Különbözőségek és hasonlóságok a magyar és más európai fiatalok drogfogyasztási szokásaiban. Okok és magyarázatok az ESPAD 2015 alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111740
típus K
Vezető kutató Elekes Zsuzsanna
magyar cím Különbözőségek és hasonlóságok a magyar és más európai fiatalok drogfogyasztási szokásaiban. Okok és magyarázatok az ESPAD 2015 alapján
Angol cím Differences and similarities of adolescent’s substance use habit in Hungary and other European countries. Causes and interpretation on the basis of ESPAD 2015
magyar kulcsszavak alkohol, drog, dohányzás, fiatalok
angol kulcsszavak alcohol, drug, smoking, adolescents
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
zsűri Társadalom
Kutatóhely TÁRSADALOM- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2014-10-01
projekt vége 2016-06-30
aktuális összeg (MFt) 10.554
FTE (kutatóév egyenérték) 0.83
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja az ESPAD (Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról) következő, hatodik hullámának lebonyolítása Magyarországon. Az ESPAD a 90-es években indult azzal a céllal, hogy összehasonlítható információkat gyűjtsön a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól valamint dohányzásáról, vizsgálja a fogyasztási szokásokban bekövetkezett változásokat, és az országok közötti eltéréseket. Az ESPAD kutatások módszere szigorúan standardizált a nemzetközi és az időbeli összehasonlítás biztosítása érdekében. A kutatás célcsoportja az iskolában tanuló és az adatfelvétel évében 16. évüket betöltő diákok.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A jelenlegi kutatás célja a magyarországi diákok drogfogyasztási szokásainak vizsgálata, az 1995-től napjainkig bekövetkezett változások leírása, és az európaitól eltérő hazai fogyasztási szokások elemzése.
A 2011. évi kutatás adatai azt valószínűsítették, hogy egyfajta homogenizálódás ment végbe a magyar fiatalok fogyasztási szokásaiban. Ez a jelenség kapcsolatba hozható a szakirodalomban “normalizálódásként” leírt folyamattal. A normalizálódás jelenségét már több nyugat-európai, nagy fogyasztó országban vizsgálták, viszont eddig nem kutatták a rendszerváltó országokban. Célunk annak vizsgálata, hogy a normalizáció jelei kimutathatóak-e Magyarországon is, egy olyan országban, ahol a fiatalkori szerfogyasztás nemzetközi összehasonlításban még viszonylag alacsony.
A korábbi ESPAD-kutatások azt mutatták, hogy a szerfogyasztás növekedése nagyobb volt azokban az országokban, ahol korábban a szerfogyasztás kevésbé volt elterjedt. Várható-e egy egységes, homogenizálódó európai fogyasztási kultúra kialakulása a fiatalok körében vagy bizonyos regionális különbségek továbbra is fennmaradnak?
Ha a kutatás eredményei nem a homogenizálódás tendenciáját bizonyítják, mivel magyarázhatjuk azt, hogy Európa nyugati országaiban csökken a fogyasztás, míg Közép-Kelet Európa országaiban tovább folytatódik a tiltott és legális szerek fogyasztása. Milyen társadalmi-demográfiai tényezők (változó családszerkezet, psycho-szociális tényezők, szabadidős tevékenységek) magyarázhatják a magyar fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztásának alakulását?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az ESPAD programban való részvétel egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a magyar fiatalok szerfogyasztási szokásainak változását vizsgáljuk nem csak Magyarországon belül, hanem európai összehasonlításban is. Az ilyen jellegű epidemiológiai vizsgálat különösen jelentős egy olyan országban, ahol a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás a legelterjedtebb egészségkárosító magatartások közé tartozik nemzetközi összehasonlításban is, és ahol ezek a magatartások jelentős szerepet játszanak a népesség rossz halandóságában. Mai napig nem készülnek rendszeres vizsgálatok a felnőtt népesség alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól, holott az ilyen jellegű epidemiológiai kutatások egyre elterjedtebbek más európai országokban. A HBSC (Helath Behaviour of School Age Children) kutatás ad ugyan némi korlátozott információt az egészségkárosító magatartásokról, e kutatás elsődleges célja azonban általában az egészségmagatartás vizsgálata. A makró statisztikai adatok érvényessége ugyancsak korlátozott különösen az alkohol és a dohányzás terén, ahol a nem regisztrált fogyasztásnak (a házilag előállított és a Fekete piacon beszerzett termékeknek) egyre növekvő szerepe van a fogyasztásban.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A kilencvenes években számos európai ország szembesült a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztásának valamint dohányzásának jelentős terjedésével. A fiatalok szerfogyasztásának növekedése ellenére objektív statisztikai adatok és kutatási eredmények alig álltak rendelkezésre. Ez vezetett egy rendszeres iskolavizsgálat szükségességének a felismeréséhez. Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) kutatás azzal a céllal indult, hogy rendszeresen összehasonlítható adatokat gyűjtsön a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztásáról, valamint dohányzásáról Európa országaiban, vizsgálja a fogyasztásban bekövetkezett változásokat és az országok közötti különbségeket.
