Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések és eszközök  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115542
típus K
Vezető kutató Gelei Andrea
magyar cím Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések és eszközök
Angol cím Analyzing supply networks - a behavioral approach
magyar kulcsszavak hálózat, beszállítói kapcsolatok, diadikus elemzés, viselkedési kísérlet
angol kulcsszavak network, supplier relationship, dyadic analysis, behavioral experiment,
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Ipari kapcsolatok
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Ellátásilánc-menedzsment
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Dobos Imre
Esse Bálint
Nagy Judit
Sugár András
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-04-30
aktuális összeg (MFt) 12.459
FTE (kutatóév egyenérték) 3.17
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az üzleti kapcsolatok jellemzőinek megértése ma már elengedhetetlen a globális versenyképesség megértéséhez. A vállalatok közötti együttműködések interakció alapú megközelítése hangsúlyozza a partnerek kölcsönös egymásra hatásának és az ezt kísérő adaptációnak a fontosságát. Ezek révén jön létre maga az üzleti kapcsolat, mint önálló létező, vizsgálandó jelenség. Az üzleti kapcsolatok hálózati megközelítése a kezdetektől hangsúlyozta a kapcsolat légkörének fontosságát, benne olyan viselkedési jellemzőket, mint elkötelezettség, bizalom, hatalom. Az üzleti kapcsolat tartalma, benne e kapcsolati jellemzők az egymásra hatásból következően óhatatlanuk diadikus jellegűek. Az jelenleg meghatározó kutatásmódszertan ugyanakkor monadikus, vagy csak kvázi diadikus módon operacionalizálja és méri e jelenségeket. Ezeknek az ún. egyvégű kutatásmódszertan alkalmazásával kapott eredményeknek a tudományos megbízhatósága és általánosíthatósága ugyanakkor erőteljesen megkérdőjelezhető. Az üzleti kapcsolatok versenyképességben betöltött tényleges szerepének megértéséhez ezért a kutatásmódszertan fejlesztésére van szükség. Ez a kutatás célja. Kutatásunkban mi is e viselkedési jellemzőket vizsgáljuk, de olyan módszertani eszközök segítségével, melyeket más társadalomtudományi ágakban már sikeresen alkalmaztak, üzleti alkalmazásuk azonban még csak igen korlátozott, vagy éppen teljesen hiányzik. Célunk, hogy ezeknek a módszertani eszközöknek a szisztematikus alkalmazásával megragadjuk e diadikus kapcsolati jellemzők működési mechanizmusait és ily módon megbízható módon kimutassuk azoknak a vállalatok, az üzleti kapcsolatok és hálózatok versenyképességében játszott tényleges hatását.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A vizsgált viselkedési jellemzők diadikusak, tehát konkrét kapcsolatokban, két együttműködő fél között jelennek meg, csak abba ágyazottan vizsgálhatók. Az üzleti kapcsolatok ilyen, diadikus megközelítésben történő kutatásának fontosságát számos szerző elismeri, a diadikus jelenségek kutatására használt jelenlegi módszerek ugyanakkor problematikusak, erősen megkérdőjelezhető eredményekre vezetnek. A diadikus kutatást három más társadalomtudományi területen már sikerrel alkalmazott módszertan segítségével kívánjuk megvalósítani: (1) A kvalitatív kutatások terén a szociológiából ismert ún. folyamat alapú megközelítés alkalmazásával és a kritikus eseményekre történő fókuszálással. Ez alkalmas a vizsgált jelenségek dinamikájának megragadására is. A kvantitatív módszerek között (2) a kísérleti közgazdaságtan eszköztárával, és (3) a pszichológia terén kifejlesztett ún. diadikus adatelemzéssel. E módszertani eszközök alkalmazásával két átfogó kutatási célunk van. Egyrészt vizsgálni kívánjuk, vajon a diadikus kutatás mennyiben módosítja az ún. egyvégű kutatások révén kapott eddigi tudásunkat az üzleti kapcsolatok e puha jellemzőinek versenyképességben játszott szerepéről, jelentőségéről. Másrészt úgy véljük, új tudást is tudunk generálni e kapcsolati jellemzők hatásmechanizmusáról, következményeiről és így az üzleti kapcsolatok megfelelő kezelésének előfeltételeiről. Kiemeltnek tekintjük a bizalom és a hatalom üzleti partnerek közötti tudásátadásban és az innovációban játszott szerepének vizsgálatát. Fontos kérdés az is, hogy az együttműködő partnerek közötti különböző függőségi típusok miként befolyásolják e kapcsolati jellemzők hatásmechanizmusát és következményeit.