A budakalászi vadászjelenetes késő antik korsó  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111060
típus PUB-K
Vezető kutató Vida Tivadar
magyar cím A budakalászi vadászjelenetes késő antik korsó
Angol cím The Late Antique Jug with hunting scenes from Budakalász
magyar kulcsszavak késő antik, toreutika, vadászat, Bizánc
angol kulcsszavak Late Antique, Toreutic, Hunting, Byzantium
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2016-03-31
aktuális összeg (MFt) 1.659
FTE (kutatóév egyenérték) 0.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A projekt célja a budakalászi ezüst és vörösréz berakásokkal, plasztikus vadászjelenetekkel díszített sárgaréz korsó publikációja. A tárgy az egyetemes késő antik művészet egyedülálló Kárpát-medencei emléke. A kézirat régészeti és művészettörténeti feldolgozása a korsó formájának és jelenetei ikonográfiai kapcsolatainak, kompozíciójának, stílusának. A szerző a korsó formai és művészettörténeti feldolgozása mellett elkészítette a társadalomtörténeti értékelést is, vizsgálta a készítő és a megrendelő társadalmi környezetét, valamint a vadászatnak a késő antik művészetben betöltött szerepét, a vadászatnak mint szimbólumnak a jelentőségét. A kézirat emellett az összes avarokhoz jutott, késő antik és kora bizánci nemes- és színesfémedény feldolgozását is tartalmazza, és vizsgálja azok társadalmi funkcióját a barbár társadalomban.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A régészeti, művészet- és művelődéstörténeti elemzés alapkérdése, hogy ki és mikor készítette a budakalászi korsót, milyen szerepet töltött be a késő antik, és az avar társadalomban, kik voltak megrendelői és használói. Ezért összegyűjtésre és elemzésre kerültek technológiai (öntés, vörös és ezüst lemezberakás), formai párhuzamai, a vadászjelenetek ikonográfiai rokonai, amelyek alapján elhelyezhető a hasonlóan magas színvonalú késő antik emlékek között.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A budakalászi korsó egyedi jelentőségű, késő antik emlék, amely új szempontokat ad a késő ókori művészettörténet, ikonográfia, toreutika és plasztika kutatásához. A díszes, aranyhoz hasonló színű korsó ajándék vagy zsákmány formájában jutott el a Bizánci Birodalomból az avarokhoz, társadalmi funkciója megváltozott, de továbbra is előkelők használták, és ezért az lehetőséget ad az antik civilizáció barbár kultúrára gyakorolt hatásának elemzésére.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

1989-ben a budakalászi avar kori temető feltárásakor egy domborműves, vadászjelenetekkel díszített sárgaréz, öntött korsó került elő, amelyet vörösréz- és ezüst berakások ékesítettek. A jelen pályázat célja a budakalászi korsó publikációja. A tárgy nemcsak a Kárpát-medencében egyedülálló lelet, hanem mint a késő antik, kora bizánci művészet ritka emléke, régészeti, művészet- és művelődéstörténeti szempontból is rendkívül jelentős, ezért nemzetközi tekintetben is nagy figyelemre tart számot. A kézirat minden részletre kiterjedően tartalmazza a korsó feldolgozását (forma, anyagösszetétel, készítés-technika, jelenetek, stílus, kompozíció), és elhelyezi a késő antik, kora bizánci művészet hasonlóan magas színvonalú emlékei között, meghatározza készítésének idejét (5. sz. vége/6. sz. eleje), műhelykörét, valamint kitér a megrendelő és használó társadalmi helyzetének vizsgálatára.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The goal of the project is the publication of the brass jug decorated with hunting scenes in relief and with silver and copper plate inlays. The jug is a unique relic of Late Antique art from the Carpathian Basin. The manuscript offers an archaeological and artistic assessment of the jug’s form, the composition of its material, its iconography and its style set in the period’s artistic context. In addition to the assessment of the jug’s form and artistic value, the author also examines the social environment of the goldsmith and his patron/client, alongside an inquiry into how hunting was portrayed in Late Antique art and the symbolism of hunting scenes. One section of the manuscript is devoted to an overview of the Late Antique and Early Byzantine vessels made of precious metals and of copper and brass that reached the Avars, and of their social role in Barbarian society.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

One of the crucial issues of the archaeological, artistic and cultural assessment is the identity of the goldsmith who had crafted this magnificent relic, the date of its production and its role in Late Antique and Avar society, as well as the identity of the patrons/clients for whom it had been made and who had used it. The investigation of the jug’s technological traits (casting, copper and silver plate inlays), coupled with a study of its formal analogies and the iconographic parallels of the hunting scenes, provides a sound basis for positioning this vessel among the similarly magnificent Late Antique relics.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The Budakalász jug is an outstanding relic of Late Antique metalwork, offering new perspectives on Late Antique art, iconography, toreutics and the minor arts. The ornate, golden-hued jug from Byzantium had reached the Avars either as a gift or as part of war booty. Although its social function changed, it was still used by the elite and it thus offers insights into how Barbarian culture was affected by Antique civilisations.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The excavation of the Avar cemetery at Budakalász in 1989 brought to light a cast brass jug adorned with hunting scenes, and with copper and silver plate inlays. The reason for the application for the grant is to publish the jug. In addition to being a unique relic among the period’s assemblages from the Carpathian Basin, the jug is also a rare representative of Late Antique/Early Byzantine art, with a relevance for general archaeological, art historical and cultural historical research, and it is therefore of interest to international research. The manuscript covers all aspects of the jug’s assessment (form, material, manufacturing techniques, decorative scenes, style, metal composition) and defines its cultural position among the similarly magnificent relics of Late Antique and Early Byzantine art, alongside the determination of its manufacturing date (late 5th/early 6th century) and its workshop, and a discussion of the social status of the patron/client for whom it was made and of its later owner(s).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében elkészült a budakalászi ezüst és vörösréz berakásokkal, plasztikus vadászjelenetekkel díszített sárgaréz korsó publikációja. A budakalászi korsó a késő antik és kora bizánci fémművesség kiemelkedő minőségű emléke, amely új lehetőségeket nyitott a késő antik művészet, ikonográfia, toreutika és a kis művészetek kutatásában. A megjelent monográfia tartalmazza a korsó művészettörténeti, régészeti és archaeometriai elemzését (forma, anyagösszetétel, készítés-technika, jelenetek, stílus, kompozíció). A szerző vizsgálja vadászat ábrázolásának a késő antik művészetben betöltött szerepét, a vadászatnak mint szimbólumnak a jelentőségét és elhelyezi a korsót a késő antik, kora bizánci művészet hasonlóan magas színvonalú emlékei között, meghatározza készítésének idejét (5. sz. vége/6. sz. eleje), műhelykörét (Konstantinápoly vagy Antiochia), valamint kitér a művész műveltségének, és a megrendelő társadalmi helyzetének vizsgálatára. A kötet záró fejezete az összes avarokhoz jutott, késő antik és kora bizánci színesfémedény feldolgozását is tartalmazza, és vizsgálja azok társadalmi szerepét a barbár társadalomban. A díszes, aranyhoz hasonló színű budakalászi korsó ajándék vagy zsákmány formájában jutott el a Bizánci Birodalomból az avarokhoz, társadalmi funkciója ugyan megváltozott, de továbbra is előkelők használták, és ezért lehetőséget ad az antik civilizáció barbár kultúrára gyakorolt hatásának elemzésére.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the project was realized a publication of the brass jug of Budakalász, wich is decorated with hunting scenes in relief and with silver and copper plate inlays. The Budakalász jug is an outstanding relic of Late Antique and Early Byzantine metalwork, offering new perspectives on Late Antique art, iconography, toreutics and the minor arts. The ornate, golden-hued jug from Byzantium had reached the Avars either as a gift or as part of war booty. The edited book offers an artistic, archaeological and archaeometrical assessment of the jug’s form, the composition of its material, its iconography and its decorative style set in the Late Antique artistic context. In addition to the determination of the jug’s manufacturing date (late 5th/early 6th century) and its workshop (in Constantinopel or Antioch), the author also examines the intellectual environment of the goldsmith and the social status of the patron/client, alongside an inquiry into how hunting was portrayed in Late Antique and Early Byzantine art and the symbolism of hunting scenes. Last section of the book is devoted to an overview of the Late Antique and Early Byzantine vessels made of copper and brass that reached the Avars, and of their social role in Barbarian society. Although their social function changed, it was still used by the elite and it thus offers insights into how Barbarian culture was affected by Antique civilisations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111060
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vida Tivadar: Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn), Budapest, ISBN 978-615-5254-07-9, 2017
vissza »