A mostani kutatás célja, az ESPAD hatodik hulláma hazai adatfelvételének lebonyolítása. Ez egyedüli lehetőséget ad a Magyar fiatalok drogfogyasztási szokásainak megismerésére, az drogfogyasztást kiváltó okok vizsgálatára és az időbeli változások elemzésére Magyarországon belül és nemzetközi összehasonlításban egyaránt.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The purpose of the project is to conduct the sixth wave of ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other drugs) in Hungary. The ESPAD was initiated in the 90’s to collect comparable data on the use of alcohol, tobacco and other drugs among students throughout European countries, to monitor the trends of the adolescent substance use in Europe and to compare trends between countries. The methodology of ESPAD survey is strictly standardized to insure the international and long run comparability. Target population of the survey are students that turn 16 years old during the calendar year of data collection.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The aim of the actual project is to monitor substance use habit of Hungarian school children, to describe trends from 1995, the first wave of ESPAD data collection and to analyse differences between Hungary and other European countries.
The 2011 Hungarian figures made probable some kind of homogenisation inside country in adolescents substance use. This phenomenon might be related with the phenomena described in the literature as “normalisation” of substance use among adolescents. This normalisation have been described and studied already in Western, heavy substance user part of Europe, while it has been hardly researched in post socialist countries. Our purpose is to study whether the signs of normalisation might be revealed also in Hungary where the substance use is relatively low in this age group.
The previous ESPAD surveys proved that the increase in substance use was higher in countries where consumption level was lower. Will we face with a general European consumer culture of adolescents or some differences will remain? Should we speak about a homogenisation of consumption habit on European level?
If the results of the next ESPAD survey don’t underpin the idea of homogenisation, how we can explain the decrease of substance use in several Western countries and the continuous increase in Central-Eastern countries? Which socio-demographic factors (changing in family structure, psychosocial status of adolescents, leisure time activity) might be effect alcohol and other drug use of Hungarian school children?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Continuing participation in ESPAD project gives a unique opportunity to monitor changes in substance use behaviour of school children not only within Hungary but also in international comparison. This kind of epidemiological survey is especially important in a country where heavy alcohol consumption and smoking belong to the most widespread harmful behaviours, and where these behaviours play an important part in the high mortality rate of the population. Still we don’t have regular general population surveys on alcohol and other drug using habits of the adult population, while these types of epidemiological surveys are more and more regular in many other European countries. HBSC (Health Behaviour of School aged Children) gives some limited information about harmful behaviour, but the main purpose of HBSC project is researching health behaviour in a broader sense. Validity of macro-statistical information is also very limited in Hungary, especially in case of alcohol consumption and smoking, where unregistered consumption (consumption of homemade products and consumption from the black market) has an increasing proportion in the total consumption.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

In the 90’s European countries were facing with an increase in adolescent’s alcohol and illicit drug use and smoking. Despite of the significant perceived increase in adolescent substance use, objective statistical and survey data were hardly available. This led to the recognition the necessity of a regular school survey on the substance use of school children. The purpose of the ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) to collect regularly comparable data on the use of alcohol, tobacco and other drugs among students throughout European countries, to monitor the trends of the adolescent substance use in Europe and to compare trends between countries.
