A középkor és az oszmán hódoltság kora a Dél-Dunántúlon - Környezettörténet és természettudományos kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
117120
típus PUB-K
Vezető kutató Raczkyné Kovács Gyöngyi
magyar cím A középkor és az oszmán hódoltság kora a Dél-Dunántúlon - Környezettörténet és természettudományos kutatások
Angol cím Middle Ages and Ottoman Period in the Southern Transdanubia, Sw Hungary - Environmental History and Natural Scientific Studies
magyar kulcsszavak középkor, oszmán hódoltság kora, Dél-Dunántúl, környezettörténet, természettudományok
angol kulcsszavak Middle Ages, Ottoman Period, Southern Transdanubia, Environmental History, Natural Sciences
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Ortelius tudományág: Történelmi földrajz
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)47 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
Regionális Tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)3 %
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2015-08-01
projekt vége 2016-07-31
aktuális összeg (MFt) 2.100
FTE (kutatóév egyenérték) 0.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kiadandó mű a Dél-Dunántúlon, részben a Dráva-vidék Somogy megyei szakaszán – OTKA támogatással – végzett interdiszciplináris középkori és török kori kutatások környezettörténeti és természettudományos eredményeit mutatja be. A régión belül a Dráva-vidék – lévén határterület - sokáig kiesett a kutatható területek közül, így az elvégzett munkák alapkutatások voltak, az eredmények nemcsak a térségben, hanem Magyarországon, valamint a nemzetközi tudományos életben is érdeklődésre tarthatnak számot. A pályázat belső-somogyi kutatási területét jelentő Berzence és környékének kutatása két markánsan eltérő földrajzi környezet összehasonlítására nyújtott lehetőséget. A Dráva vidéki török kori környezettörténetnek ez az első komplex feldolgozása Magyarországon, de Közép- és Délkelet Európában is unikális jellegű ez az elemzés. A barcsi állatcsontanyag Magyarország legjelentősebb török kori állatcsont-együttese, a feldolgozás a térség környezeti rekonstrukciójához, egy török vár táplálkozási szokásainak megismeréséhez nyújt alapadatokat. Az anyagvizsgálatok komplexebb képet adnak egy lelőhely tárgyainak készítésmódjáról, lehetséges eredetükről, regionális összefüggésekre mutatnak rá.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás, ill. a kiadandó mű alapkérdése, hogy a középkor és kora újkor embere adott területen milyen környezeti viszonyok között élt, milyen környezeti kihívásokkal találkozott, az emberi létformák, tevékenységek, a települési, gazdálkodási stratégiák hogyan alkalmazkodtak a környezet, ill. táj adta lehetőségekhez. Fontos volt annak feltérképezése is, hogy a komplex kutatás, azaz a rendelkezésre álló történeti, régészeti és természettudományos források és a különféle módszerek együttes alkalmazása milyen módon járulhat hozzá a történeti korok környezeti elemeinek (klíma, növényzet, folyómedrek, erdők, vadállomány stb.), tájhasználatának, kultúrájának, művelődésének jobb megismeréséhez.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A 2013-ban zárult interdiszciplináris jellegű projektünk keretében (K 72231) a pályázati futamidő alatt különféle kutatási módok segítségével vizsgáltuk a Dél-Dunántúl kiemelt tesztterületein a középkori és kora újkori környezettörténet, településszerkezet, várakhoz és környékükhöz kapcsolódó anyagi kultúra és művelődés egyes kérdéseit. A kiadandó könyv a környezettörténeti és más természettudományos kutatások eredményeit mutatja be, fejezetekre tagolódó monográfia formájában.
Az elvégzett környezettörténeti és természettudományos vizsgálatok alapkutatások voltak a középkor és török kor tekintetében, az eredmények nemcsak a térségben, hanem Magyarországon, valamint a nemzetközi tudományos életben is komoly érdeklődésre tarthatnak számot. A török kori környezettörténetre vonatkozóan ez az első ilyen komplex feldolgozás Magyarországon, de az elemzés Közép- és Délkelet Európában is unikális jellegű.
A pályázat belső-somogyi kutatási területét jelentő Berzence és környéke geomorfológiai és történeti-régészeti kutatása során szomszédos tájegységek határterületén két markánsan eltérő földrajzi környezet összehasonlítására nyílt lehetőség. A környezettörténeti kutatások kiemelkedő eredménye annak bizonyítása, hogy a Barcs alatti Dráva-meder feltöltődése már a 17. század elején megindult, ami befolyásolta a folyó mellett lakók életét, egy vár stratégiai szerepét is. A barcsi török kori állatcsontanyag – amellett, hogy Magyarországi legjelentősebb török kori együtteséről van szó – a térség környezetének, ill. egy török várőrség táplálkozási szokásainak megismeréséhez nyújt adatokat. A tárgyak anyagösszetételének meghatározása alapján regionális összefüggések, kereskedelmi és műhelykapcsolatok mutathatók ki. A kerámia petrográfiai vizsgálatok eredményei Magyarországon komoly összehasonlító alapanyagot jelentenek a további kutatások számára.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A 2013-ban zárult interdiszciplináris jellegű projektünk keretében fontos feladat volt a kiemelt lelőhelyek (Őcsény, Barcs, Berzence) környékének, környezetének, a kapcsolatrendszerek vizsgálata. A Berzence környéki geomorfológiai és régészeti kutatások eredményei – összevetve az írott adatokkal – a térség települési struktúrájára, a falvak gazdálkodására, iparára (vasfeldolgozás) szolgáltattak adatokat. A számos új eredménnyel záruló – többek között pl. a Dráva-medrek feltöltődésének idejére vagy az erdőkre, korabeli növényzetre, termesztett növényekre irányuló - környezettörténeti vizsgálatok eredményei részét képezik majd egy nagyobb Kárpát-medencei környezettörténeti áttekintésnek. A vizsgált állatcsontanyag a várak környezetében élő állatvilágról, kereskedelemről, étkezési szokásokról nyújt adatokat. A tárgyak anyagösszetételének, származási, készülési helyének meghatározása alapján regionális összefüggések, műhely- és kereskedelmi kapcsolatok mutathatók ki. Egy rozmáragyarból faragott övlap, amely nemcsak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló darab, egy isztambuli szultáni műhelyből származhat.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The work we wish to publish presents the findings of interdisciplinary researches – performed with support from Hungary’s National Scientific Research Fund (OTKA) – in the fields of environmental history and natural sciences that focused on southern Transdanubia, including the Somogy country stretch of the River Drava region, in the medieval and Ottoman periods. As a border territory, the Drava river region was for a long time off limits for research. Accordingly, our work there was basic research, the findings of which may arouse interest not just in Hungary, but in international scientific life also. This is the first complex study in Hungary of the environmental history of the Drava river region in the Ottoman era, and the analysis is the first of its kind in Central and South-eastern Europe also. The researching of Berzence and its vicinity, afforded an opportunity to compare two very different geographical environments. The animal bones recovered at Barcs are the most significant collection of Ottoman-era animal bones in Hungary; the studying of them yields data of importance to reconstruction of the environment in the region at the time and to discovery of the eating habits of those who garrisoned an Ottoman castle. Investigations of the materials paint a more complex picture regarding the way in which the artefacts of particular sites were made and also their possible origins, and point to regional interconnections.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Basic questions in the research, and in the work to be published, concern the environmental conditions experienced by the inhabitants of the given territories during the medieval period and the early modern age, the environmental challenges they faced, and how human lifestyles, activities, and settlement and agricultural strategies adapted to the possibilities afforded by the environment and the region. Also important was the charting of how complex research – i.e. combined application of historical, archaeological, and natural science sources and different methodologies – can contribute to a better knowledge of environmental elements (climate, vegetation, watercourses, forests, game stocks, etc.) in these historical periods, as well as of land usage and lifestyle and culture at the time.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Within the framework of our interdisciplinary project (K 72231) completed in 2013, we investigated – during the project’s running time and with the help of different research methodologies – various questions regarding environmental history and settlement structure in the target territories in southern Transdanubia in the medieval and early modern periods, as well as material culture and lifestyle questions connected to the castles and their vicinities. Our book will present our findings regarding environmental history and other areas of natural science. It will do so in the form of a monograph divided into different chapters.
Our environmental history and natural science investigations qualify as basic research in respect to the medieval period and the Ottoman era, and can count on serious interest not only in the region itself, but also in Hungary, as well as in international scientific life. As regards environmental history in the Ottoman period, this is the first complex study of its type in Hungary, but the analysis is the first of its kind in Central and South-eastern Europe, too.
During the geomorphological and historical-archaeological researches into Berzence and its vicinity, there was opportunity to compare two very different geographical areas on the border territory of neighbouring regions. A salient finding of the environmental history researches is the timing of the silting up of the River Drava below Barcs, influencing not only the lives of those living along the river, and also the strategic role of a castle. Besides being one the most significant Ottoman-era collections of its kind in Hungary, the stock of Ottoman-era animal bones from Barcs offers data on the environs of the region and on the eating habits of the soldiers garrisoning an Ottoman-era castle. Identification of the material composition of the artefacts permits demonstration of regional interconnections, commercial ties, and workplace links. The findings of the petrographic analysis of ceramic artefacts represent significant comparative data for researchers in the future.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

An important task in the framework of our interdisciplinary project completed in 2013 was investigation of the vicinity, the wider environs, and the system of contacts of the leading sites (Őcsény, Barcs, Berzence). The findings of geomorphological and archaeological researches in the Berzence area – together with the written data – provided information on the settlement pattern of the region and on the agriculture and industry (ironworking) of the villages. Producing many new findings, the environmental history investigations into (among other things) the timing of the silting up of the Drava watercourses, the forests, and the vegetation and crops at the time may form part of a larger environmental history overview in the Carpathian Basin later on. The animal bones examined provided data on the animals living in the vicinity of the castles, as well as on trade and eating habits. Based on identification of the material composition of artefacts and of their places of origin, regional connections along with workshop and commercial links could be demonstrated. A belt plate carved from walrus tusk is a unique piece not only in Hungary, but in Europe more widely; it may have come from a workshop in Istanbul which served the sultan’s court.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA/NKFIH által támogatott, 117120 azonosító számú publikációs pályázat sikerrel zárult, a szerződésben vállalt könyv megjelent, “per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences címmel, angol nyelven, A4-es formátumban, 400 példányban, 252 oldal terjedelemben (az oldalszám a tipográfia és a tördelés függvényében alakult). Kiadója: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet. Szerkesztők: Kovács Gyöngyi és Zatykó Csilla. Szerzők: Bartosiewicz László, Gál Erika, Sümegi Pál és munkatársai, Kreiter Attila, Pánczél Péter, T.Biró Katalin, Viczián István. A könyv a K 72231 számú interdiszciplináris OTKA projekt első összegző kötete, annak természettudományos eredményeit foglalja össze. A kötet megjelenését az NKFI Hivatal mellett az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont támogatta, az impresszumban a támogatók között feltüntettük az NKFIH támogatás tényét és logóját. A nyomda a kötelespéldány szolgáltatást teljesítette. Egy-egy példányt eljuttattunk az NKFI Hivatalnak, az MTA könyvtárának, továbbá küldtünk példányokat a kötet témájához tartozó szaktudományt művelő tanszékek, egyetemek könyvtárába is (ELTE, SZTE, Miskolci Egyetem, PTE, DE, PPKE, KRE, CEU). A könyv pdf változata felkerült a REÁL repozitóriumba (http://real.mtak.hu/39117/).
kutatási eredmények (angolul)
The volume supported by the OTKA/NKFIH grant No. 117120 has been successfully published with the title of “per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences. The A4 format and 252 pages book has been printed in 400 copies and published in English. The number of pages has been finalised according to the evolved typography and editing. Publisher: Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Editors: Gyöngyi Kovács and Csilla Zatykó. Authors: László Bartosiewicz, Erika Gál, Pál Sümegi and his colleagues, Attila Kreiter, Péter Pánczél, Katalin T.Biró, István Viczián. The volume contains the results of the interdiciplinary research project funded by OTKA, grant No. K 72231. The publication supported by NKFIH (National Research, Development and Innovation Office), as well as the Research Centre for the Humanities, HAS. In the impressum of the publication, the logo and the support of NKFIH are listed among the sponsors. Copies are sent to NKFIH, Széchényi Library (copyright copy) and Library of the Hungarian Academy of Sciences, and also to libraries of university departments that are engaged in disciplines related to the topic of the volume (ELTE, SZTE, Miskolci Egyetem, PTE, DE, PPKE, KRE, CEU). The pdf version is sent to the repository REAL (http://real.mtak.hu/39117/).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=117120
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács, Gyöngyi, Zatykó, Csilla (eds). Authors: Sümegi, Pál et al., Viczián, István, Kreiter, Attila, Pánczél, Péter, Gál, Erika, T.Biró, Katalin, Bartosiewicz, László: "per sylvam et per lacus nimios" The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences, Budapest, 2016
vissza »