Changes in the Eurasian Steppes and their Peripheries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113199
Type ANN
Principal investigator Bálint, Csanád
Title in Hungarian A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin
Title in English Changes in the Eurasian Steppes and their Peripheries
Keywords in Hungarian régészet, történelem, szociolingvisztika, kultúrtörténet, koraközépkor
Keywords in English archaeology, history, sociolinguistics, cultural history, Early Middle Ages,
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)45 %
Ortelius classification: Social history
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)35 %
Ortelius classification: Archaeology
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Sociolinguistics
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of Archaeology (Research Centre for the Humanities)
Participants Bakró-Nagy, Marianne
Biró, Ádám
Blay, Adrienn Katalin
Csiky, Gergely
Csiky, Gergely
Starting date 2015-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 32.749
FTE (full time equivalent) 8.79
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az eurázsiai sztyeppevidék és annak perifériáin élt kora középkori nomád lakosság és a korabeli Európa civilizációi közötti kölcsönhatások vizsgálata a kezdetektől fogva a kutatás homlokterében állt. A hagyományos kérdésfeltevésektől eltérőnek tervezett kutatásunk új módszerekkel és megközelítéssel kívánja e kérdést kezelni kultúrtörténeti mélyfúrások segítségével, amelyek magukban foglalják a sztyeppei lovasnomádoknak az európai normáktól eltérő kulturális viselkedését, az ethnicitás kérdését és a nomadizmus sokféleségének kutatását. Áttekinti továbbá a „lovasnomád” kutatásbeli mítoszának két alapelemének számító lószerzámzat és fegyverzet alapvető változásait. A szociolingvisztika módszereivel a vogul hősénekekből nyerhető kultúrtörténeti adatok elemzését tervezi.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A tervezett kutatás alapkérdése a nomádok és letelepültek közötti kölcsönhatás, interakció. A kutatás során az európai értékrenden kívüli sztyeppei társadalmak akkulturációját, illetve annak hiányát, vagy az alkalmazkodáshoz való képességeket vizsgáljuk.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az újszerű kérdésfelvetés mind a kora középkori sztyeppei népek és társadalmak mentalitását, szellemi és anyagi kultúráját, mind pedig ezeknek az európaiakkal való összevetését eredményezheti. Az osztrák féllel való együttműködés a magyar és kelet-európai kutatásban hagyományosan nagy szerepet játszó nomád – európai kapcsolatoknak szélesebb kontextusba helyezésére és pluridiszciplináris vizsgálatára nyújt lehetőséget.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A tervezett projekt az eurázsiai sztyeppevidéken és annak perifériáin élt kora középkori nomád népességeknek és kultúráknak, valamint a korabeli Európa civilizációival való kölcsönhatásokat vizsgálja. Magában foglalja a sztyeppei lovasnomádok és nyugat-szibériai népek történeti sorsának alakulását, ami elsősorban az európai normáktól eltérő kulturális viselkedésüknek és életformájuknak volt a következménye. Foglalkozik továbbá az ethnicitás kérdésével, a nomadizmus sokféleségével és e kora középkori népeknek a modern korban átpolitizált kezelésmódjával. Áttekinti a „lovasnomád” mítosza két alapelemének számító lószerszámzat és fegyverzet alapvető változásait, és e két leletcsoport kultúrtörténeti értékelésére vállalkozik. A régészeti és történeti tanulmányok mellett a manysi (vogul) hősénekek kultúrtörténeti adatainak elemzésével helyet kap a szociolingvisztika is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In the 20th century, Hungary proved to be one of the main centers for research of the Steppe region, therefore it is of high importance for the Hungarian science to maintain and develop this remarkable tradition concerning the comparative archaeology, history, linguistics and ethnology of the Steppes. The planned project aims at the study of the interactions of early medieval nomadic population living in the Eurasian steppe-belt and on its peripheries and the contemporary European civilisations with new methos and approach. The research includes the fate of the horsemen from the steppes as a consequence of their cultural behaviour alien from the European standards, the question of ethnicity among the nomads and the versatility of nomadism in a longue durée, it aims to survey the changes of two major elements of the myth of the ’Nomadic horsemen’: the equestrian and military equipment and attempts to evaluate its culture historical significance. Besides archaeological and historical studies sociolinguistics plays a crucial role in the planned research with the analysis of Vogul heroic poetry.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main question of the planned research is the interaction between Nomads and settled civilisations including the prevalence or lack of acculturation of these societies beyond Europe and the European values or their ability to adaptation.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The novel approach could result in the comparative study of the mentality, spiritual and material culture of the early medieval steppe peoples and societies. The cooperation with the Austrian partners offers an excellent opportunity for offering a broader context and for examining pluridisciplinarly the nomad – European contacts, which has traditionally played a significant role in the Hungarian and East European research.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The planned project aims at the study of interactions of the early medieval nomadic population living in the Eurasian steppe-belt and on its peripheries and the contemporary European civilisations. The research includes the fate of the horsemen from the steppes and Western Siberian hunter-gatherers as a consequence of their cultural behaviour alien from the Eurpean standards. It studies the question of ethnicity among the nomads and the versatility of nomadism in a longue durée, and it surveys the changes of two major elements of the myth of the ’Nomadic horsemen’: the equestrian and military equipment and attempts to its culture historical evaluation. Besides archaeological and historical studies sociolinguistics plays a crucial role in the planned research with the analysis of Vogul heroic poetry.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kora középkor vonatkozásában az európai történettudományt sokáig a római világ átalakulása, a barbár királyságok kialakulása foglalkoztatta, amelyek mellett sokáig kevés figyelem irányult Európa keleti, még kevesebb Ázsia nyugati felére. A 20. század folyamán a történettudományban alapvető változások álltak be: intézetek, folyóiratok sora született Kelet-Európa és a sztyeppe kutatására; ennek ellenére ezek tekintetében a hagyományos európai kutatásban továbbra is nagy fehér foltok vannak. Pályázatunk alapvető célkitűzése néhány, Kelet-Európában és Nyugat-Ázsiában élt kora középkori sztyeppei, ill. azzal szomszédos népnek a nagybirodalmakkal való találkozásának egy-egy kulturális lecsapódásának vizsgálata volt, amit néhányunk egy rövid pályázati ciklus alapján ehhez a hatalmas és végtelenül szövevényes kérdéskörhöz hozzá tud tenni. A sokféle kérdésföltevés után egyik közös eredményünk annak fölismerése, hogy miközben a szóban forgó népek kutatásában közhely számba megy a sztyeppei népek és a nagybirodalmak közti “kölcsönhatás” fölemlítése, a sztyeppéről átvett elemek száma valójában jelentéktelen. Ugyanakkor azt is megfigyeltük, hogy a sztyeppeiek is keveset, mégpedig a lehetségesnél és a “fejlődést” jelentőknél sokkal kevesebbet vettek át a nagycivilizációktól, mint tehették volna A sztyeppeiek számára ui. – több okból sem lévén képesek az életmódjukon változtatni – az alternatívát csak a változatlan szinten maradás vagy az ethnikai-kulturális önállóság föladása jelentette.
Results in English
European scholarship tended to study the transformation of the Roman world as well as the emergence of Barbarian kingdoms in the frame of early medieval history, while less attention were paid on Eastern Europe and Western Asia. During the 20th century it has been changed, however, several gaps remained in the European research in this sense. The aim of our project was to study the encounter of some early medieval people with the great civilisations and its cultural effects. Among the many putting questions one of the most important discovery was that the cultural interaction between the steppes and sedentary empires was not so important, contrary to the general commonplace. We observed that the steppe people adopted very few cultural elements as they could have done. As they were not able to change basically their way of life, the real alternative for them was either stagnation or complete ethnic-cultural assimilation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113199
Decision
Yes

 

List of publications

 
Marianne Bakró-Nagy: Hatto, Arthur 2017 The World of the Khanty Epic Heroe-Princes. An exploration of a Siberian Oral Tradition, University of Cambridge Oriental Publications 69. Cambridge University Press, Cambridge. 246 pp., 2017
Csiki József Attila – Csiky Gergely: A Kárpát-medence a magyar honfoglalás előtt., In: Hermann Róbert (szerk.) Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2017
Csiky Gergely: Fegyveresek a 9. századi Alföldön? Adatok a késő avar kori fegyvermelléklet-adás megszűnéséhez., In: Takács Melinda (szerk.) Az Alföld a 9. században II. Szeged 2017. 73-101., 2017

 

Events of the project

 
2019-07-04 13:35:18
Résztvevők változása
Back »