Integrálhatóság és a holografikus dualitás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116505
típus K
Vezető kutató Bajnok Zoltán
magyar cím Integrálhatóság és a holografikus dualitás
Angol cím Integrability and holographic duality
magyar kulcsszavak integrálható rendszerek, holografikus dualitás, AdS/CFT megfeleltetés
angol kulcsszavak integrability, holographic duality, AdS/CFT correspondence, form factors
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kvantumelmélet
zsűri Fizika
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Balog János
Gombor Tamás
Hegedüs Árpád
Holló László
Kim Minkyoo
Kökényesi Zoltán
Kökényesi Zoltán
Konczer József
Lájer Márton Kálmán
Palla László
Pusztai Béla Gábor
Sadeghian Saeedeh
Sinkovics Annamária
Tóth Gábor Zsolt
Vona István
Wu Chao
projekt kezdete 2016-01-01
projekt vége 2021-06-30
aktuális összeg (MFt) 25.628
FTE (kutatóév egyenérték) 54.92
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Pályázatunk fő célja egy program kidolgozása és végrehajtása, melynek eredményeként egzaktul meghatározzuk a legegyszerűbb nemtriviális 3 tér + 1 idő dimenziós mértékelmélet hárompont csatolásait. Ezen elmélet maximális szuper- és konform szimmetriával rendelkezik és az összes mértékelmélet hidrogénatomjának tekinthető, beleértve az erős és gyenge kölcsönhatás elméletét is. Az általunk meghatározandó három pont (3pt) függvények a keresett konform térelmélet utolsó hianyzó jellemzői, hiszen a már korábban meghatározott skáladimenziókkal egyetemben az elméletet belőlük egyértelműen rekonstruálható.

Projektünk megvalósíthatóságát az biztosítja, hogy a négydimenziós maximálisan szuperszimmetrikus mértékelmélet holografikusan duális az ötdimenziós Anti de Sitter tér és ötdimenziós gömb szorzatán terjedő húrok elméletéhez. Mivel a húrelmélet ezen a háttéren integrálható, használhatjuk az elmúlt húsz évben az integrálható modellekről összegyűjtött szaktudásunkat, hogy egzaktul megoldjunk egy erősen kölcsönható négydimenziós mértékelméletet, meghatározva annak spektrumát és korrelációs függvényeit. Programunkat nagy nemzetközi összefogásban szeretnénk végrehajtani.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az elektromágneses, a gyenge, az erős és a gravitációs erők alkotják a természet négy alapvető kölcsönhatását. Az első kettőt az elektrogyenge kvantum-mértékelmélet egyesíti, ami már nagy pontossággal ellenőrzött. Az erős kölcsönhatás elméletét szintén egy mértékelmélet írja le, a QCD, azonban az erős csatolás miatt ennek nagy pontosságú ellenőrzése meghiúsult. Továbbá a gravitáció elméletének, melyet egy klasszikus mértékelmélettel tudunk leírni, máig nincs kielégítő kvantumos leírása.

A holografikus dualitás egyszerre nyújt reményt az erős kölcsönhatás és a gravitáció mélyebb megértéséhez, ugyanis összeköti a mértékelméleteket és a húrelméletet, ami tartalmazza a gravitációt. Mivel a dualitás erősen kölcsönható mértékelméleteket kapcsol szemiklasszikus húrelmélethez, valamint erősen kvantumos húrelméletet perturbatív mértékelmélethez, ezért nehéz bizonyítani, és így máig is csak sejtés maradt.

A húrelmélet és a mértékelméletek közötti ekvivalenciát legjobb eséllyel a maximálisan szimmetrikus mértékelmélet 't Hooft határesetében tudjuk megmutatni, ugyanis ebben az esetben a kétdimenziós húrelmélet integrálható.

Részecskefizikai problémák által ösztönözve, az elmúlt húsz évben a kétdimenziós integrálható térelméleteket intenzíven tanulmányozták, jelentős eredményeket érve el. A részecskespektrum és a szórási adatok egzakt meghatározásával ezen elméletek egzaktul megoldottak, majd ezen adatok felhasználásával a teljes végesméret-spektrum meghatározható.

Kutatásunk célja a kétdimenziós integrálható módszerek alkalmazása a holografikus dualitásra, ennek eredményeképp egzaktul megoldani a legegyszerűbb, erősen kölcsönható négydimenziós mértékelméletet.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A múlt század egyetlen analitikus módszere magasabb dimenziós kvantumtérelméletek vizsgálatára a perturbációszámítás volt. Ezen módszer hasznosnak bizonyult gyengén kölcsönható elemi részek leírására, és sok Nobel díjat eredményezett. Erősen kölcsönható rendszerek viszont felbukkannak az erős kölcsönhatás elméletétől a kondenzált anyagok fizikájáig. Az olyan jelenségek, mint a nehézion ütközések, kvarkbezárás vagy magas hőmérsékletű szupravezetés analitikus megoldása máig várat magára. A holografikus nézőpont áttörő eredményeket hozhat ezen problémákban, ugyanis forradalmasította az erősen kölcsönható rendszerek vizsgálatát, ezzel az elméleti fizika egy újabb aranykorát hozva el.

Az ilyen, erős csatolású rendszerek egzakt vizsgálatát érdemes a legegyszerűbb, kölcsönható, négydimenziós mértékelmélettel kezdeni. Ezen elmélet maximális szuperszimmetriával rendelkezik, és a mértékelméletek hidrogénatomjának tekinthető. Mivel az ezen modellt magábafoglaló holografikus kapcsolat integrálható, már sikerült meghatároznunk a skáladimenzióit, így a továbbiakban a 3pt csatolásokra fókuszálunk. A húrelméleti oldalon ezen csatolások olyan folyamatok amplitúdóinak felelnek meg, amikor egy nagyobb húr két kisebbre szakad, ezzel egzaktul leírva a húrok kölcsönhatását. Ezek ismerete elengedhetetlen a – gravitációt is magában foglaló – húrelmélet kvantálásához, melyet eddig kizárólag lapos háttéren sikerült megtenni.

Az általunk meghatározandó 3pt függvények nem csupán a legegyszerűbb, erősen kölcsönható rendszert írják le egzaktul, hanem a holografikus dualitási sejtést is alátámasztják.

A maximálisan szuperszimmetrikus modell megoldása új kutatási irányokat nyithat, hiszen azt referenciapontként használva kiterjeszthetjük a dualitást olyan, kevesebb szuperszimmetriával rendelkező, erősen csatolt rendszerekre, melyek jobban hasonlítanak a QCD-re. Az ilyen modellekben bezáró fázist várhatunk, valamint, alacsonyabb dimenzióban, magas-hőmérsékletű szupravezetést.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Jelen világképünk szerint négy alapvető kölcsönhatás van (erős, gyenge, elektromágneses és gravitációs), melyeknek a relativitáselmélettel összhangban lévő kvantumos leírása csak részecskék kicserélődésével valósítható meg. Az elektromágneses kölcsönhatás során pl. fotonok, az erős esetén gluonok cserélődnek ki. De amíg a többfotonos folyamatok járuláka egyre kisebb, addig a többgluoncseréseké egyre nagyobb, lehetetlenné téve az erős folyamatok pontos számítását. Sőt a gravitációs kölcsönhatásnak máig sincs elfogadható kvantumos leírása.

Az utóbbi évek átütő sikere annak megsejtése, hogy gluonikus elméletek eggyel magasabb dimenziós gravitációs elméletek hologramjai lehetnek. Ezen holografikus kapcsolat duális abban az értelemben, hogy amíg a gluonikus elmélet erősen kölcsönható addig a gravitáció klasszikus, és amikor a gravitáció kvantumossá válik, akkor a gluonikus elmélet gyengén kölcsönható lesz (mint az elektromágnesség).

Pályázatunk célja integrálható módszerek felhasználásával egzaktul megoldani a legegyszerűbb holografikus kapcsolatot és az eredményeket felhasználni mind a kvantum-gravitáció, mind pedig az erősen kölcsönható mértékelmélet leírására. Ezen eredmények meggyőzően fogják alátámasztani a holografikus sejtést és megmutatják, hogy a gravitációt is tartalmazó húrelmélet és a kapcsolódó mérték ugyanazon jelenségek két oldala.

Ezen célunkat széles nemzetközi együttműködésben kívánjuk megvalósítani.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main aim of the project is to elaborate a program to determine exactly the three point (3pt) couplings of the simplest nontrivial 4 dimensional (4D) gauge theory. This theory, which is the maximally supersymmetric theory in 4 dimension, is conformal and considered to be the hydrogen atom of all gauge theories, including the theories of the strong and electroweak interactions. Together with the already determined scaling dimensions the 3pt couplings provide the missing fundamental data of this conformal field theory, from which it can be completely reconstructed.

The feasibility of the project derives from the fact that the 4D maximally supersymmetric gauge theory is holographically dual to string theory on the product of the 5D anti de Sitter space and the 5D sphere. As string theory on this background is described by an integrable two-dimensional quantum field theory, we can use our expertise, collected in the last twenty years on developing integrable methods, to exactly solve a non-perturbative 4D gauge theory in terms of its spectrum and correlation functions. We would like to push forward this program in a large international collaboration.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The electromagnetic, weak, strong and gravitational forces are the four fundamental interactions of Nature. The first two, unified by the electro-weak quantum gauge theory, have been tested with high accuracy. The strong interaction is also formulated as a gauge theory, QCD, but its strongly coupled nature circumvented its high precision tests, additionally, the gravitational interaction, formulated as a classical gauge theory, does not even have a satisfactory quantization.

The holographic duality gives a hope to understand the strong interaction and quantum gravity in one turn as it connects gauge theories with string theory (including gravity). As the duality relates strongly coupled gauge theories to semi-classical string theory and the deeply quantum string theory to perturbative gauge theory, it is hard to prove, it remained a conjecture.

The best chance to show the conjectured equivalence of gauge theories and string theory is the 't Hooft limit of the maximally supersymmetric gauge theory, as in this limit integrability of the two dimensional string theory shows up.

In the last twenty years, motivated by particle physics problems, there have been intensive research and relevant progress in two-dimensional integrable theories. These theories were solved by determining exactly the spectrum of particles and their scattering data which were then used to calculate the full spectrum at any finite size.

The objective of our research is to apply the two-dimensional integrable techniques to the holographic duality and as a result to solve exactly the simplest strongly interacting 4D gauge theory.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In the last century the only available analytical tool to describe quantum field theories was perturbation theory. This technique proved to be useful in understanding the physics of elementary particles for weak couplings and resulted in many Nobel prizes. Strongly interacting theories, however, appear everywhere in physics ranging from the strong interactions to condensed matter systems, and phenomena, such as heavy-ion collisions, quark confinement and high-temperature superconductivity, all of which have resisted analytical solutions. We expect a breakthrough in these problems by taking a holographic view. Holography proved to be a revolutionary method to describe strongly-coupled systems, and it seems to be ushering in a new golden era in theoretical physics.

The strong coupling exact analysis should start by solving the simplest interactive 4D gauge theory, which is the maximally supersymmetric theory, the hydrogen atom of all gauge theories. This conformal field theory can be solved by determining all of its scaling dimensions and 3pt couplings. By exploiting that the holographic correspondence is integrable, we have already calculated the scaling dimensions, thus we plan to advance into the directions of the 3pt couplings. The 3pt couplings on the string theory side correspond to the amplitude of the process in which one big string splits into two small ones. Thus it provides the exact string interactions of the theory, which are required to develop the quantum theory of strings (gravity). This hasn't been achieved explicitly except for the flat background.

Our solutions for the 3pt functions not only solves the simplest strongly interacting 4D gauge theory, but also gives evidence for the conjectured holography.

The solution of the maximally supersymmetric model opens up new research avenues, since it can be used as a reference point to extend the holography for less supersymmetric strongly-coupled gauge theories that are more similar to QCD, possibly exhibiting a confining phase or (in lower dimensions) showing high-temperature superconductivity.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

All of the four fundamental interactions of Nature are formulated as gauge theories. Combining relativity with the necessity of quantum description requires that the interactions are intermediated by particles: the electromagnetic interaction is a result of photon, while the strong interaction of gluon exchanges. In contrast to the electromagnetic interactions, where the contributions of many photon exchanges are negligible, in the strong interactions they provide the dominant contributions, making impossible an adequate quantitative analysis. Additionally, gravity does not even have a proper quantum description.

A breakthrough in this field comes from a conjecture, which claims that gauge (gluonic) theories can be holograms of higher dimensional gravitational theories. This holographic correspondence is dual in the sense, that strongly interacting gauge theories are mapped to classical gravity, while quantum gravity to weakly interacting gauge theories (similar to electrodynamics).

The aim of the present proposal is to apply integrable methods to solve exactly the simplest nontrivial four dimensional gauge theory and use the results for a better understanding of quantum gravity and strongly coupled quantum gauge theories. Our exact solutions will also support the holographic conjecture and will confirm that gauge theory and string/gravity theory are two equivalent descriptions of the same phenomena. We plan to achieve these aims within a wide international collaboration.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk fő célja egy program kidolgozása és végrehajtása volt, melynek eredményeként egzaktul megoldhatóvá válik a legegyszerűbb nemtriviális mértékelmélet. Ezen négydimenziós elmélet az összes mértékelmélet hidrogénatomjának tekinthető, beleértve az erős és gyenge kölcsönhatás elméletét is. Projektünk megvalósíthatóságát az biztosította, hogy a mértékelmélet holografikusan duális egy tízdimenziós húrelmélethez, amely egy kétdimenziós integrálható modellel írható le. Mivel a mértékelmélet 2-pont függvényeit a korábbi években már meghatároztuk a kutatás során az utolsó hiányzó építőköveknek tekinthető 3-pont függvényekre koncentráltunk. Sikerült ezen mennyiségeket a kétdimenziós integrálható kvantumtérelmélet végestérfogatú form faktoraira képeznünk. Kifejlesztettünk és szisztematikusan alkalmaztunk egy új módszert ezen mennyiségek származtatására. Eredményeinket kétdimenziós integrálható modellek széles körében teszteltük és részben alkalmaztuk őket mind a dualitás gyenge csatolású mértékelméleti, mind pedig az erős csatolású húrelméleti oldalán. Vizsgálatainkat kiterjesztettük peremek és defektek jelenlétére is, meghatározva a mértékelmélet aszimptotikus1-pont függvényeit. Jelentős eredményeket értünk még el integrálható sokrészecske rendszerek és egyszerűsített húrelméletek vizsgálatában és számos más integrálható problémát is megoldottunk. A pályázat során 51 magas impaktú folyóiratcikket jelentettünk meg, 4 PhD diákunk fokozatot szerzett és 3 konferenciát szerveztünk.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim of our project was to elaborate a program in order to solve exactly the simplest nontrivial 4 dimensional gauge theory, which is considered to be the hydrogen atom of all gauge theories, including the theories of the strong and electroweak interactions. The feasibility of the project derived from the fact that the gauge theory is holographically dual to a 10 dimensional string theory, which can be described by an integrable two-dimensional quantum field theory. As we had already calculated the 2-point functions of the gauge theory we focused on the determination of the missing fundamental data, namely on the 3-point functions. We managed to map these quantities to finite volume form factors of the integrable model. We then developed and elaborated a method to calculate systematically the finite size corrections of form factors. We tested these methods in various integrable two dimensional quantum field theories and applied the results partly at the weak coupling and strong coupling sides of the duality. We also generalized the analysis for the presence of boundaries and defects, where we determined the asymptotic form of the 1-point functions. Additionally, we obtained significant results in integrable many body systems, in simplified string theories, and solved various other integrable problems. During the project we published 51 journal papers, 4 students acquired their PhD degree, and we organized 3 workshop.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116505
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Robert Konik, Márton Lájer, Giuseppe Mussardo: Approaching the Self-Dual Point of the Sinh-Gordon model, e-Print: 2007.00154, 2020
Zoltan Kokenyesi, Annamaria Sinkovics: On the Renyi entropy of Lifshitz and hyperscaling violating black holes, e-print: 2009.07313, 2020
Tamas Gombor, Zoltan Bajnok: Boundary state bootstrap and asymptotic overlaps in AdS/dCFT, JHEP 03 (2021) 222, 2021
Zoltan Bajnok, Tamas Lajos Tompa: TCSA and the finite volume boundary state, Nucl.Phys.B 964 (2021) 115330, 2021
Robert Konik, Márton Lájer, Giuseppe Mussardo: Approaching the Self-Dual Point of the Sinh-Gordon model, JHEP 01 (2021) 014, 2021
Zoltan Kokenyesi, Annamaria Sinkovics: On the Renyi entropy of Lifshitz and hyperscaling violating black holes, Class.Quant.Grav. 38 (2021) 10, 105005, 2020
B.G. Pusztai (with an Appendix by S. Ruijsenaars): Self-Duality and Scattering Map for the Hyperbolic van Diejen Systems with Two Coupling Parameters, Commun.Math.Phys. 357 Aip-60, 2018
Minkyoo Kim, Naoki Kiryu, Shota Komatsu, Takuya Nishimura: Structure Constants of Defect Changing Operators on the 1/2 BPS Wilson Loop, JHEP 1712 (2017) 055, 2017
Minkyoo Kim, Naoki Kiryu: Structure constants of operators on the Wilson loop from integrability, JHEP 1711 (2017) 116, 2017
Tamas Gombor: Nonstandard Bethe Ansatz equations for open O(N) spin chains, e-Print: arXiv:1712.03753, 2017
Zoltán Bajnok, János Balog, Márton Lájer, Chao Wu: Field theoretical derivation of Luscher's formula and calculation of finite volume form factors, JHEP 1807 (2018) 174, 2018
Gombor Tamas: Nonstandard Bethe Ansatz equations for open O(N) spin chains, Nucl.Phys. B935 (2018) 310-343, 2018
Arpad Hegedus: Norm of Bethe-wave functions in the continuum limit, Nucl.Phys. B933 (2018) 349-383, 2018
Zoltan Kökényesi, Annamaria Sinkovics, Richard J. Szabo: AKSZ Constructions for Topological Membranes on G2‐Manifolds, Fortsch.Phys. 66 (2018) no.3, 1800018, 2018
Mahmut Elbistan, Pengming Zhang, Janos Balog: Nucleon scattering and singular potentials, J.Phys. G45 (2018) no.10, 105103, 2018
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama: Holographic computation of quantum corrections to the bulk cosmological constant, e-Print: arXiv:1804.04636, 2018
Mahmut Elbistan, Pengming Zhang, Janos Balog: Marchenko method with incomplete data and singular nucleon scattering, e-Print: arXiv:1805.00690, 2018
Tamás Gombor: New boundary monodromy matrices for classical sigma models, e-Print: arXiv:1805.03034, 2018
Zoltán Kökényesi, Annamária Sinkovics, Richard J. Szabo: Double field theory for the A/B-models and topological S-duality in generalized geometry, Fortsch.Phys. 66 (2018) no.11-22, 1800069, 2018
Chao Wu: Second order transport coefficients of nonconformal relativistic fluids in various dimensions from Dp-brane, e-Print: arXiv:1807.08268, 2018
Arpád Hegedus: On the finite volume expectation values of local operators in the sine-Gordon model, e-Print: arXiv:1901.01806, 2018
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama: Holographic computation of quantum corrections to the bulk cosmological constant, PTEP 2019 (2019) no.4, 043B06, 2019
Mahmut Elbistan, Pengming Zhang, Janos Balog: Marchenko method with incomplete data and singular nucleon scattering, PTEP 2019 (2019) no.5, 053D01, 2019
Chao Wu: Second order transport coefficients of nonconformal relativistic fluids in various dimensions from Dp-brane, JHEP 1901 (2019) 097, 2019
Zoltan Bajnok, Fedor Smirnov: Diagonal finite volume matrix elements in the sinh-Gordon model, Nucl.Phys. B945 (2019) 114664, 2019
Zoltan Bajnok, Marton Lajer, Balint Szepfalvi, Istvan Vona: Leading exponential finite size corrections for non-diagonal form factors, JHEP 1907 (2019) 173, 2019
Zoltán Bajnok, Etienne Granet, Jesper Lykke Jacobsen, Rafael I. Nepomechie: On Generalized Q-systems, arXiv:1910.07805, 2019
Zoltan Bajnok, Istvan Vona: Exact finite volume expectation values of conserved currents, arXiv:1911.08525, 2019
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama, , Kentaroh Yoshida: Non-relativistic Hybrid Geometry with Gravitational Gauge-Fixing Term, arXiv:1910.11032, 2019
Changrim Ahn, Janos Balog, Francesco Ravanini: Addendum: Nonlinear integral equations for the sausage model, J.Phys. A53 (2020) no.6, 069401, 2020
On the Rotator Hamiltonian for the SU(N)×SU(N) Sigma-Model in the Delta-Regime: J. Balog, F. Niedermayer, P. Weisz, arXiv:1912.05232, 2019
Árpád Hegedűs: On the finite volume expectation values of local operators in the sine-Gordon model, Nucl.Phys. B948 (2019) 114749, 2019
Arpád Hegedűs: Finite volume expectation values in the sine-Gordon model, JHEP 2001 (2020) 122, 2020
Tamas Gombor: On the classification of rational K-matrices, arXiv:1904.03044, 2019
Marius De Leeuw, Tamás Gombor, Charlotte Kristjansen, Georgios Linardopoulos, Balázs Pozsgay: Spin Chain Overlaps and the Twisted Yangian, arXiv:1912.09338, 2019
Károly Csukás, István Rácz, Gábor Zsolt Tóth: Numerical investigation of the dynamics of linear spin s fields on a Kerr background: Late-time tails of spin s=±1,±2 fields, Phys.Rev. D100 (2019) no.10, 104025, 2019
Tamás Gombor: New boundary monodromy matrices for classical sigma models, Nucl.Phys.B 953 (2020) 114949, 2020
Zoltán Bajnok, Etienne Granet, Jesper Lykke Jacobsen, Rafael I. Nepomechie: On Generalized Q-systems, JHEP 03 (2020) 177, 2020
Zoltan Bajnok, Istvan Vona: Exact finite volume expectation values of conserved currents, Phys.Lett.B 805 (2020) 135446, 2020
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama, , Kentaroh Yoshida: Non-relativistic Hybrid Geometry with Gravitational Gauge-Fixing Term, Phys.Rev.Res. 2 (2020) 1, 013169, 2020
On the Rotator Hamiltonian for the SU(N)×SU(N) Sigma-Model in the Delta-Regime: J. Balog, F. Niedermayer, P. Weisz, PTEP 2020 (2020) 7, 073B04, 2020
Tamas Gombor: On the classification of rational K-matrices, J.Phys.A 53 (2020) 13, 135203, 2020
Marius De Leeuw, Tamás Gombor, Charlotte Kristjansen, Georgios Linardopoulos, Balázs Pozsgay: Spin Chain Overlaps and the Twisted Yangian, JHEP 01 (2020) 176, 2020
Zoltan Bajnok, Jesper Lykke Jacobsen, Yunfeng Jiang, Rafael I. Nepomechie, Yang Zhang: Cylinder partition function of the 6-vertex model from algebraic geometry, JHEP 06 (2020) 169, 2020
Tamas Gombor, Zoltan Bajnok: Boundary states, overlaps, nesting and bootstrapping AdS/dCFT, JHEP 10 (2020) 123, 2020
Tamas Gombor, Zoltan Bajnok: Boundary state bootstrap and asymptotic overlaps in AdS/dCFT, e-Print: 2006.16151, 2020
Zoltan Bajnok, Tamas Lajos Tompa: TCSA and the finite volume boundary state, e-Print: 2008.01979, 2020
Zoltan Bajnok, Romuald A. Janik: Classical limit of diagonal form factors and HHL correlators, e-Print: arXiv:1607.02830, 2016
B.G.Pusztai and T.F. Gorbe: Lax representation of the hyperbolic van Diejen dynamics with two coupling parameters, http://inspirehep.net/record/1432007, 2016
Sinya Aoki, Janos Balog, Tetsuya Onogi and Peter Weisz: Flow equation for the large N scalar model and induced geometries, Prog. Theor. Exp. Phys. (2016) 083B04 doi: 10.1093/ptep/ptw106, 2016
Gabor Zsolt Toth: Noether's theorems and conserved currents in gauge theories in the presence of fixed fields, e-Print: arXiv:1610.03281, 2016
Tamas Gombor, Laszlo Palla: Algebraic Bethe Ansatz for O(2N) sigma models with integrable diagonal boundaries, JHEP 1602 (2016) 158, 2016
Minkyoo Kim: Comments on the slope function, e-Print: arXiv:1606.05141, 2016
Zoltán Kökényesi, Annamaria Sinkovics, Richard J. Szabo: Chiral expansion and Macdonald deformation of two-dimensional Yang-Mills theory, Fortsch.Phys. 64 (2016) no.11-12, 823-853, 2016
Bajnok Z, Hollo L: On form factors of boundary changing operators, NUCL PHYS B 905: 96-131, 2016
Bajnok Z, Nepomechie RI: Wrapping corrections for non-diagonal boundaries in AdS/CFT, J HIGH ENERGY PHYS 2016: (2), 2016
Bajnok Z, Balog J, Ito K, Satoh Y, Tóth GZ: Exact Mass-Coupling Relation for the Homogeneous Sine-Gordon Model, PHYS REV LETT 116: (18), 2016
Bajnok Z, Janik RA: The kinematical AdS(5) x S-5 Neumann coefficient, J HIGH ENERGY PHYS : (2), 2016
Bajnok Z, Balog J, Ito K, Satoh Y, Tóth GZ: On the mass-coupling relation of multi-scale quantum integrable models, J HIGH ENERGY PHYS : (6), 2016
Bajnok Z, Lajer M: Truncated Hilbert space approach to the 2d ϕ 4 theory, J HIGH ENERGY PHYS 2016: (10), 2016
Bajnok Z: How integrability works (for AdS/CFT, ACTA PHYS POL B 47: (12) 2451-2477, 2016
Zoltan Bajnok, Romuald A. Janik: Classical limit of diagonal form factors and HHL correlators, JHEP 1701 (2017) 063, 2017
B.G.Pusztai and T.F. Gorbe: Lax representation of the hyperbolic van Diejen dynamics with two coupling parameters, Commun.Math.Phys. 354 (2017) no.3, 829-864, 2017
Gabor Zsolt Toth: Noether's theorems and conserved currents in gauge theories in the presence of fixed fields, Phys.Rev. D96 (2017) no.2, 025018, 2017
Tamas Gombor, Laszlo Palla: Algebraic Bethe Ansatz for O(2N) sigma models with integrable diagonal boundaries, JHEP 1602 (2016) 158, 2016
Zoltan Bajnok, Romuald A. Janik: From the octagon to the SFT vertex — gluing and multiple wrapping, JHEP 1706 (2017) 058, 2017
Ines Aniceto, Zoltan Bajnok, Tamas Gombor, Minkyoo Kim, Laszlo Palla: On integrable boundaries in the 2 dimensional O(N) σ-models, J.Phys. A50 (2017) no.36, 364002, 2017
Zoltan Bajnok, Chao Wu: Diagonal form factors from non-diagonal ones, Matrix Book Series, Springer, 2017
Changrim Ahn, Janos Balog, Francesco Ravanini: Nonlinear integral equations for the sausage model, J.Phys. A50 (2017) no.31, 314005, 2017
Sinya Aoki, Janos Balog, Tetsuya Onogi, Peter Weisz: Flow equation for the scalar model in the large N expansion and its applications, PTEP 2017 (2017) no.4, 043B01, 2017
Mahmut Elbistan, Pengming Zhang, Janos Balog: Effective potential for relativistic scattering, PTEP 2017 no.2, 023B01, 2017
Bajnok Z: How integrability works (for AdS/CFT, ACTA PHYS POL B 47: (12) 2451-2477, 2016
Bajnok Z, Balog J, Ito K, Satoh Y, Tóth GZ: Exact Mass-Coupling Relation for the Homogeneous Sine-Gordon Model, PHYS REV LETT 116: (18) , 2016
Bajnok Z, Balog J, Ito K, Satoh Y, Tóth GZ: On the mass-coupling relation of multi-scale quantum integrable models, J HIGH ENERGY PHYS : (6) , 2016
Bajnok Z, Hollo L: On form factors of boundary changing operators, NUCL PHYS B 905: 96-131, 2016
Bajnok Z, Janik RA: The kinematical AdS(5) x S-5 Neumann coefficient, J HIGH ENERGY PHYS : (2) , 2016
Bajnok Z, Lajer M: Truncated Hilbert space approach to the 2d ϕ 4 theory, J HIGH ENERGY PHYS 2016: (10) , 2016
Bajnok Z, Nepomechie RI: Wrapping corrections for non-diagonal boundaries in AdS/CFT, J HIGH ENERGY PHYS 2016: (2) , 2016

 

Projekt eseményei

 
2020-02-12 16:22:47
Résztvevők változása
2017-06-16 11:29:03
Résztvevők változása
2017-02-20 16:39:54
Résztvevők változása
2015-09-15 17:03:52
Résztvevők változása
vissza »