Ferenc Erkel and His Workshop  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112504
Type K
Principal investigator Szacsvai, Katalin
Title in Hungarian Erkel Ferenc és műhelye
Title in English Ferenc Erkel and His Workshop
Keywords in Hungarian 19. századi zenetörténet; Nemzeti Színház; repertoár 1837-1884; magyar nemzeti opera; Erkel Ferenc; Erkel Ferenc kompozíciós módszere; Erkel műhelye; zenekritika
Keywords in English Music History 19th Century, Hungarian National Theatre; Repertoire 1837–1884; Hungarian National Opera; Ferenc Erkel; Compositional Method of Ferenc Erkel; Erkel Workshop, Music Criticism
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Opera studies
History (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: History of performance
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Musicology (Research Centre for the Humanities)
Participants Halász, Péter
Mikusi, Balázs
Sirató, Ildikó
Tallián, Tibor
Starting date 2014-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 23.038
FTE (full time equivalent) 5.57
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Erkel Ferenc operáinak kritikai közreadása és Magyarország 19. századi zeneéletének kutatása régi adósságunk. Az Erkel Ferenc Operák összkiadás e két célt szolgálta. Ezt a munkát kívánjuk folytatni. I.) Pesti Magyar/Nemzeti Színház (NSZ) zenei repertoárjának kutatása. I.1.) Az alapoktól indulunk. Egy komplex műsor–forrás–sajtó-adatbázisba beépítve feldolgozzuk a NSZ 1837–1884 közötti színlapjait, számba vesszük az előadások játszópéldányait, valamint – kizárólag a zenés színpadra koncentrálva – a periódus színházi sajtóját. I.2.) Foglalkozunk e repertoár európai mintáival és helyi adaptációival. Ezzel a kulturális transzfer megértéshez is közelebb kerülünk. I.3.) Az adaptációk zenei elemzésével az Erkel körül működő kismesterek és kopisták működésébe is belelátunk. II.) Erkel Ferenc Operák. II.1.) Az összkiadás új alsorozatának elindításaként kiadásra előkészítjük az Erzsébet és a Bánk bán kompozíciós folyamatát elemző és forrásait (kompozíciós dokumentumok, szerzői partitúra) kommentált fakszimilében közreadó köteteket. II.2.) Az Erzsébet-kötethez az Erkel által komponált, mindeddig csak kéziratban hozzáférhető 2. felvonás kritikai közreadása is elkészül. III.) A Magyarország zenetörténete sorozat 19. százados kötetének 1983-ban elakadt munkálatait egy 19. százados (részben kétnyelvű) gyűjtőhonlap keretében indítjuk újra, amely a korábbi és a jelen pályázat keretében végzett kutatásokat egyaránt befogadja és hozzáférhetővé teszi. Mindezt egy olyan átfogó kutatási stratégia kidolgozásának és kutatóbázis kialakításának céljából, amely megfelelő keretet biztosít a 19. századi Magyarország zeneéletének komplex feltárásához.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A teljes körű forrásfeltárás és az esettanulmány egyszerre van jelen projektünkben. Bármekkora is a megfigyelés léptéke (repertoár, kompozíciós műhely, egyetlen mű), a priori osztályozások helyett az egyéni vagy kollektív gyakorlatokat/megoldásokat próbáljuk felmutatni. I.) NSZ repertoárja. I.1) A tervezett NSZ adatbázis a forrásadatokat (esetenként kivonatokat, fakszimiléket) egymással összefüggésben, az előadásokhoz hozzárendelve tartalmazná. Az OSzK mellett, mely e források fő lelőhelye, a szétszóródott NSZ példányokat is felkutatnánk, részben digitalizálnánk, ezzel virtuálisan egyesítve az anyagot. I.2.) Esettanulmányokon keresztül európai összehasonlításban elemezzük egyes művek helyi átdolgozásait, és a kulturális transzfer e példáit ütköztetjük az operatörténet-írás jellegzetesen makrotörténeti pozícióból megfogalmazott megállapításaival. I.3.) A NSZ zenei műhelyének feltárásán keresztül újraértékelhetünk szerzőket. A tervezett kopista írásminta-katalógus az Erkel szerzői partitúráiban feltűnő ismeretlen bejegyzők azonosításával kecsegtet. II.) Erkel Ferenc Operák. II.1.) A közös komponálás módszerének vizsgálatát a Bánk bánnal folytatjuk. Az újabban előkerült ca300 oldalnyi primer forrásanyag elemzése nyomán részleteiben sokat fog változni eddigi elképzelésünk. II.2.) A tervezett két kötet egy új – európai összkiadásoknál épp induló – műfajt is megpróbál bevezetni: a digitális kommentált forráskiadást. III.) A Magyarország zenetörténete 19. sz. kötetéhez Legány Dezső vezetésével jelentős kutatások folytak. Meg kell találnunk a módját a több ezer katalóguscédulán és kéziratoldalon található anyag felhasználásának, és erről a pontról elindítanunk a kötet tervezését.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályán 1998 óta készülő Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás a legszűkebb szakmai és a legszélesebb társadalmi nyilvánosság számára egyaránt fontos, új eredményekkel szolgált, haszna egyszerre gyakorlati és tudományos. Erkel operáit kéziratos szólamkottákból és partitúrákból, a legkülönbözőbb átdolgozásokban játszották, és részben játsszák ma is az operaházak. Ezen a helyzeten rövid távon az Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás sem változtatott, de elindult egy folyamat, és ma már egyre több olyan produkció születik, amely a 2002–2009 között publikált három opera, a Bátori Mária (2002), a Hunyadi László (2006) és a Bánk bán (2009) közreadott partitúráját használja. A kritikai közreadás előkészítésével összefüggésben, illetve az ezzel párhuzamosan végzett forráskutatások nyomán lényegesen gyarapodtak az egyes művekkel, illetve Erkel kompozíciós módszerével, és általában a Nemzeti Színház operaműhelyével kapcsolatos ismereteink is. Ezen a kettős nyomvonalon halad a jelen pályázat, amely az Erkel-összkiadás két új kötetének előkészítése mellett – a színház- és zenetörténet által elejtett szálat felvéve – a Nemzeti Színház 1837–1884-es műsorának, forrásainak és az előadások sajtóanyagának feldolgozását és hozzáférhetővé tételét is felvállalja. Az ekképpen létrejövő adatbázisoknak is helyet ad a 19. század zenetörténetének tervezett honlapja, amellyel – három évtizedes szünet után – a Zenetudományi Intézet egyik alapfeladataként vállalt Magyarország Zenetörténete sorozat 19. százados kötetének munkálatait indítjuk újra.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az MTA BTK Zenetudományi Intézete 1998-ban elindította az Intézet igazgatójának, Tallián Tibor vezetésével Erkel Ferenc operáinak összkiadását. Miután az Erkel-operák kiadására irányuló kísérletek (1951, 1961–1966) rendre elakadtak, a művek a közelmúltig kéziratos játszópéldányokból és a legkülönbözőbb variánsokban szólaltak meg. Az összkiadásban megjelent három opera – Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán – után jelen projekt a kritikai közreadás mellett (Erzsébet 2. felvonás) a kompozíciós műhely kutatásában próbál továbblépni. A Hunyadi László kivételével, Erkelnek minden operája komponálásánál volt valamilyen kisegítője. A korábbi műveknél nemzeti színházi kollégák, a későbbieknél Erkel fiai és még azonosítatlan személyek működtek közre. Jelen pályázat vezetője az Erzsébettel bezárólag elemezte Erkel színpadi műveiben a közös munka jelenlétét. A kutatás következő lépése a Bánk bán kompozíciós folyamatának feltárása, ill. az Erzsébet és a Bánk bán kommentált fakszimile-köteteinek előkészítése. 2.) A kompozíciós műhelyt a másik oldalról is megvizsgáljuk. Megpróbáljuk felmérni a milieut, ami Erkelt körül vette, és ahonnan segítői kikerültek. Foglalkozunk a NSZ méltatlanul alulértékelt kismestereinek és (közreadó) kopistáinak tevékenységével, a beszerzések módjával, a NSZ, ill. Erkel nemzetközi tájékozódási pontjainak feltérképezésével. 3.) Projektünk célja egy régóta elakadt intézeti alapfeladatunk újrafelvétele is. A Magyarország zenetörténete sorozat 19. századi munkálatai 30 éve várnak folytatásra. Az Erkel-összkiadás kimondatlanul ezt is szolgálta. Régi és új kutatásainkat egy 19. százados (részben kétnyelvű) honlapon tesszük hozzáférhetővé.