TRP receptorok által közvetített mechanizmusok szerepe a meningeális nocicepcióban: humán patofiziológiai vonatkozások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
119597
típus K
Vezető kutató Dux Mária
magyar cím TRP receptorok által közvetített mechanizmusok szerepe a meningeális nocicepcióban: humán patofiziológiai vonatkozások
Angol cím TRP-dependent mechanisms in meningeal nociception: relevance to human pathophysiology
magyar kulcsszavak TRPV1, TRPA1, szubarachnoidális vérzés, véráramlás szabályozás, dura mater encephali, capsaicin, nociceptor szenzitizáció
angol kulcsszavak TRPV1, TRPA1, subarachnoid hemorrhage, dura mater encepheli, blood flow regulation, capsaicin, nociceptor sensitization
megadott besorolás
Az előbbiekhez köthető betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Élettani Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Jancsó Gábor
Sántha Péter
Somodiné Boros Krisztina
Tóthné Dr. Rosta Judit
projekt kezdete 2016-12-01
projekt vége 2022-08-31
aktuális összeg (MFt) 29.296
FTE (kutatóév egyenérték) 16.69
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett vizsgálatok olyan, az egyénre és a társadalomra egyaránt jelentős terhet rovó intrakraniális kórképek patomechanizmusának vizsgálatát célozzák, melyek esetében a terápia sem teljesen megoldott. Vizsgálataink során állatkísérletekben modellezzük a kémiai irritánsok belégzésére bekövetkező fejfájás és a szubarachnoidális vérzés (SAH) következtében létrejövő nociceptor-funkció változásokat, a primer szenzoros neuron szintjén, és/vagy az érző ganglionon belüli neuron-glia kommunikáció révén létrejövő szenzibilizáció mechanizmusát, valamint ezek hatását a meningeális szövetek vaszkuláris reakcióira. In vivo véráramlás méréseket végzünk annak meghatározására, hogy az intranazális trigeminalis nociceptor végződések TRPA1 receptorainak aktiválása, illetve a kísérletes SAH milyen változást idéz elő a meningeális afferensek TRPV1 receptorainak működésében és a felszabaduló neuropeptidek által kiváltott vaszkuláris reakciókban. In vitro dura mater preparátumokban meghatározzuk a TRPA1-, illetve a TRPV1 receptor stimulációval kiváltott CGRP felszabadulás változásait. Trigeminusz érző ganglionsejt kultúrákban vizsgáljuk az intranazális TRPA1 receptorok ismételt stimulációjának és a SAH hatását a TRPV1 receptorok aktiválódására. Retrográd jelöléssel azonosítjuk az extra- és intrakraniális kollaterálisokkal egyaránt rendelkező trigeminális érző ganglionsejteket, amelyek morfológiai alapját képezhetik az extrakraniális stimulációval kiváltott intrakraniális fájdalom kialakulásának. Az így azonosított idegi struktúrákat indirekt immun- és lektinhisztokémiai módszerekkel tipizáljuk TRPV1-, TRPA1- és CGRP-tartalmuk, valamint IB4 lektin-kötő képességük alapján.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kutatócsoportunk korábbi megfigyelései alapján felvetettük a “meningeális nociszenzor komplex” koncepcióját, amely magában foglalja a kemény agyhártya TRPV1 és TRPA1 receptorokat expresszáló, intra- és extrakraniális kollaterálisokkal egyaránt rendelkező peptiderg és nem-peptiderg nociceptorait, a meningeális ereket és hízósejteket. Ezen rendszer működésének összehangolt változása felelős lehet olyan intrakraniális kórképek tüneteinek kialakításáért, melyekben a fájdalomérző rendszer aktiválódása és a következményes véráramlás változás is szerepet játszik, mint a primer fejfájások és a szubarachnoidális vérzés. A tervezett vizsgálatok központi kérdése annak tisztázása, hogy ezen kórképek esetében a TRPV1 receptort expresszáló kemoszenzitív nociceptorok milyen szerepet töltenek be a fájdalom és a véráramlás változások kialakulásában. Kísérleteket tervezünk annak eldöntésére is, hogy a trigeminális nociceptorok extrakraniális kollaterálisainak ingerlése szenzitizálhatja-e az intrakraniális (durális) érző idegvégződéseket a primer szenzoros neuron szintjén, vagy a Gasser-dúcban megvalósuló neuron-glia kommunikáció révén. Funkcionális és morfológiai vizsgálatokat végzünk humán kórképek modellezésére alkalmas állatkísérletekben a meningeális vazoregulátor funkcióval is rendelkező nociceptorok működésében bekövetkező változások kimutatására.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A fájdalomérzés és az intrakraniális szövetek vazoregulációjának változása vezető tünetek olyan intrakraniális kórképek esetében, mint a migrén és a szubarachnoidális vérzés. Ez mindkét kórkép esetében felveti a szenzoros vazodilatátor mechanizmusok patofiziológiai szerepét a tünetek kialakulásában. A migrénes betegek ismétlődő rohamai a beteg számára szenvedést és a normális életvitel lehetetlenné válását jelentik, a társadalomra pedig jelentős szociális terhet rónak. A szubarachnoidális vérzést követően fellépő intrakraniális vazospazmus mértéke és időtartama pedig alapvetően meghatározza a beteg gyógyulásának kilátásait. Egyik betegség esetében sem ismerjük a pontos patomechanizmust, és a rendelkezésre álló kezelési lehetőségek is korlátozottak. Éppen ezért sürgető egyéni és társadalmi igény ezen betegségek hátterében álló patofiziológiai folyamatok tisztázása és ezek tükrében új, racionális elveken alapuló terápia bevezetése, mely egyszerre jelent megoldást a fájdalomérzés és a véráramlás változások kezelésében. Kutatásainkban in vitro módszerek, immunhisztokémiai vizsgálatok és molekuláris biológiai technikák alkalmazása mellett olyan in vivo állatkísérleteket végzünk, melyek egyedülálló lehetőséget teremtenek a humán betegségek hátterében álló patofiziológiai folyamatok pontos modellezésére.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Jelen pályázatunkban ismertetett vizsgálatainkban olyan TRPV1/TRPA1 receptorok által közvetített mechanizmusokat kívánunk vizsgálni, melyek szerepet játszanak a koponyán belül elhelyezkedő szövetek fájdalomérzésének kiváltásában, valamint ezen szövetek véráramlásának szabályozásában és ezáltal olyan kórképek lefolyásában játszhatnak szerepet, mint a migrén és a szubarachnoidális vérzés. Korábbi vizsgálataink állatkísérletes modellen igazolták a kemény agyhártya fájdalomérzés közvetítésében szerepet játszó érző idegrostjain a TRPV1 receptorok jelenlétét és ezek véráramlás szabályozásban betöltött szerepét. Kísérleteinkben in vivo és in vitro állat modellekben, funkcionális és morfológiai vizsgálatokkal, valamint molekuláris biológiai vizsgáló eljárások alkalmazásával szeretnénk bizonyítékot nyerni a TRPV1, illetve a TRPA1 receptorok szerepére vonatkozóan a szubarachnoidális vérzést követő tartós agyi érösszehúzódásban és a belélegzett kémiai anyagok hatására létrejövő fejfájásban. Jelen kísérleteink eredményei a TRPV1/TRPA1 receptor funkciók olyan újabb kórélettani jelentőségét tisztázhatják, amelyek új távlatokat nyithatnak ezen betegségek gyógyszeres kezelésében is.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The present proposal is aimed at the elucidation of the pathomechanisms of human intracranial disorders like primary headaches and subarachnoid hemorrhage (SAH) that are disabling conditions to the sufferer, costly to the society and challenge for the researcher and practitioner since their pathomechanisms are still unclear and their therapies are still not completely solved. Experiments will be performed to study changes in nociceptor functions employing rat models of inhaled chemical irritant-induced headache and SAH. We aim to study the mechanisms of nociceptor-sensitization that is considered to play a significant role in the pathomechanism of primary headaches. Sensitization will be examined at the level of the primary sensory afferents and the trigeminal ganglion where intraganglionic communication between neurons and satellite glial cells may propagate inflammatory signals across the entire ganglion. The effect of nociceptor sensitization on meningeal blood flow will also be studied. In vivo laser Doppler flowmetry and videomicroscopy will be utilized to reveal the effects of intranasal TRPA1 receptor activation and experimental SAH on the function of meningeal TRPV1 receptors and the vasodilatation induced by the consequent release of CGRP. Effects of these conditions will be studied also on cultured trigeminal ganglion neurons and in in vitro dura mater preparations. Trigeminal neurons bearing both dural- and extracranial collateral endings will be morphologically identified by retrograde labelling and further characterized by immunohistochemistry using antibodies against TRPV1 and TRPA1 receptors, CGRP and by lectin histochemistry to demonstrate IB4-binding.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Based on earlier observations in our laboratory, we proposed the concept of the “trigeminovascular nocisensor complex” (TNC) to explain mechanisms of meningeal nociception and blood flow regulation. The TNC comprises the dural chemosensitive peptidergic and non-peptidergic afferent nerves equipped with the TRPV1 and TRPA1 receptor channels on their intra- and extracranial collaterals, the elements of the meningeal microcirculatory system, and the dural mast cells. Activation of these components in a concerted manner may play a significant role in the pathophysiology of intracranial disorders where activation of the nociceptive system and changes in intracranial blood flow are leading symptoms as in primary headaches and subarachnoid hemorrhage. The main focus of the present research proposal is to clarify the role of TRPV1/TRPA1 receptors expressed by chemosensitive nociceptors in the generation of head pain and changes in intracranial blood flow in these disorders. We also plan to prove the hypothesis that stimulation of TRPA1 receptors localized in extracranial tissues may sensitize meningeal nociceptors either through their dural axon collaterals or by intraganglionic communication of neurons and satellite glial cells of the Gasserian ganglion. Functional and morphological studies will be conducted to reveal changes of meningeal chemosensitive nociceptors with vasoregulatory functions under the pathophysiological conditions examined.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Sensation of pain and changes in the blood flow regulation of the intracranial tissues are leading symptoms of intracranial disorders like migraine and subarachnoid hemorrhage. Therefore the pathophysiological role of sensory vasodilator mechanisms is assumed in the generation of symptoms of both intracranial disorders. Migraine attacks generate a recurring disabling condition to the sufferer and it is costly to the society. Intracerebral vasospasm can be a lethal complication of subarachnoid hemorrhage or may be responsible for the development of major neurological deficits in those who survive. Neither the pathophysiological mechanisms o
f these conditions are clarified nor is an adequate therapy of the disorders available. Our experiments by clarifying the pathophysiological mechanisms involved in both the excitation/sensitization of the nociceptive pathway and changes in intracranial vascular reactions may provide new data for drug research to develop novel therapies to prevent peripheral sensitisation of nociceptors and alterations of sensory vasodilatory mechanisms in peripheral tissues. In the proposed research project we intend to use in vivo, in vitro, immunohistochemical and molecular biological methods that provide the opportunity to reveal pathophysiological mechanisms of human pathologies.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The present proposal is aimed at the elucidation of the possible role of TRPV1/TRPA1 receptor-mediated mechanisms which participate in the generation of cranial pain and blood flow regulation. These mechanisms may play a significant role in the pathomechanisms of human intracranial disorders like migraine and subarachnoid hemorrhage. Earlier observations in our laboratory proved the presence of TRPV1 receptors in trigeminal afferents of the dura mater involved in pain transmission and regulation of meningeal blood flow. In the proposed research project we intend to clarify the role of TRPV1 and TRPA1 receptor-activation in the intracerebral vasospasm in subarachnoid hemorrhage and in headache induced by inhaled irritant chemicals, respectively. In our experiments we use functional, morphological and molecular biological methods to clarify the significance of TRPV1/TRPA1 receptor activation. The results of our experiments may provide new data for drug research to develop novel therapy to prevent peripheral sensitisation of nociceptors and alterations of sensory vasodilatory mechanisms in migraine and subarachnoid hemorrhage.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatómunkánk során a trigeminovaszkuláris rendszer szerepét vizsgáltuk intrakraniális fájdalommal járó kórképek (migrén, szubarachnoidális vérzés) patomechanizmusában. Állatkísérletekben különböző metabolikus változások (elhízás, hiperinzulinémia) következtében fokozott nociceptor funkciót igazoltunk, mely érintette a TRPV1 és TRPA1 receptorok aktiválhatóságát és a következményes vazodilatátor hatású neuropeptid CGRP felszabadíthatóságát. Más betegségek kezelésére használt gyógyszerek (doxorubicin, fenilefrin) mellékhatásaként is igazoltuk a trigeminális kemoszenitív nociceptorok szenzitizációját. Klinikai vizsgálatok családi halmozódást mutató, aurával kísért migrén hátterében mutatták ki a TRESK háttér K+-csatornák funkcióvesztést eredményező mutációját. Kísérleteink során igazoltuk, hogy a megváltozott TRESK funkció befolyásolja a trigeminális nociceptorok érzékenységét, ami igazolhatja a fokozott migrénre való hajlamot. A krónikus migrén prevenciójában sikerrel alkalmazott CGRP ellenes monoklonális antitestek esetében az antitest hosszútávú jelenlétét igazoltuk a trigeminovaszkuláris rendszerben, mely csökkentette a dura mater encephali hízósejtjeinek reakciókészségét és ezáltal ezek neurogén gyulladásos reakcióban játszott szerepét. Kísérleti állatokban a subarachnoidális vérzés modellezését követően a CGRP-t tartalmazó meningeális afferensek denzitásának és a CGRP-t expresszáló trigeminális neuronok számának csökkenését igazoltuk.
kutatási eredmények (angolul)
In this project we sudied the role of the trigeminovascular system in the pathophysiology of different intracranial pain conditions (migraine, subarachnoid hemorrhage). In experimental models of different metabolic conditions (obesity, hyperinsulinemia) we found an increased trigeminal nociceptor activity that affected the sensitivity of TRPV1 and TRPA1 receptors and the consequent release of the vasodilator neuropeptide CGRP. Drugs used in the therapy of human pathologies (doxorubicin, phenylephrine) also sensitized the trigeminal chemosensitive afferents. A frameshift mutation leading to complete loss of TRESK function has been identified in members of a family suffering from migraine with aura. In the present study, we proved that pharmacological manipulation of TRESK channels influences the functions of nociceptors. Altered TRESK function might contribute to trigeminal nociceptor sensitization in migraine patients. Monoclonal antibodies directed against CGRP have proved to be effective in preventing chronic migraine. Accumulation of the CGRP antibody in the smaller branches of the medial meningeal artery and the reduced mediator releasing ability of dural mast cells may contribute to the reduced trigeminal nocicepion in patients treated with the antibody. In experimental model of subarachnoid hemorrhage we observed decreased density of CGRP-immunoreactive afferents in the dura mater and decreased number of CGRP-immunoreactive neurons in the trigeminal ganglion.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=119597
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Marics B, Peitl B, Pazmandi K, Bacsi A, Nemeth J, Oszlacs O, Jancso G, Dux M: Diet-Induced Obesity Enhances TRPV1-Mediated Neurovascular Reactions in the Dura Mater., HEADACHE 57:(3) pp. 441-454., 2017
Marics B, Peitl B, Varga A, Pázmándi K, Bácsi A, Németh J, Szilvássy Z, Jancsó G, Dux M: Diet-induced obesity alters dural CGRP release and potentiates TRPA1-mediated trigeminovascular responses, CEPHALALGIA 37:(6) pp. 581-591., 2017
M Dux, C Will, M Eberhardt, MJM Fischer, K Messlinger: Stimulation of rat cranial dura mater with potassium chloride causes CGRP release into the cerebrospinal fluid and increases medullary blood flow, NEUROPEPTIDES 64: pp. 61-68., 2017
Messlinger K, Dux M: Functional anatomy of trigeminovascular pain, In: Neurobiological Basis of Migraine (szerk: Dalkara T, Moskowitz M) ISBN:978-1-118-96719-5, 2017
Dux M, Marics B, Rosta J, Sántha P, Messlinger K, Jancsó G: TRPA1 receptorok szerepe a trigeminális nocicepcióban, MÉT, MFT és MMVBT Közös Vándorgyűlése Debrecen, Magyarország, 2017.06.13-2017.06.16., 2017
Dux M, Rosta J, Sántha P, Jancsó G: A migrén terápia teoretikus lehetőségei és experimentális megközelítése, Fájdalom - Pain (A Magyarországi Fájdalom Társaság kiadványa) 2017: 23, p11, 2017
Dux M, Messlinger K: Modulation of meningeal and medullary blood flow upon noxious stimulation of rat cranial dura mater, ACTA PHYSIOLOGICA 221:(S731) p. 122., 2017
Dux M, Messlinger K, Will C, Teicher C: Hydrogen sulfide modulates neuronal functions in animal models of trigeminal nociception, FENS Regional Meeting Pécs, Hungary, 20 - 23 September 2017., 2017
Messlinger K, Babes A, Dux M: High-Dose Phenylephrine Releases Calcitonin Gene-Related Peptide through TRPV1 Activation and Increases Meningeal Blood Flow in Rodent Dura mater, 17th World Congress on Pain September 12-16, 2018 Boston, USA, 2018
Marics B, Peitl B, Varga A, Pázmándi K, Bácsi A, Németh J, Szilvássy Z, Jancsó G, Dux M: Diet-induced obesity alters dural CGRP release and potentiates TRPA1-mediated trigeminovascular responses, CEPHALALGIA 37:(6) pp. 581-591., 2017
M Dux, C Will, M Eberhardt, MJM Fischer, K Messlinger: Stimulation of rat cranial dura mater with potassium chloride causes CGRP release into the cerebrospinal fluid and increases medullary blood flow, NEUROPEPTIDES 64: pp. 61-68., 2017
Deák É, Rosta J, Boros K, Kis G, Sántha P, Messlinger K, Jancsó G, Dux M: Chronic adriamycin treatment impairs CGRP-mediated functions of meningeal sensory nerves., NEUROPEPTIDES 69:46-52., 2018
Dux M, Marics B, Jancsó G: Diet-induced Obesity Enhances TRPV1- and TRPA1-mediated Trigeminovascular Responses, 17th World Congress on Pain September 12-16, 2018 Boston, USA, 2018
Rosta J, Tóth M, Sántha P, Dux M, Jancsó G: Az inzulin nociceptív efferens működésre kifejtett hatásának vizsgálata perifériás szövetekben, MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE 2018.06.27.-30. Szeged, 2018
Dux M: Elhízás következtében megváltozott működésű tranziens receptor potenciál csatornák szerepe a fejfájások patomechanizmusában, Magyar Mesterséges Táplálási Társaság kongresszusa 2018. november 8-10. Mátraháza, 2018
Marics B, Peitl B, Pazmandi K, Bacsi A, Nemeth J, Oszlacs O, Jancso G, Dux M: Diet-Induced Obesity Enhances TRPV1-Mediated Neurovascular Reactions in the Dura Mater, HEADACHE 57 : 3 pp. 441-454. , 14 p., 2017
Dux M, Jancsó G, Messlinger K:: Trigeminális nociceptív reakciók adrenerg modulációja, FÁJDALOM: A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG KIADVÁNYA, 2019
Dux MJ, Risch M, Sertel-Nakajima J, Messlinger KB:: CGRP outflow from the meninges into blood and cerebrospinal fluid, Cephalalgia, Supplement 39 : 1 Paper: IHC-DP-023, 2019
Dux M, Babes A, Manchen J, Sertel-Nakajima J, Vogler B, Schramm J, Messlinger K:: High-dose phenylephrine increases meningeal blood flow through TRPV1 receptor activation and release of calcitonin gene-related peptide, European Journal of Pain (közlésre elfogadva), 2019
Lengyel M, Erdelyi F, Pergel E, Balint-Polonka A, Dobolyi A, Bozsaki P, Dux M, Kiraly K, Hegedus T, Czirjak G, Matyus P, Enyedi P:: Chemically Modified Derivatives of the Activator Compound Cloxyquin Exert Inhibitory Effect on TRESK (K2P18.1) Background Potassium Channel, MOLECULAR PHARMACOLOGY 95 : 6 pp. 652-660. , 9 p., 2019
Dux M, Babes A, Manchen J, Sertel-Nakajima J, Vogler B, Schramm J, Messlinger K:: High-dose phenylephrine increases meningeal blood flow through TRPV1 receptor activation and release of calcitonin gene-related peptide, EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 24 : 2 pp. 383-397. , 15 p., 2020
Dux M, Rosta J, Messlinger K:: TRP Channels in the Focus of Trigeminal Nociceptor Sensitization Contributing to Primary Headaches, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 21 : 1 Paper: 342, 2020
Lengyel M, Hajdu D, Dobolyi A, Rosta J, Czirják G, Dux M, Enyedi P:: TRESK background potassium channel modifies the TRPV1-mediated nociceptor excitability in sensory neurons, Cephalalgia (közlésre elfogadva), 2020
Rosta J, Lakatos Sz, Jancsó G, Dux M:: The effect of insulin on TRPV1-mediated nociceptive efferent functions in trigeminovascular system of rats, FENS Virtual Forum p. D.8.a 767, 2020
Kis Gy, Heni Heni E, Kozma-Szeredi ID, Pálvölgyi L, Somogyvári F, Jancsó G, Dux M, Sántha P:: Oxytocin receptor expression in female rat spinal cord and dorsal root ganglion following peripheral nerve injury, FENS Virtual Forum (2020) Paper: P783, 2020
Lengyel M, Hajdu D, Dobolyi A, Rosta J, Czirják G, Dux M, Enyedi P:: TRESK background potassium channel modifies the TRPV1-mediated nociceptor excitability in sensory neurons, CEPHALALGIA 41 : 7 pp. 827-838. , 12 p, 2021
Risch M, Vogler B, Dux M, Messlinger K.: CGRP outflow into jugular blood and cerebrospinal fluid and permeance for CGRP of rat dura mater, J HEADACHE PAIN. Sep 8;22(1):105, 2021
Friedrich N, Tanner M, Rosta J, Németh K, Dux M:: CGRP ellenes monoklonális antitest terápia hatásmechanizmusának vizsgálata állatmodellen, Fájdalom - Pain (A Magyarországi Fájdalom Társaság kiadványa) 2021:27, p11, 2021
Rosta J, Tóth M, Friedrich N, Sántha P, Jancsó G, Dux M:: Insulin sensitizes neural and vascular TRPV1 receptors in the trigeminovascular system, J HEADACHE PAIN (under review), 2021
Lengyel M, Hajdu D, Dobolyi A, Rosta J, Czirják G, Dux M, Enyedi P:: TRESK background potassium channel modifies the TRPV1-mediated nociceptor excitability in sensory neurons, CEPHALALGIA 41 : 7 pp. 827-838. , 12 p, 2021
Rosta J, Tóth M, Friedrich N, Sántha P, Jancsó G, Dux M:: Insulin sensitizes neural and vascular TRPV1 receptors in the trigeminovascular system, J HEADACHE PAIN Jan 15;23(1):7., 2022
Dux M, Vogler B, Kuhn A, Mackenzie KD, Stratton J, Messlinger K.: The Anti-CGRP Antibody Fremanezumab Lowers CGRP Release from Rat Dura Mater and Meningeal Blood Flow, Cells. 2022 May 28;11(11):1768., 2022
Dux, M: Dux, M CGRP binding monoclonal antibodies modify trigeminal efferent functions, In: 12th Congress of the European Pain Federation EFIC 2022-04-27 [Dublin, Írország] Workshop, 2022
Friedrich, N ; Tanner, M ; Rosta, J ; Németh, K ; Jancsó, G ; Dux, M: CGRP ellenes monoklonális antitestterápia hatásmechanizmusának vizsgálata állatmodellen, In: A Magyar Élettani Társaság Vándorgyűlése és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Konferenciája 2022-07-13 [Budapest, Magyarország], 2022
Masood, T ; Kis, G ; Algerafi, A ; Lakatos, S ; Dux, M ; Rosta, J: Investigation of meningeal peptidergic sensory innervation following experimental subarachnoid hemorrhage, In: 12th Congress of the European Pain Federation EFIC 2022-04-27 [Dublin, Írország], 2022

 

Projekt eseményei

 
2023-08-09 15:57:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Élettan (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Élettani Intézet (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »