Eötvös József levelezésének kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112137
típus K
Vezető kutató Gángó Gábor
magyar cím Eötvös József levelezésének kiadása
Angol cím The Edition of the Correspondence of József Eötvös
magyar kulcsszavak Eötvös József, levelezés, forráskiadás, 19. század, magyar történelem
angol kulcsszavak József Eötvös, correspondence, source edition, 19th century, history of Hungary
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Politikatörténet
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Filozófiai Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Balázs Péter
Cieger András
Czifra Mariann
Deák Ágnes
Hermann Róbert
Híz Ágnes
Hörcher Ferenc
Smrcz Ádám
Tamás Ágnes
Völgyesi Orsolya
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2019-12-31
aktuális összeg (MFt) 37.116
FTE (kutatóév egyenérték) 10.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az „Eötvös József levelezésének kiadása” projekt legalább megháromszorozza Eötvös József gyűjteményes kiadásban kiadott leveleinek, általa és hozzá írottaknak a számát, nagyobbrészt kiadatlan, illetve részben a projekt résztvevői által korábban külföldi közgyűjteményekben feltárt levelekkel egészítve azt ki. Továbbá a már publikált leveleket az 1976-os kiadás óta eltelt időszak Eötvös-kutatásának eredményei alapján jelentősen korszerűsített, kontextushoz kötődő jegyzetapparátussal látja el.
Az „Eötvös József művei” gyűjteményes kiadás csupán kb. tíz évre, az 1980-as évek végéig juttatta átmeneti nyugvópontra az Eötvös-kutatást. Születésének 1988. évi, 175. évfordulója, és még inkább a politikai-társadalmi változások, a bölcsészet- és társadalomtudományok körében éppúgy, mint a művelt nagyközönség körében ugrásszerűen megnövelték az érdeklődést az alkotmányos és demokratikus politikai berendezkedésekre vonatkozó elméleti reflexiók hazai előfutárai és hazai öröksége iránt. E változás érthetően a kutatás előterébe helyezte Eötvös Józsefet és műveit.
Eötvös élete, személyisége jobb megismerésének célkitűzése, karöltve az 1990-es években a korábbiaknál intenzívebben megnyíló külföldi levéltári kutatások lehetőségeivel az Eötvös-levelezés fokozatos bővüléséhez vezetett; e külföldi kutatások családi, mecénási, kulturális, egyházi és politikai levelezését legalább hatvan, korábban ismeretlen levéllel gyarapították. E számhoz járul a hazai közgyűjteményekben feltárt további, száznál több új, ismeretlen Eötvös József-levél, a hozzá írott levelek és a válogatott hivatali levelezés.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A jelen új kiadás nemcsak háromszorosára bővíti a hozzáférhető Eötvös-levelek számát, hanem alapvető fontosságú életrajzi problémák terén is fordulatot hozhat a kutatásban.
Eötvös József leveleiből gyűjteményes formában először Voinovich Géza közölt 1903-ban egy mára mind terjedelmében, mind válogatási és közlési elveiben és gyakorlatában elavultnak tekinthető, kb. százdarabnyi válogatást.
Az 1976-ban, az „Eötvös József művei” sorozatban, Oltványi Ambrus gondozásában megjelent, 350 levelet közlő kiadás csak általa írott leveleket tartalmaz, továbbá a sajtó alá rendező külföldön, valamint egyházi gyűjteményekben nem kutatott; a megkonstruálni kívánt liberális Eötvös-kép és egy azzal harmonizáló életrajz érdekében fontos hozzáférhető leveleket is kihagyott. A hozzá írott levelek mellőzése, a modernizált helyesírás, az idegen nyelvű levelek csak fordításban közlése olyan népszerű kiadást eredményezett, amely tudományos célokra csak korlátozottan alkalmas.