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Work on the critical edition of Erkel’s operas and research into the musical life of Hungary in the 19th century pay off an old debt. The critical edition Ferenc Erkel Operas met this double aim. This work will be continued: I.) by researching the musical repertoire of the Hungarian Theatre of National Theatre (NTH). I.1.) We will deal with the playbills of the NTH in 1837–1884 integrating them into a complex program–source–press database, take stock of the playing scores of the all performances and the press reports of the period concentrating on the musical stage. I.2.) We will treat the European models and local adaptations of this repertoire and so get closer to understanding the cultural transfer. I.3.) The musical analysis of the adaptations gives an insight into the activity of minor masters and copyists working in Erkel’s environment. II.) Ferenc Erkel Operas. II.1.) Starting a new sub-series of the complete edition we will prepare the commented facsimile volumes including the analysis of the composition process of Erzsébet, Bánk bán and their sources (composition documents, composer’s score). II.2.) Preparing the critical edition of the 2nd act of Erzsébet composed by Erkel and available in manuscript so far. III.) Restarting the 19th-century volume of the Music History of Hungary interrupted in 1983 and creating a collective 19th-century homepage which will comprise researches performed for the earlier and the present proposal. All this will be done for the sake of establishing a comprehensive research strategy and research basis that provides adequate frame for the complex treatment of the musical life in Hungary in the 19th century.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The project combines the comprehensive treatment of sources and case study. Whatever the scope of study (repertoire, composition workshop, single work), we try to show up individual or collective solutions instead of a priori classifications. I.) Repertoire of the NTH. I.1). The planned NTH database will contain source data (occasionally excerpts, facsimiles) in interrelationship, linked to the performances. Search for the scattered NTH copies will go on not only in the OSzK, the chief storehouse of these sources; the material will be virtually united by partial digitization. I.2.) The local arrangements of the works will be analyzed through case studies in European comparison; these examples of cultural transfer will be collated with the findings of opera history drafted typically from macro-historical position. I.3.) By revealing the music workshop of the NTH the composers can be reevaluated. The planned catalogue of copyists’writing specimen promises the identification of unknown notators appearing in Erkel’s autograph scores. II.) Ferenc Erkel Operas. II.1.) I will continue the investigation of the method of joint composition with Bánk bán. Based on the analysis of the recently emerged c300 pages of primary source material our ideas will greatly change. II.2.) The planned two volumes also introduce a new genre: the commented digital sources edition, which is a novelty of European complete editions. III.)Headed by Dezső Legány significant research was done for the 19th-volume of the Music History of Hungary. We must find out how the material preserved on several thousand catalogue cards and manuscript pages can be used; the planning of the volume must start from there.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The critical edition of Ferenc Erkel Operas carried on since 1998 at the Department of Hungarian Music History of the Institute for Musicology of RCH HAS has yielded new results which are equally important for narrow professional circles and the widest public. The benefits are both practical and scholarly. Opera houses have long played Erkel’s operas from manuscript parts and scores and in the most varied arrangements. As a result of the complete critical edition of Ferenc Erkel Operas this situation has not changed in the short run but a process has started when more and more productions make of use the score of the three operas published between 2002 and 2009: Bátori Mária (2002), Hunyadi László (2006) and Bánk bán (2009). Studies of sources performed for the critical edition and simultaneously with it have increased our knowledge of the individual works, Erkel’s composition method and of the opera workshop at the National Theatre in general. The present proposal progresses on this double track when it undertakes not only to prepare the first two volumes of the new subserie of Erkel complete edition – resuming the thread dropped by theatre and music history – but also to treat and make available the program, sources and press reports of the performances at the National Theatre from 1837 to 1884. The planned homepage of the music history of the 19th century will give room to the thus established databases as well. With it the work on the 19th-volume of the Music History of Hungary, which the Institute for Musicology was given as its basic task, will restart after three decades again.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The Institute for Musicology of RCH HAS started the critical edition of Ferenc Erkel’s operas in 1998 led by the then-director Tibor Tallián. As attempts at publishing Erkel’s operas (1951, 1961–1966) failed repeatedly, the works have been performed from manuscript playing scores and in the most different variants. After the three operas published in the complete edition – Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán – the present project tries to progress with the critical edition (Erzsébet, second act) and research into the composition workshop. Erkel had some kind of assistant in the composition of all his operas, except Hunyadi László. His helpers were in the case of the earlier operas his colleagues at the NTH; in the later operas Erkel’s sons and some still unidentified persons collaborated. The leader of the present proposal analyzed the existence of common work in Erkel’s stage works, inclusive Erzsébet. The next step of research will be to explore the composition process of Bánk bán and to prepare the commented facsimile volumes of Erzsébet and Bánk bán. 2.) The composition workshop will be examined from another aspect as well. We try to assess Erkel’s environment where his helpers came from. We will deal with the activity of the undeservedly underestimated minor masters and editors-copyists of the NTH, the type of the acquisitions and with surveying the international orientation points of the NTH and Erkel, respectively. 3.) The volume treating the 19th century in the series Music History of Hungary has been waited for completion for 30 years. The Erkel complete edition has tacitly served this aim. The results will be made available on a (partly bilingual) homepage.

 

Final report

 
Results in Hungarian
(1) elkészült a Nemzeti Színház 1837–1884 közötti előadásainak adatbázisa (16452 színlap, ca. 660.000 forrásadat); kutattuk az intézmény előadói gyakorlatát és műsorpolitikáját, a korai zenés színjátszás (Buda, Kolozsvár, Arad, Pozsony, Kassa) forrásanyagát (2) az Erkel Ferenc Operák kritikai kiadás részeként elkészült az Erzsébet Erkel által írt II. felvonásának kritikai közreadása, melyből a Magyar Állami Operaház cd-felvételt készített, továbbá sor került a Bánk bán kompozíciós forrásainak elemzésére és kiadásra előkészítésére. (3) sajtókutatást végeztünk és digitalizáltuk a Magyar Zenetörténeti Osztály sajtókutatásait (Magyar Zenetörténeti Adattár ca.21.000 támlap digitalizálás, 20.696.010 karakter). E munkák során összesen ca.98.000 képfájl készült magyarországi, románia, szlovákiai és bécsi kotta- és levéltárakban, könyvtárakban. Magyar és idegen nyelvű publikációink: 28 könyvfejezet, 20 tudományos folyóiratcikk, 2 poster-prezentáció és egy poster-kiállítás, további 33 konferencia-előadás. A pályázattal összefüggésben jelent meg négy könyv, és a pályázatban résztvevő zenetudós hallgatók három MA és egy BA szakdolgozata, folyamatban van három disszertáció. Projektzáró kiállítást és országos zenetörténeti vetélkedőt rendeztünk, melyhez iskolai segédanyagot készítettünk, foglalkozásokat tartottunk (4), ismeretterjesztő írásokat közöltünk (18), ill. előadás tartottunk (16), hangversenyt szerveztünk (2), szakmai lektori feladatokat láttunk el (5).
