapotok jelennek meg, s hogyan lehet ezek élettartamát, populációját az alkalmazás szempontjainak megfelelőbbre alakítani.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A nanostrukturált felületek segítségével létrehozott sugárzási és elektronforrások is további alkalmazásokat
nyerhetnek különböző szerkezetvizsgálati módszerekben, melyekkel kémiai vagy biológiai rendszereket is
lehet vizsgálni, mint például az ultragyors elektrondiffrakció és ‐mikroszkópia. Alapkutatási szempontból a plazmonikai gerjesztések időbeli felépülését tervezzük vizsgálni és az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Az ilyen fém nanostruktúrák a fotovoltaikától kezdve a daganatos betegségek terápiájáig nagy szerepet játszanak egyes alkalmazásokban, az alapkérdések megválaszolása ezek fejlődését is eredményezi majd. A kapcsolható molekulák ígéretes jelöltjei az információtechnológiai fejlesztéseknek: elvben mind a sebesség, mind a kapacitás terén több nagyságrendnyi javulást lehet elérni velük. A fényhasznosító és fotokatalitikus molekulák például a napenergia-hasznosításban, káros anyagok átalakításával a víz-, levegő- és felülettisztításban jelenthetnek előrelépést.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás olyan nanoszerkezetű felületek vizsgálatát, az azoknál lejátszódó ultragyors (néhány femtoszekundumos, a másodperc milliomod részének milliárdod részéig tartó) folyamatok kutatását célozza meg, amelyek segítségével olyan egyedi sugárzási és elektronforrásokat is elő lehet majd állítani, amelyekkel biológiai és kémiai rendszerekben a lejátszódó folyamatokat időben és térben is felbontva lehet majd vizsgálni. Ezek a vizsgálatok napelemek és rákterápiás eljárások fejlődését is eredményezhetik, tekintve, hogy mindkét területen alkalmaznak fém nanostruktúrákat. Olyan funkcionális molekulák viselkedését is meg akarjuk vizsgálni, amelyek fény hatására megváltoznak, vagy másokat megváltoztatnak. A fény hatására bekövetkező ultragyors változások részleteinek ismerete előmozdíthatja gyakorlatban használható rendszerek kifejlesztését. A kapcsolható molekulák nagyobb kapacitású és gyorsabb informatikai eszközökhöz vezethetnek, a fényhasznosító és fotokatalitikus molekulák például a napenergia-hasznosításban, ill. káros anyagok átalakításával a víz-, levegő- és felülettisztításban jelenthetnek előrelépést.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the project is to investigate fundamental processes with state-of-the-art femtosecond light sources in the fields of ultrafast nanoplamonics and functional molecules. We will carry out experiments on metallic nanostructures with the investigation of the ultrafast photoemitted electron beam coming from these nanosystems in order to obesrve so-called strong-field phenomena. We will perform separate experiments on the wavelength scaling of the process in the framework of active international collaborations (University of Graz, Max Planck Institute of Quantum Optics). This latter is particularly interesting because of the expected lambda-square scaling. The invesitgation of these processes is expected ot bring interesting results also in terms of harmonic generation with the help of nanostructures. In the other workpackage, light activated functional molecular systems (switchable molecules, light harvesting systems etc.) will be investigated with pump-probe methods. Our purpose is the mapping of the properties of those intermediate state on femto- and picosecond time scales that are relevant for particular functions. With these pieces of information, we aim to design new, improved molecular systems, as well.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

We intend to investigate the process of ultrafast photoemission from nanostructures with state-of-the-art femtosecond light sources. We plan to answer questions like how the highly energetic electrons are produced and how collective electron excitations build up in nanosystems. The pump-probe experiments will invetsigate the mechanisms of light induced phenomena in functional molecules. We expect to answer what are the states present in the elementary steps of multi-stage processes after excitation with light and how can their lifetime and population be controlled for applications.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Radiation and electron sources with nanostructured surfaces can gain further applications in structural investigation methods with which chemical and biological systems can be investigated such as ultrafast electron diffraction and microscopy. From the viewpoint of fundamental research, we plan to investigate the evolution of plasmonic excitations in metallic nanostructures. Such nanosystems play an important role in a number of applications from photovoltaics to cancer therapy; answering such fundamental questions will help these applications, too. Switchable molecules are promising candidates for information technological developments, in principle, orders of magnitude improvement can be achieved with them both in speed and in capacity. Light harvesting and photocatalytic molecules are important in solar energy use and the transformation of harmful substances in water, air and surface cleaning.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The research aims at the investigation of nanostructured surfaces and ultrafast processes in them taking place on timescales that last only a billionth of a millionth of a second. With this we hope to contribute to the construction of novel radiation and electron sources with which fundamental processes in chemical and biological systems can be investigated with both ultrahigh space and time resolution. This research thus can result in the development of solar cells and cancer therapy methods, because metallic nanostructures are applied in both fields. We also intend to investigate the behaviour of those functional molecules that undergo changes upon illumination with light. The investigation of these changes help to design and produce functional molecules that can be used in applications. Switchable molecules can lead to faster electronic components with higher capacity in information technology. Light harvesting and photocatalytic molecules are important in solar cells and in water, air and surface cleaning if harmful substances are present.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Felépítettek egy nemzetközi szinten versenyképes laboratóriumi pumpa-szonda berendezést tranziens optikai abszorpciós spektroszkópiai vizsgálatokhoz, amelynek segítségével ellenőrizték az úttörő, kvantumkémiával irányított molekulatervezési programjuk első eredményeit. Feltárták átkapcsolható állapotú ill. fényhasznosító Fe(II)-modellkomplexek ultragyors elektron- és szerkezeti dinamikáját, és a potenciálisenergia-felszín kvantumkémiai számításával megmagyarázták a fénnyel való gerjesztést követő viselkedést. A statikus elméleti leírást meghaladó kvantumdinamikai módszerrel is sikeresen jellemezték egy új, napenergia-hasznosítás szempontjából ígéretes vaskomplex gerjesztést követő állapotait és dinamikáját. Femtoszekundumos lézerimpulzusok segítségével vizsgáltak plazmonikus nanorendszereket, aminek segítségével kidolgozták a nanooptikai térnövekmény mérésének egy új, fotoelektronspektroszkópián alapuló módszerét is. Az új módszerrel megvizsgálták a plazmon haladóhullámok és a lokalizált plazmonok csatolását is, amely pl. ultragyors adatfeldolgozási alkalmazásoknál lesz fontos. Minden korábbinál alacsonyabb lézerintenzitás mellett demonstráltak ún. erős-tér fotoemissziót közép-infravörös lézerimpulzusok segítségével.
kutatási eredmények (angolul)
They constructed a state of the art laboratory pump-probe setup for transient optical spectroscopy, and used it to verify the first results of their pioneering, quantum chemistry based molecular engineering scheme. They explored the ultrafast electron and structural dynamics of photoswitchable and light-harvesting Fe(II) model complexes, and using the potential energy surfaces calculated by quantum chemistry, they explained the dynamics of these systems upon photoexcitation. Going beyond static theories, they used quantum dynamical calculations to characterise the excited state dynamics of a novel iron complex which is a promising candidate for light-harvesting applications. They investigated plasmonics nanosystems with femtosecond laser pulses with which they developed a new measurement method for nanooptical field enhancement based on photoelectron spectroscopy. They studies coupling phenomena between propagating and localized plasmons with their new method which will play a role in ultrafast data processing applications. They also demonstrated strong-field photoemission at unprecedentedly low laser intensities by using mid-infrared laser pulses.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109257
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rácz P, Pápa Z, Márton I, Budai J, Wróbel P, Stefaniuk T, Prietl C, Krenn JR, Dombi P: Measurement of nanoplasmonic field enhancement with ultrafast photoemission, NANO LETT 17: (2) 1181-1186, 2017
Pápai M , Vankó G, Rozgonyi T , Penfold TJ: High-Efficiency Iron Photosensitizer Explained with Quantum Wavepacket Dynamics, J PHYS CHEM LETT 7, 2009-2014, 2016
Biasin E, van Driel TB, Kj.r KS, Dohn AO, Christensen M, Harlang T, Chabera P, Liu Y, Uhlig J, Pápai M, Németh Z, Hartsock R, Liang W, Zhang JX, Alonso-Mori R, Chollet M, Glownia JM, Nelson S, Sokaras D, Assefa TA, Britz A, Galler A, Gawelda W, Bressler Ch, Gaffney KJ, Lemke HT, M.ller KB, Nielsen MM, Sundström V, Vankó G, Wärnmark K, Canton SE, Haldrup K: Femtosecond X-Ray Scattering Study of Ultrafast Photoinduced Structural Dynamics in Solvated Co(terpy)22+, PHYS REV LETT 117, 013002, 2016
Yi J-M, Hou D, Kollmann H, Smirnov V, Pápa Z, Dombi P, Silies M, Lienau C: Probing Coherent Surface Plasmon Polariton Propagation Using Ultrabroadband Spectral Interferometry, ACS PHOTONICS 4: (2) 347-354, 2017
Budai J, Pápa Z, Márton I, Wróbel P, Stefaniuk T, Márton Z, Rácz P, Dombi P: Plasmon–plasmon coupling probed by ultrafast, strong-field photoemission with <7 Å sensitivity, Nanoscale, 2018
Kjær, K. S.; Kunnus, K.; Harlang, T. C. B.; Van Driel, T. B.; Ledbetter, K.; Hartsock, R. W.; Reinhard, M. E.; Koroidov, S.; Li, L.; Laursen, M. G.; Biasin, E.; Hansen, F. B.; Vester, P.; Christensen, M.; Haldrup, K.; Nielsen, M. M.; Chabera, P.; Liu, Y.; Tatsuno, H.; Timm, C.; Uhlig, J.; Sundström, V.; Németh, Z.; Szemes, D. Sá.; Bajnóczi, É.; Vankó, G.; Alonso-Mori, R.; Glownia, J. M.; Nelson, S.; Sikorski, M.; Sokaras, D.; Lemke, H. T.; Canton, S. E.; Wärnmark, K.; Persson, P.; Cordones, A. A., Gaffney, K. J.: Solvent control of charge transfer excited state relaxation pathways in [Fe(2,2'-bipyridine)(CN)4]2–, Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 4238-4249, 2018
Penfold TJ, Pápai M, Rozgonyi T , M.ller KB, Vankó G: Probing Spin-Vibronic Dynamics Using Femtosecond X-ray Spectroscopy, FARADAY DISCUSSIONS 194, 731, 2016
Anne Marie March, Tadesse A. Assefa, Christina Boemer, Christian Bressler, Alexander Britz, Michael Diez, Gilles Doumy, Andreas Galler, Manuel Harder, Dmitry Khakhulin, Zoltán Németh, Mátyás Pápai, Sebastian Schulz, Stephen H. Southworth, Hasan Yavaş, Linda Young, Wojciech Gawelda, and György Vankó: Probing Transient Valence Orbital Changes with Picosecond Valence-to-Core X-ray Emission Spectroscopy, J PHYS CHEM C 121, 2620-2626, 2017
Pápai M , Vankó G, Rozgonyi T , Penfold TJ: High-Efficiency Iron Photosensitizer Explained with Quantum Wavepacket Dynamics, J PHYS CHEM LETT 7, 2009-2014, 2016
Biasin E, van Driel TB, Kj.r KS, Dohn AO, Christensen M, Harlang T, Chabera P, Liu Y, Uhlig J, Pápai M, Németh Z, Hartsock R, Liang W, Zhang JX, Alonso-Mori R, Chollet M, Glownia JM, Nelson S, Sokaras D, Assefa TA, Britz A, Galler A, Gawelda W, Bressler Ch, Gaffney KJ, Lemke HT, M.ller KB, Nielsen MM, Sundström V, Vankó G, Wärnmark K, Canton SE, Haldrup K: Femtosecond X-Ray Scattering Study of Ultrafast Photoinduced Structural Dynamics in Solvated Co(terpy)22+, PHYS REV LETT 117, 013002, 2016
Penfold TJ, Pápai M, Rozgonyi T , M.ller KB, Vankó G: Probing Spin-Vibronic Dynamics Using Femtosecond X-ray Spectroscopy, FARADAY DISCUSSIONS 194, 731, 2016
Anne Marie March, Tadesse A. Assefa, Christina Boemer, Christian Bressler, Alexander Britz, Michael Diez, Gilles Doumy, Andreas Galler, Manuel Harder, Dmitry Khakhulin, Zoltán Németh, Mátyás Pápai, Sebastian Schulz, Stephen H. Southworth, Hasan Yavaş, Linda Young, Wojciech Gawelda, and György Vankó: Probing Transient Valence Orbital Changes with Picosecond Valence-to-Core X-ray Emission Spectroscopy, J PHYS CHEM C 121, 2620-2626, 2016
Anne Marie March, Tadesse A. Assefa, Christina Boemer, Christian Bressler, Alexander Britz, Michael Diez, Gilles Doumy, Andreas Galler, Manuel Harder, Dmitry Khakhulin, Zoltán Németh, Mátyás Pápai, Sebastian Schulz, Stephen H. Southworth, Hasan Yavaş, Linda Young, Wojciech Gawelda, and György Vankó: Probing Transient Valence Orbital Changes with Picosecond Valence-to-Core X-ray Emission Spectroscopy, J PHYS CHEM C 121, 2620-2626, 2017
Csajbók V, Bedőházi Z, Nagy BJ, Dombi P: Ultrafast multipulse damage threshold of femtosecond high reflectors, APPL OPTICS 57: (2) pp. 340-343., 2018
Racz P, Ayadi V, Dombi P: On the role of rescattering and image charge in ultrafast nanooptical field probing with electrons, J OPTICS-UK 20: (1) Paper 015501. 7 p. , 2018
Tóth S, Németh P, Rácz P, Himics L, Dombi P, Koós M: Silicon carbide nanocrystals produced by femtosecond laser pulses, DIAM RELAT MATER 81: pp. 96-102., 2018
Ayadi V, Földi P, Dombi P, Tokési K: Correlations between the final momenta of electrons and their initial phase-space distribution during photoionization, J PHYS B AT MOL OPT PH 50: (8) Paper 085005. 7 p. , 2017
Sophie E. Canton, Xiaoyi Zhang, Yizhu Liu, Jianxin Zhang, Mátyás Pápai, Alice Corani, A. L. Smeigh, Grigory Smolentsev, Klaus Attenkofer, Guy Jennings, Charles A. Kurtz, Fei Li, Tobias C. B. Harlang, D. Vithanage, Pavel Chabera, Amélie Bordage, Licheng Sun, Sascha Ott, Kenneth Wärnmark, Villy Sundström: Watching the Dynamics of Electrons and Atoms at Work in Solar Energy Conversion, Faraday Discussions 185, 51.68, 2015
Aladi M, Márton I, Rácz P, Dombi P, Földes IB: High harmonic generation and ionization effects in cluster targets, HPLSE 2: , 2014
Balogh E, Bódi B, Tosa V, Goulielmakis E, Varjú K, Dombi P: Genetic optimization of attosecond-pulse generation in light-field synthesizers, PHYS REV A 90: (2) , 2014
Balogh I, Bódi B, Tosa V, Goulielmakis E, Varjú K, Dombi P: Attoszekundumos fényforrás genetikus ooptimalizálása, In: Ádám P, Almási G (szerk.) (szerk.) Kvantumelektronika 2014: VII. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézet, 2014. pp. ., 2014
Dombi P: Ultragyors nanooptika és a Wigner FK ELI-vel kapcsolatos kutatásai, In: Ádám P, Almási G (szerk.) (szerk.) Kvantumelektronika 2014: VII. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézet, 2014. pp. ., 2014
Dombi P: Pulse compression with large-mode-area photonic crystal fibres, In: Anon (szerk.) (szerk.) 16th International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON 2014. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014. pp. . (International Conference on Transparent Optical Networks), 2014
Dombi P, Rácz P, Veisz L, Baum P: Conversion of chirp in fiber compression, OPT LETT 39: (8) 2232-2235, 2014
Foldi P, Marton I, Nemet N, Dombi P: Nanoscale optical waveform control of strong-field photoemission, , 2014
Földi P, Márton I, Német N, Dombi P: Fém nanorészecskék ftoemissziójának kontrollja rövid, plazmonikusan erősített lézerimpulzusokkal, In: Ádám P, Almási G (szerk.) (szerk.) Kvantumelektronika 2014: VII. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézet, 2014. pp. ., 2014
Lombosi Cs, Márton I, Ollmann Z, Hebling J, Farkas Gy, Dombi P, Fülöp JA: THz-induced strong-field electron emission from a gold surface, In: Ádám P, Almási G (szerk.) (szerk.) Kvantumelektronika 2014: VII. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézet, 2014. pp. ., 2014
Nagy BJ, Vámos L , Oszetzky D , Rácz P , Dombi P : Femtosecond damage threshold at kHz and MHz pulse repetition rates, PROCEEDINGS OF SPIE 9237: , 2014
Nagy BJ, Vámos L, Oszetzky D, Rácz P, Dombi P: Femtoszekundumos roncsolási küszöb mérése KHz és MHz ismétlési frekvencián, In: Ádám P, Almási G (szerk.) (szerk.) Kvantumelektronika 2014: VII. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézet, 2014. pp. ., 2014
Polyushkin DK, Márton I, Rácz P, Dombi P, Hendry E, Barnes WL: Mechanisms of THz generation from silver nanoparticle and nanohole arrays illuminated by 100 fs pulses of infrared light, PHYS REV B CONDENS MATTER MATER PHYS 89: (12) , 2014
Rácz P, Márton I, Teichmann SM, Ciappina MF, Thai A, Fekete J, Veisz L, Biegert J, Dombi P: Ultragyors plazmonika közép-infravörös hullámhosszon, In: Ádám P, Almási G (szerk.) (szerk.) Kvantumelektronika 2014: VII. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézet, 2014. pp. ., 2014
Várallyay Z, Dombi P: Design of high-efficiency ultrabroadband dielectric gratings, APPL OPTICS (2004-) 53: (25) 5769-5774, 2014
Márton I, Ayadi V , Rácz P , Stefaniuk T , Wróbel P, Földi P , Dombi P: Ultrafast Plasmonic Electron Emission from Ag Nanolayers with Different Roughness, PLASMONICS 11: AiP-6, 2016
Dombi P , Csete M : Fény és nanorendszerek ultragyors kölcsönhatása, MAGYAR TUDOMÁNY 176: (10) 1191-1197, 2015
Foldi P, Marton I, Nemet N, Ayadi V, Dombi P: Few-cycle plasmon oscillations controlling photoemission from metal nanoparticles, APPL PHYS LETT 106: (1) 013111, 2015
Nagy BJ, Gallais L, Vamos L, Oszetzky D, Racz P, Dombi P: Direct comparison of kilohertz- and megahertz-repetition-rate femtosecond damage threshold, OPT LETT 40: (11) 2525-2528, 2015
Teichmann SM, Rácz P, Ciappina MF, Pérez-Hernández JA, Thai A, Fekete J, Elezzabi AY, Veisz L, Biegert J, Dombi P: Strong-field plasmonic photoemission in the mid-IR at <1 GW/cm 2 intensity, SCI REP 5: 7584, 2015
Vogelsang J, Robin J, Nagy BJ, Dombi P, Rosenkranz D, Schiek M, Gross P, Lienau C: Ultrafast Electron Emission from a Sharp Metal Nanotaper Driven by Adiabatic Nanofocusing of Surface Plasmons, NANO LETT 15: (7) 4685-4691, 2015
Dombi P, Elezzabi AY: Ultrafast, Strong-Field Plasmonic Phenomena, Attosecond Nanophysics, 2015
Vankó G et al.: Detailed Characterization of a Nanosecond-Lived Excited State: X-ray and Theoretical Investigation of the Quintet State in Photoexcited [Fe(terpy)(2)](2+), J PHYS CHEM C, 2015
Vankó G et al.: Detailed Characterization of a Nanosecond-Lived Excited State: X-ray and Theoretical Investigation of the Quintet State in Photoexcited [Fe(terpy)(2)](2+), J PHYS CHEM C 119, 5888-5902, 2015
Rácz P, Pápa Z, Márton I, Budai J, Wróbel P, Stefaniuk T, Prietl C, Krenn JR, Dombi P: Measurement of nanoplasmonic field enhancement with ultrafast photoemission, NANO LETT 17: (2) 1181-1186, 2017
Yi J-M, Hou D, Kollmann H, Smirnov V, Pápa Z, Dombi P, Silies M, Lienau C: Probing Coherent Surface Plasmon Polariton Propagation Using Ultrabroadband Spectral Interferometry, ACS PHOTONICS 4: (2) 347-354, 2017
Ayadi V, Benedict MG, Dombi P, Földi P: Atomic coherence effects in few-cycle pulse induced ionization, EUR PHYS J D 70: (12) , 2016
Bódi B, Balogh E, Tosa V, Goulielmakis E, Varjú K, Dombi P: Attosecond pulse generation with an optimization loop in a light-field-synthesizer, OPT EXPRESS 24: (19) 21957-21962, 2016
Csajbók V, Szikszai L, Nagy BJ, Dombi P: Femtosecond damage resistance of femtosecond multilayer and hybrid mirrors, OPT LETT 41: (15) 3527-3530, 2016
Kroo N, Varro S, Racz P, Dombi P: Surface plasmons: a strong alliance of electrons and light, PHYS SCR 91: (5) , 2016
Márton I, Ayadi V , Rácz P , Stefaniuk T , Wróbel P, Földi P , Dombi P : Ultrafast Plasmonic Electron Emission from Ag Nanolayers with Different Roughness, PLASMONICS 11: (3) 811-816, 2016
D. Sárosiné Szemes, T. Keszthelyi, M. Papp, L. Varga, G. Vankó: Controlling the Lifetime of a Potential Molecular Spin State Switch: Tuning the Energy Barrier by Ligand Substitution in Photoexcited [Fe(terpy)2]2+-based molecules, bírálat alatt, Overleaf, 2018

 

Projekt eseményei

 
2015-08-11 19:26:44
Résztvevők változása
2014-01-30 10:21:04
Résztvevők változása
vissza »