Az új kérdésfeltevések a lezártnak tartott életrajzi narratívát több ponton is kikezdték. Az életmű addig ismeretlen vagy kellően nem vizsgált politikai és politikaelméleti írásainak (újra)felfedezése, Eötvös politikai álláspontjának egy doktriner-liberális pozícióból konzervatív-liberális irányba való eltolása és vele összefüggésben a kiegyezés felé vezető politikai küzdelmek és alkuk, valamint azokban Eötvös szerepének jobb megismerése aktuálissá tették az életművére és gondolkodásának kialakulására vonatkozó alapkutatásokat, köztük elsősorban a levelezés új, lényegesen kibővített kiadását. Ez az új kiadás a fentieken túlmenően Eötvös József akadémiai és tudományszervező arcélét is jobban kidomboríthatja.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Eötvös József levelezésének jelen kiadása a 19. századi nagy liberális nemzedék egy újabb tagjának levelezését teszi a szakemberek és az érdeklődő nagyközönség számára korszerű, tudományos forráskiadásban hozzáférhetővé. A tudományos diskurzusban történészek, egyháztörténészek, neveléstörténészek, irodalomtörténészek, politológusok stb. találhatnak számos új adalékot 19. századi kutatásaikhoz. A levelezés a fellendülő 19. századi nyilvánosság- és kommunikációkutatás számára is gazdag forrásanyagot szolgáltathat. A tervezett kiadás elsősorban a következőkben viszi előre lényegesen az Eötvös-kutatást: Eötvös József családi viszonyai, baráti kapcsolatai, az Eötvös-család birtokviszonyai, Eötvös 1848-as egyházpolitikája, az Uralkodó Eszmék külföldi fogadtatástörténete, a liberális katolicizmusról folytatott európai diskurzus, a kiegyezés előkészítése, Eötvös tudománypártoló és mecénási tevékenysége, 1867 utáni vallás- és oktatáspolitikája, valamint a dualizmus kori politikai élethez való viszonya.
A tudományos perspektívákat illetően Eötvös József levelezésének új, tudományos kiadása a 19. századi nagy nemzetépítő nemzedékre vonatkozó forráskiadások egyik nagy adósságát törlesztené. Mivel Kossuth Lajos, gr. Széchenyi István vagy Deák Ferenc levelezése mértékadó, teljes kiadásban nem áll rendelkezésre, ezért a 19. századi magyar közélet megismerése szempontjából önnön jelentőségén túlmutató forrásértéke is lenne a levelezésnek a korszakra vonatkozóan. Továbbá a levelezés új kiadása, illetve az abban felhalmozott ismeretanyag megnyitja az utat a régóta hiányzó új Eötvös-életrajz megírása előtt. Az eddigi Eötvös-életrajzok alappillére a liberális Eötvös eszmerendszerének kialakulása volt egy egyenes vonalú fejlődéstörténet és az apával szemben kibontakozó fokozatos lázadás keretében. Az utóbbi húsz év kutatása egyre inkább bizonyítja e narratíva tarthatatlanságát. Az új életrajzot az élettörténetnek a levelezés alapján kibontható, eddig ismeretlen, háttérbe szorított vagy félreértelmezett adataira támaszkodva lehet megírni.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Báró Eötvös Józsefnek, a 19. századi magyar politika- és művelődéstörténet korszakos alakjának, az 1848-as és 1867-es magyar kormányok miniszterének, a Magyar Tudományos Akadémia meghatározó személyiségének, politikai gondolkodónak, nevelőnek, klasszikussá vált regények és más szépirodalmi művek szerzőjének az életműve a nemzeti hagyomány legértékesebb darabjai közé tartozik.
Páratlan kordokumentumként fennmaradt, kiterjedt levelezésének új, tudományos kiadására az Eötvös-kutatók középnemzedékének elismert tagjaiból Eötvös József születésének 200. évfordulóján szerveződött munkacsoport.
Életének és személyiségének jobb megismeréséhez, szépirodalmi és politikai műveinek a történeti szövegösszefüggésbe ágyazott, mértékadó értelmezéséhez nélkülözhetetlen alapzatot szolgáltat magán-jellegű és hivatalos levelezésének minél átfogóbb ismerete. A kiadás legalább megháromszorozza, 350-ről ezer fölé emeli Eötvös József gyűjteményes kiadásban hozzáférhető leveleinek számát, és valamennyi levelet új, korszerű, az életrajzi összefüggéseket és történeti problémákat megvilágító és tisztázó tudományos jegyzetapparátussal látja el.
Az Eötvös József szerteágazó érdeklődéséről, munkásságáról, és annak hazai s jelentős nemzetközi hatásáról számot adó három kötet a társadalom- és bölcsészettudományok művelői, egyetemi és középiskolai oktatók számára teszi hozzáférhetővé és hasznosíthatóvá a nemzeti kulturális örökség e kiemelkedő jelentőségű darabjait.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The present project („The Edition of József Eötvös’s Correspondence”) will at least triple the letters of József Eötvös available in printed editions. Their hitherto known number will be completed with mainly inedited letters written by and to him as well as letters found, partly by the participants of the project, in European archives. Moreover, it provides all letters, included the ones of the 1976 edition, with new, up-to-date and contextualized annotation on the basis of the new results of the scholarship after 1976.
The texts of the series „The Works of József Eötvös” of the mid-1970s seems to have satisfied the scholarship only till the end of the 1980s. The 175. anniversary of the birth of Eötvös in 1988 and even more the political and social changes had increased the interest in the Hungarian harbingers of theories of constitutional and democratic political systems in the social sciences and humanities as well as with the wider public. These changes have put, justly, once again the person and the oeuvre of József Eötvös into the foreground of scholarly interest.
The efforts to gain a better knowledge about Eötvös’s life and personality, hand in hand with the opening opportunities of archival research in Western Europe, led to an increase in the number of his known correspondence; recent scholarship added at least 60, hitherto unknown, letters to it which will be further completed by more than a hundred inedited letters of and to him in Hungarian public collections as well as with samples of his wide official correspondence.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The present, new edition will not only triple Eötvös’s correspondence available in edition but will also presumably bring about a shift in interpreting the core problems of his biography.
It is Géza Voinovich who first published, in 1903, a selection of about a hundred letters of József Eötvös in an edition which is now, in its scope as well as in its scholarly accuracy, through and through dated.
The 1976 edition, published by Ambrus Oltványi in the series „The Works of József Eötvös” neglected letters written to him as well as those surviving abroad or in church collections; besides, Oltványi left inedited otherwise available, important letters in order to bring in harmony the correspondence with the overall picture of a liberal Eötvös he and his co-editors were to construct. The neglect of the letters written to him and the edition of the rest with modernized orthography and exclusively in Hungarian translation resulted in a popular edition which could serve scholarly purposes only in a very limited way.
Recently raised questions have challenged the allegedly well-rounded biographical narrative of Eötvös in many ways. His writings in politics and political theory were (re)discovered and thereby his political position was pushed from a diehard liberal stance towards a conservative-liberal one. This made the revisiting of his activity during the years leading to the 1867 Austro-Hungarian Compromise and a basic reasearch into his correspondence an important task. The new edition of his correspondence can shed new light on his profile as a member and organizer of the Hungarian Academy of Sciences, too.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The present edition of József Eötvös’s correspondence will make available, for scholars and the public, the correspondence of one of the members of the circle of great 19th-century Hungarian liberals in a modern, scholarly source edition. Concerning the research community, historians, church historians, historians of education, literary scholars and political scientists can find new information for their research into 19th-century Hungary. Furthermore, the correspondence will provide rich resources for investigations concerning the nature of the public sphere and communicational practice during this period. The planned edition will contribute to the state of the art in Eötvös-scholarship most of all in the following fields: the Eötvös family and their personal connections, the landed estates of the family, Eötvös’s church policy in 1848, the European reception of his Dominant Ideas, the European discourse on liberal Catholicism, the way to the 1867 Compromise, Eötvös’s activity furthering science and arts, his church and educational policy after 1867, and his relation to post-Compromise political life in Hungary.
Concerning perspectives, the new, scholarly edition of József Eötvös’s correspondence will repay one of the biggest debts of source editions of the works of the great 19th-century generation of Hungarian nation-building. Since the correspondence of Lajos Kossuth, István Széchenyi or Ferenc Deák is, at least in reliable and complete editions, unavailable, our edition has an even more considerable source value form the point of view of 19th-century public life in Hungary. Moreover, this new edition and its apport to historical knowledge on Eötvös will contribute significantly to his yet-to-be-written new biography. The main pillar of the existing biographies is the formation of a liberal thinker in the framework of a linear intellectual development including a step-by-step revolt against the conservative father. The scholarship of the last twenty years has proved the untenability of this narrative. Eötvös’s new biography has to be written on the basis of hitherto unknown, marginalized or misinterpreted facts of his life, to be deployed mainly from his correspondence.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

An epoch-making figure of the political and cultural history of 19th-century Hungary, one of the members of the 1848 and 1867 Hungarian government, an important personality of the Hungarian Academy of Sciences, political thinker, educational expert, author of classic novels and other literary works – the oeuvre of Baron József Eötvös belongs to the most valued pieces of the Hungarian national heritage.
It is in the year of the 200. anniversary of his birth that a working group has been organized from leading members of the mid-generation of Eötvös-scholars to provide a new, scholarly edition of his correspondence, an unrivalled source into its period.
Reliable knowledge of his private and official correspondence provides a solide basis for the better understanding of his life and personality as well as for a historically contextualized, reliable interpretation of his literary and political writings. By enhancing the number of his known letters from 350 to above a thousand, our edition will at least triple his available correspondence and provides it with a new, scholarly annotation that sheds light on and clarifies biographical interconnections and historical problems.
The three-volumes edition, giving account of József Eötvös’s wide scope of interest as well as of the national and international impact of his works, will make available these outstanding pieces of Hungarian culture to the members – scholars and teachers – of the scholarly community of the social sciences and the humanities.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az "Eötvös József levelezésének kiadása" projekt keretében 2015 és 2019 között összegyűjtöttük haza és külföldi köz- és magángyűjteményekből Eötvös József levelezésének mintegy 5000 darabját. Ezzel az anyaggyűjtés legnagyobb része lezárult. A négy korszak köteteiből (1848-ig, 1848-as hivatali levelezés, 1849-1867 és 1867-1871) a munkatervnek megfelelően az első két kötet összeállítása, átírása és textológiai munkálatai befejeződtek. A kötetek kéziratát a beszámolóhoz papír alapon csatoljuk. A harmadik és negyedik kötet esetében az átírások és az alapszövegek kialakítása a terveknek megfelelően haladt előre. A munkálatok az "Eötvös József levelezésének kiadása II." NKFIH-projekt (K 131564), vezető kutató Dr. Cieger András, kutatási projekt keretében folytatódnak.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the research project "The edition of József Eötvös's correspondence", approximately 5.000 pieces of József Eötvös's correspondence had been assembled between 2015 and 2019 from public and private collections in Hungary and from abroad. The major part of the basic archives and library research came thus to an end. In accordance with the implementation plan, from the four volumes (until 1848, official correspondence in 1848, 1849-1867, and 1867-1871) the works concerning the assembling, transcription, and textological edition of the first two volumes has been finished. The printouts are attached to the final report. As to the thrid and fourth volumes, we advanced with the transcription and the editing works of the texts as planned. The works continue as a follow-up project "The edition of JÓzsef Eötvös's correspondence II" (K 131564), with Dr András Cieger for its principal investigator.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112137
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gángó Gábor: Towards the 1868/69 Jewish congress in Hungary: Minister Eötvös’s project of confessional autonomy and the Emancipation Act in 1867, Jewish Culture and History, 2020
Gángó Gábor: József Eötvös, Karl Acham unter Mitarbeit von Georg Witrisal (Hg.), Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich., 2020
Gángó Gábor: István Széchenyi, Karl Acham unter Mitarbeit von Georg Witrisal (Hg.), Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich., 2020
Cieger András: Kulturális sokszínűség és az "oszthatatlan egységes magyar nemzet" dilemmája a magyar törvényhozásban 1868 után, Kovács, Kálmán Árpád (szerk.) Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. Budapest, Magyarország : Országház Könyvkiadó, (2019) pp. 91-104. , 14 p., 2019
Cieger András: Eötvös Loránd, a miniszter, Magyar Tudomány 180 (2019/9.), 1317–1325., 2019
Deák Ágnes: Cieger András: 1867 szimbolikus világa. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2018, Budapesti Könyvszemle 31 (2019/1-2.), 93-94., 2019
Deák Ágnes: Fegyverek helyett tollal, Századok 153 (2019/3.), 503-520., 2019
Deák Ágnes: Konzervatív kiegyezési kísérlet 1863 tavaszán, Századok 153 (2019/5.), 1233-1268., 2019
Deák Ágnes: Pártfogói barátság védszárnyai: Vachott Sándorné és Eötvös József, Irodalomismeret 2019/1, 77-92., 2019
Hermann Róbert: A forradalom és szabadságharc centenáriuma a magyar történetírásban, Századok 153 (2019/3.), 477-501., 2019
Völgyesi Orsolya: Az eperjesi kollégiumtól az elmegyógyintézetig: Vachott Sándor irodalmi kapcsolatrendszerének rétegei, Irodalomismeret 2019/1., 15-28., 2019
Cieger András: 1867 szimbolikus világa: Tanulmányok a kiegyezés koráról, Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet (2018) , 211 p, 2018
Deák Ágnes: Vizsgálat egy megyei királyi biztos ellen hivatali visszaélés ügyében, 1863, SZÁZADOK 152 : 1 pp. 171-214. , 44 p. (2018), 2018
Deák Ágnes: Vachott Sándor elfogatásának körülményei és dokumentumai, 1852, IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 28 : 2 pp. 40-49. , 10 p. (2016), 2016

 

Projekt eseményei

 
2017-02-08 14:52:52
Résztvevők változása
2016-01-21 15:28:46
Résztvevők változása
2015-03-05 11:02:39
Résztvevők változása
vissza »