Results in English
(1) a database of National Theater performances (1837-1884) was completed (16,452 playbills, ca. 660,000 source data); we made researches on the theater’s performance practice and program policy, and the sources of the early musical theater (Buda, Cluj-Napoca, Arad, Bratislava, Košice). (2) the critical edition of Erzsébet’s 2nd act by Erkel was completed (Ferenc Erkel Operas), from which the Hungarian State Opera House produced a CD-recording. The preparation and analysis of Bánk bán’s compositional sources for publication were carried out. (3) we made new press researches and digitized the material of the Hungarian Music History Department’s former press research (Hungarian Music History Archive ca. 21,000 summary plate; 20,696,010 characters). A total number of ca. 98,000 image files were created in the archives and libraries of Hungary, Romania, Slovakia and Vienna. Hungarian and foreign language publications: 28 book chapters, 20 scientific journal articles, 2 poster presentations and 1 poster exhibition, 33 other conference presentations. 4 books have been published in connection with our application, 3 MA and 1 BA theses have been completed and 3 PhD dissertations are in progress. We organized a project closing exhibition and a national music history quiz, for which we prepared teaching materials, held workshops (4), published educational articles (18), gave lectures (16), organized concerts (2), and worked as professional lecturers (5).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112504
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kim Katalin (szerk.), szerk. munkatársai: Békéssy Lili, Murvai Bőke Gabriella, Tóth Emese, Vizinger Zsolt.: Adattár. Magyar nyelvű színjátszás regionális adatbázisa. A Pesti Magyar–Nemzeti Színház (NSZ) műsora és zenei repertoárja (1837–1884), BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténet Osztály, Magyar Zenetörténet Online honlap, 2019
Kim Katalin (kurátor, szerk.,), munkatársak: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Murvai-Bőke Gabriella, Németh István Csaba, Tóth Emese, Vizinger Zsolt: Hymnusz-emléknap, Áder János köztársasági elnök úr fővédnökségével 2019. június 12. A Játékos Magyar Zenetörténet vetélkedő döntője és az Erkel-műhely kiállítás megnyitója., BTK Zenetudomány Intézet, Magyar Zenetörténeti Osztály szervezésében Erkel-műhely kiállításmegnyitó és Játékos Magyar Zenetörténet országos vetélkedő döntője, 2019
KIM KATALIN (kurátor). Munkatársak: BÉKÉSSY LILI, ELEK MARTIN, GUSZTIN RUDOLF, HORVÁTH PÁL, MURVAI-BŐKE GABRIELLA, NÉMETH ISTVÁN CSABA. RISKÓ KATA, TÓTH EMESE, VIZINGER ZSOLT. Zenetörténeti Múzeum részéről: BARANYI ANNA, BORZ ZSÓFIA. Vágó: KUKÁR MANÓ. Látványterv: KIM ATTILA. Grafikai tervezés: VIZINGER ZSOLT. Kivitelezés: Print Wizard kft.: Erkel-műhely. Kiállítás a Hymnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából. 2019. június 12. – 2020. november 15.0., BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum, a Magyar Zenetörténeti Osztályának kiállítása,, 2019
Kim Katalin (szerk.), tartalom: Magyar Zenetörténeti Osztály munkatársai, digitalizálás: Horváth Pál, adatbázis tervezés, OCR, design: Vizinger Zsolt: Magyar Zenetörténeti Adattár, Zenei sajtógyűjtés, Cédulakatalógus. Adatbázis, BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztály, Magyar Zenetörténet Online honlap, 2019
Kim Katalin (közreadó), Horváth Pál ( korrektor): Erkel Ferenc: Erzsébet. II. felvonás. Kritikai közreadás. Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás függelékes sorozata. Kiadásra előkészítve., Közreadja a BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár. Kiadja Rózsavölgyi Kiadó, Budapest. (kiadásra előkészítve), 2019
Kim Katalin (szerk.), tartalom: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Kim Katalin, Loch Gergely, Németh István Csaba, Szvoren Edina, Vizinger Zsolt: Zenei sajtógyűjtés. Sajtóadatbázis. 19. és kora 20. századi folyóiratok zenei adataival., BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztály Magyar Zenetörténeti Adattár Magyar Zenetörténet Online honlap, 2019
Kim Katalin (szerk.); szövegek: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Kim Katalin, Murvai-Bőke Gabriella Tóth Emese, Vizinger Zsolt. Honlaptervezés és készítés: Vizinger Zsolt.: Hymnusz-emléknap. A ZTI Magyar Zenetörténeti Osztály által szervezett kétfordulós országos Játékos Magyar Zenetörténet vetélkedőhöz készült iskolai segédanyag., BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztály jelen pályázat keretében készült Magyar Zenetörténet Online honlapján, 2019
Kim Katalin (közreadó), Horváth Pál ( korrektor), Kocsár Balázs (karmester): Erkel Ferenc: Erzsébet. II. felvonás. Kritikai közreadás. Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás függelékes sorozata. Közreadja a BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár. Kiadja Rózsavölgyi Kiadó, Budapest. (kiadásra előkészítve). A kritikai közreadás partitúrája és szólamanyaga, alapján az opera bemutatója és CD-felvétele: Magyar Állami Operaház, 2019. november 18., 2019
Mikusi Balázs: Volkmann Róbert, Magyar Zeneszerzők 41, szerk. Berlász Melinda, Budapest, Budapest Music Center, 2020
Békéssy Lili: A Nemzeti Színház ünnepei. Az intézmény és a Habsburg-dinasztia. Konferencia előadás tanulmány változata, in Barna Gábor – Taupert Dóra (szerk.): Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek (Szeged, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport), 187-208, 2018
Békéssy Lili: Katonazenekarok Pest-Budán az 1850-es években. Konferencia előadás tanulmány változata in, Magyar Zene 56/3 (2018), 265–280, 2018
Kim Katalin: Pange lingua. Erkel Hymnuszának keletkezéstörténetéhez. MZZT Tallián Tibor tiszteletére rendezett konferencián elhangzott előadás tanulmány változata in, Kim Katalin (szerk.), a szerkesztő munkatársai: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál:Zenetudományi dolgozatok 2017–2018, Budapest, BTK Zenetudományi Intézet, 115-130, 2019
Békéssy Lili: Celebrating the Habsburgs in the Hungarian National Theatre (1837–1873). Konferencia előadás tanulmány változata. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches”. Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, 2017. február 22–24., Musicologica Austriaca. Konferencia kötet, a folyóirat külön számaként (megjelenés alatt), 2019
Gusztin Rudolf: Choral Movement in Nineteenth-century Hungary: A Mean of Expressing National Identity Through Music. Konferencia előadás tanulmány változata. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches”, Universität für Musik und Darstellende Kuns Wien, 2017. február 22–24. Konferencia kötet in Musicologica Austriaca külön számaként (megjelenés alatt), 2019
Kim Katalin: Demythologizing the Genesis of the Hungarian National Anthem. Konferencia előadás tanulmány változata. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches”, Universität für Musik und Darstellende Kuns Wien, 2017. február 22–24. Konferencia kötet in Musicologica Austriaca (megjelenés alatt), 2019
Békéssy Lili: Az 1857-es magyarországi császárjárás zenei reprezentációja. MZZT Tallián Tibor tiszteletére rendezett konferencián elhangzott előadás tanulmány változata in, Kim Katalin (szerk.). szerkesztő munkatársai: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál: Zenetudományi dolgozatok 2017–2018, Budapest, BTK Zenetudományi Intézet, 189-208, 2019
Kim Katalin: Winning The National Theatre’s Competition. Ferenc Erkel’s Hymnusz and The Bells Of Pressburg. Konferencia előadás tanulmány változata. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN. Kötet CD_változata (Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum,20-29, 2019
Kim Katalin: Winning The National Theatre’s Competition. Ferenc Erkel’s Hymnusz and The Bells Of Pressburg. Konferencia előadás tanulmány változata. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN. Konferencia-kötet. (Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum,20-29, 2019
Kim Katalin: Beethoven Fideliójának előadásai Pest-Budán, Studia Musicologica Beethoven-évfordulóra megjelenő kötete (előkészületben), 2020
Békéssy Lili: Military Bands and Multiculturalism. Béla Kéler and The Case of Pest. Konferencia előadás tanulmány változata CD számára bővebben. V. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN.Kötet CD-változata.Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia –Slovenské národné múzeum –Hudobné múzeum, 393-400, 2019
Békéssy Lili: Military Bands and Multiculturalism. Béla Kéler and The Case of Pest. Konferencia előadás tanulmány változata. V. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN.Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum,312-319, 2019
Horváth Pál: Erkel Ferenc vígoperája: A Sarolta játszópéldányainak tanulságai. MA szakdolgozat, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszak, Témavezető Kim Katalin. Védés: 2016. június, 2016
Varga Veronika: Heinisch József. BA szakdolgozat. Témavezető: Szacsvai Kim Katalin, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszak ( védés 2015. június), 2015
Varga Veronika: Adalékok Doppler Ferenc nemzeti színházi balettjeinek történetéhez. MA szakdolgozat. Témavezető: Tallián Tibor, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszak. (Védés 2018. június), 2018
Elek Martin: Mercadante Il Giuramento című operája a Nemzeti Színházban. Betekintés az intézmény 19. századi előadói gyakorlatába. MA szakdolgozat az opera részben Erkel Ferenc által hangszerelt változatának elemzésével., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszak, 2019. Témavezető: Tallián Tibor., 2019
Elek Martin: Erkel Ferenc első operai hangszerelése, Magyar Zene (LVII. évfolyam), 2019/2, 168-196, 2019
Tallián Tibor: A Wagner-ügy: Magyarázatok magyarázata és minden magyarázat, in: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Megértés és megértetés : A magyarázat a bölcsészettudományokban (Budapest: Gondolat Kiadó, 2017), pp. 96–119., 2017
Békéssy Lili – Gusztin Rudolf – Horváth Pál – Kim Katalin: Zene a kulturális emlékezet szolgálatában. Négy tanulmány a Fodor Pál , BTK főigazgató által vezetett interdiszciplináris kutatóprojekt (Mohács 1526–2026: rekonstrukció és emlékezet) keretében megjelent kötet számára., Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK, 463-506.), 2019
Kim Katalin: Bevezetés. Énekes játék, opera. -- „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete., in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK, 463-476), 2019
Horváth Pál: A nemzeti zene körüli viták és a Nemzeti Színház történelmi operái. „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete, in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK), 476-482., 2019
Gusztin Rudolf: A magyarországi dalármozgalom Mohács-emlékezete. „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete, in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK), 482–488, 2019
Békéssy Lili: Dalok és zongoradarabok. „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete., in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK), 488-504, 2019
Horváth Pál: Énekesjátéktól a magyar operáig. A Béla futása előadásai, forrásai és változatai, Magyar Zene (LVII. évfolyam, 1. szám, 2019. február), 14−30., 2019
Gusztin Rudolf: The Hungarian National Choral Movement in the Light of the National Choral Society Meeting of 1863”. Poszter-prezentáció, Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft, Austrian Music Studies: Gegenstand – Perspektiven – Konzepte, Innsbruck, Haus der Musik, , 2019. december 4–7., 2019
Békéssy Lili: The dimensions of nationalism. A reading of Pest’s musical life in the context of the 1850s’ press. Poszter-prezentáció, Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft, Austrian Music Studies: Gegenstand – Perspektiven – Konzepte, Innsbruck, Haus der Musik, 2019. december 4–7, 2019
Szacsvai Kim Katalin: Erkel egyedül. Az Erzsébet néhány talányos kéziratoldala., Magyar Zene, 2014, 3. szám, 270–315., 2014
Szacsvai Kim Katalin -- Békéssy Lili: Ruzitska György: Béla futása. Ismeretterjesztő előadás, Magyar Állami Operaház, 2017. június 9. Rögzítette: Bartók Rádió., 2017
Kim Katalin: Erkel-műhely. Ismeretterjesztő írás a Zenetörténeti Múzeumban rendezett kiállításunk apropóján., Gramophon. Zenei folyóirat, 2019. szeptember, 6–10. oldal., 2019
Murvai-Bőke Gabriella: Játékos Magyar Zenetörténet – Vetélkedő a Hymnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából”, Parlando, 2019/4, 2019
Kim Katalin: Interjú a pályázat keretében a Magyar Zenetörténeti Osztály munkatársai által rendezett, 2019. június 12-én megnyílt Erkel-műhely kiállítás kapcsán, Muzsikáló reggel 2019. július 9. Bartók Rádió, Szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés a MZO által rendezett Erkel-műhely kiállítás anyagáról és a Hymnuszról, Összhang 2019. aug. 14. (19.00-19.30), ismétlése aug. 15. (09.30-10.00) Bartók Rádió. Szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés 2. része a MZO által rendezett Erkel-műhely kiállítás anyagáról és a Hymnuszról, Összhang 2019. szept. 16. (19.00-19.30) ismétlése szept. 21. (09.30-10.00) Bartók Rádió, szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés 3. része. a MZO által rendezett Erkel-műhely kiállítás anyagáról és a Hymnuszról, Új Zenei Újság 2019. aug. 24. 11.30-12.00 ismétlése aug. 24. 22.30-23.00 Bartók Rádió, szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés Erkel Ferenc halálának 125. évfordulója alkalmából. Első rész. Bartók Rádió., Évfordulók nyomában c. műsor. Szerkesztő riporter Katona Márta. 2018. május 28., 19:00-19:30., 2018
Kim Katalin: Beszélgetés Erkel Ferenc halálának 125. évfordulója alkalmából. Második rész. Bartók Rádió., Évfordulók nyomában c. műsor. Szerkesztő riporter Katona Márta. 2018. június 6., 19:00-19:30. (ismétlés: 2018. augusztus 22.), 2018
Kim Katalin (szerk.), A vetélkedő titkára: Murvai-Bőke Gabriella. A kérdéssorok kidolgozása: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Murvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese. Grafikai munkák: Vizinger Zsolt. A vetélkedő lebonyolítása: Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Murvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese.: Játékos Magyar Zenetörténet. Kétfordulós országos zenetörténeti vetélkedő a 13-16 éves korosztály számára a Hymnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából., BTK Zenetudományi Intézet, 1. online-forduló, 2. döntő: Zenetudományi Intézet Haydn-terem, 2019. június 12, Hymnusz-emléknap keretében., 2019
Gusztin Rudolf-- Murvai-Bőke Gabriella: Játékos Magyar Zenetörténet. A Zenetudományi Intézetben rendezett döntőn az MTVA Iskolapad c. műsorának stábja filmezett és interjút készített az Osztály munkatársaival,, MTVA , Iskolapad , 2019. szeptember., 2019
Kim Katalin (szerk.), Békéssy Lili, Gusztin Rudof, Mrvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese: Hymnusz-vetélkedő. A Játékos Magyar Zenetörténet vetélkedő kérdéssora alapján és a Magyar Zenetörténeti Osztály munkatársai által az Erkel-műhely kiállításban tartott foglalkozáson felkészítve a Magyar Rádió Gyermekkórusának vetélkedője a MTVA együtteseinek nyílt napján., MTVA Bartók Rádió, Élő adásban. 2019. szeptember 29. Műsorvezető-szerkesztő Becze Szilvia., 2019
Kim Katalin, Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál (előadás), Murvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese (diákokkal foglalkozás): Játszd újra! Erkel-műhely kiállítás vezetések és foglalkozások diákok számára a Múzeumok éjszakáján (2019. június 27.) a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében (2019. szeptember 28., október 24., október 26.)., BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, 2019
Kim Katalin (szerk.), munkatársak: Murvai-Bőke Gabriella, Vizinger Zsolt. Beszélgetés vezette: Molnár Szabolcs.: A kottán túl. Koncert és műhelybeszélgetés. Az Erkel-műhely kiállításhoz kapcsolódóan kortárs zeneszerzőkkel pódiumbeszélgetés kompozíciós módszerről és műhelymunkáról., BTK Zenetudományi Intézet Bartók-terem, 2019. szeptember 27 és október 24. (Kiállítás vezetéssel egybekötve.), 2019
Kim Katalin -- Horváth Pál: Beethoven és Magyarország. Zenetörténeti poszter - kiállítás, Művészetek Palotája, 2019. február 2. -- március 4., 2020
Horváth Pál: “Untying the ‘musical Sphinx’. Beethoven’s Symphony No. 9. in Nineteenth-Century Hungary (leadott tanulmány), Studia Musicologica Beethoven-évfordulós kötete. (előkészületben), 2020
Békéssy Lili: Military bands, press and Franz Joseph’s visits to Pest-Buda during the 1850s, Studia Musicologica (előkészületben), 2020
Békéssy Lili: National vs. Multinational? Military Bands as Symbols in 1850s Pest-Buda. Konferencia előadás tanulmány változata leadva in Vera Katalinic - Stanislav Tuksar (szerk.): Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia, 1815–1860,, 14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia, (2019. október 17-20.), 2020
Sirató Ildikó: A szcenikus apa és fia – a két Spannraft Ágoston., In "Ha kiderül az alkony." Tanulmányok Spannraft Marcellina tiszteletére, szerk. Korpics Márta, Kovács István László. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2020
Sirató Ildikó: Liliomfi – a múlt tükre vagy a jelené? Szigligeti vigasz-vígjátékától (1849) Makk Károly filmjén (1954) át a Sztalker Csoport változatáig (2015) és tovább, Emlék–Emlékmű Műemlék. Szerk. Boreczky A.- Bede F. - Szegő I. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó[Bibliotheca Scientiae & rtis 12.], 2020
Sirató Ildikó: Kolozsvár mint színházi főváros, Kötő József-emlékkonferencia (Kolozsvár, 2019. augusztus 16.) emlékkönyve. Sajtó alatt, 2020
Sirató Ildikó: A nemzeti tánc a magyar színháztörténetben. Korszakok, műfajok, stílusirányok. A nemzeti tánc a magyar színháztörténetben. Korszakok, műfajok, stílusirányok. Tánc és kulturális örökség, szerk. Lanczki Anita. Magyar Táncművészeti Egyetem, Tánc és kulturális örökség, szerk. Lanczki Anita. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, sajtó alatt, 2020
Sirató Ildikó: Klasszikus drámaíróink műtöredékeiről. Töredéktől töredékig, tudományos ülésszak, OSZK, Budapest, 2019. november 21-22., Töredéktől töredékig, szerk. Kovács Eszter, Visy Beatrix. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó, 2020 [Bibliotheca Scientiae & Artis 13.], 2020
Mikusi Balázs: Illos József vonósnégyes-gyűjteménye. Konferencia előadás, Tudományos ülésszak Ferenczi Ilona 70. születésnapjának tiszteletére. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2019 június 13., 2019
Mikusi Balázs: „Letészem a lantot.” Mosonyi Mihály első Arany-megzenésítése (1863). Konferencia előadás tanulmány változata (Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2017. nov. 23.), in: "Volt a hazának egy-két énekem": Arany 200. Szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, 2018, 67-77., 2018
Mikusi Balázs: Némi nemesbülést igényelt”: Liszt utolsó Rákóczi-feldolgozásának hátteréről. Konferencia előadás, Interpretáció és előadói gyakorlat. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XV. tudományos konferenciája keretében, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2018. október 1, 2018
Mikusi Balázs: It needed some ennoblement’: Liszt’s Last Rákóczi Arrangement in Context. Konferencia előadás. 2018. július 4., 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music , University of Huddersfield, 2018
Békéssy Lili: Variációk operatémákra a 19. század közepének Pest-Budáján. Konferencia előadás, Interpretáció és előadói gyakorlat. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság éves konferenciája. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2018. október 12–13.), 2018
BékéssyLili: „’Bécsben nem tetszik […] Budapesten tetszeni fog’ Nacionalizmus és zene az 1850-es évek pest-budai sajtójában”. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.október 1), 2019
Kim Katalin (szerk.): „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Horváth Pál: A nemzeti zene szolgálatában. Doppler Ferenc két operája. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Gusztin Rudolf: Önkényuralom és zene: A dalármozgalom és a politika viszonya az 1850–60-as években. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Kim Katalin: „A viszonyok csábító mámora”. Erkel Ferenc Erzsébet operájának recepciótörténetéről. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Horváth Pál: Magyar nyelvű operajátszás a 19. század első felében, Előadás az Apor Vilmos Katolikus Főiskola konferenciáján. (2018. március 1.), 2018
Horváth Pál: A magyar nyelvű operajátszás kezdetei. Konferencia előadás, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debreceni Egyetem TEOKJ. XXII. Tavaszi Szél Konferencia Művészeti és művészettudományi (magyar) alszekció (2019. május 3-5.), 2019
Horváth Pál: Musical Theatre in Hungary in the 19th Century. Franz Doppler’s career (Lemberg, Pest, Wien). Konferencia előadás. Music, Arts and Politics: : Revolutions and Restorations in Europe and Croatia, 1815–1860, 14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia (2019. október 18.), 2019
Gusztin Rudolf: Az országos magyar dalármozgalom kezdete az 1863-as és 1864-es országos dalártalálkozók tükrében. Konferencia előadás, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debreceni Egyetem TEOKJ. XXII. Tavaszi Szél Konferencia Művészeti és művészettudományi (magyar) alszekció (2019. május 3-5.), 2019
Gusztin Rudolf: War of National Identities? Choral Movement in 19th-century Hungary. Konferencia előadás, Pécsi Tudományegyetem. VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (2019. május 24–25.), 2019
Gusztin Rudolf: A dalármozgalom századfordulós forrásainak értékelése. Konferencia előadás, A 20. századi zenetörténeti források hitelessége. Konferencia. MTA BTK Zenetudományi Intézet 20–21. Századi Magyar Zenei Archívuma, ZTI Bartók terem (2019. május 28–29), 2019
Gusztin Rudolf: The beginning of the choral Movement in Nineteenth-Century Hungary. Konferencia előadás. Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia, 1815–1860, 14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia (2019. október 18.), 2019
Kim Katalin: Regional Network of the Musical Theatre Companies. 1837–1861. Konferencia előadás, Music, Arts and Politics: Revol14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia (2019. október 18.), 2019
Kim Katalin: Staging the Nation. Opera and Nationalism in 19th Century Hungary (Leiden–Boston: Brill, 2018). Kereksztal-beszélgetés, Lajosi Krisztina kötetének bemutatása (a szerző, Imre Zoltán, Sirató Ildikó), Országos Széchényi Könyvtá, 2019. február 6., 2019
Kim Katalin: The Opera as a Stage of Political Representation? Hungarian opera performances in 1918–1919. Konferencia előadás, Symposium: The Birth of Contemporary Europe: Word War I, Music and the Arts. International conference, Athen, 9–11 November 2018., 2018
Varga Veronika: Attempts for the introduction of the ballet, as an independent genre, during the beginning of the permanent Hungarian theatrical industry in Pest-Buda (1833–1848).Konferencia előadás. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (2017. február 22–24), 2017
Horváth Pál: Doppler Ferenc, a pesti Nemzeti Színház operaszerzője, (leadott tanulmány in) Kim Katalin (szerk.): Zenetudományi dolgozatok 2019. Budapest, BTK Zenetudományi Intézet (előkészítés alatt), 2020
Mikusi Balázs (eredetivel egybevetette, közr., műjegyzéket revideálta, utószóval ellátta, képeket válogatta): Goldmark Károly: Emlékeim életemből, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár és Gondolat Kiadó kiadása, 2017
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról. In A Magyar Shakespeare Bizottság Jubileumi kötete. Shakespeare Live 400., Budapest, sajtó alatt, 2017
Szacsvai Kim Katalin: Prayers for the King, the Nation, and for the Country – Ferenc Erkel’s Anthems. Megjelenés alatt., Musicologica Austriaca, 2018
Szacsvai Kim Katalin: A Hymnus születése és az Erkel-műhely, Zenetudományi Dolgozatok, 2018
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200, 2017
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: István király. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: Dózsa Görgy. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Horváth Pál: Ruzitska József: Béla futása. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Horváth Pál: Erkel Ferenc: Bátori Mária. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Békéssy Lili: Erkel Ferenc: Bánk bán. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Békéssy Lili: The visit of King Franz Joseph and Queen Elisabeth to Pest-Buda. Celebrating the Habsburgs in the Hungarian National Theatre (1837–1873)., Musicologica Austriaca, 2018
Békéssy Lili: „A nézőhely teljes kivilágítása mellett”: ünnepi előadások a Pesti Magyar/Nemzeti Színházban (1838–1867), Zenetudományi dolgozatok, 2018
Gusztin Rudolf: Choral Movement in Nineteenth-century Hungary: A Mean of Expressing National Identity Through Music, Musicologica Austriaca, 2018
Sirató Ildikó (szerk.): Lakatos Éva, A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948). Szombathely, Savaria University Press, 2011, 519 p.;, Magyar Elektronikus Könyvtár, 2017 http://mek.oszk.hu/16800/16847, 2017
Sirató Ildikó: „Hamlet él!” Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról, A Magyar Shakespeare Bizottság, ELTE, Károli és Pázmány szervezésében konferencia, 2016 április, 2018
Mikusi Balázs: Volkmann Róbert, Magyar Zeneszerzők, 2018
Sirató Ildikó: A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.), A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.) Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 215-226., 2017
Szacsvai Kim Katalin: A Dózsa György himnuszai és az Erkel-műhely. Megjelenés alatt., Zenetudományi Dolgozatok, 2018
Békéssy Lili: The visit of King Franz Joseph and Queen Elisabeth to Pest-Buda. Celebrating the Habsburgs in the Hungarian National Theatre (1837–1873)., Musicologica Austriaca (megjelenés alatt), 2018
Gusztin Rudolf: Choral Movement in Nineteenth-century Hungary: A Mean of Expressing National Identity Through Music, Musicologica Austriaca (Megjelenés alatt), 2018
Mikusi Balázs: „Letészem a lantot.” Mosonyi Mihály első Arany-megzenésítése (1863), "Volt a hazának egy-két énekem": Arany 200. Szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, 67-77., 2018
Mikusi Balázs: ‘It needed some ennoblement’: Liszt’s Last Rákóczi Arrangement in Context., 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music. Huddersfield, 04.06.2018. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: Színház, nemzet, és végre Nemzeti Színház. A vándorszínészettől az ünnepi megnyitóig., Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 1. sz. 2017/2018-as évad, 2017. szeptember-október, 42-47. p. [180 / 15 Nemzeti történet első rész], 2017
Sirató Ildikó: Romantikus Nemzeti. Az alapítástól az 1870-es évekig., Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 2. sz. 2017/2018-as évad, 2017. október-november, 44-49. p. [180 / 15 Nemzeti történet második rész], 2017
Sirató Ildikó: Aranykor. A meiningenizmus a Nemzetiben – az 1860-as évektől a Millenniumig, Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 3. sz. 2017/2018-as évad, 2017. november-december, 34-39. p. [180 / 15 Nemzeti történet harmadik rész], 2017
Sirató Ildikó: Előszó, Piroska Katalin, Piroska István, Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1818-1948. II. köt. 1905-1948, előszó Sirató Ildikó. Arad : Irodalmi Jelen Könyvek, 2017., 2017
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról, Élet és halál Shakespeare életművében. 400 éves jubileum, szerk. Almási Zsolt, Fabiny Pikli Natália. Budapest : Reciti, 2017. 189-202., 2017
Sirató ILdikó: Válságok, vetélytársak, veszteségek. A Nemzeti Színház az új század elején (1894-1922), Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 4. sz. 2017/2018-as évad, 2017. december—2018. január, 36-41. p. [180 / 15 Nemzeti történet negyedik rész], 2018
Sirató Ildikó: Nemzeti színházakról – másként., Szcenárium, VI. évf. 6. sz., 2018. szeptember, sajtó alatt, 2018
Sirató Ildikó: 200 éves az aradi magyar színészet. „Nyelvünk keletünk díszét Aradon mutogatva kifejték / A játszó színben. Nyelv! Magyar! Édes Öröm!” /, Arad a Bánság és Partium határán. Arad színházi múltja és jelene, szerk. Fekete Károly. Kölcsey Egyesület, 2018
Sirató Ildikó: A nemzeti (magas)kultúra és a közönségízlés. Elit és / vagy popularitás, Életünk (Szombathely) =sajtó alatt), 2018
Sirató Ildikó: Arany és kora tragédia- / tragikumelméleteiről. Sugárút,, Szatmári Műhely (Szatmárnémeti) (sajtó alatt), 2018
Sirató Ildikó: A színháztörténeti forráskutatás és a pozitivista színházi filológia apológiája. A mesterek, Bayer, Pukánszkyné és tanítványaik, Pukánszkyné Kádár Jolán (nemzetközi) emlékszimpózium születése 125. évfordulója tiszteletére, OSZK, 2017. október 19. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: Arany és kora tragédia- / tragikumelméleteiről, in OSZK Tudományos konferencia az Arany-bicentenáriumhoz kapcsolódva, 2017. november 23. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: „Értekezés a módszerről.” Néhány színház-szociológiai kérdés vizsgálati módszereinek történeti perspektívái, Színház és néző. Színháztudományi konferencia (DOSZ Filozófia- és Irodalomtudományi Osztályai szervezésében), ELTE, 2018. március 8-9. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: A színházpolitika dramaturgiája. Politika és színház viszonyváltozásai a színháztörténeti folyamatban, in Színházi politika / politikai színház, Pécsi Tudományegyetem BTK, 2018. április 20-21. (konferencia előadás), 2018
Békésy Lili: Katonazenekarok az 1850-es évek császárjárásai idején, Magyar Zene, 2018/3(megjelenés alatt), 2018
Békéssy Lili: A Nemzeti Színház ünnepei. Az intézmény és a Habsburg-dinasztia, Szegedi Tudományegyetem, konferencia kötet (leadva), 2018
Szacsvai Kim Katalin: A Hymnusz keletkezése és korai forrásai. Kopisták, változatok, mítoszok, Magyar Zene 2018/3 (megjelenés alatt), 2018
Horváth Pál: Az énekesjátéktól az operáig. Ruzitska–Heinisch: Béla futása, Magyar Zene 2018/3, 2018
Szacsvai Kim Katalin: A gyulai Erkel Múzeum új Erkel-kézirata. Albumblatt Marczibányi ksasszonynak, Magyar Zene 2018/3, 2018
Sirató Ildikó: Huone näyttämöllä. "Piece bien faite" -tyypin näytelmien näyttämökuva ja sen vaikutus teatteritaiteeseen ja vastaanottamisprosessiin 1850-luvulta alkaen. Konferencia előadás, Tampere, Finnország. 19. század-kutatók hálózata éves konferenciája (2015. január 29-30.), 2015
Sirató Ildikó: Finnugor nyelvű irodalmak?Provokatív gondolatmenet arról, hogy a nemzeti identitás alapja nem egyszerűen a közös nyelvhasználat, hanem a nyelv irodalmi értékű használata. Konferencia előadás, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts, Ed. by Harri Mantila et al. University of Oulu, 2015, 159, 2015
Sirató Ildikó: 19. századi drámairodalmunkról. OSZK digitális tartalomszolgáltatás tervezése, kidolgozása. Konferencia előadás, A magyar kultúra napja, Kiskőrös (2015. január 22.), 2015
Sirató Ildikó: A kommunikáció öröklött térformái a kortárs színjátékokban. Konferencia előadás, Rendezett tér. Színháztudományi konferencia, Pécs (2015. április 17-18.), 2015
Sirató Ildikó: Requiem? A Várszínház históriája, Előadóművészetek technikája. In Színpad (XI. évfolyam 1. szám 2015. március), 37-41, 2015
Sirató Ildikó: Finno-Ugric literature(s)? Provocative and ambitious thoughts on national identification based on not only native language but literary usage of the language. Konferencia előadás, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts (ed. by Harri Mantila et al.). University of Oulu, 2015. 159. p., 2015
Sirató Ildikó: Suomen ja Unkarin teatterisuhteiden ensimmäisistä vaiheista. / Det finsk-ungerska teaterrelationernas första skeden. In Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen, Toim. / Red. Jussi Nuorteva, Pertti Hakala.) Kansallisarkisto / Riiksarkivet, Helsinki / Helsingfors, 2015. 241-248. p., 2015
Sirató Ildikó: A magyar színjátszás története fiataloknak, szerk. Havas Katalin, Budapest, Holnap Kiadó, 2017
Sirató Ildikó: A „különc” gróf Kegyencze a színpadon., In Teleki László emlékezete. Szerk. Debreczeni-Droppán Béla. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 215-226., 2017
Kim Katalin: A Dózsa György himnuszai és az Erkel-műhely (leadott tanulmány in), Kim Katalin (szerk.): Zenetudományi dolgozatok 2019, Budapest, BTK Zenetudományi Intézet (előkészítés alatt), 2020
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200, Magyar Állami Operaház,, 2017
Mikusi Balázs: ‘It needed some ennoblement’: Liszt’s Last Rákóczi Arrangement in Context. Konferencia előadás, 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music. Huddersfield, 04.06., 2018
Sirató Ildikó: Romantikus Nemzeti. Az alapítástól az 1870-es évekig, Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 2. sz. 2017/2018-as évad, 2017. október-november, 44-49. p. [180 / 15 Nemzeti történet második rész], 2017
Sirató Ildikó: Előszó, Piroska Katalin, Piroska István, Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1818-1948. II. köt. 1905-1948, előszó Sirató Ildikó. Arad : Irodalmi Jelen Könyvek., 2017
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról., Élet és halál Shakespeare életművében. 400 éves jubileum, szerk. Almási Zsolt, Fabiny Pikli Natália. Budapest : Reciti, 2017. 189-202., 2017
Sirató Ildikó: 200 éves az aradi magyar színészet. „Nyelvünk keletünk díszét Aradon mutogatva kifejték / A játszó színben. Nyelv! Magyar! Édes Öröm!” /, Arad a Bánság és Partium határán. Arad színházi múltja és jelene, szerk. Fekete Károly. Kölcsey Egyesület, 7-13., 2018
Sirató Ildikó: A nemzeti (magas)kultúra és a közönségízlés. Elit és / vagy popularitás, Életünk (Szombathely) (sajtó alatt) (19th-Century Studies and Visions of the Future. Finnországi 19. század kutatóhálózat konferenciáján tartott előadás, 2018. január), 2018
Sirató Ildikó: Arany és kora tragédia- / tragikumelméleteiről. Sugárút,, Szatmári Műhely (Szatmárnémeti) (sajtó alatt) (OSZK Arany-bicentenáriumhoz kapcsolódó konferencia-előadás tanulmány változata), 2018
Sirató Ildikó: A színháztörténeti forráskutatás és a pozitivista színházi filológia apológiája. A mesterek, Bayer, Pukánszkyné és tanítványaik. Konferencia előadás, Pukánszkyné Kádár Jolán (nemzetközi) emlékszimpózium születése 125. évfordulója tiszteletére, OSZK, 2017. október 19., 2018
Sirató Ildikó: „Értekezés a módszerről.” Néhány színház-szociológiai kérdés vizsgálati módszereinek történeti perspektívái. Konferencia előadás, Színház és néző. Színháztudományi konferencia (DOSZ Filozófia- és Irodalomtudományi Osztályai szervezésében), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018.03.8-9. ), 2018
Sirató Ildikó: A színházpolitika dramaturgiája. Politika és színház viszonyváltozásai a színháztörténeti folyamatban. Konferencia előadás, in Színházi politika / politikai színház, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (2018. április 20-21. ), 2018
Szacsvai Kim Katalin: A gyulai Erkel Múzeum új Erkel-kézirata. Albumblatt Marczibányi kisasszonynak. Kiállítás megnyító szöveg és szakmai véleményezés, Kincsek őrzője – 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum, tárlat a gyulai Almásy-kastélyban (2018. szeptember), 2018
Mikusi Balázs: A magyar Goldmark Károly száműzött gyönyörű dalműve: A Sába királynője fogadtatása Budapesten, Muzsika, 2015. július, 9-17. (első rész), 2015
Mikusi Balázs: A magyar Goldmark Károly száműzött gyönyörű dalműve: A Sába királynője fogadtatása Budapesten, Muzsika, 2015. augusztus, 16-20. (második rész), 2015
Mikusi Balázs: 'Egyik oldalon sem kívánom elkötelezni magamat': Robert Volkmann bicentenáriumára, Muzsika, 2015. szeptember, 19-25., 2015
Tallián Tibor: Oper spielen – Opern schaffen: Entstehungs- und Aufführungsgeschichte der ersten ungarischen Operntragödie, STUDIA MUSICOLOGICA 55/3 (September 2014) pp. 179-236, 2015
Tallián Tibor: Joseph Joachim und (die) Ungarn, In:Keym S;Wünsche S (szerk): Musikgeschichte zwischen Ost und West: von der „musica sacra” bis zur Kunstreligion, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, pp. 626-636, 2015
Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei, Balassi Kiadó, Budapest, 662 p., 2015
Szacsvai Kim Katalin: Die erste ungarische Operntragödie: Ferenc Erkels Bátori Mária. Quellen und Fassungen, STUDIA MUSICOLOGICA 55/3 (September 2014), 237–293, 2015
Sirató Ildikó: Szenvedélyes hős vagy ércszobor? Széchenyi István alakja színpadainkon, https://iti.btk.mta.hu/hu/szorenyi-laszlo-honlapja/koszonto-irasok-a-70-szuletesnapra, 2015
Sirató Ildikó: Huone näyttämöllä. "Piece bien faite" -tyypin näytelmien näyttämökuva ja sen vaikutus teatteritaiteeseen ja vastaanottamisprosessiin 1850-luvulta alkaen, 2015. január 29-30. Tampere, Finnország. 19. század-kutatók hálózata éves konferenciája, 2015
Sirató Ildikó: Finnugor nyelvű irodalmak?Provokatív gondolatmenet arról, hogy a nemzeti identitás alapja nem egyszerűen a közös nyelvhasználat, hanem a nyelv irodalmi értékű használata, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts, Ed. by Harri Mantila et al. University of Oulu, 2015, 159, 2015
Sirató Ildikó: 19. századi drámairodalmunkról. OSZK digitális tartalomszolgáltatás tervezése, kidolgozása, Kiskőrös, 2015. január 22. A magyar kultúra napja, 2015
Sirató Ildikó: A kommunikáció öröklött térformái a kortárs színjátékokban, Rendezett tér. Színháztudományi konferenciaPécs, 2015. április 17-18., 2015
Sirató Ildikó: Requiem? A Várszínház históriája, Színpad 2015. március, 2015
Mikusi Balázs (eredetivel egybevetette, közr., műjegyzéket revideálta, utószóval ellátta, képeket válogatta): Goldmark Károly: Emlékeim életemből, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár és Gondolat Kiadó kiadása (előkészületben), 2015
Sirató Ildikó: Finno-Ugric literature(s)? Provocative and ambitious thoughts on national identification based on not only native language but literary usage of the language, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts (ed. by Harri Mantila et al.). University of Oulu, 2015. 159. p., 2015
Sirató Ildikó: Suomen ja Unkarin teatterisuhteiden ensimmäisistä vaiheista. / Det finsk-ungerska teaterrelationernas första skeden. In Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen, Toim. / Red. Jussi Nuorteva, Pertti Hakala.) Kansallisarkisto / Riiksarkivet, Helsinki / Helsingfors, 2015. 241-248. p., 2015
Sirató Ildikó: A magyar színjátszás története fiataloknak, Holnap Kiadó, 2016. sajtó alatt [654.634 n, 201. szerzői p.], 2016
Sirató Ildikó: A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.), A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.) Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2016. sajtó alatt, 2016
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról. In A Magyar Shakespeare Bizottság Jubileumi kötete. Shakespeare Live 400., Budapest, 2016. sajtó alatt, 2016
Békéssy Lili: „…régi Verdik s uj Lehárok…” Politika, opera és Pest-Buda, Gramofon XXIII/4 (2018 tél), 4-7, 2018
Horváth Pál: Works for the Stage by the Doppler Brothers, Franz & Carl Doppler: The complete flute music, volume 7/10 CD kiadvány kisérőfüzetének szövege, 2017
Gusztin Rudolf: „Hogyan vett részt Erkel Ferenc a dalármozgalomban?”, Fidelio, 2018. október 24., 2018
Horváth Pál: „Elsőbb a haza, mint a művészet” – kemény vitákkal indult a pesti operajátszás története, Múlt-kor történelmi magazin online (2018. október 25.), 2018
Sirató Ildikó: Kazinczy és a színház. Kiállítás megnyitó előadás, televíziós és rádióinterjú, 200 éves a kassai magyar színjátszás. Kiállítás, Kazinczy Napok, Kassa, 2016. november 3., 2016
Békéssy Lili: Wagner: Parsifal. Az opera és nemzeti színházi előadásai. Előadás, Kreatív Zenehallgatások, Erkel Színház, 2018. május 16. Rögzítette a Bartók Rádió, 2018
Békéssy Lili: Verdi: Falstaff. Az opera és nemzeti színházi előadásai. Ismeretterjesztő előadás, Kreatív Zenehallgatások, Erkel Színház, 2019. május 28. Rögzítette a Bartók Rádió., 2019
Sirató Ildikó: Színháztörténeti dokumentumok a félmúltból. A közgyűjteményi gyarapítás és kutatás módjai, céljai és eredményei. Konferencia előadás, in Irodalom, színház, ellenzékiség: Gyűjtés és archiválás a Kádár-korszakban és a rendszerváltozás után. PIM és MTA BTK TTI konferenciája, PIM (2017.december), 2017
Sirató Ildikó (szakmai lektor): Borsa Miklós, Szabó-Jilek Iván, Tűzben született. A korszakteremtő Asphaleia színpad története, Budapest, 2020, sajtó alatt, 2020
Sirató Ildikó: Egy halhatatlan mű óceánja. Az ember tragédiája színpadi története az ősbemutatótól a jelenkorig, Nemzeti Színház magazinja, VI. évf. 8. sz. 2018/2019-es évad, 2019. április-május, 6-15., 2019
Sirató Ildikó (szakmai lektor): Katona József korai drámái. 2. kötet. A Lutza Széke – Aubigny Clementia – A rózsa, s. a. r., jegyz. Demeter Júlia, Nagy Imre. Szerk. Soóky Andrea., Budapest, Balassi Kiadó, 2019
Sirató Ildikó: Sources of Staged ‘Others’ in Budapest – Examples from Opera House to Fun-Fairs., Staged Otherness, c. 1850-1939 East-Central European Responses and Contexts konferencia, Budapest, CEU—MTA, 2019. január 17-18., 2019
Sirató Ildikó: Mekaanikka, hydrauliikka, sähkö [...][Mechanika, hidraulika, elektromosság – a technikai és természettudományos eredmények megjelenése és hatása a színházan és a színjátékban]. Előadás a 19. század kutatóhálózat konferenciáján, Oulu, 2019. január 24-25., Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla [A tudás mozgásban:az információ és szakismeret közlekedése a hosszú 19. században], 2019
Sirató Ildikó: Görgei arcai, kerekasztal-beszélgetés, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2019. május 29., 2019
Sirató Ildikó: The Tragedy of Man in Foreign Languages, and on Foreign Stages, Szcenárium (MITEM English, April 2019), VII. évf. 4. sz. 28-32. p., 2019
Back »