Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: Változó társadalmak és identitások.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
113157
típus NN
Vezető kutató Vida Tivadar
magyar cím Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: Változó társadalmak és identitások.
Angol cím Mobility and Population Transformation in the Carpathian Basin of the 5th to 7th Century A.D.: Changing Societies and Identities.
magyar kulcsszavak mobilitás, stabil izotópok, táplálkozás, társadalom, identitás, hunok, gepidák, langobárdok, avarok
angol kulcsszavak Mobility, Stable Isotops, Diet, Society, Identity, Huns, Gepids, Langobards, Avars
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
Populációbiológia, antropológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
Ortelius tudományág: Fizikai antropológia
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészettudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Boros Józsefné
Hajdu Tamás
Koncz István
László Orsolya
Mende Balázs Gusztáv
Mitcsenkov-Horváth Eszter
Müller Róbert
Ódor János Gábor
PAP Ildikó
Pap Ildikó Katalin
Pásztor Adrien
Rácz Zsófia
Szécsényi-Nagy Anna
Szeniczey Tamás
Wolff Katalin
projekt kezdete 2014-10-01
projekt vége 2019-06-30
aktuális összeg (MFt) 45.178
FTE (kutatóév egyenérték) 21.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A magyar kora középkori régészeti kutatásokban általában az új népek betelepülésével magyarázták a kulturális változásokat és nem szenteltek elég figyelmet a helyi népesség és helyi hagyományok kontinuitására, az akkulturáció és inkulturáció jelenségére, a betelepülők és helyiek együttélésének, közös kultúrateremtésének folyamatára. Kutatási programunkkal régészeti és új természettudományos módszerekkel arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan változott és milyen összetételű volt az 5-7. századi Kárpát-medence népessége, és a régészeti leletek, temetkezési és települési szokások, az életmód változása miként hozható összefüggésbe a népi és kulturális változásokkal, megfoghatók-e a migrációs és akkulturációs folyamatok.
E változások kutatásába a hagyományos embertani módszerek (fizikai antropológia) alkalmazása mellett új szemléletet hoznak a tervezett stabilizotópos és DNA vizsgálatok, amelyek eredményei nélkül ma már nem valósulhat meg modern régészeti interpretáció. Hasonló méretű, komplex, multidiszcipilináris vizsgálatokra a magyarországi kora középkori régészetben eddig még nem került sor. A tervezett kutatások célkitűzése a kulturális és társadalmi változások és a népcsoportok vándorlása közötti összefüggések elemzése, a betelepülők és a helyiek együttélése módjának újra értelmezése, a korabeli életmód és táplálkozási viszonyok jobb megértése. A projekt több kulcsfontosságú temető segítségével modell értékű vizsgálatokat tervez az 5-7. századi időrend meghatározására, a társadalmi változások komplex értelmezésére, a népesség együttélésének és sokirányú kapcsolatrendszerének feltérképezésére.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatások alapvető célja az 5-7. századi Kárpát-medencében a népesség átalakulásának megismerése, a különböző identitásformák feltárása. Az emberi közösségek mozgásának kimutatására ma jól alkalmazhatók a stabilizotópos elemzések. Ennek érdekében a kutatások alapkérdése a bevándorlók és a helyiek arányának és összetételének meghatározása, együttélésük formájának megértése, és kísérlet a bevándorlók származási helyének felkutatására. A népesség (hunok, gepidák, langobardok, avarok) táplálkozását, életmódját elemezzük a táplálkozásukra utaló stabil izotópok segítségével (nitrogén, oxigén). Az egészségi állapot felmérése fizikai antropológiai elemzés bevonásával történik.
A tervezett DNA vizsgálatok az avar kori elit legfelsőbb rétege összetételének és rokonsági kapcsolatainak jobb megértését célozzák. A természettudományos vizsgálatokkal párhuzamosan folyik a leletanyag korszerű régészeti értékelése (a tipokronológia, statisztikai eljárások, stb.). Ehhez kiválasztott tárgyak esetében sor kerül archaeometriai vizsgálatokra is (anyagösszetétel-elemzés, petrográfiai, geokémiai vizsgálatok), amely a tárgyak készítés-technológiája, műhelye, ill. időrendje meghatározását segíti. Az egyes szakterületeken nyert eredmények multidiszciplináris kiértékelésével születhet meg az új történeti interpretáció.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A projekt keretében tervezzük 3423 csontvázas sír embertani maradványainak vizsgálatát (Budakalász, Kölked A and B cemetery, Szekszárd), és együttes értékelését más, egykorú, antropológiailag már feldolgozott temetők anyagával. Mindez és a csontanyagból elemzésre kiválasztandó mintegy 300 stabilizotóp minta vizsgálatának elkészülése fontos alapkutatás. A tervezett vizsgálatok egyedülállóak a hazai kora középkori régészetben (hasonló komplex kutatásokra eddig Magyarországon két kisebb kísérlet történt az egy generáció idején át használt szóládi langobard temető esetében (45 minta), és Keszthelyen szélesebb idősávban, 5-9. sz. között (mindössze 10 db minta). A jelen projektben tervezett nagy mintaszámú elemzéseink (300) a későbbi, hasonló magyarországi vizsgálatok adatbázisának alapját jelenthetik. Ezt figyelembe véve kutatócsoportunk olyan elemzéseket is végez, amelyek a fizikai antropológia hagyományos és legmodernebb geokémiai, molekuláris biológiai adatait figyelembe véve a koraközépkori népcsoportok táplálkozására, egészségére és életmódjára vonatkozó adatokkal szolgálnak.
A program fontos részét képezi régebben és újabban feltárt régészeti leletanyagok új vizsgálati módszerekkel kiegészített komplex feldolgozása (Mözs, Hajdúnánás, Szeleste, Budakalász). Az eredményeket magyar és idegen nyelvű tanulmányokban, továbbá több összefoglaló monográfiában jelentetjük meg. A feldolgozott leletegyüttesek teljes közlését is előkészítjük, ezek publikálására a Monumenta Avarorum Archaeologica és a Monumenta Germanorum Archaeologica sorozatokban kerül sor.
Mivel a Kárpát-medencében élő emberek identitásának képződését ma is meghatározóan befolyásolja az 5-7. századi népi és kulturális folyamatokról alkotott kép, a tervezett projekt közvetlen társadalmi hasznosíthatósága abban valósul meg, hogy elősegíti a mai Magyarország hun, gepida és langobard, valamint avar kori kulturális örökségének jobb megismerését.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Magyarország népességének kulturális identitását ma is befolyásolja a koraközépkori népi és kulturális átalakulásról alkotott kép. Ennek megalkotásában pedig kiemelkedően fontos szerepe van a régészeti kutatásnak, amely a tárgyi hagyaték és a temetkezési, ill. települési szokások megváltozásából vonhat le következtetéseket. Napjainkra a hagyományos régészeti és hasonlóan a hagyományos fizikai antropológiai vizsgálati módszerek elérték értelmezési lehetőségeik határát.
Ezért új természettudományos módszerek segítségével keressük az új vizsgálati szempontokat a hazánkban régészeti és embertani leletanyagon még kevéssé alkalmazott. Több 5-7. századi temetőből – 300 sírból – vett mintán vizsgáljuk az emberi fogzománcban és csontozatban kimutatható stabilizotópok arányát, amely lehetőséget nyújt az egyének származási helyének (stroncium) kimutatására. A különböző népcsoportok (hunok, gepidák, langobardok, avarok) általános egészségi állapotát, életmódját is elemezzük a táplálkozásukra utaló stabil izotópok segítségével (nitrogén, oxigén). A várható eredmények a Magyarország területének 5-7. századi népességi viszonyaira, kulturális kapcsolataira, táplálkozására vonatkoznak. A projekt résztvevői több kutatógenerációhoz tartozó régészek, antropológusok, mikrobiológusok, akik a régi tudás és az új eljárások eredményeinek felhasználásával multidiszciplináris elemzéssel új szintézist hoznak létre.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Hungarian early medieval archaeology usually interpreted cultural changes through the collocation of a new population and did not pay enough attention to the continuity of the local communities and traditions, to the process of coexistence and culture making of the locals and immigrants. In our research project – by archaeological and scientific methods – we would like to answer the questions: How did the population of the Carpathian Basin change over time, and what was its composition during the 5th and 7th centuries? How are the archaeological material, the burial and habitation customs, the difference of lifestyle and nutrition related to the change of culture and population? Is it possible to identify processes of migration and acculturation?
Beside the use of physical anthropology, applying the planned stable-isotope probing and DNA-analysis represents a new approach in the analysis of these changes. Nowadays, a modern archaeological interpretation cannot be performed without the results of these new scientific methods. No such complex, or similarly multidisciplinary research has been carried out yet in the Hungarian early medieval archaeology. The goal of the project is to identify possible relations between the cultural- social change of societies and the migration of populations; to reinterpret the ways of cohabitation between locals and foreigners; to better understand the mode of life and nutrition of that period. With the exemplary analysis of several key cemeteries we would like to create a detailed chronology of the 5th to 7th centuries, interpret the social changes as a complex process, and clarify the diverse relations of the population.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main goal of the research is the cognition of the population changes in the Carpathian Basin during the 5th to 7th centuries and to understand the various types of identities in this period. The basic objective is to determine the composition and the rate of local and immigrant populations, to understand the ways of their coexistence and to define the place of origin of the foreigners. Stable-isotope probing is able to track the movement of human populations. The planned DNA-analysis aims at the better understanding of the composition and relations of the early Avar period elite. Parallel to the scientific analysis we would like to continue the modern, systematic archaeological investigation (typochronology, statistical methods, material composition analysis, petrography and geochemical analysis) of the find material. The results of the two different specialties could lead to a new historical interpretation.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Within the framework of this project we are planning the anthropological analysis of ’3423’ inhumations (Budakalász, Kölked-Feketekapu A and B, Szekszárd-Bogyiszlói út) and their combined evaluation with previously processed cemeteries (about 4500 graves; Csákberény, Kölked-Feketekapu). The results of physical anthropology and their completion with the 300 stable-isotopic samples form an important basis of the research. The planned analysis is unique in the Hungarian early medieval archaeology. Research projects with the same complexity were completed in a much smaller scale: on the one-generation long used, Langobard period cemetery of Szólád (45 samples) and on Keszthely, dated in a very broad timeline between the 5th to 9th centuries (only 10 samples). The large number of samples planned in the current project could be the starting point of a database for similar analyses in Hungary. Considering this, our research team will provide information – based on the results of traditional anthropology and the new methods of molecular biology and geochemistry – about early medieval nutrition, health and ways of life.
Reinterpreting both old and newly excavated cemeteries (Mözs, Hajdúnánás, Szeleste, Budakalász) with modern and complex methods is an important part of the project. The results will be presented in Hungarian as well as in foreign papers, furthermore in synthetic monographs. We would like to prepare the complete publications of the analysed material in which case it is not yet ready; these will be published in the series Monumenta Avarorum Archaeologica and Monumenta Germanorum Archaeologica.
As the identity of the current population of the Carpathian Basin is still strongly influenced by a historical image formed about the cultural and ethnic processes of the 5th and 7th centuries, a direct social benefit of this project is the better understanding of the cultural heritage originating from the Gepidic, Langobard and Avar periods.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Hungarian identity is strongly influenced by the historical image about the Early Medieval ethnic and cultural changes. In the creation of this image archaeology is fundamental, which is able to draw conclusions based on the changes of material culture, burial and habitation customs. Present-day we have reached the maximum potential of the traditional archaeology and anthropology.