The purpose of the current proposal is to participate in the sixth wave of ESPAD survey. This gives a unique possibility to describe drug using behaviour of Hungarian adolescents, to understand motives of drug use and to monitor changes in substance use behaviour of school children not only within Hungary but also in international comparison.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) nemzetközi protokollja szerint készült, országos reprezentatív mintán, önkitöltős, osztályos lekérdezéssel, 2015 márciusában. 306 középiskolai osztályban 6664 kilenc-tízedik évfolyamon tanuló diákot kérdeztünk meg. A magyarországi adatfelvétel eredményei szerint a diákok egynegyede napi rendszerességgel dohányzik, többségük fogyaszt alkoholt, 26% használt már valamilyen egyéb drogot. A diákok 97,9%-a rendszeresen internetezik, és átlagosan heti 23 órát tölt internetezéssel. Minden ötödik fiatal problémás internethasználó, 16% pedig problémás online játékhasználó. A különböző vizsgált szerek és az internet használata alapján a fiatalok felére a mérsékelt használat a jellemző, 22,2% túlzott mértékben használ alkoholt, 19% pedig túlzott mértékben használ internetet. A diákok 8,7%-a egyaránt túlzott/problémás mértékben használja a tiltott és legális szereket valamint az internetet. A problémás használókat kevésbé a hátrányosabb társadalmi-demográfiai helyzet különbözteti meg a többiektől, inkább a rosszabb önbecsülés, a depressziós tünetek előfordulása az apákhoz fűződő rosszabb viszony és a szabadidő eltöltés módja. A dohányzás, az alkoholfogyasztás és az egyéb drogfogyasztás főbb mutatói arra utalnak, hogy e szerek fogyasztása mérséklődött a korábbi évekhez képest a magyar fiatalok körében.
kutatási eredmények (angolul)
The survey was conducted on the basis of the international protocol of ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) on national representative sample with group-administered questionnaires. Data were collected in 2015 March from 6664 students in 306 secondary school classes. By the results of Hungarian data collection one fourth of students are daily smoker, most of them drink alcoholic beverages with some regularity, 26% have ever used any other drugs. 97,9% of students regularly use Internet, 23 hours on weakly average. Every fifths adolescent is problem internet user and 16% of them is problem online gamer. On the basis of our analyses, about half of sampled students are moderate users of any kind of licit or illicit drugs and internet. 22,2% of them are characterized by heavier alcohol use, 19% heavier internet use. 8,7% of students might be characterized by heavy use of internet and any kind of drugs. Low self-esteem, depressive syndromes and leisure time activities distinguish problem users from others. Comparing 2015 figures with the previous waves of ESPAD, some decreasing tendencies can be observed in smoking, alcohol and other drug us.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111740
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ludwig Kraus, Ulf Guttormsson, Håkan Leifman, Sharon Arpa, Sabrina Molinaro, Karin Monshouwer, Marcis Trapencieris, Julian Vicente, Ársæll Már Arnarsson, Olga Balakireva, Elin K Bye, Anina Chileva, Mihai Ciocanu, Luke Clancy, Ladislav Csémy, Tatijana Djurisic, Zsuzsanna Elekes, Fernanda Feijão, Silvia Florescu, Iva Pejnović Franelić, Byron Gaist, Esther Kocsis, Anna Kokkevi, Patrick Lambrecht, Alojz Nociar, Silvana Oncheva, Kirsimarja Raitasalo, Janusz Sierosławski, Mette Vinther Skriver, Stanislas Spilka, Julian Strizek, Lela Sturua, Tadas Tamosiunas, Ervin Toçi, Tanja Urdih Lazar, Sigrid Vorobjov, Pál Weihe, André Noor, João Matias, Nicki-Nils Seitz, Daniela Piontek, Johan Svensson, Anna Englund, Björn Hibell, Elekes Zsuzsanna: The 2015 ESPAD Report. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - megjelenés alatt, Lisbon: Council of Europe; EMCDDA, , 2016
Elekes Zsuzsanna, Demetrovics Zsolt, Domokos Tamás, Király Orsolya, Nyírády Adrienn, Zsila Ágnes: Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról - 2015., Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Intézet, 274 p., 2016
Elekes Zsuzsanna: Az ESPAD kutatás módszertana, Dohányzás, Alkoholfogyasztás., In: Elekes Zsuzsanna, Demetrovics Zsolt, Domokos Tamás, Király Orsolya, Nyírády Adrienn, Zsila Ágnes Elekes Zsuzsanna (szerk.) (szerk.) Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról - 2015.: Magyarországi eredmények. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Intézet, 2016. pp. 7-56., 2016
Elekes Zsuzsanna, Nyírády Adrienn: ESPAD 2015 – Európai iskolavizsgálat a fiatalok alcohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól című kutatás magyarországi eredményei., ADDIKTOLÓGIA XIV: 19, 2015
Elekes Zsuzsanna, Nyírády Adrienn: ESPAD 2015 - Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól, Addictologia Hungarica Addiktológia 2015. XIV. Suplementum, 2015

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 15:35:04
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_TÁRSADALOM- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-13 12:42:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »