Konzorcium, fő p.: Magyarország a Nagy Hadronütköztető (LHC) CMS kísérletében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109703
típus K
Vezető kutató Siklér Ferenc
magyar cím Konzorcium, fő p.: Magyarország a Nagy Hadronütköztető (LHC) CMS kísérletében
Angol cím Consortional main: Hungary in the CMS experiment of the Large Hadron Collider
magyar kulcsszavak Nagy Hadronütköztető, CMS kísérlet, Standard Modell, Higgs-bozon, új fizika, szuperszimmetria, erős kölcsönhatás, nehézion-fizika, kvarkanyag, detektorok igazítása, grid computing
angol kulcsszavak Large Hadron Collider, CMS experiment, Standard Model, Higgs boson, new physics, supersymmetry, strong interaction, heavy ion physics, quark matter, detector alignment, grid computing
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fizika
zsűri Fizika
Kutatóhely RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Agócs Ádám
Bartók Márton
Bencze György
Hajdu Csaba
Házi András
Hidas Pál
Horváth Dezso
Hunyadi Ádám
Krajczár Krisztián
Nagy Márton
Pásztor Gabriella
Veres I. Gábor
Veszprémi Viktor
Vesztergombi György
Zsigmond Anna Júlia
projekt kezdete 2013-12-01
projekt vége 2017-09-30
aktuális összeg (MFt) 50.598
FTE (kutatóév egyenérték) 28.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A világ legnagyobb részecskegyorsítója, a Genf melletti Európai Részecskefizikai Laboratóriumban (CERN) található. A Nagy Hadronütköztető (LHC) protonokat és atommagokat gyorsít eddig soha nem látott energiákra, majd ütközteti őket. A Compact Muon Solenoid (CMS) kísérlet által felvett és kiértékelt adatok lehetővé teszik a 125 GeV-nél talált bozon további vizsgálatát, valamint a gyenge és erős kölcsönhatás részletes tanulmányozását.

Kutatócsoportunk célja hozzájárulni a talált bozon tulajdonságainak jobb megismeréséhez, részt venni az anyag esetleges újabb szimmetriáinak felfedezésében (szuperszimmetria), valamint az elemi- és nehézion kölcsönhatások összehasonlító vizsgálatával továbbra is vezető szerepet játszani az erős kölcsönhatás és a nagy energiasűrűségű kvark- és gluonanyag megértésében, új, eddig ismeretlen effektusok reményében.

A csoport tagjai által végzett feladatok magukban foglalják a kísérlet egyes detektorainak működtetését, igazítását, kalibrációját, adatainak feldolgozását, az analízisek elvégzését, valamint az eredmények elméleti modellekkel valóösszevetését, publikálását és előadását.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A részecskefizika olyan kérdésekkel foglalkozik, melyek alapvető fontosságúak a természet és összefüggései megértése szempontjából. Melyek az anyag elemi építőkövei, milyenek a közöttük működő kölcsönhatások? A kísérletek által felfedezett részecskék rendszerezését a szimmetriákon alapuló mértékelméleteknek köszönhetjük, melyek sikeresen leírják az elektromágneses, gyenge és erős kölcsönhatásokat. Ez utóbbi kutatása és megértése önkölcsönható természete miatt különösen nehéz, így a terület fejlődése jelentős mértékben a kísérleti eredményektől függ.

A felvázolt kép a Higgs-szerű bozon megtalálásával lehet teljes, de bizonyossággal csak további -- nagyobb energiás és sokkal több adatot szolgáltató -- mérések után nyilatkozhatunk. Nyitott kérdések: milyenek a talált bozon belső kvantumszámai; bomlási gyakoriságai megfelelnek-e Standard Modell jóslatainak; elemi vagy összetett részecskeével van dolgunk; van-e még több ilyen részecske? Bár az LHC kísérleteinek eddigi eredményei az új fizika mozgásterét jelentősen beszűkítették, a 2015-ben induló nagyobb energiájú (13 TeV) és intenzitású kísérleti program lehetővé teszi új részecskék felfedezését, vagy még több elmélet kizárását.

Napjainkban a nehézion-fizika feladata az ütközésekben keletkező, forró és erősen kölcsönható anyag jellemzése: a bennük haladó részecskék energiaveszteségének számszerűsítése; a hadronok, nehéz kvarkpárokból álló részecskék, gyenge bozonok és jetek elnyomásának mérése; ezek az ütközés centralitásától való függése. Az elemi proton-proton, proton-atommag kölcsönhatások összehasonlító vizsgálata segíthet a nehézion-ütközésekben megfigyelt kollektív jelenségek megértéséhez, elkülönítéséhez is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A protonok és atommagok ütközéseinek tanulmányozásával és összehasonlításával feltárhatjuk a forró és sűrű maganyag tulajdonságait, ezáltal megérthetjük az Univerzum korai, az Ősrobbanás utáni első mikromásodperceit.
A talált bozon tulajdonságainak jobb megismerésével, új részecskék felfedezésével, bizonyos modellek megerősítésével, vagy elvetésével közelebb kerülhetünk a fizika és csillagászat nyitott kérdéseinek megválaszolásához.

A fenti célok megvalósítása alapvetően függ a kutatási tervben részletezett, a detektorok kalibrációjával és igazításával kapcsolatos feladatok sikerétől. Ezek tartalmazzák a pixel detektor nagy pontosságú időkalibrációját, az öregedési effektusok megfelelő követését és kompenzálását; a nyomkövető detektor egészének igazítását, a gyenge deformációk eredetének megértését és kiküszöbölését; valamint a müon detektor relatív helyzetmeghatározó rendszere pontosságának javítását.

A fenti kutatási célok megvalósításával, a tudományterület művelésével, az ismeretek átadásával hozzájárulhatunk a fizika, és egyben a természettudományok hazai népszerűségének növeléséhez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A világ legnagyobb részecskegyorsítója, a Genf melletti Európai Részecskefizikai Laboratóriumban (CERN) található. A Nagy Hadronütköztető (LHC) protonokat és atommagokat gyorsít eddig soha nem látott energiákra, majd ütközteti őket. A Compact Muon Solenoid (CMS) kísérlet által felvett és kiértékelt adatok lehetővé teszik a 125 GeV-nél talált bozon további vizsgálatát, valamint a gyenge és erős kölcsönhatás részletes tanulmányozását.

Kutatócsoportunk célja hozzájárulni a talált bozon tulajdonságainak jobb megismeréséhez, részt venni az anyag esetleges újabb szimmetriáinak felfedezésében (szuperszimmetria), valamint az elemi- és nehézion kölcsönhatások összehasonlító vizsgálatával továbbra is vezető szerepet játszani az erős kölcsönhatás és a nagy energiasűrűségű kvark- és gluonanyag megértésében, új, eddig ismeretlen effektusok reményében.

A csoport tagjai által végzett feladatok magukban foglalják a kísérlet egyes detektorainak működtetését, igazítását, kalibrációját, adatainak feldolgozását, az analízisek elvégzését, valamint az eredmények elméleti modellekkel valóösszevetését, publikálását és előadását.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The world's largest particle accelerator, the Large Hadron Collider (LHC), is
located near Geneva, in the European Particle Physics Laboratory (CERN). It
accelerates protons and nuclei with unprecedented energy and lets them collide.
The data recorded by the Compact Muon Solenoid (CMS) experiment allows to
explore the properties of the boson found at a mass of 125 GeV, and for a
detailed study of the weak and strong interactions.

Our research group plans to contribute to the exploration of the properties of
the found boson, and to participate in the discovery of new potential
symmetries of nature (supersymmetry). Also, with the comparative analysis of
elementary and heavy-ion interactions, we will continue to play a leading role
in the understanding of the strong interaction and the high energy density
quark and gluon matter, with the hope to find new, yet unknown effects, scaling
properties.

The tasks performed by our members include the operation and maintenance of
subdetectors, their alignment and calibration, data processing, physics
analyzes, as well as the comparison of results with theoretical models, their
publication and presentation.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Particle physics deals with questions that are fundamental to the understanding
of nature. What are the elementary building blocks
of matter, what interactions operate between them? The particles discovered so
far could be organized with help of gauge theories based on symmetries, which
successfully describe the electromagnetic, weak, and strong interactions. The
research of this latter is complex due to its self-interacting nature, and is
mostly driven by experiments.

The outlined picture might be already complete with the observation of the
Higgs-like boson, but we can only be sure after further
measurements. The open questions are: what are
the internal quantum numbers of the found boson; whether its
decay channels comply with the predictions of the
Standard Model; is it an elementary or composite; are there more
particles alike? Although the results of LHC experiments to date have
significantly narrowed the scope of new physics, the high energy (13 TeV) and
high intensity experimental program starting in 2015 could make the detection
of new particles, or exclusion of more theories, possible.

The objective of heavy-ion physics is to characterize the hot and strongly
interacting nuclear matter created in nuclear collisions: among others to
precisely quantify the parton energy loss in this medium; to measure the
suppression of hadrons, heavy mesons, weakly-interacting bosons, jets; and to
elucidate the dependence of these quantities on the centrality of the
collisions. The comparative analysis of proton-proton, proton-nucleus
collisions will help to understand and isolate the collective phenomena
observed in heavy-ion collisions.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

By studying and comparing the collisions of protons and nuclei we will further
explore the properties of the hot and dense nuclear matter, this way we can
understand the early Universe, just some microseconds after the Big Bang. With
a better knowledge about the properties of the new boson, discovery of new
particles, confirmation or rejection of certain models, we can get closer to
answer the open questions of physics and astronomy.

The success of these goals fundamentally depends on the
detector calibration and alignment tasks detailed in the research plan. Our goal is to maintain the high
level of precision in time calibration of the pixel detector, compensate for
its aging effects, understand and get rid of weak modes of the tracker
detector, as well as to improve the alignment precision of the muon detector
system.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The world's largest particle accelerator, the Large Hadron Collider (LHC), is
located near Geneva, in the European Particle Physics Laboratory (CERN). It
accelerates protons and nuclei with unprecedented energy and lets them collide.
The data recorded by the Compact Muon Solenoid (CMS) experiment allows to
explore the properties of the boson found at a mass of 125 GeV, and for a
detailed study of the weak and strong interactions.

Our research group plans to contribute to the exploration of the properties of
the found boson, and to participate in the discovery of new potential
symmetries of nature (supersymmetry). Also, with the comparative analysis of
elementary and heavy-ion interactions, we will continue to play a leading role
in the understanding of the strong interaction and the high energy density
quark and gluon matter, with the hope to find new, yet unknown effects, scaling
properties.

The tasks performed by our members include the operation and maintenance of
subdetectors, their alignment and calibration, data processing, physics
analyzes, as well as the comparison of results with theoretical models, their
publication and presentation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a negyenergiás kísérleti fizika széles spektrumát foglalta magában: detektorok tervezése, megépítése, kalibrálása, működtetése, a kiértékelési módszerel fejlesztése, az adatok feldolgozása, és végül a fizikai analízis, az elméletekkel való összehasonlítás és az eredmények közzététele. Hozzájárultunk a CMS együttműködés rendkívül gazdag eredményeihez, különösen a következők szisztematikus vizsgálatokkal. - Az erős kölcsönhatás különféle ütközési rendszerekben (pp, pPb, PbPb). A mért részecske-spektrumok és kvantumos korrelációkon keresztül kimutattuk, hogy a részecskekeltés jellemzői erősen korrelálnak a részecskeszámmal, az ütközés énergiájával viszont nem változnak számottevően. Megfigyeléseink információval szolgálnak a protononban levő gluonok telítési impulzusáról. - A nagy atommagok ütközésével létrejővő forró és sűrű anyag. Megtutattuk, hogy a részecskék eloszlása centrális PbPb ütközésekben nagy merőleges impulzusnál erősen lecsökken, a proton-proton adatokból várthoz képest (partonok energiavesztesége). Hasonló effektust pPb ütközésekben nem találtunk. - Z bozonok keltése. Megmutattuk, hogy a Z bozonokat a forró és sűrű anyag nem befolyásolja. A pPb ütközésekből szátmazó adatok a nukleáris parton eloszlási függvényekre újabb kényszereket adtak. - Új fizika keresése. A 8 TeV-es adatok feldolgozása alapján a feltételezett szuperszimmetrikus részecskék több fajtájának tömegére új kizárási határértékeket adtunk.
kutatási eredmények (angolul)
The research spanned a very wide spectrum of high-energy experimental physics activities, ranging from detector design, construction, calibration, operations, to development of analysis methods, data processing, and finally physics analysis, comparison to theory, and publication of results. Our contributions to the extremely rich physics harvest of the CMS Collaboration include sytematic studies of - the strong interaction in various collisions systems (pp, pPb, PbPb) through particle spectra and quantum correlations. We have shown that characteristics of particle production are strongly correlated with event multiplicity rather than with center-of-mass energy. These observations provide information on the scale of saturation momentum of gluons in the proton. - the hot and dense matter created in nucleus-nucleus collisions. We have shown that particle production in central PbPb collisions is suppressed up to a factor of 7-8 at high transverse momentum, with respect to proton-proton collisions (parton energy loss). No indication on quenching of jets was found in pPb collisions. - Z boson production in nuclear collisions. We have shown that they are not modified by the hot and dense medium. Data from pPb collisions provide constraints on nuclear parton distribution functions. - and searches for new physics. Our searches gave mass exclusion limits for several types of supersymmetric particles based on the collected 8 TeV data
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109703
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
G. Berruti, M. Consales, A. Borriello, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna, A. Cusano: Radiation tolerant humidity sensors based on nano-scale TiO2-coated LPGs for high-energy physics applications, IEEE Proceedings, 2014
G Pásztor for the CMS Collaboration: Electroweak measurements with the CMS experiment, 52th Rencontres de Moriond on QCD and High Energy Interactions; Proceedings to be published by ARISF, 2017
V Veszprémi, M Schröder, M Xiao and the CMS Collaboration: CMS Tracker Alignment Performance Results 2016, CMS DP-2017/021, 2017
T Vámi, V Veszprémi for the CMS Collaboration: Study of the CMS Phase 1 Pixel Pilot Blade Reconstruction, submitted to Springer Proceeding in Physics, 2017
F Siklér for the CMS Collaboration: Multiplicity dependence of the production of identified charged hadrons in pp and pPb collisions from CMS, PoS(EPS-HEP2017)193, 2017
F Siklér for the CMS Collaboration: Femtoscopy with identified hadrons in pp, pPb, and peripheral PbPb collisions in CMS, arXiv:1710.04103 (hep-ex) ; submitted to Universe, 2017
F Siklér: Combination of various data analysis techniques for efficient track reconstruction in very high multiplicity events, EPJ Web of Conferences 150 (2017) 00011, 2017
CMS Collaboration: Charged particle nuclear modification factor and pseudorapidity asymmetry in pPb collisions at sqrt(sNN)=5.02 TeV with CMS, CMS PAS HIN-12-017; Internal reference: E Appelt, Y-J Lee, K Krajczár, Y Mao, M Sharma, S Greene, CMS AN-2012-377, 2014
CMS and TOTEM Collaborations: Measurement of pseudorapidity distributions of charged particles in proton-proton collisions at √s = 8 TeV by the CMS and TOTEM experiments, Eur Phys J C 74 (2014) 3053, 2014
CMS and LHCb Collaborations: Observation of the rare B0s→μ+μ− decay from the combined analysis of CMS and LHCb data, Nature 522 (2015) 68-72, 2015
J Karancsi on behalf of the CMS Collaboration: Operational Experience with the CMS Pixel Detector in LHC Run II, JINST 11 (2016) C12057, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the t-tbar production cross section in the e-mu channel in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 and 8 TeV, JHEP 08 (2016) 029, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the differential cross section and charge asymmetry for inclusive pp→W±+X production at √s=8 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.8, 469, 2016
CMS Collaboration: Charged-particle nuclear modification factors in PbPb and pPb collisions at √sNN= 5.02 TeV, JHEP 04 (2017) 039; Internal reference: HIN group incl K Krajczár CMS AN-2016/066, 2017
CMS Collaboration: Study of the production of charged pions, kaons, and protons in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV, arXiv:1706.10194 ; Internal reference: F Siklér, CMS AN-2015/221 ; submitted to Phys. Rev. D, 2016
CMS Collaboration: Search for direct production of supersymmetric partners of the top quark in the all-jets final state in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 10 (2017) 005, 2017
CMS Collaboration: Search for heavy resonances that decay into a vector boson and a Higgs boson in hadronic final states at s√=13s=13 TeVTeV, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 636, 2017
CMS Collaboration: Search for Higgs boson pair production in the bbττbbττ final state in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, Phys. Rev. D 96 (2017) 072004, 2017
CMS Tracker Collaboration: P-Type Silicon Strip Sensors for the new CMS Tracker at HL-LHC, JINST 12 (2017) P06018, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the semileptonic tt¯tt¯ + γ production cross section in pp collisions at √s=8 TeV, JHEP 10 (2017) 006, 2017
CMS Collaboration: Measurements of jet charge with dijet events in pp collisions at √s=8 TeV, JHEP 10 (2017) 131, 2017
CMS Collaboration: Particle-flow reconstruction and global event description with the CMS detector, JINST 12 (2017) P10003, 2017
CMS Collaboration: Search for top squark pair production in pp collisions at √s=13 TeV using single lepton events, JHEP 10 (2017) 019, 2017
CMS Collaboration: Searches for W′ bosons decaying to a top quark and a bottom quark in proton-proton collisions at 13 TeV, JHEP 08 (2017) 029, 2017
CMS Collaboration: Search for new physics in the monophoton final state in proton-proton collisions at s√=13s=13 TeV, JHEP 10 (2017) 073, 2017
CMS Collaboration: Search for top quark partners with charge 5/3 in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 08 (2017) 073, 2017
CMS Collaboration: Search for LowMass Vector Resonances Decaying to Quark-Antiquark Pairs in Proton-Proton Collisions at √s=13 TeV, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 111802, 2017
CMS Collaboration: Combination of searches for heavy resonances decaying to WW, WZ, ZZ, WH, and ZH boson pairs in proton–proton collisions at √s=8 and 13 TeV, Phys. Lett. B 774 (2017) 533-558, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the B± Meson Nuclear Modification Factor in Pb-Pb Collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 152301, 2017
CMS Collaboration: Search for Supersymmetry in pp Collisions at √s=13 TeV in the Single-Lepton Final State Using the Sum of Masses of Large-Radius Jets, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 151802, 2017
CMS Collaboration: Search for Charged Higgs Bosons Produced via Vector Boson Fusion and Decaying into a Pair of W and Z Bosons Using pp Collisions at √s = 13 TeV, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 141802, 2017
CMS Collaboration: Search for black holes in high-multiplicity final states in proton-proton collisions at √s=13 TeV, Phys. Lett. B 774 (2017) 279-307, 2017
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in multijet events with missing transverse momentum in proton-proton collisions at 13 TeV, Phys. Rev. D 96 (2017) 032003, 2017
CMS Collaboration: Search for physics beyond the standard model in events with two leptons of same sign, missing transverse momentum, and jets in proton–proton collisions at √s=13TeV, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 578, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the top quark mass in the dileptonic tt¯ decay channel using the mass observables Mbℓ, MT2, and MbℓνMbℓν in pp collisions at √s=8 TeV, Phys. Rev. D 96 (2017) 032002, 2017
CMS Collaboration: Search for tt¯ resonances in highly boosted lepton+jets and fully hadronic final states in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 07 (2017) 001, 2017
CMS Collaboration: Measurements of the pp→Wγγ and pp→Zγγ cross sections and limits on anomalous quartic gauge couplings at √s=8 TeV, JHEP 10 (2017) 072, 2017
CMS Collaboration: Search for new physics with dijet angular distributions in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 07 (2017) 013, 2017
CMS Collaboration: Search for a heavy resonance decaying to a top quark and a vector-like top quark at √s=13 TeV, JHEP 09 (2017) 053, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the jet mass in highly boosted tt¯ events from pp collisions at √s=8 TeV, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 467, 2017
CMS Collaboration: Search for anomalous couplings in boosted WW/WZ→ℓνqq¯ production in proton-proton collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 772 (2017) 21-42, 2017
CMS Collaboration: Search for third-generation scalar leptoquarks and heavy right-handed neutrinos in final states with two tau leptons and two jets in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 07 (2017) 121, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the top quark mass using single top quark events in proton-proton collisions at s√=8s=8 TeV, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 354, 2017
CMS Collaboration: Search for dark matter produced with an energetic jet or a hadronically decaying W or Z boson at √s=13 TeV, JHEP 07 (2017) 014, 2017
CMS Collaboration: Measurement of double-differential cross sections for top quark pair production in pp collisions at √s=8 TeV and impact on parton distribution functions, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 459, 2017
CMS Collaboration: Search for standard model production of four top quarks in proton-proton collisions at √s = 13 TeV, Phys. Lett. B 772 (2017) 336-358, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the cross section for electroweak production of Zγ in association with two jets and constraints on anomalous quartic gauge couplings in proton–proton collisions at √s=8 TeV, Phys. Lett. B 770 (2017) 380-402, 2017
CMS Collaboration: Measurement of prompt and nonprompt J/ψ production in pp and pPb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 269, 2017
CMS Collaboration: Search for associated production of a Z boson with a single top quark and for tZ flavour-changing interactions in pp collisions at √s=8 TeV, JHEP 07 (2017) 003, 2017
CMS Collaboration: Study of Jet Quenching with Z+jet Correlations in Pb-Pb and pp Collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 082301, 2017
CMS Muon Collaboration: The Triple GEM Detector Control System for CMS forward muon spectrometer upgrade, JINST 12 (2017) P02003, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the inclusive energy spectrum in the very forward direction in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 08 (2017) 046, 2017
CMS Collaboration: Search for single production of vector-like quarks decaying into a b quark and a W boson in proton-proton collisions at √s= 13 TeV, Phys. Lett. B 772 (2017) 634-656, 2017
CMS Collaboration: Search for single production of vector-like quarks decaying to a Z boson and a top or a bottom quark in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 05 (2017) 029, 2017
CMS Collaboration: Search for new phenomena with multiple charged leptons in proton–proton collisions at √s=13 TeV, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 63, 2017
CMS Collaboration: Measurement of the tt¯ production cross section using events with one lepton and at least one jet in pp collisions at √s = 13 TeV, JHEP 09 (2017) 051, 2017
CMS Collaboration: Search for dark matter and unparticles in events with a Z boson and missing transverse momentum in proton-proton collisions at √s=13 TeV, JHEP 03 (2017) 061; Erratum: JHEP 09 (2017) 106, 2017
CMS Collaboration: Search for light bosons in decays of the 125 GeV Higgs boson in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 10 (2017) 076, 2017
CMS Collaboration: Mechanical stability of the CMS strip tracker measured with a laser alignment system, JINST 12 (2017) P04023, 2017
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in the all-hadronic final state using top quark tagging in pp collisions at √s=13 TeV, Phys. Rev. D 96 (2017) 012004, 2017
CMS Collaboration: Search for leptophobic Z′ bosons decaying into four-lepton final states in proton–proton collisions at √s =8TeV, Phys. Lett. B 773 (2017) 563-584, 2017
É Oláh, P Ádám, N Béni, G Hamar, Á Horváth, D Horváth, G Jancsó, B Jarosievitz, P Lévai, Cs Péntek, Cs Sükösd, Z Szillási, Z Trócsányi, B Újvári, T Vámi, D Varga: Particle physics education in Hungary, Nucl. Part. Phys. Proc. 273-275 (2016) 2569-2571, 2016
D Horváth: Search for the Higgs Boson at LEP and at LHC, Proceedings, 30th International Workshop on High Energy Physics: Particle and Astroparticle Physics, Gravitation and Cosmology: Predictions, Observations and New Projects, 2015
CMS Collaboration: Search for long-lived charged particles in proton-proton collisions at √s = 13  TeV, Phys. Rev. D 94 (2016) no.11, 112004, 2016
CMS Collaboration: Decomposing transverse momentum balance contributions for quenched jets in PbPb collisions at √sNN = 2.76 TeV, JHEP 1611 (2016) 055, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the ZZ production cross section and Z →ℓ+ℓ−ℓ′+ℓ′ branching fraction in pp collisions at √s=13 TeV, Phys. Lett. B 763 (2016) 280-303, 2016
CMS Collaboration: Measurement of electroweak production of a W boson and two forward jets in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1611 (2016) 147, 2016
CMS Collaboration: Search for lepton flavour violating decays of the Higgs boson to eττeττ and eμeμ in proton–proton collisions at √s = 8 TeV, Phys. Lett. B 763 (2016) 472-500, 2016
CMS Collaboration: Observation of the decay B+→ψ(2S)ϕ(1020)K+ in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 764 (2017) 66-86, 2017
CMS Collaboration: Search for new physics in final states with two opposite-sign, same-flavor leptons, jets, and missing transverse momentum in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV, JHEP 1612 (2016) 013, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the differential cross sections for top quark pair production as a function of kinematic event variables in pp collisions at √s=7 and 8 TeV, Phys. Rev. D 94 (2016) no.5, 052006, 2016
CMS Collaboration: Search for Resonant Production of High-Mass Photon Pairs in Proton-Proton Collisions at √s =8 and 13 TeV, Phys. Rev. Lett. 117 (2016) no.5, 051802, 2016
CMS Collaboration: Phenomenological MSSM interpretation of CMS searches in pp collisions at sqrt(s) = 7 and 8 TeV, JHEP 1610 (2016) 129, 2016
ATLAS and CMS Collaborations: Measurements of the Higgs boson production and decay rates and constraints on its couplings from a combined ATLAS and CMS analysis of the LHC pp collision data at √s=7 Te, JHEP 1608 (2016) 045, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the W boson helicity fractions in the decays of top quark pairs to lepton+jets final states produced in pp collisions at √s= 8TeV, Phys. Lett. B 762 (2016) 512-534, 2016
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in pp collisions at √s=13 TeV in the single-lepton final state using the sum of masses of large-radius jets, JHEP 1608 (2016) 122, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the double-differential inclusive jet cross section in proton–proton collisions at √s=13TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.8, 451, 2016
CMS Collaboration: Search for new physics in same-sign dilepton events in proton–proton collisions at √s=13TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.8, 439, 2016
CMS Collaboration: Search for Higgs boson off-shell production in proton-proton collisions at 7 and 8 TeV and derivation of constraints on its total decay width, JHEP 1609 (2016) 051, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the integrated and differential tt¯ production cross sections for high-pt top quarks in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Rev. D94 (2016) no.7, 072002, 2016
CMS Collaboration: Search for narrow resonances in dijet final states at √s= 8 TeV with the novel CMS technique of data scouting, Phys. Rev. Lett. 117 (2016) no.3, 031802, 2016
CMS Collaboration: Search for lepton flavour violating decays of heavy resonances and quantum black holes to an eμμ pair in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.6, 317, 2016
CMS Collaboration: Evidence for exclusive γγ→W+W− production and constraints on anomalous quartic gauge couplings in pppp collisions at √s=7 and 8 TeV, JHEP 1608 (2016) 119, 2016
CMS Collaboration: Search for two Higgs bosons in final states containing two photons and two bottom quarks in proton-proton collisions at 8 TeV, Phys. Rev. D 94 (2016) no.5, 052012, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the top quark mass using charged particles in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.9, 092006, 2016
CMS Collaboration: Measurements of tt¯ charge asymmetry using dilepton final states in pp collisions at √s=8 TeV, Phys. Lett. B 760 (2016) 365-386, 2016
CMS Collaboration: Search for new physics with the MT2T2 variable in all-jets final states produced in pp collisions at √s=13 TeV, JHEP 1610 (2016) 006, 2016
CMS Collaboration: Search for neutral resonances decaying into a Z boson and a pair of b jets or tau leptons, Phys. Lett. B 759 (2016) 369-394, 2016
CMS Collaboration: Υ(nS) polarizations versus particle multiplicity in pp collisions at √s= 7 TeV, Phys. Lett. B 761 (2016) 31-52, 2016
CMS Collaboration: Search for s channel single top quark production in pp collisions at √s=7 and 8 TeV, JHEP 1609 (2016) 027, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the t-tbar production cross section in the e-mu channel in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 and 8 TeV, JHEP 1608 (2016) 029, 2016
CMS Collaboration: Search for heavy Majorana neutrinos in e±e±+ jets and e± μ±+ jets events in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1604 (2016) 169, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the differential cross section and charge asymmetry for inclusive pp→W±+Xpp→W±+X production at s√=8s=8 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.8, 469, 2016
CMS Collaboration: Search for direct pair production of supersymmetric top quarks decaying to all-hadronic final states in pp collisions at √s=8TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.8, 460, 2016
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in electroweak production with photons and large missing transverse energy in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys. Lett. B 759 (2016) 479-500, 2016
CMS Collaboration: Search for heavy resonances decaying to two Higgs bosons in final states containing four b quarks, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.7, 371, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the Zγ→νν¯γ production cross section in pp collisions at √s= 8 TeV and limits on anomalous ZZγ and Zγγ trilinear gauge boson couplings, Phys. Lett. B 760 (2016) 448-468, 2016
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in the multijet and missing transverse momentum final state in pp collisions at 13 TeV, Phys. Lett. B 758 (2016) 152-180, 2016
CMS Collaboration: Measurement of dijet azimuthal decorrelation in pp collisions at √s=8TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.10, 536, 2016
CMS Collaboration: Search for R-parity violating decays of a top squark in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, Phys. Lett. B 760 (2016) 178-201, 2016
CMS Collaboration: Combined search for anomalous pseudoscalar HVV couplings in VH(H →bb¯) production and H → VV decay, Phys. Lett. B 759 (2016) 672-696, 2016
CMS Collaboration: Search for direct pair production of scalar top quarks in the single- and dilepton channels in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1607 (2016) 027, 2016
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV in final states with boosted W bosons and b jets using razor variables, Phys. Rev. D 93 (2016) no.9, 092009, 2016
CMS Collaboration: Azimuthal decorrelation of jets widely separated in rapidity in pp collisions at √s=7 TeV, JHEP 1608 (2016) 139, 2016
CMS Collaboration: Search for massive WH resonances decaying into the ℓνbb¯ final state at √s=8 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.5, 237, 2016
CMS Collaboration: Forward–backward asymmetry of Drell–Yan lepton pairs in pp collisions at √s=8 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.6, 325, 2016
CMS Collaboration: Measurement of inclusive jet production and nuclear modifications in pPb collisions at √sNN= 5.02 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.7, 372, 2016
CMS Collaboration: Measurements of t t-bar spin correlations and top quark polarization using dilepton final states in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.5, 052007, 2016
CMS Collaboration: Correlations between jets and charged particles in PbPb and pp collisions at √sNN=2.76 TeV, JHEP 1602 (2016) 156, 2016
CMS Collaboration: Measurement of differential and integrated fiducial cross sections for Higgs boson production in the four-lepton decay channel in pp collisions at √s=7 and 8 TeV, JHEP 1604 (2016) 005, 2016
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in events with soft leptons, low jet multiplicity, and missing transverse energy in proton–proton collisions at √s=8 TeV, Phys. Lett. B 759 (2016) 9-35, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the inclusive jet cross section in pp collisions at √s=2.76TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.5, 265, 2016
CMS Collaboration: Search for narrow resonances decaying to dijets in proton-proton collisions at √s= 13 TeV, Phys. Rev. Lett. 116 (2016) no.7, 071801, 2016
CMS Collaboration: Event generator tunes obtained from underlying event and multiparton scattering measurements, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.3, 155, 2016
CMS Collaboration: Search for dark matter and unparticles produced in association with a Z boson in proton-proton collisions at √s= 8  TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.5, 052011, 2016
CMS Collaboration: Measurement of spin correlations in tt¯ production using the matrix element method in the muon+jets final state in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 758 (2016) 321-346, 2016
CMS Collaboration: Search for anomalous single top quark production in association with a photon in pp collisions at √s=8 TeV, JHEP 1604 (2016) 035, 2016
CMS Collaboration: Search for a low-mass pseudoscalar Higgs boson produced in association with a bb¯ pair in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 758 (2016) 296-320, 2016
CMS Collaboration: Measurement of top quark polarisation in t-channel single top quark production, JHEP 1604 (2016) 073, 2016
CMS Collaboration: Search for excited leptons in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV, JHEP 1603 (2016) 125, 2016
CMS Collaboration: Reconstruction and identification of τ lepton decays to hadrons and ντ at CMS, JINST 11 (2016) no.01, P01019, 2016
CMS Collaboration: Search for a very light NMSSM Higgs boson produced in decays of the 125 GeV scalar boson and decaying into τ leptons in pp collisions at √s=8 TeV, JHEP 1601 (2016) 079, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the top quark pair production cross section in proton-proton collisions at √s= 13 TeV, Phys. Rev. Lett. 116 (2016) no.5, 052002, 2016
CMS Collaboration: Transverse momentum spectra of inclusive b jets in pPb collisions at √sNN= 5.02 TeV, Phys. Lett. B 754 (2016) 59, 2016
CMS Collaboration: Measurement of tt¯ production with additional jet activity, including bb quark jets, in the dilepton decay channel using pp collisions at √s= 8 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.7, 379, 2016
CMS Collaboration: Measurement of long-range near-side two-particle angular correlations in pp collisions at √s=13 TeV, Phys. Rev. Lett. 116 (2016) no.17, 172302, 2016
CMS Collaboration: Searches for a heavy scalar boson H decaying to a pair of 125 GeV Higgs bosons hh or for a heavy pseudoscalar boson A decaying to Zh, in the final states with h→ττ, Phys. Lett. B 755 (2016) 217-244, 2016
CMS Collaboration: Observation of top quark pairs produced in association with a vector boson in pp collisions at √s=8 TeV, JHEP 1601 (2016) 096, 2016
CMS Collaboration: Measurement of transverse momentum relative to dijet systems in PbPb and pp collisions at √sNN=2.76 TeV, JHEP 1601 (2016) 006, 2016
CMS Collaboration: Search for the associated production of a Higgs boson with a single top quark in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1606 (2016) 177, 2016
CMS Collaboration: Search for the production of an excited bottom quark decaying to tW in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1601 (2016) 166, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the tt¯ production cross section in the all-jets final state in pp collisions at √s=8 TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.3, 128, 2016
CMS Collaboration: Search for W′→tb in proton-proton collisions at √s= 8 TeV, JHEP 1602 (2016) 122, 2016
CMS Collaboration: Search for vector-like charge 2/3 T quarks in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.1, 012003, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the top quark mass using proton-proton data at √s = 7 and 8 TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.7, 072004, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the inelastic cross section in proton–lead collisions at √sNN= 5.02 TeV, Phys. Lett. B 759 (2016) 641-662, 2016
CMS Collaboration: Search for single production of scalar leptoquarks in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.3, 032005, 2016
CMS Collaboration: Search for pair production of first and second generation leptoquarks in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.3, 032004, 2016
CMS Collaboration: Measurement of differential cross sections for Higgs boson production in the diphoton decay channel in pp collisions at √s=8TeV, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.1, 13, 2016
CMS Collaboration: Study of B Meson Production in p+Pb Collisions at √sNN=5.02  TeV Using Exclusive Hadronic Decays, Phys. Rev. Lett. 116 (2016) no.3, 032301, 2016
CMS Collaboration: Search for W' decaying to tau lepton and neutrino in proton-proton collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 755 (2016) 196-216, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the charge asymmetry in top quark pair production in pp collisions at √s= 8 TeV using a template method, Phys. Rev. D 93 (2016) no.3, 034014, 2016
CMS Collaboration: Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to μ+μ− in pp collisions at √s= 7 and 8 TeV, Phys. Lett. B 752 (2016) 221-246, 2016
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in events with a photon, a lepton, and missing transverse momentum in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 757 (2016) 6-31, 2016
CMS Collaboration: Angular analysis of the decay B0→K∗0μ+μ− from pp collisions at √s=8 TeV, Phys. Lett. B 753 (2016) 424-448, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the CP-violating weak phase ϕs and the decay width difference ΔΓs using the B0s→J/ψϕϕ(1020) decay channel in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 757 (2016) 97-120, 2016
CMS Collaboration: Search for pair-produced vectorlike B quarks in proton-proton collisions at √s=8  TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.11, 112009, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the W+W− cross section in pp collisions at √s= 8 TeV and limits on anomalous gauge couplings, Eur. Phys. J. C 76 (2016) no.7, 401, 2016
CMS Collaboration: Inclusive and differential measurements of the tt¯ charge asymmetry in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 757 (2016) 154-179, 2016
CMS Collaboration: Search for a Higgs boson decaying into γ∗γ→ℓℓγ with low dilepton mass in pp collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 753 (2016) 341-362, 2016
CMS Collaboration: Search for exotic decays of a Higgs boson into undetectable particles and one or more photons, Phys. Lett. B 753 (2016) 363-388, 2016
CMS Collaboration: Search for resonant tt¯ production in proton-proton collisions at √s= 8  TeV, Phys. Rev. D 93 (2016) no.1, 012001, 2016
CMS Collaboration: Search for a massive resonance decaying into a Higgs boson and a W or Z boson in hadronic final states in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1602 (2016) 145, 2016
CMS Collaboration: A search for pair production of new light bosons decaying into muons, Phys. Lett. B 752 (2016) 146-168, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the ratio B(Bs0→J/ψf0(980)) / B(Bs0→J/ψϕ(1020)) in pp collisions at √s = 7 TeV, Phys. Lett. B 756 (2016) 84-102, 2016
CMS Collaboration: Search for new phenomena in monophoton final states in proton-proton collisions at √s= 8 TeV, Phys. Lett. B 755 (2016) 102-124, 2016
CMS Collaboration: Charged-particle nuclear modification factors in PbPb and pPb collisions at √sNN= 5.02 TeV, CMS PAS HIN-15-015; Internal reference: HIN group incl K Krajczár CMS AN-2016/066; submitted to JHEP, 2016
CMS Collaboration: Study of the production of charged pions, kaons, and protons in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV, CMS PAS FSQ-16-004; Internal reference: F Siklér, CMS AN-2015/221 ; to be submitted to Phys. Rev. D, 2016
CMS Collaboration incl V Veszprémi, Matthias Schröder, Tapio Lampen: CMS Tracker Alignment Performance Results Summer 2016, CMS DP-2016-063, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the structure of the inner tracking detector of the CMS experiment using nuclear interactions with data collected in 2015, CMS DP-2016-073, 2016
T Vámi for the CMS Collaboration: Calibration of the CMS Pixel Detector at the Large Hadron Collider, Nucl. Part. Phys. Proc. 273-275 (2016) 2527-2529, 2016
CMS Collaboration: Measurement of prompt ψ(2S) to J/ψ yield ratios in PbPb and pp collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys Rev LEtt 113 (2014) 262301, 2014
CMS Collaboration: Search for heavy neutrinos and W bosons with right-handed couplings in proton–proton collisions at √s = 8 TeV, EUR PHYS J C 74 (2014) 3149, 2014
V Veszprémi for the CMS Collaboration: Radiation experience with the CMS pixel detector, JINST 10 (2015) C04039, 2015
F Siklér for the CMS Collaboration: First 13 TeV results from CMS, EPJ Web of Conferences 120 (2016) 09001, 2016
AJ Zsigmond for the CMS Collaboration: CMS results on electroweak probes from LHC Run1, Nucl. Part. Phys. Proc. 276-278 (2016) 237-240, 2016
CMS Collaboration: Study of Z boson production in pPb collisions at 5.02 TeV, Phys. Lett. B 759 (2016) 36; Internal reference: AJ Zsigmond, CMS AN-2013-310; C-M Kuo, S-Y Tseng, AJ Zsigmond: CMS AN-2014-123, 2016
CMS Collaboration: Study of Z+jet correlations in PbPb and pp collisions at 5.02 TeV, CMS-PAS-HIN-15-013; Internal reference: HIN group incl AJ Zsigmond, CMS-AN-2015-257, 2015
V Veszprémi, J Karancsi for the CMS Collaboration: CMS Pixel Performance Results - Run II, CMS-DP-2016-062, 2016
CMS Collaboration: CMS Luminosity Measurement for the 2015 Data Taking Period, CMS PAS LUM-15-001, 2016
J Karancsi on behalf of the CMS Collaboration: Operational Experience with the CMS Pixel Detector, PIXEL 2016 Conference talk, Proceedings accepted for publication in JINST, CMS CR-2016/252, 2016
GM Berruti, P Petagna, S Buontempo, A Makovec, Z Szillasi, N Beni, M Consales and A Cusano: One year of FBG-based thermo-hygrometers in opration in the CMS experiment at CERN, SCI Journal of Instrumentation 11 (2016) 3007-X, 2016
CMS Collaboration: Description and performance of track and primary-vertex reconstruction with the CMS tracker, JINST 9 (2014) 10, P10009, 2014
CMS Collaboration: Search for the standard model Higgs boson produced through vector boson fusion and decaying to bb, Phys Rev D 92 (2015) 3, 032008, 2015
CMS Collaboration: A search for pair production of new light bosons decaying into muons, Phys Lett B 752 (2016) 146-168, 2016
CMS Collaboration: Search for neutral color-octet weak-triplet scalar particles in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, JHEP 1509 (2015) 201, 2015
CMS Collaboration: Comparison of the Z/gamma* + jets to gamma + jets cross sections in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV, JHEP 1510 (2015) 128, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the differential cross section for top quark pair production in pp collisions at √s=8TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 11, 542, 2015
CMS Collaboration: Search for a pseudoscalar boson decaying into a Z boson and the 125 GeV Higgs boson in ℓ+ℓ−bb final states, Phys Lett B 748 (2015) 221-243, 2015
CMS Collaboration: Angular coefficients of Z bosons produced in pp collisions at √s = 8 TeV and decaying to μ+μ− as a function of transverse momentum and rapidity, Phys Lett B 750 (2015) 154-175, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the Z boson differential cross section in transverse momentum and rapidity in proton–proton collisions at 8 TeV, Phys Lett B 749 (2015) 187-209, 2015
CMS Collaboration: Search for the production of dark matter in association with top-quark pairs in the single-lepton final state in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV, JHEP 1506 (2015) 121, 2015
CMS Collaboration: Search for a Higgs Boson in the Mass Range from 145 to 1000 GeV Decaying to a Pair of W or Z Bosons, JHEP 1510 (2015) 144, 2015
CMS Collaboration: Search for Third-Generation Scalar Leptoquarks in the tτ Channel in Proton-Proton Collisions at √s = 8 TeV, JHEP 1507 (2015) 042, 2015
CMS Collaboration: Measurement of diffraction dissociation cross sections in pp collisions at √s = 7 TeV, Phys Rev D 92 (2015) 1, 012003, 2015
CMS Collaboration: Searches for third-generation squark production in fully hadronic final states in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1506 (2015) 116, 2015
ATLAS and CMS Collaborations: Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in pp Collisions at √s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments, Phys Rev Lett 114 (2015) 191803, 2015
CMS Collaboration: Study of W boson production in pPb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys Lett B 750 (2015) 565-586, 2015
CMS Collaboration: Measurements of the Z Z production cross sections in the 2l2ν channel in proton–proton collisions at √s = 7 and 8 TeV and combined constraints on triple gauge couplings, Eur Phys J C 75 (2015) 10, 511, 2015
CMS Collaboration: Search for resonant pair production of Higgs bosons decaying to two bottom quark–antiquark pairs in proton–proton collisions at 8 TeV, Phys Lett B 749 (2015) 560-582, 2015
CMS Collaboration: Search for vector-like T quarks decaying to top quarks and Higgs bosons in the all-hadronic channel using jet substructure, JHEP 1506 (2015) 080, 2015
CMS Collaboration: Evidence for transverse momentum and pseudorapidity dependent event plane fluctuations in PbPb and pPb collisions, Phys Rev C 92 (2015) 3, 034911, 2015
CMS Collaboration: Study of Final-State Radiation in Decays of Z Bosons Produced in pp Collisions at 7 TeV, Phys Rev D 91 (2015) 9, 092012, 2015
CMS Collaboration: Search for Lepton-Flavour-Violating Decays of the Higgs Boson, Phys Lett B 749 (2015) 337-362, 2015
CMS Collaboration: Search for Physics Beyond the Standard Model in Events with Two Leptons, Jets, and Missing Transverse Momentum in pp Collisions at sqrt(s) = 8 TeV, JHEP 1504 (2015) 124, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the Zγ Production Cross Section in pp Collisions at 8 TeV and Search for Anomalous Triple Gauge Boson Couplings, JHEP 1504 (2015) 164, 2015
CMS Collaboration: Evidence for Collective Multiparticle Correlations in p-Pb Collisions, Phys Rev Lett 115 (2015) 1, 012301, 2015
CMS Collaboration: Search for Narrow High-Mass Resonances in Proton–Proton Collisions at √s = 8 TeV Decaying to a Z and a Higgs Boson, Phys Lett B 748 (2015) 255-277, 2015
CMS Collaboration: Distributions of Topological Observables in Inclusive Three- and Four-Jet Events in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 7, 302, 2015
CMS Collaboration: Searches for Supersymmetry using the MT2 Variable in Hadronic Events Produced in pp Collisions at 8 TeV, JHEP 1505 (2015) 078, 2015
CMS Collaboration: Measurement of J/ψ and ψ(2S) Prompt Double-Differential Cross Sections in pp Collisions at √s=7  TeV, Phys Rev Lett 114 (2015) 19, 191802, 2015
CMS Collaboration: Performance of Photon Reconstruction and Identification with the CMS Detector in Proton-Proton Collisions at sqrt(s) = 8 TeV, JINST 10 (2015) 08, P08010, 2015
CMS Collaboration: Performance of Electron Reconstruction and Selection with the CMS Detector in Proton-Proton Collisions at √s = 8 TeV, JINST 10 (2015) 06, P06005, 2015
CMS Collaboration: Constraints on the pMSSM, AMSB Model and on Other Models from the Search for Long-Lived Charged Particles in Proton-Proton Collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 7, 325, 2015
CMS Collaboration: Search for a Standard Model Higgs Boson Produced in Association with a Top-Quark Pair and Decaying to Bottom Quarks Using a Matrix Element Method, Eur Phys J C 75 (2015) 6, 251, 2015
CMS Collaboration: Search for Supersymmetry Using Razor Variables in Events with b-Tagged Jets in pp Collisions at √s = 8 TeV, Phys Rev D 91 (2015) 05201, 2015
CMS Collaboration: Measurements of the Υ(1S), Υ(2S), and Υ(3S) differential cross sections in pp collisions at √s = 7 TeV, Phys Lett B 749 (2015) 14-34, 2015
CMS Collaboration: Search for Decays of Stopped Long-Lived Particles Produced in Proton–Proton Collisions at √s=8TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 4, 151, 2015
CMS Collaboration: Search for heavy Majorana neutrinos in μ±μ±+ jets events in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, Phys Lett B 748 (2015) 144-166, 2015
CMS Collaboration: Search for resonances and quantum black holes using dijet mass spectra in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, Phys Rev D 91 (2015) 5, 052009, 2015
CMS Collaboration: Precise determination of the mass of the Higgs boson and tests of compatibility of its couplings with the standard model predictions using proton collisions at 7 and 8 Te, Eur Phys J C 75 (2015) 5, 212, 2015
CMS Collaboration: Search for pair-produced resonances decaying to jet pairs in proton–proton collisions at √s=8 TeV, Phys Lett B 747 (2015) 98-119, 2015
CMS Collaboration: Search for physics beyond the standard model in dilepton mass spectra in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1504 (2015) 025, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the inclusive 3-jet production differential cross section in proton–proton collisions at 7 TeV and determination of the strong coupling constant in the TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 5, 186, 2015
CMS Collaboration: Measurements of differential and double-differential Drell-Yan cross sections in proton-proton collisions at 8 TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 4, 147, 2015
CMS Collaboration: Search for stealth supersymmetry in events with jets, either photons or leptons, and low missing transverse momentum in pp collisions at 8 TeV, Phys Lett B 743 (2015) 503-525, 2015
CMS Collaboration: Search for long-lived particles that decay into final states containing two electrons or two muons in proton-proton collisions at √s= 8 TeV, Phys Rev D 91 (2015) 5, 052012, 2015
CMS Collaboration: Search for Long-Lived Neutral Particles Decaying to Quark-Antiquark Pairs in Proton-Proton Collisions at √s = 8 TeV, Phys Rev D 91 (2015) 1, 012007, 2015
CMS Collaboration: Search for disappearing tracks in proton-proton collisions at √s=8 TeV, JHEP 1501 (2015) 096, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the cross section ratio σttbb/σttjj in pp collisions at √s = 8 TeV, Phys Lett B 746 (2015) 132-153, 2015
CMS and LHCb Collaborations: Observation of the rare B0s→μ+μ− decay from the combined analysis of CMS and LHCb data, Nature 522 (2015) 68-72, 2015
CMS Collaboration: Constraints on the spin-parity and anomalous HVV couplings of the Higgs boson in proton collisions at 7 and 8 TeV, Phys Rev D 92 (2015) 1, 012004, 2015
CMS Collaboration: Search for quark contact interactions and extra spatial dimensions using dijet angular distributions in proton–proton collisions at √s = 8 TeV, Phys Lett B 746 (2015) 79-99, 2015
CMS Collaboration: Performance of the CMS missing transverse momentum reconstruction in pp data at √s = 8 TeV, JINST 10 (2015) 02, P02006, 2015
CMS Collaboration: Constraints on parton distribution functions and extraction of the strong coupling constant from the inclusive jet cross section in pp collisions at √s=7 TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 6, 288, 2015
CMS Collaboration: Search for a standard model-like Higgs boson in the μ+μ− and e+e− decay channels at the LHC, Phys Lett B 744 (2015) 184-207, 2015
CMS Collaboration: Study of vector boson scattering and search for new physics in events with two same-sign leptons and two jets, Phys Rev Lett 114 (2015) 5, 051801, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the ratio of the production cross sections times branching fractions of B±c→J/ψπ± and B±→J/ψK± and B(B±c→J/ψπ±π±π∓)/B(B±c→J/ψπ±) in pp collisions at √s= 7, JHEP 1501 (2015) 063, 2015
CMS Collaboration: Study of Z production in PbPb and pp collisions at √sNN =2.76 TeV in the dimuon and dielectron decay channels, JHEP 1503 (2015) 022, 2015
CMS Collaboration: Measurement of electroweak production of two jets in association with a Z boson in proton-proton collisions at √s=8TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 2, 66, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the W boson helicity in events with a single reconstructed top quark in pp collisions at √s=8 TeV, JHEP 1501 (2015) 053, 2015
CMS Collaboration: Search for Monotop Signatures in Proton-Proton Collisions at √s= 8 TeV, Phys Rev Lett 114 (2015) 10, 101801, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the production cross section ratio sigma(chi[b2](1P)) / sigma(chi[b1](1P)) in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys Lett B 743 (2015) 383-402, 2015
CMS Collaboration: Search for Displaced Supersymmetry in events with an electron and a muon with large impact parameters, Phys Rev Lett 114 (2015) 6, 061801, 2015
CMS Collaboration: Search for dark matter, extra dimensions, and unparticles in monojet events in proton–proton collisions at √s=8 TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 5, 235, 2015
CMS Collaboration: Measurements of jet multiplicity and differential production cross sections of Z+ jets events in proton-proton collisions at √s= 7 TeV, Phys Rev D 91 (2015) 5, 052008, 2015
CMS Collaboration: Search for new resonances decaying via WZ to leptons in proton-proton collisions at √s= 8 TeV, Phys Lett B 740 (2015) 83-104, 2015
CMS Collaboration: Differential cross section measurements for the production of a W boson in association with jets in proton–proton collisions at √s=7 TeV, Phys Lett B 741 (2015) 12-37, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the pp→ZZ production cross section and constraints on anomalous triple gauge couplings in four-lepton final states at √s=8 TeV, Phys Lett B 740 (2015) 250-272, 2015
CMS Collaboration: Search for a charged Higgs boson in pp collisions at √s =8 TeV, JHEP 1511 (2015) 018, 2015
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in the vector-boson fusion topology in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, JHEP 1511 (2015) 189, 2015
CMS Collaboration: Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to μ+μ− in pp collisions at √s = 7 and 8 TeV, Phys Lett B 752 (2016) 221-246, 2016
CMS Collaboration: Measurement of the underlying event activity using charged-particle jets in proton-proton collisions at sqrt(s) = 2.76 TeV, JHEP 1509 (2015) 137, 2015
CMS Collaboration: Limits on the Higgs boson lifetime and width from its decay to four charged leptons, Phys Rev. D 92 (2015) 7, 072010, 2015
CMS Collaboration: Search for supersymmetry with photons in pp collisions at √s = 8  TeV, Phys Rev D 92 (2015) 7, 072006, 2015
CMS Collaboration: Production of leading charged particles and leading charged-particle jets at small transverse momenta in pp collisions at √s = 8 TeV, Phys Rev D 92 (2015) 11, 112001, 2015
CMS Collaboration: Search for Neutral MSSM Higgs Bosons Decaying into A Pair of Bottom Quarks, JHEP 1511 (2015) 071, 2015
CMS Collaboration: Search for diphoton resonances in the mass range from 150 to 850 GeV in pp collisions at √s = 8 TeV, Phys Lett B 750 (2015) 494-519, 2015
CMS Collaboration: Long-range two-particle correlations of strange hadrons with charged particles in pPb and PbPb collisions at LHC energies, Phys Lett B 742 (2015) 200-224, 2015
CMS Collaboration: Measurement of the production cross section for a W boson and two b jets in pp collisions at √s=7 TeV, PHYS LETT B 735 (2014) 204-225, 2014
J Karancsi for CMS Collaboration: Operational Experience with the CMS Pixel Detector, JINST 10 (2015) C05016, 2015
V Veszprémi for the CMS Collaboration: Radiation experience with the CMS pixel detector, JINST 10 (2015) 04, C04039, 2015
M Bartók for the CMS Collaboration: Simulation of the dynamic inefficiency of the CMS pixel detector, JINST 10 (2015) 04, C05006, 2015
CMS Collaboration: Searches for supersymmetry based on events with b jets and four W bosons in pp collisions at 8 TeV, Phys Lett B 745 (2015) 5-28, 2015
CMS Collaboration: Search for physics beyond the standard model in final states with a lepton and missing transverse energy in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys Rev D 91 (2015) 9, 092005, 2015
CMS Collaboration: First Results of the Pixel Detector Performance in 2015, CERN-CMS-DP-2015-064, 2015
CMS Collaboration: Pixel Offline Performance Plots for LHCC, CERN-CMS-DP-2015-058, 2015
CMS Collaboration: Silicon strips tracker dE/dx at 13 TeV, CERN-CMS-DP-2015-028, 2015
CMS Collaboration: Alignment of the CMS Tracking-Detector with First 2015 Cosmic-Ray and Collision Data, CERN-CMS-DP-2015-029, 2015
CMS Collaboration: Tracker Alignment Plots for LHCC, CERN-CMS-DP-2015-059, 2015
CMS Collaboration: Pixel Pilot Blade Study, CERN-CMS-DP-2015-049, 2015
CMS Collaboration: Nuclear interaction study around beam pipe region in the Tracker system at CMS with 13 TeV data, CERN-CMS-DP-2015-024, 2015
CMS Collaboration: Two-particle correlations with identified pions, kaons and protons in pPb collis ions, CMS PAS HIN-15-007; Internal reference: D Englert, CMS AN-2014/271, 2015
F Siklér for the CMS Collaboration: Femtoscopy with identified hadrons in pp, pPb, and peripheral PbPb collisions in CMS, arXiv:1411.6609, CMS-CR-2014-417 (WPCF 2014 conference), 2015
CMS Collaboration: Pseudorapidity distribution of charged hadrons in proton-proton collisions at sqrt(s) = 13 TeV, Phys Lett B 751 (2015) 143-163; Internal reference: R Bi, Y-J Lee, F Sikler, AJ Zsigmond et al, CMS AN-2015/142, 2015
CMS Collaboration: Charged hadron multiplicity at 13 TeV: first performance studies, CERN-CMS-DP-2015-011, 2015
F Siklér for the CMS Collaboration: First 13 TeV results from CMS, CMS CR-2015/314 (ISMD 2015 conference), 2015
AJ Zsigmond for the CMS Collaboration: Study of Z boson production in pp, pPb and PbPb collisions in CMS, J Phys Conf Ser 612 (2015) 012011, 2015
AJ Zsigmond for the CMS Collaboration: CMS results on electroweak probes from LHC Run1, CMS-CR-2015-155, submitted to Nucl Phys B Proc Suppl (Hard Probes 2015), 2015
CMS Collaboration: Study of Z boson production in pPb collisions at 5.02 TeV, CMS PAS HIN-15-002; Internal reference: AJ Zsigmond, CMS AN-2013-310; C-M Kuo, S-Y Tseng, AJ Zsigmond: CMS AN-2014-123, 2015
CMS Collaboration: Nuclear effects on the transverse momentum spectra of charged particles in pPb collisions at sqrt(sNN) = 5.02 TeV, Eur Phys J C 75 (2015) 237; Internal reference: M Sharma, S Greene,Y-J Lee, E Appelt, J Velkovska, Y Mao, K Krajczar, CMS AN-2012/377, 2015
D Horváth: Search for the Higgs Boson at lep and at LHC, Particle and Astroparticle Physics, Gravitation and Cosmology: Predictions, Observations and New Projects; Proceedings of XXXth International Workshop on High Energy Phys, 2015
CMS Collaboration: CMS TECHNICAL DESIGN REPORT FOR THE MUON ENDCAP GEM UPGRADE, CERN-LHCC-2015-012 ; CMS-TDR-013, 2015
GM. Berruti, P. Petagna, S. Buontempo, A. Makovec, Z. Szillasi, N. Beni, M. Consales, A. Cusano: One year of FBG-based thermo-hygrometers in operation in the CMS experiment at CERN, To be submitted to JINST, 2015
V Veszprémi for the CMS Collaboration: Operation and performance of the CMS tracker, JINST 9 (2014) C03005, 2014
J Karancsi for the CMS Collaboration: Operational Experience with the CMS Pixel Detector, arXiv:1411.4185, submitted to JINST, 2014
T Vámi for the CMS Collaboration: Calibration of the CMS Pixel Detector at the Large Hadron Collider, CMS CR-2014/274, submitted to Nucl Phys B - Proc Suppl, 2014
M Bartók for the CMS Collaboration: Simulation of the Dynamic Inefficiency of the CMS Pixel Detector, arXiv:1411.6770, submitted to JINST, 2014
V Veszprémi for the CMS Collaboration: Radiation Experience with the CMS Pixel Detector, arXiv:1411.5990, accepted for publication by JINST, 2014
CMS Collaboration: Study of the production of charged pions, kaons, and protons in pPb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Eur Phys J C 74 (2014) 2847; Internal reference: F Siklér, CMS AN-2012-404, 2014
F Siklér for the CMS Collaboration: Identified particles in pPb collisions at √sNN = 5.02 TeV measured with the CMS detector, Nucl Phys A 926 (2014) 128-135, 2014
CMS Collaboration: Femtoscopy with identified charged hadrons in pp, pPb, and peripheral PbPb collisions at LHC energies, CMS PAS HIN-14-013; Internal reference: F Siklér, CMS AN-2014-04, 2014
CMS Collaboration: Charged particle nuclear modification factor and pseudorapidity asymmetry in pPb collisions at sqrt(sNN)=5.02 TeV with CMS, CMS PAS HIN-12-017; to be submitted to Eur Phys J C; Internal reference: E Appelt, Y-J Lee, K Krajczár, Y Mao, M Sharma, S Greene, CMS AN-2012-377, 2014
K Krajczár for the CMS Collaboration: Transverse momentum and pseudorapidity dependence of charged particle production and nuclear modification factor in proton–lead collisions at √sNN = 5.02 TeV with CMS, Nucl Phys A 932 (2014) 174-178, 2014
CMS Collaboration: Studies of dijet transverse momentum balance and pseudorapidity distributions in pPb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Eur Phys J C 74 (2014) 2951; Internal reference: HIN group incl K Krajczár, GI Veres, AJ Zsigmond, CMS AN-2012-473, 2014
CMS Collaboration: Study of Z production in PbPb and pp collisions at √sNN = 2.76 TeV in the dimuon and dielectron decay channels, CMS-HIN-13-004; Internal reference: L Benhabib, AJ Zsigmond, M Gardner, RGd Cassagnac, CMS AN-2012-085, 2014
AJ Zsigmond for the CMS Collaboration: Electroweak bosons in heavy ion collisions in CMS, Nucl Phys A 926 (2014) 34-40, 2014
CMS Collaboration: Study of Z boson production in the muon decay channel in pPb collisions at √sNN = 5.02 TeV, CMS PAS HIN-14-003; Internal reference: AJ Zsigmond, CMS AN-2013-310, 2014
AJ Zsigmond for the CMS Collaboration: Z and W boson production in pPb collisions with CMS, Nucl Phys A 931 (2014) 718–723, 2014
AJ Zsigmond for the CMS Collaboration: Study of Z boson production in pp, pPb and PbPb collisions in CMS, CMS CR-2014-370, 2014
CMS Collaboration: Centrality measurement in pPb collisions, CMS DP-2014-009; Internal reference: E Appelt, SM Dogra, F Siklér, S Tuo, AJ Zsigmond, CMS AN-2013-060, 2014
D Horváth for the CMS Collaboration: Search for the Higgs Boson: A Statistical Adventure of Exclusion and Discovery, Journal of Physics: Conference Series 510 (2014) 01200, 2014
D Horváth: Twenty years of searching for the Higgs boson: Exclusion at LEP, discovery at LHC, Modern Physics Letters A 29 (2014) 1430004, 2014
D Horváth: Broken Symmetries and the Higgs Boson, EPJ Web of Conferences 78 (2014) 01003, 2014
D Horváth, Z Trócsányi: Introduction to Particle Physics --- E-learning Textbook, The University of Debrecen, 2014, 268 pp., 2014
Horváth Dezső: A Higgs-bozon, Typotex, Budapest, 2014, 124 pp, 2014
CMS Collaboration: Search for supersymmetry in pp collisions at √s = 8 TeV in events with a single lepton, large jet multiplicity, and multiple b jets, Phys Lett B 733 (2014) 328-353; Internal ference: T Danielson, J Karancsi, W Kiesenhofer, V Veszprémi, CMS AN-13-035, 2014
É Oláh, P Ádám, N Béni, G Hamar, Á Horváth, D Horváth, G Jancsó, B Jarosievitz, P Lévai, Cs Péntek, Cs Sükösd, Z Szillási, Z Trócsányi, B Ujvári, T Vámi, D Varga: Particle Physics Education in Hungary, Proceedings of ICHEP-2014, Valencia, Spain, 2014
CMS Collaboration: CMS Technical Design Report for the muon endcap upgrade: GE1/1 – the station 1 GEM project, Edited by M. Abbrescia et al., to be submitted to CERN-LHCC, 2014
M. Consales, G. Berruti, A. Borriello, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna and A. Cusano: Nanoscale TIO2-coated LPGs as radiation-tolerant humidity sensors for high-energy physics applications, Optics Letters 39 (2014) 14, 2014
G. Berruti, M. Consales, A. Borriello, M. Giordano, S. Buontempo, A. Makovec, G. Breglio P. Petagna, and A. Cusano: A Comparative Study of Radiation Tolerant Fiber Optic Sensors for Relative Humidity Monitoring In High Radiation Environments at CERN, IEEE Photonics Journal PP 99, 2014
Makovec A., Berruti G., Consales M., Giordano Michele., Petagna P., Buontempo S., Breglio G., Szillási Z., Béni N., Cusano A.: Radiation hard polyimide-coated FBG optical sensors for relative humidity monitoring in the CMS experiment at CERN, JINST 9 (2014) C03040, 2014
G. Berruti, M. Consales, A. Borriello, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna and A. Cusano: High-sensitivity metal oxides-coated long period fiber grating sensors for humidity monitoring in high-energy physics applications, Proc. SPIE 9141, Optical Sensing and Detection III, 914114, 2014
G. Berruti, M. Consales, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna and A. Cusano: Radiation tolerant Fiber Optic Sensors for relative humidity detection in the CMS experiment at CERN, IEEE Xplore, 6866457, Photonics Conference, 2014
G. Berruti, M. Consales, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna and A. Cusano: Radiation hard fiber optic thermo-hygrometers for relative humidity detection in the CMS experiment at CERN, Proc. SPIE 9157, 23rd International Conference on Optical Fiber Sensors, 91579H, 2014
G. Berruti, M. Consales, A. Borriello, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna and A. Cusano: High-sensitivity humidity sensors based on TiO2-coated long period fiber grating for high-energy physics applications, Proc. SPIE 9157, 23rd International Conference on Optical Fiber Sensors, 91573M, 2014
G. Berruti, M. Consales, A. Borriello, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna and A. Cusano: Fiber Optic Sensors for relative Humidity Monitoring in High Energy Physics Applications, IEEE Xplore 6843894, Fotonica 2014 AEIT, 2014
G. Berruti, M. Consales, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, A. Cutolo and A. Cusano: Radiation tolerant Fiber Optic Thermo-Hygrometers for Aerospace Applications, IEEE Xplore, 6865997, 610, 2014
G. Berruti, M. Consales, A. Borriello, M. Giordano, S. Buontempo, G. Breglio, A. Makovec, P. Petagna, and A. Cusano: Radiation tolerant Fiber Optic Humidity Sensors for High-Energy Physics Applications, EWSHM (2014) hal-01021040, 2014
K Krajczár for the CMS Collaboration: The Forwards-Backwards Asymmetry of Charged Particles in pPb collisions at sqrt(sNN) = 5.02 TeV, Quark Matter 2014 Conference, Darmstadt, poster session, 2014
F Siklér for the CMS Collaboration: Femtoscopy with charged hadrons in pp, pPb, and peripheral PbPb collisions, Quark Matter 2014 Conference, Darmstadt, poster session, 2014
CMS Collaboration: Evidence of b-Jet Quenching in PbPb Collisions at √sNN = 2.76  TeV, Phys Rev Lett 113 (2014) 132301, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the Nuclear Modification Factor RpA of b-jets in pPb collisions at sqrt(s) = 5.02 TeV, CMS HIN-14-007, 2014
CMS Collabration: Leading charged particle and leading jet production at small transverse momenta in pp collisions at √s = 8 TeV, CMS PAS FSQ-12-032; to be submitted to Phys Rev D, 2014
CMS and TOTEM Collaborations: Measurement of pseudorapidity distributions of charged particles in proton-proton collisions at s√ = 8 TeV by the CMS and TOTEM experiments, Eur Phys J C 74 (2014) 3053, 2014
CMS and TOTEM Collaborations: CMS-TOTEM feasibility studies for single diffractive Z, W, J/ψ and central exclusive dijet production in pp collisions at √s = 13 TeV, CMS PAS FSQ-14-001, 2014
CMS Collaboration: Long-range two-particle correlations of strange hadrons with charged particles in pPb and PbPb collisions at LHC energies, CMS PAS HIN-14-002; arXiv:1409.3392; under review in Phys Lett B, 2014
CMS Collaboration: Measurement of prompt ψ(2S) to J/ψ yield ratios in PbPb and pp collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys Rev Lett, accepted, 2014
CMS Collaboration: Evidence of collective long-range multiparticle correlations in pPb collisions, CMS PAS HIN-14-006; to be submitted to Phys Rev Lett, 2014
CMS Collaboration: Measurements of differential and double-differential Drell–Yan cross sections in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, CMS PAS SMP-14-003; to be submitted to Eur Phys J C, 2014
CMS Collaboration: Search for physics beyond the standard model in final states with a lepton and missing transverse energy in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, arXiv:1408.2745; under review in Phys Rev D, 2014
CMS Collaboration: Search for anomalous production of events with three or more leptons in pp collisions at √s =8 TeV, PHYS REV D 90 (2014) 032006, 2014
CMS Collaboration: Search for invisible decays of Higgs bosons in the vector boson fusion and associated ZH production modes, EUR PHYS J C 74 (2014) 2980, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the muon charge asymmetry in inclusive pp→W +X production at √s =7 TeV and an improved determination of light parton distribution functions, PHYS REV D 90 (2014) 032004, 2014
CMS Collaboration: Event activity dependence of (nS) production in=5.02 TeV pPb and=2.76 TeV pp collisions, J HIGH ENERGY PHYS 04 (2014) 103, 2014
CMS Collaboration: Search for anomalous production in the highly-boosted all-hadronic final state (vol 09, 029, 2012), J HIGH ENERGY PHYS 03 (2014) 132, 2014
CMS Collaboration: Measurement of Higgs boson production and properties in the WW decay channel with leptonic final states, J HIGH ENERGY PHYS 01 (2014) 096, 2014
CMS Collaboration: Search for new physics in events with same-sign dileptons and jets in pp collisions at √s = 8 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 01 (2014) 163, 2014
CMS Collaboration: Studies of azimuthal dihadron correlations in ultra-central PbPb collisions at=2.76 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 02 (2014) 088, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the dilepton channel in pp collisions at root s=8 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 02 (2014) 024, 2014
CMS Collaboration: Study of double parton scattering using W + 2-jet events in proton-proton collisions at √s = 7 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 03 (2014) 032, 2014
CMS Collaboration: Search for top squark and higgsino production using diphoton higgs boson decays, PHYS REV LETT 112 (2014) 161802, 2014
CMS Collaboration: Measurement of higher-order harmonic azimuthal anisotropy in PbPb collisions at s NN =2.76 TeV, PHYS REV C 89 (2014) 044906, 2014
CMS Collaboration: Search for top-quark partners with charge 5/3 in the same-sign dilepton final state, PHYS REV LETT 112 (2014) 171801, 2014
CMS Collaboration: Search for flavor-changing neutral currents in top-quark decays t →zq in pp collisions at s =8TeV, PHYS REV LETT 112 (2014) 171802, 2014
CMS Collaboration: Measurements of t t ̄ spin correlations and top-quark polarization using dilepton final states in pp collisions at s =7TeV, PHYS REV LETT 112 (2014) 182001, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the properties of a Higgs boson in the four-lepton final state, PHYS REV D 89 (2014) 092007, 2014
CMS Collaboration: Measurements of the t(t)Overbar charge asymmetry using the dilepton decay channel in pp collisions at root s=7 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 04 (2014) 191, 2014
CMS Collaboration: Search for new physics in the multijet and missing transverse momentum final state in proton-proton collisions at √s = 8 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 06 (2014) 055, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the ratio of inclusive jet cross sections using the anti- k T algorithm with radius parameters R=0.5 and 0.7 in pp collisions at s =7TeV, PHYS REV D 90 (2014) 072006, 2014
CMS Collaboration: Modification of jet shapes in PbPb collisions at sNN=2.76TeV, PHYS LETT B 730 (2014) 243-263, 2014
CMS Collaboration: Search for the standard model Higgs boson produced in association with a W or a Z boson and decaying to bottom quarks, PHYS REV D 89 (2014) 012003, 2014
CMS Collaboration: Determination of the top-quark pole mass and strong coupling constant from the t(t)over-bar production cross section in pp collisions at root s=7 TeV, PHYS LETT B 728 (2014) 496-517, 2014
CMS Collaboration: Search for baryon number violation in top-quark decays, PHYS LETT B 731 (2014) 173-196, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the top-quark mass in all-jets tt̄ events in pp collisions at √s = 7 TeV, EUR PHYS J C 74 (2014) 2758, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the Wγ and Zγ inclusive cross sections in pp collisions at s =7 TeV and limits on anomalous triple gauge boson couplings, PHYS REV D 89 (2014) 092005, 2014
CMS Collaboration: Measurement of inclusive W and Z boson production cross sections in pp collisions at s =8TeV, PHYS REV LETT 112 (2014) 191802, 2014
CMS Collaboration: Measurement of associated W plus charm production in pp collisions at root s=7 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 02 (2014) 013, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the production cross sections for a Z boson and one or more b jets in pp collisions at √s = 7 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 06 (2014) 120, 2014
CMS Collaboration: Search for pair production of excited top quarks in the lepton + jets final state, J HIGH ENERGY PHYS 06 (2014) 125, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the triple-differential cross section for photon + jets production in proton-proton collisions at √ = 7 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 06 (2014) 009, 2014
CMS Collaboration: Searches for light- and heavy-flavour three-jet resonances in pp collisions at √s=8TeV, PHYS LETT B 730 (2014) 193-214, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the production cross section for a W boson and two b jets in pp collisions at √√s=7 TeV, PHYS LETT B 735 (2014) 204-225, 2014
CMS Collaboration: Constraints on the Higgs boson width from off-shell production and decay to Z-boson pairs, PHYS LETT B 736 (2014) 64-85, 2014
CMS Collaboration: Search for excited quarks in the γ +jet final state in proton-proton collisions at √{s }=8 TeV, PHYS LETT B 738 (2014) 274-293, 2014
CMS Collaboration: Erratum: Search for the associated production of the Higgs boson with a top-quark pair[InlineMediaObject not available: see fulltext.], J HIGH ENERGY PHYS 10 (2014) 106, 2014
CMS Collaboration: Measurement of top quark-antiquark pair production in association with a W or Z boson in pp collisions at, EUR PHYS J C 74 (2014) 3060, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the t-channel single-top-quark production cross section and of the |Vtb| CKM matrix element in pp collisions at √S = 8 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 06 (2014) 090, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the ratio B(t→Wb)/B(t→Wq) in pp collisions at s=8 TeV, PHYS LETT B 736 (2014) 33-57, 2014
CMS Collaboration: Study of hadronic event-shape variables in multijet final states in pp collisions at root s=7 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 10 (2014) 087, 2014
CMS Collaboration: Measurement of the tt production cross section in pp collisions at √s=8 TeV in dilepton final states containing one τ lepton, PHYS LETT B 739 (2014) 23-43, 2014
CMS Collaboration: Identification techniques for highly boosted W bosons that decay into hadrons, J HIGH ENERGY PHYS 12 (2014) 017, 2014
CMS Collaboration: Search for standard model production of four top quarks in the lepton + jets channel in pp collisions at s = 8 TeV, J HIGH ENERGY PHYS 11 (2014) 154, 2014
CMS Collaboration: Search for heavy neutrinos and W bosons with right-handed couplings in proton–proton collisions at s√=8TeV, EUR PHYS J C 74 (2014) 3149, 2014
CMS Collaboration: Observation of the diphoton decay of the Higgs boson and measurement of its properties, EUR PHYS J C 74 (2014) 3076, 2014
CMS Collaboration: Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to a pair of tau leptons in pp collisions, J HIGH ENERGY PHYS 10 (2014) 160, 2014
CMS Collaboration: Searches for electroweak production of charginos, neutralinos, and sleptons decaying to leptons and W, Z, and Higgs bosons in pp collisions at 8 TeV, EUR PHYS J C 74 (2014) 3036, 2014
CMS Collaboration: Searches for electroweak neutralino and chargino production in channels with Higgs, Z, and W bosons in pp collisions at 8 TeV, PHYS REV D 90 (2014) 092007, 2014

 

Projekt eseményei

 
2017-02-14 13:56:33
Résztvevők változása
2014-01-30 10:28:25
Résztvevők változása
vissza »