The new scientific methods – which have rarely been used yet on archaeological material in Hungary – offer us a new point of view in our research. We would like to analyse the rate of different isotopes (C, Ni, Sr) in human bones and teeth from 300 graves of several different cemeteries dated between the 5th and 7th centuries. Strontium-isotope provides opportunity to locate the place of childhood of a person. We would like to analyze the health status of the different communities and people (Huns, Gepids, Langobards and Avars) with the help of the Nitrogen- and Oxygen-isotope probing. In this way the expected results concern the demographic situation, cultural relations and the way of life in the Carpathian Basin during the 5th to 7th centuries. Participants of the project are archaeologists, anthropologists, microbiologists of different research generations, who could create a new synthesis with the help of old knowledge and the results of new methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében Kárpát-medencei 5-7. századi közösségek bioarchaeologiai kutatása folyt. 26 az avar kori elithez tartozó egyed genetikai analízisére került sor a Duna-Tisza közéről (Kunbábony és köre). A populációgenetikai és filogenetikai analízisek eredményei alapján a vizsgált egyének apai (Y-kromoszóma) és anyai (mtDNS) vonalainak kétharmada belső-ázsiai eredetű, ami mutatja, hogy az avarok inkább családi szerveződésben, és nem katonai alakulatként vándoroltak. Az elit rokonsági alapon szerveződött, s az ázsiai vonalak dominanciája 3-5 generáció után is fennmaradt. A mobilitásra és a táplálkozásra irányuló izotóp vizsgálatokat 557 egyén esetében végeztek (Mözs, Szeleste, Keszthely, Hajdúnánás, Kölked, Budakalász). Az 5. sz.-ban megfigyelhetők a továbbélő antik csoportok, és a betelepülők kulturális dominanciája. A különböző stroncium izotóp értékek befogadó közösségekre utalnak, amelyen belül a népek és hagyományok összeolvadtak. Az 5-6. században nagyobb mértékű a mobilitás a Dunántúlon mint a 7. században. Az O izotóp vizsgálat alátámasztotta a Str által meghatározott migrációt. A nitrogén és szén izotóp jelentős változásokat mutatnak a táplálkozásban az 5-6. században, megnőtt a köles fogyasztása. A 7. században kiegyensúlyozottabb, homogénebb a táplálkozás, de társadalmi csoportok között kimutathatók nagyobb különbségek. A régészeti anyag, a temetkezési szokások, az életmód és az étrend eltérései szoros kapcsolatot mutatnak a népesség és a kultúra változásával.
kutatási eredmények (angolul)
In the project we conducted bioarchaeological research on 5-7th-century communities in the Carpathian Basin. 26 members of the early Avar period elite or their immediate entourage were selected for paleogenomic analysis. The results of the analyses showed that two third of their paternal (Y chromosome) and maternal (mtDNA) lines originate from Inner Asia, thus suggests that the Avars migrated as an endogamous group of families, not only as military retinue. The Avar elite was organized on a kinship basis, the Inner Asian lines remained for 3 to 5 generations. We conducted isotopic analyses (Sr, N, C and O) in 557 cases (Mözs, Szeleste, Keszthely, Hajdúnánás, Kölked, Budakalász). In the 5th century isotope results suggest the cohabitation of local, late antique and newly- arriving population groups, comunities attest to deliberate cultural amalgamation, whereas burials of largely different (Sr, O) isotope ratios underline a recipient habitus. In Transdanubia the results suggest larger, group-scale migration during the 5-6th centuries, while for the 7th century mobility on the individual level is characteristic. N and C isotope results suggest significant changes in nutrition during this period. The 5th century sees an increase in millet consumption, that gradually declines in the 6-7th centuries. Differences between certain social groups (age, gender, rank) are visible throughout the analyzed period. Strong correlation between archaeological and isotopic data is visible.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113157
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Wolff, Katalin: Physical Anthropological Examination of the Individual of Grave no. 740 from the Avar Period Cemetery at Budakalász, T. Vida: Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn). Institut für Archäologie, Budapest, 2017, 263-266., 2017
Rácz Zsófia - Szeniczey Tamás: Children of the Avars. Children graves of the 6th-8th century cemeteries of Kölked (South-West Hungary), Gligor, M., Kogalniceanu R., Soficaru A. (szerk.) Homines, Funera, Astra": Death and Children from Prehistory to the Middle Ages. Alba Iulia 2017, 45., 2017
Szeniczey T., Marcsik A., Molnár E., Buczkó K., Tokai R., Zádori P., Hajdu T.: Metastatic Bone Cancer Case from the 7th c. AD, Hungary – a Multidisciplinary Approach., Sitdikov, G. (ed.) VII Алексеевские чтения, памяти академиков В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. Kazany 2017, 72., 2017
Marcsik A., Szeniczey T., Bernert Z., Zádori P., Buczkó K., Dallos Z., Dódony I., Molnár E., Takács-Vellai K., Hajdu T.: Multidisciplinary Paleooncological Research on Ancient Populations in Hungary., Sitdikov, G. (ed.) VII Алексеевские чтения, памяти академиков В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. Kazany 2017, 68., 2017
Wolff, Katalin: Physical Anthropological Examination of the Individual of Grave no. 740 from the Avar Period Cemetery at Budakalász, T. Vida: Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn). Institut für Archäologie, Budapest, 2017, 263-266., 2017
Vida Tivadar: Being Avar! A Case Study for Changes in the Social Display of Identity in the Early Avar Period, Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim. Eds. J. Drauschke/K. Kühtreiber/E. Kieslinger/Th. Kühtreiber/G. Scharrer/T. Vida, 2018
Vida Tivadar: To the Inner Asian roots of the Avars, G. Bilavschi,D. Aparaschivei (eds.), Studia mediaevalia Europaea et orientalia: miscellanea in honorem professoris emeriti Victor Spinei oblata. Bucureşti, 2018
Tivadar Vida: „They asked to Be Settled in Pannonia…” A Study on Integration and Acculturation – The Case of the Avars. In: Ádám Bollók, Gergely Csiky, Tivadar Vida (szerk.) Zwischen B, Between Byzantium and the Steppe: Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday, 2016
Vida Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Archeologia Barbarica, 3. (Mantova) 125-138., 2019
Vida Tivadar, Corina Knipper: Mobility and population transformation in the Carpathian Basin between the 5th and the 7th century., Archeologia Barbarica, 3. (Mantova) 120-124., 2019
Knipper, Corina – Koncz, Isvtván – Ódor, János Gábor – Mende, Balázs, Gusztáv – Rácz, Zsófia – Kraus, Sandra – van Gyseghem, Robin – Friedrich, Ronny – Vida, Tivadar: Coalescing traditions—Coalescing people: Community formation in Pannonia after the decline of the Roman Empire., PLoS ONE 15(4): e0231760., 2020
Csáky, Veronika – Gerber, Dániel – Koncz, István – Csiky, Gergely – Mende, Balázs G. – Szeifert, Bea – Egyed, Balázs – Pamjav, Horolma – Marcsik, Antónia – Molnár, Erika – Pálfi, György – Gulyás, András – Kovacsóczy, Bernadett – M. Lezsák, Gabriella – Lőrinczy, Gábor – Szécsényi-Nagy, Anna – Vida, Tivadar: Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin, Scientific Reports 10 : 1 Paper: 948 , 14 p., 2020
Csáky, Veronika – Gerber, Dániel – Koncz, István – Csiky, Gergely – Mende, Balázs G. – Szeifert, Bea – Egyed, Balázs – Marcsik, Antónia – Molnár, Erika – Pálfi, György – Gulyás, András – Kovacsóczy, Bernadett – M. Lezsák, Gabriella – Lőrinczy, Gábor – Szécsényi-Nagy, Anna – Vida, Tivadar: Inner Asian maternal genetic origin of the Avar period nomadic elite in the 7th century AD Carpathian Basin., BioRxiv, 2018
Koncz István: Action and interaction between the Gepids and the Langobards in the sixth century., Vida, Tivadar – Quast, Dieter – Rácz, Zsófia – Koncz, István (Hrsg.): Kollaps – Neuordnung – Kontinuität. Gepiden nach dem Untergang des Hunnenreiches. p. 409-430., 2019
Koncz István: About brooches and networks: Some remarks on the female dress in the 6th-century Pannonia., Rácz, Zsófia – Koncz, István – Gulyás, Bence (eds.): "Hadak útján" - 26th Conference of Young Scholars on the Migration Period. Dissertationes Archaeologicae p. 163-175., 2018
Vida, Tivadar: They asked to be settled in Pannonia...": A study on the integration and acculturation - the case of the avars, Ádám, Bollók; Gergely, Csiky; Tivadar, Vida (eds.), Between Byzantium and the Steppe: Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of, 2016
Vida, Tivadar: Case studies to mobility and population transformation in the Carpathian Basin in the 5th to the 7th century AD. New scientific methods: isotopes and genes., Le migrazioni nell’alto medioevo. Atti delle settimane LXVI., Spoleto: Centro Italiano di studi sull' Alto Medioevo. Spoleto, 67-84., 2019
Csáky Veronika, Gerber Dániel, Koncz István, Csiky Gergely, Szeifert Bea, Egyed Balázs, Pamjav Horolma, Mende Balázs Gusztáv, Szécsényi-Nagy Anna, Vida Tivadar: Az avar kori elit eredetének és rokoni szerveződésének paleogenetikai vizsgálata, 29th Conference of young scholars on the migration period, November 15-16, 2019, Budapest) Absztraktkötet. Szerkesztők: Sudár Balázs – Türk Attila, p. 92-95., 2019
Csáky, Veronika, Dániel Gerber, Bea Szeifert, Attila Türk, Balázs G. Mende, Tivadar Vida, Anna Szécsényi-Nagy:: Eastern genetic connections of two nomadic populations in the early medieval Carpathian Basin., Nomadic Empires in Eurasia in Archaeological and Interdisciplinary studies. 16-21. September 2019, Ulan-Ude. p. 175-179., 2019
Vida, Tivadar: Survival of the Gepids in the Tisza region during the Avar period., Gepids after the Fall of the Hun Empire Collapse - Reorganization – Continuity. Tagungsakten der Internationalen Konferenz an der E, Budapest, p. 495-512., 2019
Szeniczey, T., Hajdu, T., Marcsik, A.: Skeletal remains of the Gepid period in the Great Hungarian Plain. Literature review., Gál, Sz. S. (ed.): The talking dead (2). Past and present of biological anthropology. The heritage of Török Aurél’s Oeuvre. Bibliotheca Musei Marisiensis, 2019
Szeniczey, T., Marcsik, A., Ács, Zs. et al.: Hyperostosis frontalis interna in ancient populations from the Carpathian Basin – a possible relationship between lifestyle and risk of development, International Journal of Paleopathology 24, 108–118., 2019
Tivadar Vida: „They asked to Be Settled in Pannonia…” A Study on Integration and Acculturation – The Case of the Avars. In: Ádám Bollók, Gergely Csiky, Tivadar Vida (szerk.) Zwischen B, Budapest, 2016
Koncz István: 568 – A historical date and its archaeological consequences, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66/2 (2015) 315-340., 2016
Koncz István – Ódor János Gábor: Einfach oder anspruchslos? Über das Punktkreisornament im 6. Jahrhundert andhand dreier Fibeln aus dem Komitat Tolna., Archaeológiai Értesítő 141 (2016) 145-156., 2016
Koncz István – Tóth Zsuzsanna: 6th century ivory game pieces from Mosonszentjános, Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae Series 3. No. 4 (2016) 161-178., 2016

 

Projekt eseményei

 
2015-07-07 13:22:42
Résztvevők változása
2014-09-29 17:05:59
Résztvevők változása
vissza »