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Ma már szinte közhely, hogy nem vállalatok, hanem üzleti hálózatok versenyeznek egymással. Mind a mikro szintű, mint a makroszintű versenyképességnek ezért elengedhetetlen feltétele az üzleti kapcsolatok sikeres kezelése. E kapcsolatok kutatása az elmúlt évtizedben egyre intenzívebbé vált. Az eddig megszerzett tudásunkat ugyanakkor korlátozzák azok a kutatásmódszertani problémák, melyek e viselkedési jellemzők diadikus jellegének megragadása és elemzése kapcsán felmerülnek. Kutatásunk módszertani szempontból az eddig jellemzően csak a kvalitatív kutatásokban megjelenő diadikus megközelítést szisztematikusan alkalmazza kvantitatív kutatási területen is. Elméleti jelentősége leginkább ebben ragadható meg, hiszen a monadikus, vagy kvázi diadikus operacionalizálából eredő problémák felülmúlása tudományos szempontból megbízhatóbb eredményekhez vezet. Kutatásunk ugyanakkor gyakorlati relevanciával is rendelkezik, hiszen a kis, nyitott magyar gazdaságnak és szereplőinek versenyképessége közvetlenül és erőtejesen függ attól, mennyire sikeresen képesek a hazai vállalatok bekapcsolódni a nemzetközi üzleti hálózatokba. Minél magasabb hozzáadott értékű tevékenységgel vesznek részt a hazai vállalatok a globális hálózatok működésében, annál fontosabb, hogy hosszú távú, kölcsönösen elkötelezett, magas bizalmi szinttel jellemezhető üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki és működtessenek, adott esetben nem kiegyensúlyozott hatalmi viszonyok között is. Ezek a viselkedési jellemzők közvetlenül kapcsolatban állnak az innovációval, mely ma már szintén nem egy-egy vállalat, mint inkább üzleti kapcsolatok és azok hálózatainak szintjén valósul meg.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az üzleti hálózatok versenyképessége függ a vállalatok, de a kapcsolatok versenyképességétől is, így fontossá váltak az üzleti kapcsolatok tulajdonságai. A kutatásokon belül kiemelt szerepet kapnak a kapcsolatok viselkedési jellemzői, mint elkötelezettség, bizalom, hatalom. Ezek mindegyike kétoldalú, ún. diadikus jelenség, melyek konkrét kapcsolatokban mérhetők és vizsgálhatók. E puha jellemzők kapcsán a kutatók rendszeresen kiemelik, azok különösen akkor játszanak fontos szerepet, ha kölcsönösek. E kapcsolati jellemzők diadikus jellege, a kölcsönösség fontossága egyaránt kiemeli a vizsgált jelenségek kétoldalú mérésének és ehhez illeszkedő módszertan alkalmazásának fontosságát. A jelenleg alkalmazott kutatásmódszertan ugyanakkor jellemzően egyoldalúan, csak kvázi diadikus módon méri e jellemzőket (a kapcsolatnak csak egyik oldalát kérdezi meg), így nem képes a partnerek közötti valós hatások, adaptáció és kölcsönösség szisztematikus elemzésére. Ezeknek a kutatásoknak az eredményei így óhatatlanul általánosító jellegűek, a kapott eredmények megbízhatósága erőteljesen megkérdőjelezhető. Kutatásunk ezért azokat a társadalomtudomány más területein kidolgozott módszertani megközelítéseket alkalmazza az üzleti kapcsolatok viselkedési jellemzőinek kutatására, melyek révén ez a diadikusság, a kölcsönösség és az egymásra hatás szisztematikusan vizsgálható. Ilyen a kvalitatív kutatások terén a kapcsolatok vizsgálatának a szociológiából ismert ún. folyamat alapú megközelítése és a kritikus eseményekre történő fókuszálás, a kvantitatív módszerek között pedig a kísérleti közgazdaságtan eszköztára, illetve a pszichológia terén kifejlesztett statisztika, az ún. diadikus adatelemzés.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In today’s global competition managers have to be able to understand and appropriately manage business relationships. The interaction based approach to these relationships underlines the importance of mutual influences and adaptation between cooperating partners. This ongoing interaction accompanied with adaptation creates the business relationship itself that is a substantive phenomenon. Network approach to relationships has stressed from the very beginning the importance of relationship atmosphere, including such behavioral characteristics as commitment, trust and power. These specific relational characteristics are necessarily dyadic in nature. Unfortunately, sate of the art research methodology is not capable of capturing such phenomena; quantitative research methods use basically monadic or quasi dyadic operationalization and measurement. This type of research is called single end research the results of which can easily be questioned, since their generalizability and validity pose serious problems. We aim at applying research methodologies that are helpful in overcoming these shortcoming. Besides the qualitative, case study based research methodology we use such quantitative analytical techniques that have been developed and applied in other areas of social sciences; still, business application is missing or underdeveloped. Using these techniques in relationship related research we think we can describe more precisely the mechanisms that govern the operation of business relationships and identify key elements and characteristics of their operation. As a consequence we gain a deeper understanding of the rules of global competitiveness.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Behavioral characteristics of business relationships are in the focus of our research. These do appear and can be analyzed in concrete relationships. Research here necessitate a dyadic approach. Still, applied methodologies are underdeveloped in dyadic operationalization and measurement leading to questionable results. We plan to apply three different methodologies in order to systematically investigate behavioral phenomena in a dyadic approach: (1) As far as the qualitative research methodology is concerned, we apply the process approach to case studies and the event based analysis. From the different quantitative research methods we use (2) the approach of behavioral economics and the models and games developed but also (3) a relatively new statistical technique, called dyadic data analysis. This latter has been developed by psychologists. We have two comprehensive research objective: On one hand we would like to test, to what extent research results stemming from a systematic dyadic approach do differ from previous research results applying traditional single end research techniques. On the other hand we believe that such a dyadic approach will lead to still uncovered new knowledge and so to a deeper understanding of business relationships. We especially will focus on the issue of commitment, trust and power, their relationship and the effect these have on information and knowledge sharing and on their creation in business relationships and networks. It is also a key issue, to what extent different dependence types between cooperating business partners will influence these behavioral characteristics and their effect on long term successful business relationships.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Today it sounds as a stereotype that business networks and not companies compete with each other. Consequently understanding both micro but also macro level competitiveness necessitate the understanding how business relationship operate and the prerequisites of their appropriate development and management. Research of relationships and their characteristics has intensified during the last decades, still a real leap in this field is missing due to the applied week operationalization, measurement and the sometimes inadequate analytical techniques. Until now real dyadic operationalization and analysis was limited to qualitative research. We try to extend this to quantitative research in a systemic way. This has both theoretical, methodological but also practical relevance. The theoretical relevance is straightforward since the state of the art research methodologies are simple not capable to get valid and reliable knowledge related to behavioral characteristics of business relationships. Our research results are expected to have direct practical relevance as well, since behavioral mechanisms in the focus influence the actual performance of the relationship but also its future development. Business relationships are the building blocks of our network economy, a week understanding of these relationships may directly lead to improper management and a week competitive positioning of both firms and the national economy. Our economy is a relatively small, open economy. The higher the value added generated by firms linked to international business networks, the more important business relationships and their appropriate management is. Analyzed behavioral characteristics have key importance since they are directly linked to innovativeness, the core of firm but also national competitiveness. Innovative solutions cannot be created by one firm, it inevitably needs wide and intense cooperation and an extended network of successfully managed business relationships.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Competitiveness in a networked economy means that not only firms but their relationships have to be managed consciously. Our research focus on the behavioral aspects of these relationships, such as commitment, trust and power. These are dyadic in nature that can be measured and analyzed between specific cooperating partners. While analyzing such soft characteristic, researchers usually stress the importance of mutuality, joint development and adaptation. But scientific research should also use those analytical methods that are capable to handle these dyadic attributes. Still state of the art research methodology is week in this respect, applying monadic or quasi dyadic operationalization and measurement. This so called single end research is consequently incapable of capturing dyadic aspects of business relationships. Consequently research results tend to generalize, the knowledge gained is questionable. In our research we systematically use those analytical constructs and techniques that have been developed in other social sciences (sociology, psychology) with the objective to capture this dyadic character of relational characteristics. These techniques include the qualitative case study research using process approach and the event based analysis. In the field of quantitative research the models and games of behavioral economics are applied but also a relatively new statistical method, called dyadic data analysis. The business application of these techniques is rather week or is completely missing. We aim at filling this methodological research gap and so at creating new and reliable knowledge on business relationships.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hálózati megközelítésből adódóan több elemzési szinten kutattunk. Legjelentősebb a diadikus és a triadikus szint, ezért ezekre térünk most ki. Diadikus szinten a bizalom jelenségét vizsgáltuk. A bizalmat irányítási mechanizmusként értelmeztük, melynek jelentős szerepe lehet magas kockázatú üzleti szituációk (pl. közös innováció) kezelésében. Kutatásunk során sikerült igazolni, hogy a partnerek hajlandók magasabb kockázati szintű üzleti szituációk bevállalására, de csak, ha a felek között a bizalom kölcsönösen magas. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a bizalmat – más kapcsolati jelenséghez hasonlóan – úgy kell vizsgálni, hogy megtartsuk annak kapcsolati kontextusát. Az ún. egyvégű elemzések erre nem alkalmasak, ezért eredményei megkérdőjelezhetők. Egy lehetséges megoldás az ún. diadikus adatelemzés, melyet a hazai szakirodalomban először mutattunk be, majd alkalmaztuk azt, de sor került a módszertan kritikai elemzésére és továbbfejlesztésére is. Triadikus kapcsolati szinten a felek közötti elköteleződést elemeztük. Korábbi kutatások kimutatták, hogy hazai vállalatok együttműködési készsége, elköteleződése más kapcsolatok iránt alacsony, ami egyik oka lehet relatív alacsony innovációs potenciáljuknak. Kutatásunk rámutat, hogy elkötelezett ellátási lánc kapcsolatok a hazai vállalati körben is magasabb innovációs teljesítményhez vezethetnek. Az elköteleződés erősítésével így jelentősen növelhető vállalataink, végső soron a gazdaság egészének innovációs potenciálja.
kutatási eredmények (angolul)
We had a network approach and analysed supplier structures on several analytical levels. Dyadic and triadic level research outcomes are the most important ones, so we discuss here these results. On dyadic level, we focused on trust in supply chain relationships. Trust is a government mechanism that can be used by the partners to manage risky situations (e.g. joint innovations). Our results indicate that trust can be an effective means of governing such situations but only if it is mutually high between partners. This mutuality indicates that relational research has to keep the specific context of the relationship; and that the so-called single-end research results are not necessarily reliable. Dyadic data analysis (DDA) offers a solution for this methodological challenge. We were the first presenting and applying this methodology in Hungary; but we also presented a methodological critique of some basic transformations of the DDA and elaborated new constructs that overcome the problem stemming from these transformations. On triadic level, we focused on commitment between supply chain partners. Committed relationships might lead to better innovation performance. However, this commitment is traditionally low in Hungary. This is a reason for the low innovation performance of Hungarian firms. Our results indicate that committed set of supply chain partnerships can lead to better innovation performance of firms, and the overall economy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115542
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gelei Andrea, Dobos Imre: Bizalomkutatás üzleti kapcsolatokban, Typotex Kiadó, 2019
Gelei Andrea, Dobos Imre: Effective and Efficient Forecasting of sporadic products, PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 0: (0) pp. 0-0., 2019
Dobos Imre, Gelei Andrea: An empirically supported methodological critique of double entry in dyadic data analysis, STATISTIKA: STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL 0: (0) pp. 0-0., 2019
Gelei Andrea, Dobos Imre: Várakozások és cselekvések bizalmi szituációkban, SZIGMA 0: (0) pp. 0-0., 2019
Gelei Andrea - Kenesei Zsófia: Elkötelezett kapcsolatok és nemzetköziesedés – vállalataink innovációs teljesítményének két fontos forrása, Statisztikai Szemle, 2017
Gelei Andrea - Sugár András: The challenge of researching dyadic phenomena – the comparison of dyadic data analysis and traditional statistical method, Statisztikai Szemle, 95: (Special Number: 21) pp. 78-100.; http://www.ksh.hu/statszemle, 2017
Dobos Imre - Gelei Andrea: A diadikus adatelemzés empíriával alátámasztott kritikája, Statisztikai Szemle, 96 (1). pp. 27-44. ISSN 0039-0690, DOI: 10.20311/stat2018.01.hu0027, 2018
Gelei Andrea - Dobos Imre - Dudás Levente: Bizalom és megbízhatóság – egy módosított ismételt bizalomjáték eredménye, Statisztikai Szemle, 96: (8-9) pp. 769-793., 2018
Gelei Andrea - Dobos Imre - Dudás Levente: Modelling relationship between trust and trustworthiness using a finite repeated trust game, European Operations Management Association (EurOMA) Conference Proceedings, Budapest, Magyarország, 2018.06.24-2018.06.26., 2018
Gelei Andrea - Jámbor Zsófia: Vállalkozások hosszú távú üzleti kapcsolatai Magyarországon, LOGISZTIKAI TRENDEK ÉS LEGJOBB GYAKORLATOK (ISSN: 2416-0555) III: (1) pp. 44-46., 2017
Dobos Imre, Gelei Andrea: A diadikus adatelemzés empíriával alátámasztott kritikája, STATISZTIKAI SZEMLE 96: (1) pp. 27-44., 2018
Gelei Andrea, Dobos Imre, Dudás Levente: Bizalom és megbízhatóság - egy módosított ismételt bizalomjáték eredménye, STATISZTIKAI SZEMLE 96: (8-9) pp. 769-793., 2018
Dobos Imre, Dudás Levente, Gelei Andrea: A bizalomjáték egy dinamizált változatának statisztikai elemzése, In: Mádi-Nagy Gergely (szerk.) (szerk.) XXXII. Magyar Operációkutatási Konferencia . Cegléd, Magyarország, 2017.06.14-2017.06.16. Kiadvány: Cegléd: Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, 2017. pp. 1, 2017
Gelei Andrea, Kenesei Zsófia: Elkötelezett kapcsolatok és nemzetköziesedés – vállalataink innovációs teljesítményének két fontos forrása, STATISZTIKAI SZEMLE 95: (8-9) pp. 823-846., 2017
Gelei Andrea, Sugár András: The challenge of researching dyadic phenomena – the comparison of dyadic data analysis and traditional statistical method, STATISZTIKAI SZEMLE 95: (Special Number: 21) pp. 78-100., 2017
Gelei Andrea, Dobos Imre: Bizalom az üzleti kapcsolatokban, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 63: (3) pp. 330-349., 2016
Gelei Andrea, Dobos Imre: Mutual trustworthiness as a governance mechanism in business relationships—A dyadic data analysis, ACTA OECON 66: (4) pp. 661-684., 2016
Gelei Andrea, Dobos Imre, Bódi-Schubert Anikó: Üzleti kapcsolatok kutatása, Budapest: Akadémiai Kiadó, 134 p., 2016
Gelei Andrea, Kenesei Zsófia: The Effect of Relation-Specific Investments in the Supply Chain Triad on Innovation Performance, MANAGEMENT (SLOVENIA)) 11: (2) pp. 123-138., 2016
Gelei Andrea, Sugár András: Diadikus jelenségek kutatási kihívásai - a diadikus adatelemzés és a hagyományos statisztikai megoldások összehasonlítása, STATISZTIKAI SZEMLE 94: (10) pp. 977-1003., 2016
Gelei Andrea: Beszállítói hálók kutatása, BCE Gazdálkodástudományi Ka, 15. Kutatási Hírlevél, 2017
Gelei Andrea - Dobos Imre - Bódi-Schubert Anikó: Üzleti kapcsolatok kutatása, Akadémiai Kiadó, 2016
Gelei Andrea - Kenesei Zsófia: The Effect of Relation-Specific Investments in the Supply Chain Triad on Innovation Performance, Management, 11(2), 123-138., 2016
Gelei Andrea - Dobos Imre: Bizalom az üzleti kapcsolatokban – A diadikus adatelemzés egy alkalmazása, Közgazdasági Szemle; LXIII. évfolyam., március, 330-349. old., 2016
Gelei Andrea - Kenesei Zsófia: The effect of relationship heaviness of supply chain triads on the performance of the focal firm, Adamantios Diamantopoulos, Bodo B Schlegelmilch, Arnold Schuh, Udo Wagner (szerk.) “Convergence and Divergence in the New Europe: Marketing Challenges and Issues”: PROCEE, 2015
Gelei Andrea - Horváth Péter: A logisztika lehetőségei és ellentmondásai hálózatokban, A Magyar Logisztikai, Beszerzési s Készletezési Társaság 23. Kongresszusának konferenciakiadványa, 2015
Gelei, A. – Sillanpää, I. – Khuram, S.: Patterns of dynamic changes in supply management – a triadic approach, 25th IPSERA Annual Conference Proceedings, Dortmund, Germany, 2016 Mar 20 - 23 Mar; Paper No. 87;, 2016
Shahzad, K. – Sillanpää, I. – Sillanpää, E. – Imeri, S.: Benchmarking Supplier Development: An Empirical Case Study of Validating a Framework to Improve Buyer-Supplier Relationship, Management and Production Engineering Review, 7(1), 56-70., 2016
Sillanpää, E. – Junnonen, J. M. – Sillanpää, I. – Saari, A.: ): A Customer’s Possibilities to Increase the Performance of a Service Provider by Adding Value and Deepening the Partnership in Facility Management Service, Management and Production Engineering Review, 7(2), 50-61., 2016
Gelei Andrea: Új OTKA kutatás Karunkon: Beszállítói hálózatok elemzése – fókuszban a viselkedéselméleti kérdések, A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának 5. Kutatási Hírlevele, 2015
Gelei Andrea - Dobos Imre: Mutual trustworthiness as a governance mechanism in business relationships—A dyadic data analysis, Acta Oeconomica, 2016
Dobos Imre: A diadikus adatelemzés módszertanának egy kritikai vizsgálata: A kettős adatbevitel és felcserélhető eset, Szigma, 2016
Gelei Andrea - Sugár András: Diadikus jelenségek kutatási kihívásai - a diadikus adatelemzés és a hagyományos statisztikai megoldások összehasonlítása, Statisztikai Szemle, 2016
Gelei Andrea - Nagy Judit: Mapping the basic structures of the extended supply network, IMP Group conference papers, Poznan, 31st August - 2nd September 2016, 2016
Gelei Andrea - Nagy Judit: Ellátási hálózatok alapvető struktúrái, Varga Bálint (szerk.): Logisztikai Évkönyv 2017. Kiadó: Magyar Logisztikai Egyesület. 93 – 104. old. ISSN 1218-3849, 2017
Gelei Andrea - Jámbor Zsófia: Long term relationships of Hungarian companies, János Tibor Karlovitz (ed.): Essays in Economics and Business Studies. Komárno: International Research Institute, 2017. pp. 101-110. (ISBN: 978-80-89691-42-5), 2017
Gelei Andrea - Jámbor Zsófia: Managing interdependencies – Organizational design solutions for purchasing and new product development, Dirk-Jan F. Kamann (ed.): Book of Abstracts IPSERA 2017 – Abstracts of the 26th Conference of the International Purchasing and Supply Education and Research Association;, 2017
Dobos Imre - Dudás Levente - Gelei Andrea: A bizalomjáték egy dinamizált változatának statisztikai elemzése, Mádi-Nagy Gergely (szerk.): Book of Abstract (http://www.bolyai.hu/mok17.htm), 2017
Gelei Andrea: Építsünk agilisan, 24. MLBKT Kongresszus 2016. november 10., Siófok honlapja, 2016
Nagy Judit - Losonci Dávid: Hármas értékteremtés – Duális Logisztikai menedzsment mesterképzés a Corvinuson, 24. MLBKT Kongresszus 2016. november 10., Siófok honlapja, 2016
Andrea Gelei, Imre Dobos, Levente Dudás: Modelling relationship between trust and trustworthiness using a finite repeated trust game, In: Vastag, Gyula; Koltai, Tamás; Monostory, László (szerk.) Proceedings of the EurOMA 2018, European Operations Management Association (EurOMA) (2018) p. 17., 2018
Gelei Andrea - Dobos Imre: Transactional and relational trust - a finite dynamized Trust Game, 25th IPSERA Annual Conference Proceedings, 2019

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 16:19:35
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »