Konzorcium, fő p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
119433
típus K
Vezető kutató Kende Anna
magyar cím Konzorcium, fő p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre
Angol cím Consortional main: The influence of social identity on intergroup prejudice and collective action
magyar kulcsszavak csoportközi viszony, előítélet, kollektív cselekvés, nemzeti identitás, romaellenesség, társas identitás
angol kulcsszavak intergroup relations, prejudice, collective action, national identity, anti-Roma prejudice, social identity
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Szociálpszichológia
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Ghazi Altabatabaei Hadi
Hadarics Márton
Krekó Péter
Lantos Nóra Anna
Pántya József
Szabó Zsolt Péter
Szekeres Hanna
Ujhelyi Adrienn
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2021-11-30
aktuális összeg (MFt) 23.774
FTE (kutatóév egyenérték) 12.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja, hogy feltárja az identitás, az észlelt fenyegetés és a csoportközi attitűdök közötti kapcsolatot, és azok csoportközi viselkedésre gyakorolt hatását. A csoportközi viselkedés lehet ellenséges és proszociális, irányulhat a csoportközi helyzet megváltoztatására és fenntartására. Korábbi kutatások szerint a múltbeli konfliktusok reprezentációja meghatározó a jelen csoportközi kapcsolataiban. Ezért a magyar nemzeti identitás vizsgálatára és a romákkal kapcsolatos attitűdök feltárására vállalkozunk kvalitatív, és kvantitatív, kérdőíves és kísérleti módszerek alkalmazásával, laborban és terepen.
Vizsgálatainkat 4 szinten végezzük el:
1. A csoporton belüli szinten a csoportidentitást tárjuk fel a morális megfontolások és a történelmi események reprezentációját hangsúlyozva
2. A személyes szint elemzése során az intrapszichés folyamatok és a személyes identitás kapcsolatát térképezzük fel
3. A csoportközi attitűdök szintjén az észlelt fenyegetés és a célcsoport-specifikus attitűdöket elemezzük
4. A csoportközi viselkedés szintjén kauzális kapcsolatot keresünk a csoportidentitás és a csoportközi viselkedési szándék között, a hatékony intervenciós lehetőségeket kutatva
Végül egy terepvizsgálatban az előítélet-csökkentés kutatásra alapozott módszerét teszteljük, amikor a személyes és csoportidentitás releváns aspektusaiba és a csoportközi viszonyokba történő beavatkozás hatékonyságát mérjük. A kutatási program segítségével módszertani újításokat és az előítéletek egy új elméleti megközelítését dolgozzuk ki, amely a csoportközi attitűdök helyett a többségi csoporttagok identitáskonstrukciója és a csoportközi viselkedés közötti közvetlen kapcsolatot emeli ki.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Korábbi kutatások szerint a csoportidentitást megalapozó társadalmi kategóriák létrejöttében jelentőséget kap a történelmi örökség, ahogy a jelen csoportközi viszonyaira is hatást gyakorolnak a múltbeli konfliktusok. Az előítélet tehát a csoportidentitás szempontjából kifejezetten funkcionálisnak tekinthető, amelyet a történelmi reprezentációk alakítanak. A kutatásunk azt vizsgálja, hogy a csoportidentitás különböző értelmezései hogyan befolyásolják a csoportközi attitűdöket és azokat a viselkedésformákat, amelyek a meglévő társadalmi hierarchiák fenntartására vagy megváltoztatására irányulnak, ellenségesek vagy proszociálisak. Kutatásunk középpontjában a nemzeti identitás és más csoportok, azon belül kiemelten a romák felé irányuló attitűdök vizsgálata áll.
A következő kérdésekre keressük a választ 11 vizsgálatban, amelyekben kérdőíves és kísérleti módszert alkalmazunk, tartalom- és hálózatelemzést, labor és terepvizsgálatot végzünk:
(1) Milyen összefüggés áll fenn a nemzeti identitás – a glorifikáló és kötődő identitás –, a történelmi reprezentációk és a hősies és segítő hősök emlékezete között, és ezek hogyan hatnak a jelen csoportközi viszonyaira?
(2) Az énhez kapcsolódó folyamatok és a fenyegetéssel való megküzdés kapcsolata hogyan határozza meg a csoportközi attitűdöket és viselkedést?
(3) A csoportközi attitűdök – fenyegetésdimenziók és romaellenesség – mely aspektusait határozza meg a nemzeti identitás?
(4) A csoportidentitás mely aspektusai határozzák meg, hogy az emberek a társadalmi változásokért vagy a társadalmi hierarchiák konzerválásáért folytatott kollektív cselekvések iránt köteleződnek-e el?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az előítélet vizsgálatához egy új elméleti megközelítést javaslunk: a többségi identitás és a csoportközi cselekvési szándék közötti közvetlen kapcsolatot vizsgáljuk. Módszertani innovációnk egy észlelt fenyegetettség, és egy romaellenes skála validálása, illetve egy kísérleti paradigma kifejlesztése az identitás és viselkedés közötti kapcsolat oksági tesztelésére. A 11 vizsgálat során gyűjtött adatok az identitásfolyamatok, a csoportközi attitűdök és viselkedés területén nyújtanak új eredményeket. Végül egy laborban és terepen tesztelt hatékony társadalmi intervencióra teszünk javaslatot, melynek célja az előítélet-csökkentés és a társadalmi felelősség-vállalás növelése.
Magyarországon jelentős hagyománya van az előítéletek, a romaellenesség, a nemzeti identitás, és az azt befolyásoló történeti reprezentációk pszichológiai és szociológiai vizsgálatának. Kutatásunkban építünk e korábbi vizsgálatokra, de tovább is lépünk azáltal, hogy a nemzeti identitás csoportközi viselkedésre gyakorolt hatását vizsgáljuk, és az identitásfolyamatok segítségével magyarázzuk és jósoljuk be az előítéleteket. A leglényegibb különbség azonban a saját kutatásunk és az előzményt jelentő szociálpszichológusok munkái között, hogy a csoportközi viselkedést vizsgáljuk, de annak nem csak az ellenséges formáira (pl. diszkrimináció) vagyunk kíváncsiak, hanem a proszociális viselkedésformákra is.
Projektünk három fő elméleti területen kapcsolódik a nemzetközi szociálpszichológiai kutatásokhoz.
Először is, kutatásunk Tajfel társas identitás elméletére és Turner társas kategoriáció elméletére, és az ezekhez kapcsolódó több évtizedes kutatási hagyományra épít, mely szerint a csoportközi attitűdöket és viselkedést a társas identitás védelme magyarázza.
Másodszor, kapcsolódunk ahhoz a kutatási hagyományhoz, amely a történelemreprezentációk szerepét elemzi a jelenkori csoportközi viszonyokban, pl. a kollektív áldozati szerep és a defenzív történelemr reprezentációk keretében.
Harmadszor, a csoportközi kontaktus újonnan megfogalmazott kritikájához csatlakozva keressük a választ arra a kérdésre, hogy miként lehetséges a csoportközi hasonlóságokat középpontba helyező csoportközi harmónia megteremtése a kulturális diverzitás megőrzése mellett.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Nemzeti identitásunk alapvetően meghatározza, hogyan érezzük magunkat és hogyan cselekszünk egy-egy helyzetben, például büszkeséget élünk-e át, amikor Oscar-díjat nyer egy magyar film, vagy fenyegetőnek látjuk-e, ha menekültek érkeznek az országba. Világos törésvonalakra utal, hogy nem mindenki egyformán büszke más magyarok sikereire, és nem mindenki egyformán fél, ha más kultúrájú emberekkel kerül kapcsolatba. A nemzeti identitás nagy mértékben függ attól, hogy milyen képet tartunk fenn a magyarok történelméről, veszteségeiről és áldozati szerepéről. Korábbi kutatások szerint a történelmi áldozati szerep azt is meghatározza, ahogyan az emberek ma viszonyulnak más csoportokhoz, különösen azokhoz akik náluk hátrányosabb helyzetben vannak.
Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a nemzeti identitás sajátosságai milyen módon határozzák meg a más csoportokhoz, különösen a romákhoz való viszonyulást, azt, hogy őket fenyegetőnek látják-e az emberek, és ezzel összefüggésben elutasító vagy segítő módon viselkednek-e velük szemben. A romákkal szembeni előítéletek átfogó problémájára régóta keresnek a kutatatók megoldást, a gyakorlatban kevés eredménnyel. Kutatásunkban egy új megközelítésben a nemzeti identitás összetevőiből indulunk ki, és azonosítjuk az identitás és a más csoportokkal szembeni viselkedés közötti oksági összefüggéseket, hogy ezáltal megteremtsük a hatékony intervenció lehetőségeit. Javaslatainkat előbb kísérletileg teszteljük, majd valós középiskolai kontextusban is. Célkitűzésünk, hogy csökkentsük az előítéleteket, és egyben növeljük a társadalmi tudatosságot és motiváljuk a más csoportok felé irányuló társadalmi felelősséget.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The goal of our study is to map the connection between identification, threat perceptions, and intergroup attitudes and their influence on intergroup behaviour. Intergroup behaviour can either be hostile or pro-social, strive for social change or maintain existing intergroup relations. Previous research suggest the importance of the representations of past intergroup conflicts in current intergroup relations. Therefore, we propose a mixed-method analysis of Hungarian national identity, and intergroup attitudes toward Roma people using both qualitative and quantitative, survey and experimental methods.
Our analysis focuses on 4 levels:
1. On the ingroup level we explore the aspects of ingroup identity, focusing on moral considerations and specific representations of the group’s history
2. On the personal level, we map the relationship between intrapsychic processes and personal identity
3. On the intergroup attitude level, we examine the connection between perceived threat, and target specific intergroup attitudes
4. On the intergroup behavioural level we test the causal connection between ingroup identity and intergroup behavioural intentions, and seek effective interventions for social change
Finally, in a field experiment we test ways to reduce prejudice and influence social responsibilities by an intervention on relevant aspects of personal and group identity and intergroup relations. The research programme will allow us to propose methodological innovations and new theoretical approach to prejudice shifting the focus from intergroup attitudes to the direct connection between the construction of majority group identity and intergroup behaviour.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Previous research highlighted the importance of historical heritage on the social categories through which people identify as group members, and the representations of past conflicts on present intergroup relationships. Prejudice is therefore highly functional from the perspective of ingroup identity, and strongly shaped by historical representations. Our research set out to investigate how the different interpretations of group identity influence intergroup attitudes and actions that either maintain or attempt to change existing social hierarchies, and both hostile and pro-social forms of behaviour. We propose to study the Hungarian national identity, and its relation to different out-groups, specifically to Roma people.
We investigate the following questions across 11 studies using survey and experimental methods, content and network analysis, lab and field research:
(1) What is the interconnection between national identity – glorification and attachment –, the representation of history, the memory of heroic heroes and heroic helpers and their influence on current intergroup attitudes?
(2) How does the connection between self-related processes and coping with perceived threat influence intergroup attitudes and behavioural tendencies?
(3) What are the specific aspects of intergroup attitudes – threat dimensions and anti-Roma bias – that are influenced by national identity and predict intergroup behaviour?
(4) Which aspects of ingroup identity influence whether people engage in intergroup collective action for social change or for maintaining existing intergroup relations?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

We propose a new theoretical approach to prejudice focusing on the connection between the construction of group identity and intergroup behaviour. We also propose methodological innovations by validating a measure of perceived threat and of anti-Roma bias, and a new experimental paradigm to test the causal connection between identity and intergroup behaviour. The empirical data to be collected across 11 studies will provide new insights into identity processes, intergroup attitudes and behaviour. Finally, we propose an effective social intervention method with the aim to reduce prejudice and promote social responsibilities.
There is a strong research tradition in Hungary on national identity, historical representations, and intergroup attitudes, especially toward Roma people in both psychology and sociology. Although we build upon these findings, we also take their approach further by investigating the intergroup consequences of national identity, and by explaining prejudice based on identity processes. However, the most fundamental difference between our approach and previous work is that we are interested in intergroup behaviour, and not only in hostile forms of intergroup behaviour (i.e., discrimination), but also in prosocial form (i.e., collective action as allies).
Our project is connected to research in international social psychology in three key areas:
(1) We build upon Tajfel’s social identity theory and Turner’s concept of social categorisation, and decades of research within this tradition, in which intergroup attitudes and behaviour are interpreted as functions of defending one’s social identity.
(2) We relate to the research tradition that considers the importance of representations of history in current intergroup relations, e.g., research on collective victimhood and defensive representations of history.
(3) We join a recent critique of intergroup contact theory which highlights the challenge of creating intergroup harmony with an emphasis on similarities while promoting cultural diversity with an emphasis on difference. Our research aims to contribute to the debate around strategies for prejudice reduction that also maintain social change orientation among advantaged group members.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

National identity determines how we feel and how we act in certain situations, for example whether we feel pride when a Hungarian film wins the Oscar, or whether we feel fear when refugees enter the country. The fact that not everyone is equally proud about the achievements of other Hungarians, and the fact that not everyone is afraid when meeting a person from a different culture indicates fault lines along national identity. National identity greatly depends on the image people uphold about their history, the historical losses and victim role. Previous research pointed it out that the group’s historical victimhood influences current relations with other groups, especially with groups that are relatively worse off.
We investigate the ways in which national identity influences relations with other groups, in the context of Hungary especially with Roma people, whether people perceive them as threatening, and whether they act toward them in a discriminatory way or by helping. Researchers have been searching for methods of prejudice reduction toward Roma people, but without much practical improvement so far. We apply a new approach by focusing on national identity, and pointing out the causal connection between group identity and behaviour toward other groups. Thereby, we aim to reduce prejudice and to increase social responsibility toward other groups.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban a csoporthoz tartozás (identitás) különböző értelmezéseinek és érzelmi viszonyulásainak hatását vizsgáltuk a társadalmi csoportok közötti viszonyra, az előítéletekre és az ellenségeskedésre, továbbá arra, hogy milyen feltételek mellett tesznek az emberek valamit egy jobb társadalomért. Eredményeink rámutattak arra, hogy az előítéletmentes és támogató csoportközi viszonyok feltétele egy befogadó, fenyegetéstől mentes nemzeti identitás megélése, az elnyomott csoportokkal érzett empátia vagy akár sajnálat is, az igazságtalanságok észlelése és olyan általános társadalmi normák, amelyek az előítéletességet nem támogatják. Ezzel ellentétben a saját csoportot glorifikáló, áldozatiságot megélő, etnikai nemzetfogalomra építő identitás más csoportok morális kirekesztéséhez és ellenségeskedéshez vezet Magyarország kisebbségi csoportjai felé, különös tekintettel a romák és a bevándorló csoportok irányában.
kutatási eredmények (angolul)
We examined the effect of different interpretations and different emotions concerning social identities, and how they affect intergroup relations, prejudice and hostility, as well their influence on engagement for social change. Our results showed that the precondition of non-prejudiced and supportive intergroup relations are inclusive national identity without the perception of threat, empathy or even pity toward oppressed social groups, perception of injustive and egalitarian, non-prejudiced social norms. In contrast, a glorifying, ethnically defined national identity involving a sense of victimhood can lead to hostility and moral exclusion toward Hungary’s minorities, specifically toward Roma people and immigrants.
a zárójelentés teljes szövege https://otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=119433
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kende Anna, Hadarics Márton, Szabó Zsolt Péter: Inglorious glorification and attachment, BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 58: (3) pp. 569-590., 2019
Kende Anna, Hadarics Márton, Lášticová Barbara: Anti-Roma Attitudes as Expressions of Dominant Social Norms in Eastern Europe, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 60: pp. 12-27., 2017
Kende Anna, Hadarics Márton, Szabó Zsolt Péter: Inglorious glorification and attachment, BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 58: (3) pp. 569-590., 2019
Kende Anna, Hadarics Márton, Lášticová Barbara: Anti-Roma Attitudes as Expressions of Dominant Social Norms in Eastern Europe, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 60: pp. 12-27., 2017
Bigazzi Sára, Siegler Anna: Nation representations beyond national identity, In I. Bondarevskaya & A. De Carlo (eds.) Proceedings of the VII international scientific and practical Seminar: “Political and economic self-constitution: media, citizens, 2019
Serdült Sára, Bigazzi Sára: The psychological effects of ingroup identity threat, 7th International Seminar: “Political and economic self-constitution: media, citizenship activity and political polarization”, 2019
Siegler Anna, Bigazzi Sára: Promoting prejudice reduction and active citizenship in schools - measuring perceived identity threat and prejudice, Annual meeting of International Society of Political Psychology: Empowering citizens in illiberal times: The political psychology of oppression and resistence, 2019
Csernus Fanni, Bigazzi Sára, Bokrétás Ildikó, Serdült Sára: Social psychological dimensions behind collective action. From participation to civil activism., I. Bondarevskaya & A. De Carlo (eds.) Proceedings of the VII international scientific and practical Seminar: “Political and economic self-constitution: media, citizens, 2019
Csaba Sára, Kende Anna, Krekó Péter: Effects of the 2018 election campaign on the perception of Muslims in Hungary, Annual meeting of International Society of Political Psychology: Empowering citizens in illiberal times: The political psychology of oppression and resistance., 2019
Krekó Péter: Conspiracy theories for Winners, Annual meeting of International Society of Political Psychology: Empowering citizens in illiberal times: The political psychology of oppression and resistance., 2019
Szabó Zsolt Péter: Historical ingroup victimization as an antecedent of intergroup solidarity, Annual meeting of International Society of Political Psychology: Empowering citizens in illiberal times: The political psychology of oppression and resistance., 2019
Kende Anna: National and European glorification and attachment as predictors of anti- and pro-immigrant attitudes, Annual meeting of International Society of Political Psychology: Empowering citizens in illiberal times: The political psychology of oppression and resistance., 2019
Anna Kende, Márton Hadarics, Sára Bigazzi, Mihaela Boza, Jonas R. Kunst, Nóra Anna Lantos, Barbara Lášticová, Anca Minescu, Monica Pivetti, Ana Urbiola: The last acceptable prejudice in Europe?, GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS UNSP 1368430220907701, 2021
Hadarics Márton, Szabó Zsolt Péter, Kende Anna: The relationship between collective narcissism and group-based moral exclusion: The mediating role of intergroup threat and social distance, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 8: (2) pp. 788-804., 2020
Hässler Tabea, Ullrich Johannes, Bernardino Michelle, Shnabel Nurit, Laar Colette Van, Valdenegro Daniel, Sebben Simone, Tropp Linda R., Visintin Emilio Paolo, González Roberto, Ditlmann Ruth K., Abrams Dominic, Selvanathan Hema Preya, Branković Marija, Wright Stephen, von Zimmermann Jorina, Pasek Michael, Aydin Anna Lisa, Žeželj Iris, Pereira Adrienne, Lantos Nóra Anna, Sainz Mario, Glenz Andreas, Oberpfalzerová Hana, Bilewicz Michal, Kende Anna, Kuzawinska Olga, Otten Sabine, Maloku Edona, Noor Masi, Gul Pelin, Pistella Jessica, Baiocco Roberto, Jelic Margareta, Osin Evgeny, Bareket Orly, Biruski Dinka Corkalo, Cook Jonathan E., Dawood Maneeza, Droogendyk Lisa, Loyo Angélica Herrera, Kelmendi Kaltrina, Ugarte Luiza Mugnol: A large-scale test of the link between intergroup contact and support for social change, NATURE HUMAN BEHAVIOUR 4: (4) pp. 380-386., 2020
Kende A., Krekó P.: Xenophobia, prejudice, and right-wing populism in East-Central Europe, CURRENT OPINION IN BEHAVIORAL SCIENCES 34: pp. 29-33., 2020
Lantos Nóra Anna, Kende Anna, Becker Julia Christina, McGarty Craig: Pity for economically disadvantaged groups motivates donation and ally collective action intentions, EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY Accepted Article: ejsp.2705, 2020
Sam Nariman Hadi, Hadarics Márton, Kende Anna, Lášticová Barbara, Poslon Xenia Daniela, Popper Miroslav, Boza Mihaela, Ernst-Vintila Andreea, Badea Constantina, Mahfud Yara, O’Connor Ashley, Minescu Anca: Anti-roma bias (stereotypes, prejudice, hehavioral tendencies): A network approach toward attitude strength, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 11: 2071, 2020
Csernus Fanni, Bigazzi Sára, Bokrétás Ildikó, Serdült Sára: Why people engage in collective action? – Identification and perceived instability of the social system as psychological dimensions behind collective action, Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, 2020
Hadi Sam Nariman, Márton Hadarics, Anna Kende: Attitude extremity toward the Roma: A Network Approach, Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, 2020
Csaba Sára, Kende Anna: The relationship between national identity and xenophobia: A meta-analysis, Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, 2020
Jost John T., Kende Anna: Setting the record straight: System justification and rigidity‐of‐the‐right in contemporary Hungarian politics, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 55: (S1) pp. 96-115., 2020
Kende A., Krekó P.: Xenophobia, prejudice, and right-wing populism in East-Central Europe, CURRENT OPINION IN BEHAVIORAL SCIENCES 34: pp. 29-33., 2020
Hadarics, M. & Kende, A.: Politics turns moral foundations into consequences of intergroup attitudes, Social Psychology, 52, 185-196, 2021
Badea, C., Binning, K. R., Sherman, D. K., Boza, M., & Kende, A.: Conformity to group norms: How group-affirmation shapes collective action, Journal of Experimental Social Psychology, 95, 2021
Chayinska, M., Kende, A., & Wohl, M. J.: National identity and beliefs about historical linguicide are associated with support for exclusive language policies among the Ukrainian linguistic majority., Group Processes & Intergroup Relations, 2021
Lantos, N. A. & Kende, A.: A romaellenességet csökkentő intervenciók elmélete és gyakorlata, Alkalmazott Pszichológia, 20, 51-78, 2020
Siegler, A., Serdült, S., Csernus, F., Dézma, Li., Ilea, I., & Bigazzi, S.: Effectiveness of the Holding Community Program: Promoting Social Reflection in School, Changing Societies & Personalities, 5, 2021
Siegler, A., Serdült, S., Csernus, F., Dézma, L., Ilea, I., & Bigazzi, S.: Promoting holding communities and reducing prejudice in schools, 11th International Conference on the Dialogical Self., 2021
Bigazzi, S.: Self/other relations and the importance of dialogue: a social psychological contribution, 11th International Conference on the Dialogical Self, 2021
Bigazzi, S., Csernus, F., Siegler, A., Bokrétás, I.Serdült, S., Ilea, I., Giourga, A., Kahraman, M., Takács, B.: Social Representations of Heroes: Triggers from the Past, Values in the Present, Patterns for the Future., Human Arenas., 2021
Serdült, S., Harmouche, G., Bigazzi, S: Refugee crisis in the light of indentity., Papers on Social Representation, 2021
Csernus, F.: Szociálpszichológiai dimenziók a kollektív cselekvés mögött., Ütközéspontok VII.: A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztály konferenciájának kötete. 9-17., 2021
Anna Kende, Márton Hadarics, Sára Bigazzi, Mihaela Boza, Jonas R. Kunst, Nóra Anna Lantos, Barbara Lášticová, Anca Minescu, Monica Pivetti, Ana Urbiola: The last acceptable prejudice in Europe?, GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS UNSP 1368430220907701, 2021
Hadarics, M., Kende, A.: Politics turns moral foundations into consequences of intergroup attitudes, Social Psychology, 52, 185-196, 2021
Kende A., Krekó P.: Xenophobia, prejudice, and right-wing populism in East-Central Europe, CURRENT OPINION IN BEHAVIORAL SCIENCES 34: pp. 29-33., 2020
Lantos Nóra Anna, Kende Anna, Becker Julia Christina, McGarty Craig: Pity for economically disadvantaged groups motivates donation and ally collective action, European Journal of Social Psychology, 50, 2020
Kende Anna, Hadarics Márton, Szabó Zsolt Péter: Inglorious glorification and attachment, BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 58: (3) pp. 569-590., 2019
Kende Anna, Hadarics Márton, Lášticová Barbara: Anti-Roma Attitudes as Expressions of Dominant Social Norms in Eastern Europe, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 60: pp. 12-27., 2017
Lantos Nóra Anna, Kende Anna: Injustice (privilege versus disadvantage) framings and allyship in hostile intergroup contexts., Prejudice and discrimination in Society and Politics Workshop, 2019
Lantos Nóra Anna, Kende Anna: Injustice (privilege versus disadvantage) framings and allyship in hostile intergroup contexts., Annual meeting of International Society of Political Psychology: Empowering citizens in illiberal times: The political psychology of oppression and resistance., 2019
Faragó Laura, Kende Anna, Krekó Péter: Justification of intergroup violence - the role of right-wing authoritarianism and propensity for radical action., Dynamics of Asymmetric Conflict, 12, 113-128, 2019
Faragó Laura, Kende Anna, Krekó Péter: Az erőszak támogatásának pszichológiai meghatározói fizikailag és szimbolikusan fenyegető csoportok esetén, Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet, 2019
Faragó Laura, Kende Anna, Krekó Péter: The justification of violence against physically dangerous and symbolically threatening groups - The role of right-wing authoritarianism and propensity for radical action, EASP Meeting Boundaries, Norms, and Conflicts: Understanding Intergroup Relations and Rising Intolerance Across Europe and Beyond, 2018
Hadarics Márton, Kende Anna: A csoportalapú erkölcsi kirekesztés önigazolása, Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2019
Lantos Nóra Anna, Kende Anna: A privilégiummal és a hátránnyal kapcsolatos tudatosság és a kollektív cselekvés kapcsolata, Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2019
Kende Anna, Hadarics Márton, Bigazzi Sára, Lantos Nóra Anna: Miért sikertelenek a roma integrációs programok? Romaellenesség Európában, Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2019
Szabó Zsolt Péter, Benza Málna, Nikoletti Edina, Csaba Sára: Balekok, agresszorok, áldozatok, túlélők: A magyar nemzeti csoporthoz kapcsolódó identitástartalmak, Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2019
Happ Zsuzsa, Bigazzi Sára: Reziliencia, társas reciprocitás és igazságos világ hiedelem a fenyegetettség tükrében, Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2019
Hadarics Márton: Perceived outgroup characteristics as antecedents and consequences of moral exclusion, The Social Science Journal, 2019
Kende Anna; Lantos Nóra Anna; Krekó Péter: Endorsing a Civic (vs. an Ethnic) Definition of Citizenship Predicts Higher Pro-minority and Lower Pro-majority Collective Action Intentions, Frontiers in Psychology, 2018
Mészáros, N.Z., & Szabó, Z.P.: “Egy ezredévnyi szenvedés…” – Kollektív áldozati hiedelmek és hatásuk Magyarországon, Fülöp É., Kővágó P. (Szerk.) A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája, 2018
Mészáros N. & Szabó Zs.P.: The attitudes of a small historically victimized country toward great powers, The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Annual Conference, Harvard, USA, 2018
Serdült, S., Bigazzi, S., & Dézma, L.: From threat to opress: how threatened group identity defines intergroup and interpersonal processes., Horizons of Psychology: 13th Alps Adria Psychology Conference, 2018
Bigazzi, S.; Sedult, S., Bokretas, I., Siegler, A. & Dézma, L: The effects of relevant identity connected threat on psychological processes, Horizons of Psychology: 13th Alps Adria Psychology Conference, 2018
Bigazzi, S., Serdült, S. & Bokrétás, I.: Power and empowerment for intergroup harmony., N. Balvin, D. J. Christie (eds.) Children and Peace: From Research to Action. Springer, 2019
Bokretas, I. & Bigazzi, S.: Justifying or challenging society and economy: identity and representation in play, Political and Economic Self-Constitution: Citizenship Activity and Education Proceedings of the VI international scientific and practical seminar, Padova, Italy, 2018
Siegler, A., Bigazzi, S., Serdült, S. & Bokrétás, I.: Észlelt identitás fenyegetettség kérdőív fejlesztési folyamatának eredményei és klasszikus előítéletet mérő eszközökkel való kapcsolata, A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2018
Géczy, D.: Relation with gender and identity threat. A comparative study between Roma and non-Roma in Hungary., IV International Conference on Gender and Communication, Sevilla, 2018
Géczy D., Bigazzi S. & Varga Zs.: Beyond cultural differences: Identity threat in relation to gender construction. A comparative study between Roma and non-Roma people in Hungary., Horizons of Psychology: 13th Alps Adria Psychology Conference, Ljubljana, Slovenia, 2018
Takács, B., Bigazzi, S., Arató, F., & Serdült, S.: How Movements Are Mediated: The Case of the Hungarian Student Network in 2012–2013., Contention. The multidisciplinary journal of social protest. 6(1), 93-118., 2018
Csernus, F., Bigazzi S., Bokretas I & Serdult S.: Investigation of social representations beyond collective actions, Political and Economic Self-Constitution: Citizenship Activity and Education, Olsztyn, Poland, 2018
Csernus, F., Bigazzi, S., Bokretas I. & Serdult S.: Investigation of social representations beyond collective actions., Horizons of Psychology: 13th Alps Adria Psychology Conference, Ljubljana, Slovenia, 2018
Anna Kende, Márton Hadarics, Zsolt Péter Szabó: National and European Identity as Antecedents of Anti-Muslim Attitudes in Hungary and in Norway., Norvég-magyar kutatási konferencia a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az RCN szervezésében. Budapest, 2018. február 15-16., 2018
Kende Anna: A nemzeti identitás befogadó és kirekesztő értelmezésének következményei a csoportközi szolidaritásra, MPT XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2018. május 31-június 2., 2018
Hadarics Márton: A csoportközi viselkedés morális alapjai, MPT XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2018. május 31-június 2., 2018
Lantos Nóra Anna, Kende Anna, Julia Becker: A sajnálat szerepe a kollektív cselekvésben, MPT XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2018. május 31-június 2., 2018
Szekeres Hanna,Kende Anna, Lantos Nóra Anna, Nyúl Boglárka, Faragó Laura: Cigánylabirintus: Egy perspektívaváltó intervenció hatása a romákkal szembeni előítéletekre és viselkedési intenciókra, MPT XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2018. május 31-június 2., 2018
Faragó Laura, Kende Anna, Krekó Péter: Az igazság NEM odaát van – a politikai elfogultság és az álhírek elfogadásának kapcsolata, MPT XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2018. május 31-június 2., 2018
Anna Kende, Boglárka Nyúl Nóra Anna Lantos, Péter Krekó: Political Hate Campaign as a Mobilizing Tool for and against Minority Rights, EASP Meeting: Group based power: Solidarity vs. collective action 20th Jena Workshop on Intergroup Processes 28 June – 1 July, 2018, Eyba, Germany, 2018
Anna Kende, Nóra Anna Lantos, Boglárka Nyúl, Péter Krekó: Stretching the boundaries of citizenship: Inclusive national identity increases solidarity with potential ingroup members, EASP Meeting in Bratislava, 6th-8th September, 2018, 2018
Anna Kende, Nóra Anna Lantos, Péter Krekó: Stretching the boundaries of citizenship: Inclusive national identity increases solidarity with potential ingroup members (only), Workshop on Collective Action at the University of Western Sydney, 4th April, Sydney, 2018
Lantos Nóra Anna, Kende Anna, Julia Becker: The role of pity on donation and ally collective action intentions on behalf of marginalized groups., Society of Australasian Social Psychology (SASP), April 5-7, Wellington, New-Zealand., 2018
Laura Faragó, Anna Kende, Péter Krekó: The Justification of Violence against Physically Dangerous and Symbolically Threatening Groups - The Role of Right-Wing Authoritarianism and Propensity for Radical Action, EASP Meeting in Bratislava, 6th-8th September, 2018, 2018
Bigazzi, S., Serdült, S., & Bokrétás I.: Empowerment of intergroup harmony and equity, N. Balvin, D. J. Christie (eds.) Children and Peace: From Research to Action. Springer, 2019
Hadarics Márton, Kende Anna: Negative stereotypes as motivated justifications for moral exclusion, JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 159: (3) pp. 257-269., 2019
Kende Anna, Hadarics Márton, Szabó Zsolt Péter: Inglorious glorification and attachment, BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 58: (3) pp. 569-590., 2019
Kende Anna, McGarty Craig: A model for predicting prejudice and stigma expression by understanding target perceptions, EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 49: (5) p. 856., 2019
Hadarics Márton, Kende Anna: The dimensions of generalized prejudice within the dual-process model: the mediating role of moral foundations, CURRENT PSYCHOLOGY 37: (4) pp. 731-739., 2018
Hadarics Márton, Kende Anna: Moral foundations of positive and negative intergroup behavior: Moral exclusion fills the gap, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 64: pp. 67-76., 2018
Kende Anna, Lantos Nóra Anna, Krekó Péter: Endorsing a Civic (vs. an Ethnic) Definition of Citizenship Predicts Higher Pro-minority and Lower Pro-majority Collective Action Intentions, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 9: 1402, 2018
Lantos Nóra Anna, Macher Judit, Kende Anna: Előítélet-csökkentés és mobilizáció a romák érdekében. A Tollfosztás-workshop hatásvizsgálata, ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 18: (4) pp. 35-55., 2018
Anna Kende, Linda Tropp, Nóra Anna Lantos: Testing a contact intervention based on intergroup friendship between Roma and non-Roma Hungarians, JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY 47: (1) pp. 47-55., 2017
Hadarics Márton, Kende Anna: A closer look at intergroup threat within the dual process model framework: the mediating role of moral foundations, PSYCHOLOGICAL THOUGHT 10: pp. 167-177., 2017
Kende Anna, Hadarics Márton, Lášticová Barbara: Anti-Roma Attitudes as Expressions of Dominant Social Norms in Eastern Europe, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 60: pp. 12-27., 2017
Lantos Nóra Anna, Kende Anna, Macher Judit: Romaellenes előítélet és romák érdekében folytatott kollektív cselekvés., In: Lippai, Edit (szerk.) Személyes Tér - Közös Világ, Magyar Pszichológiai Társaság (2017) pp. 35-35., 2017
Lantos Nóra Anna, Macher Judit, Kende Anna: Evaluation of a Contact-Based Intervention to Reduce Anti-Roma Prejudice and Mobilize for Ally Action, In: Rosa, Rodríguez-Bailón; Miguel, Moya; Jeroen, Vaes (szerk.) 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Universidad de Granada (2017) pp. 154-154., 2017
Bigazzi, S., Serdült, S., Bokrétás, I.: Approaching Heros, ISPP Annual Meeting, 2017
Géczy Dorottya, Csernus Fanni, Bigazzi Sára, Serdült Sára, Bokrétás Ildikó: Gender roles and heroic acts, ISPP Annual Meeting, Edinburgh, 2017
Fanni Csernus, Sara Serdült, Sara Bigazzi: Heroic helpers: Ingroup heroic helpers taking effect on responsibility in light of national identification, ISPP Annual meeting, Edinburgh, 2017
Ildiko Bokretas, Balint Takacs, Sara Bigazzi, Sara Serdult: Democratic versus aristocratic moral commitments in the socio-economic context Legitimisation and possibilities of resistance, ISPP Annual Meeting, Edinburgh, 2017
Bálint Takács, Ildikó Bokrétás, Sara Bigazzi: Narration of personal and national identity: psychological motives in constructing societal views, ISPP Annual Meeting, Edinburgh, 2017
Siegler Anna, Bigazzi Sára, Serdült Sára, Bokrétás Ildikó, Takács Bálint: Measuring prejudice with a focus on identity threat, ISPP Annual Meeting, Edinburgh, 2017
Sara Serdült, Sara Bigazzi, Harmouch Margaréta: Refugee crisis in the light of identity, ISPP Annual Meeting, Edingburgh, 2017
Lantos, N. A., Kende, A., & Macher, J.: The bridge between intergroup attitudes and ally action for social change. Anti-Roma prejudice and collective action intentions on behalf of the Roma, Small Group Meeting of the European Association of Social Psychology „Understanding the Winds of Change: Psychological Processes that Change Individuals in Intergroup Con, 2017
Lantos, N. A., Kende, A., & Macher, J.: Romaellenes előítélet és romák érdekében folytatott kollektív cselekvés. Az attitűdök és a cselekvés közötti kapcsolat, és az intervenció lehetőségei., Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlés, 2017
Lantos, N. A., Kende, A., & Macher, J.: Evaluation of a contact-based intervention to reduce prejudice and mobilize for collective action, EASP General Meeting, 2017
Anna Kende, Zsolt Péter Szabó, Márton Hadarics: Anti-Muslim Prejudice and Nationalism on the Margins of Europe, Small Group Meeting of the European Association of Social Psychology „Understanding the Winds of Change: Psychological Processes that Change Individuals in Intergroup Con, 2017
Kende, A., Spears, R., Schumann, S., Bilewicz, M.: Outgroup identifiability on social media decreases activists’ expression of radical action intentions, 19th Jena Workshop on Intergroup Processes, 2017
Hadarics Márton; Kende Anna: Moral foundations of positive and negative intergroup behavior: Moral exclusion fills the gap, International Journal of Intercultural Relations, 2018
Kende Anna, Hadarics Márton, Szabó Zsolt Péter: Inglorious glorification and attachment, BRIT J SOC PSYCHOL N/A: pp. 1-42., 2018
Hadarics, M., Kende, A., Lasticova, B.: Anti-Roma prejudice as a unique form of intergroup bias and exclusion from the national ingroup, 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Granada, 2017
Márton Hadarics, Anna Kende: A Closer Look at Intergroup Threat Within the Dual Process Model Framework: The Mediating Role of Moral Foundations, Psychological Thought, 2017
Mészáros Noémi, Vámos Eszter, Szabó Zsolt Péter: Sérülékeny identitás. A kollektív áldozati tudat pszichológiai hatásai, Magyar Pszichológiai Szemle, 2017
Zsolt P Szabó, Noémi Z Mészáros, István Csertő: The role of perceived in-group moral superiority in reparative intentions and approach motivation, Frontiers in Psychology, 2017
Szabó, Zs. P., Mészáros, N, Zs., Miasnikov, G. M., Oláh, J: Collective victim beliefs in the Hungarian context, EASP General Meeting, Granada, 2017
Kende, A., Szabó Zs. P., & Hadarics, M.: Muszlimellenesség és nemzeti identitás Európa határán, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2017
Szabó Zs.P., Mészáros N.Zs., Miasnikov, G.M., & Oláh, J.: „Nem tudom, mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért”- a kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata., Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2017
Hadarics Márton, Kende Anna: The dimensions of generalized prejudice within the dual-process model: the mediating role of moral foundations, CURR PSYCHOL : 1-9, 2017
Kende Anna, Hadaics Márton, Lášticová Barbara: Anti-Roma Attitudes as Expressions of Dominant Social Norms in Eastern Europe, INT J INTERCULT REL 60: 12-27, 2017
Kende Anna, Lantos Nóra Anna, Belinszky Anna, Csaba Sára, Lukács Zsófia Anna: The Politicized Motivations of Volunteers in the Refugee Crisis, J SOC POL PSYCH 5: (1) 260-281, 2017
Lantos Nóra Anna, Macher Judit, Kende Anna: Looking for an ideal contact, Előadás a SoDoc workshopon, University of Hamburg, 8th-11th September, 2016, Hamburg , 2016
Lantos Nóra Anna, Nagy Boglárka, Kende Anna: Privilege of men, disadvantage of women, Poszter prezentáció, EASP Summer School, 1st-13rd August, 2016, Exeter, UK. , 2016

 

Projekt eseményei

 
2022-03-22 15:40:54
Résztvevők változása
2022-01-12 09:51:39
Résztvevők változása
2017-02-17 13:15:38
Résztvevők változása
vissza »