Pénzintézetek gazdaságfejlesztő szerepe a teljesítmény és a hitelezési mutatók alapján: Területi Pénzügyi Vizsgálatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120007
típus K
Vezető kutató Gál Zoltán
magyar cím Pénzintézetek gazdaságfejlesztő szerepe a teljesítmény és a hitelezési mutatók alapján: Területi Pénzügyi Vizsgálatok
Angol cím Economic development role of Financial institutions based on performance and lending indicators: Territorial Financial Analysis
magyar kulcsszavak helyi vs. nemzetközi bankok, kapcsolati bankolás, hitelezés és gazdaságfejlesztés, banki teljesítmény, területi pénzügyi vizsgálatok
angol kulcsszavak local vs. global banks, relationship banking, lending and economic development, bank performance, territorial financial analysis
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Pénzügytudomány
Regionális Tudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Regionális Kutatások Intézete (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kovács Sándor Zsolt
Lakócai Csaba
Zsibók Zsuzsanna
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2019-09-30
aktuális összeg (MFt) 9.951
FTE (kutatóév egyenérték) 4.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Magyarországon a válság és a piaci környezet szabályozási változásai következtében vizsgálható, hogy az átstrukturálódó rendszerben a pénzintézetek, azaz a helyi beágyazottságú takarékszövetkezetek és a kisebb hazai tulajdonú kereskedelmi bankok aktívabb szerepvállalással be tudják-e tölteni a kereskedelmi bankok mérlegalkalmazkodásával megnyíló bankpiaci rést, ill. hajlandóak-e aktívabb gazdaságfejlesztési szerepre a lokális (vidéki) bankpiacokon.
Kutatásunkban a takarékszövetkezeti és a kereskedelmi banki szektort vetjük össze a teljesítmény és a gazdaságfejlesztésben játszott helyi szerepek tekintetében.
Mindezek alapján a kutatás célja:
a) nemzetközi standardok alapján a hazai hitelintézeti szektor teljesítményének vizsgálata, összehasonlítva a kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek indikátorait; területi alapú banki teljesítményértékelési, regressziós és korrelációs modellt felépítve. Területi hatékonyság mérése DEA módszerrel.
b) feltárni a hitelintézeti szektor területi szerkezetét: a koncentráció és a hálózati eloszlás, a szolgáltatói elérhetőség mérésével, a pénzügyi kirekesztés problematikájának hazai azonosításával
c) megvizsgálni, hogy az erősebb helyi beágyazottságú takarékszövetkezetek és a kisebb, hazai tulajdonú kereskedelmi bankok a kis és középvállalkozások és az egyes térségek gazdasági fejlődésében játszott direkt/indirekt szerepe igazolható-e a globális bankcsoportokkal szemben? Szakpolitikai javaslatok megfogalmazása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A válság folyamatai több szempontból is kihatottak a pénzügyi szolgáltató rendszerekre, mely trendek hatására erősödtek a helyi szereplők versenyelőnyei a globális vállalkozásokkal szemben.Ennek következtében változások álltak be a hazai pénzintézeti szektor területi struktúráiban,teljesítményében.A válság megmutatta, hogy a lokális/hazai szereplőkkel jellemezhető hitelintézeti rendszerek rezisztensebbnek bizonyultak a válság negatív hatásaival szemben. A takarékszövetkezetek, ill. a hazai tulajdonú bankok alkalmasak-e nagyobb hitelezési aktivitásra, a helyi gazdaságfejlesztési szempontok érvényesítésére?A kérdés megválaszolásához vizsgálati irányaink:
1.Alapvető kérdésünk, hogy a kistérségi és megyei jogú városi szinten mérhető bankpenetráció, piaci koncentráció hogyan hat a piaci versenyre, ezen keresztül a banküzemi teljesítményre, a termékek árazására és a működési hatékonyságra. Kutatási hipotézisünk feltételezi, hogy a nagyobb banki választékgazdaságosság, a bankfióksűrűség összefügg a népességszámmal, korrelál a térség jövedelmi helyzetével, gazdasági fejlettségével.
2.A válság hatására hogyan változott a pénzügyi szektor vizsgált szegmenseinek teljesítménye? A területi elhelyezkedés, az intézményi típus hogyan korrelál az banküzemi teljesítménnyel? Van-e összefüggés a banki teljesítménymutatók és a területi gazdasági-társadalmi kontrolváltozók között? E mutatók tekintetében különbség tapasztalható-e a kereskedelmi és szövetkezeti hitelintézetek között?
3.Igazolható-e a takarékszövetkezeti szektor erősebb vidéki beágyazottsága a kereskedelmi bankokkal szemben? Van-e különbség a nemzeti és a külföldi pénzügyi intézmények között a helyi gazdaság finanszírozásában?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A 2008-ban kezdődő válság óta a hazai hitelintézeti szektor kettészakadt. A nagybankok lakossági- és vállalati hitelállományuk visszafogásán és átstrukturálásán dolgoznak, hogy lefaragják a 2011 végén 150%-ot elérő hitel/betét-mutatójukat, és néhányan radikálisan zsugorítják veszteségessé vált fiókhálózatukat, a területileg jól körülhatárolható jelenléttel rendelkező szövetkezeti hitelintézetek földrajzi helyzetüknek és alig 50%-os hitel/betét-arányuknak köszönhetően egyedülálló lehetőség előtt állnak. A visszavonuló (többségében külföldi tulajdonú) nagybanki környezetben a kisebb hitelintézetek földrajzi jelenlétüket és hitelezési aktivitásukat tekintve is az új kihívásokhoz és működési környezetük megváltozására és kibővülésére való reagálásra kényszerülnek.
Szakpolitikai javaslatokat fogalmazunk meg általában a (kereskedelmi) banki hitelezés illetve a takarékszövetkezeti integráció erősítése és helyi aktivitásának erősítésére vonatkozóan. E térségfinanszírozó funkcióját is csak egy nemzeti szinten erősebben integrált hálózati formában tudja ellátni, amelyben a közös szolgáltatási és intézményvédelmi funkciók a hatékonyságnövelést, a jövedelmezőség és a kockázatkezelés javítását szolgálják.
Empirikus eredményeink segíthetik a szakpolitikai döntéshozatalt a megfelelő üzleti környezet kialakításában. Mivel az alacsony kockázatot kedvelő banki hitelezési logika csődöt mond a kistelepüléseken, éppen ezért először a vállalatirányítási mechanizmusokat kell megváltoztatni. A megfelelő társadalmi beágyazódás nélkül hiába indulnak el állami támogatással a mikrohitel- és vállalkozásfejlesztési programok (pl. növekedési hitelprogram), nem lesz kontrollmechanizmus, amely a megtérülést biztosítaná.
A Kelet-Európai bankszektort vizsgálta Jiri Blazek (Charles University of Prague) több munkájában, a hazai kutatói közösségben a bankok gazdaságfejlesztő szerepét vizsgáló kutatások nem születtek, banki teljesítmények értékelése kapcsán Nádasdy Bence, Balogh Csaba (2003) és Marsi Erika (2012) publikált tanulmányokat. A szövetkezeti szektor sajátosságaival Kiss György (2008,2009) és Moizs Attila (2012,2013) foglalkozott kutatásaiban.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A kutatás célja, hogy a hazai pénzügyi szolgáltató struktúrák szélesebb körű hálózati jelenlétéből fakadó helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek vizsgálata. Elemzésünk kereskedelmi bankokkal való összevetésben vizsgálja a takarékszövetkezeti szektor teljesítményét, betétgyűjtési, hitelezési aktivitását, a helyi gazdaságfejlesztés iránti elkötelezettségét az integrációban rejlő lehetőségek és keretfeltételek tekintetében. Kutatásunk megvizsgálja azokat a működési területeket és teljesítménymutatókat, amelyek alapján a helyileg beágyazott bankok alkalmazkodási folyamatukat építhetik a válság miatt változó működési környezetben. Hazánkban a regionális különbségek növekedése jellemző a rendszerváltozás óta, melyek enyhítése a helyi, regionális gazdaságok fejlesztésével segíthető. A helyi gazdaságfejlesztés kiemelt szereplői a helyi pénzügyi vállalkozások, melyek legfontosabb előnye lehet a nemzetközi kereskedelmi banki hálózatokkal szemben, hogy a helyben gyűjtött forrásokat lehetőségei szerint a helyi gazdasági szereplők finanszírozására fordítja, önkormányzati, kis- és középvállalati hitelek formájában.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The crisis and the changes in the regulatory system have made it worthwhile to examine whether in the restructured system financial institutions, namely the locally embedded savings and smaller domestic-owned commercial banks are able to fill in the bank market gap created by the massive deleveraging of “big players”, undertake a more active engagement or if they are willing to play a more active role in economic development in (rural) bank markets.
In this research, the team conduct a comparative analysis of the cooperative savings banks and commercial bank in aspects of performance and local economic development roles.
The objectives of research:
a) On the basis of international standards testing the performance of the domestic banking sector by comparing the indicators of commercial banks and cooperatives; by setting up a regional based banking performance evaluation, and statistic models. Measuring territorial efficiency with DEA method
b) Exploring the spatial structure of the banking sector: concentration, network distribution, accessibility of services, the identification of the problems of regional financial exclusion in Hungary
c) Examining whether the direct/indirect roles of locally embedded savings cooperatives and the smaller, domestic-owned commercial banks are measurable in local economic development and the SME lending contrary to the global bank groups. Providing policy recommendations for decision-makers

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The crisis affected the systems of financial services in several aspects,and these trends implied that competitive advantages of local operators strengthened against global businesses.As a result, there have been changes in the regional structures and the performance of the domestic financial sector.The crisis has shown that local actor dominated banking systems proved to be more resistant against the negative effects of the crisis.Are savings cooperatives and domestic-owned banks capable of greater lending activity and for the enforcement of local economic development issues?To answer this question our research directions are as follows:
1/ Our basic question is that how bank penetration,market concentration at micro-regional level affects market competition,bank performance,prices and operational efficiency.Our main hypothesis assumes that greater economies of scope in banking and higher territorial branch density is statistically related to population size,the local income level and local economic status.
2/ How the crisis has changed the performance of our investigated segments of the financial sector?Does geographical location or institutional type correlate with the banks’ performance?Is there a correlation between the indicators of operating performance and the spatial socio-economic control variables (e.g. unemployment,activity rate)?Can we find a difference in this indicators in the case of savings and commercial banks?
3/ Can stronger local embeddedness of the savings cooperative sector is verified against the commercial banks?Is there a difference between the local and foreign financial institutions in the financing of the local economy (particularly SMEs)?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Since the crisis, the domestic banking sector has been split into two. Large banks are working on restraining and restructuring their retail, the cooperative banks with regionally well-defined presence due to their geographic location and only 50% loan/deposit ratio have unique possibilities. In a retreating large banking environment smaller credit institutions regarding geographical presence and their lending activity are forced to adapt to the new challenges, to be ready to adjust to the changes and the expansion of their operating environment.
Policy recommendations are made to generally the (commercial) bank lending policy and strengthen the integration of savings cooperatives and to increase its local activity (its region-financing functions can be performed only in a more strongly integrated form on national level in networked form, in which the shared services and institutional protection features serve for improved efficiency, profitability, etc.).
Our research can contribute to policy making to create an appropriate business environment. As the low risk-loving bank lending logic fails in small communities, the first task is to change the corporate governance mechanisms. Without an appropriate social embedment, state-assisted micro-credit and enterprise development programs will start in vain (e. g. Funding for Growth Scheme), there will be no control mechanisms to ensure the return on investments.
Jiri Blazek (Charles University of Prague) examined the banking sector of Central and Eastern European countries in his articles, and the local economic development role of financial institutions was not a significant topic in the domestic scientific community. Bence Nádasdy, Csaba Balog (2003) and Erika Marsi wrote some articles on the performance of banks, György Kiss (2008,2009) and Attila Moizs (2012, 2013) examined the regulatory environment of cooperative savings banks.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The research aims to examine whether domestic commercial banks and local saving banks are more active and more efficient in the lending of the local economies (local SMEs) than international commercial banks. We examine the potentials of local economic development stemming from the higher local bank density. We compare the performance, deposit and lending strategy, the commitment for LED of the large commercial banks and small cooperatives. Our research also examines those areas of operation and performance indicators which enable locally embedded banks to build their adaptation strategy in the crisis driven changing operating environment. Our country is characterized by increasing regional disparities since the political changes which can be mitigated by the development of local and regional economies. Local financial firms are the key players of local economic development; the local funds they collect is spent for financing local operators in the form of self-government, small and medium enterprise loans which may be the most important advantages compared to international commercial banking networks.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megvizsgáltuk a hazai hitelintézetek fiókhálózatának területi kiterjedését egyes térségek gazdasági, szociális mutatóival összefüggésben. Korreláció mutatható ki a települések mérete, gazdasági-társadalmi helyzete és a pénzintézeti jelenlét típusai, ill. a működési és funkcionális távolság mutatói között. Empirikusan igazoltuk a pénzügyi kirekesztés különböző (területi, társadalmi, digitális) aspektusait, problémáit. Nemzetközi példák alapján a kirekesztés, a helyi gazdaság fejlesztése kapcsán fontos szerepe lehet a helyi pénzhelyettesítőknek, azonban a hazai helyi pénzek működéséről elmondható, hogy még nem érték el a használat volumenének azt a kritikus tömegét, amely mellett hatásaikkal spontán fejlődést indikálhatnának. A pénzügyi szolgáltatók új kihívásokkal is szembenéznek, így megvizsgáltuk a hazai banki gyakorlatban a klímaváltozásra, környezeti problémákra adott stratégiai válaszokat, s megállapítottuk, hogy a folyamat még csak a kezdeti fázisában van. Vizsgáltuk a gyenge helyi banki struktúrákkal és a külföldi bankoktól és forrásaiktól való erős függőséggel jellemzett duális bankrendszer modelljét, s elemeztük, hogy a pénzügyi stabilitás szempontjából milyen hatással volt a külföldi tulajdon az egyensúlyhiányok kialakulására a válság éveiben. Alaphipotézisünk szerint a dominánsan külföldi működőtőkére építő beruházás-vezérelt kelet-közép-európai transzformációs modellben az FDI pozitív hatásai a gazdasági növekedés tekintetében sem érvényesülnek hosszabb távon.
kutatási eredmények (angolul)
We analysed the spatial distribution of the Hungarian bank branch networks in the context of some local economic and social indicators and detected correlation between the size, the economic-social conditions of settlements and the presence and types, operation and functional distances of financial institutions. Our empirical results verified the different (geographic, social, digital) aspects and problems of financial exclusion. The introduction of local alternative currencies can be a real solution for the problems of exclusions and local economic development according to the international best practices, hence, we analysed the Hungarian local currencies and found that their development effects can not be evaluated, because the volume of their use is in a low level. We also examined the green banking practices and the financial institutions’ answers for the challenges of the climate change and other environmental problems, and we can conclude that these strategic issues are in the initial phase in the Hungarian banking sector. We analysed the model of dual banking system, which is characterized by weak local banking institutions and the dependence from the foreign banks and their financial sources. According to our hypothesis, the positive effects of FDI on economic growth will not materialize in the long term in the predominantly foreign capital-based, investment-driven Central and Eastern European transformation model.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120007
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gál Zoltán: Az FDI szerepe a gazdasági növekedés és a beruházások területi differenciálódásában Magyarországon, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 66 : 6 pp. 653-686. , 34 p., 2019
Kovács Sándor Zsolt: Dualities of the Hungarian credit institute activities, DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 10 : 3 pp. 108-119., 2018
Lakócai Csaba; Gál Zoltán; Kovács Sándor Zsolt: Helyi kötődésű alternatív fizetőeszközök. Új lehetőségek a lokális pénzügyi szolgáltatások bővítésében, PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 63 : 4 pp. 480-497. , 18 p., 2018
Lakócai Csaba; Gál Zoltán; Kovács Sándor Zsolt: Local Alternative Currencies. New Opportunities in Expanding Local Financial Services, PUBLIC FINANCE QUARTERLY 63 : 4 pp. 473-489. , 17 p., 2018
Blanc, Jerome; Lakócai Csaba: Towards spatial analyses of local currencies: the case of France, International Journal of Community Currency Research. 24: (1) Megjelenés: 2020. 01 hó, 2020
Gál Zoltán; Kovács Sándor Zsolt: A nemzetközi pénzügyi rendszer fenntarthatósági kihívásai, In: Gál Zoltán - Ricz András: A környezet és a határok kutatója - Tiszteletkötet Nagy Imre 65. születésnapja alkalmából. Megjelenés alatt., 2019
Kovács, Sándor Zsolt ; Zsibók, Zsuzsanna: Martin, R. and Pollard, J. (eds.): Handbook on the Geographies of Money and Finance, HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 68 : 3 pp. 306-309. , 4 p. (2019), 2019
Lakócai Csaba: Local currencies in France: a spatial representation, In: ERSA 2019 - Abstract Book Lyon, Franciaország (2019) pp. 229-230. , 2 p., 2019
Kovács Sándor Zsolt: New approaches of financial services for the inclusive and sustainable environment, In: Reynolds, Lesa (szerk.) Pushing Regions Beyond Their Borders : 2019 RSA Annual Conference : 5th -7th June 2019 : Abstract Book Santiago de Compostela, Spanyolország :, 2019
Kovács Sándor Zsolt: Territorial Effects of the Integration of Hungarian Co-operative Savings, In: Bürger, Katharina (szerk.) Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies : 2019 RSA Central and Eastern Europe, 2019
Gál Zoltán - Kovács Sándor Zsolt: A nemzetközi pénzügyi rendszer és a fenntarthatóság, Bodor Mónika - Kerekes Sándor - Zilahy Gyula (szerk.) „Jót s Jól!”: 26 tanulmány a fenntarthatóságról. Kőszeg: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 2017. pp. 236-253., 2017
Gál Zoltán: A magyar bankrendszer fejlődésének két évszázada: helyi bankoktól a globálisan függő bankrendszerig, Közép-Európai Közlemények 10:(1) pp. 23-35., 2017
Pósfai Zsuzsanna - Gál Zoltán - Nagy Erika: Financialization and inequalities: The uneven development of the housing market on the eastern periphery of Europe, In: Fadda S, Tridico P (szerk.) Inequality and Uneven Development in the Post-Crisis World. 260 p. Abingdon; Oxon: Routledge Taylor & Francis Group, 2017. pp. 167-190, 2017
Lakócai Csaba: Helyi fizetőeszközök a fenntartható regionális fejlődés szolgálatában, In: Fata Ildikó - Gajzágó Judit Éva - Schuchmann Júlia (szerk.): Absztraktfüzet - Enyedi György emlékkonferencia. Tomori Pál Főiskola, Budapest, p. 11., 2017
Kovács Sándor Zsolt: Geographic characteristics of the Hungarian Cooperative Banking Sector - rural exclusion?, In: Wanda Miczorek (ed.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies - Abstract book. RSA, pp. 44-45., 2017
Kovács Sándor Zsolt: Financial exclusion: Evidences from Hungary, In: Lesa Reynolds (ed.): RSA Annual Conference 2017: Great Regional Awakenings: New Directions - Abstract book. RSA, p. 116., 2017
Kovács Sándor Zsolt: Város–vidék-kapcsolat a magyar pénzintézet-hálózatban, Területi Statisztika, 57:(5), 2017
Kovács Sándor Zsolt: The way of financial services towards sustainability, In: Varjú V (szerk.): Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy: Abstract book of the International Conference for the 75th Anniversary of, 2018
Gál Zoltán: Sustainability challenges in the financial system in the age of industry 4.0 - The case of green banking, In: Varjú V (szerk.): Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy: Abstract book of the International Conference for the 75th Anniversary of, 2018
Lakócai Csaba: Local complementary currencies: Linking circular economy to local development policy., In: Varjú V (szerk.): Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy: Abstract book of the International Conference for the 75th Anniversary of, 2018
Kovács Sándor Zsolt: Types of Financial Distances – Theories and Evidence, In: Wanda Miczorek (szerk.): A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival, 2018
Kovács Sándor Zsolt: Measurement possibilities of the types of financial distances - theories and the evidences., In: Anon (szerk.): 12th World Congress of RSAI: Spatial Systems: Social Integration, Regional Development and Sustainability., 2018
Lakócai Csaba: Város- és kerületfejlesztés újfajta megközelítésben: Javaslatok egy esetleges zuglói helyi pénz bevezetéséhez, In: Fata Ildikó, Gajzágó Éva Judit, Schuchmann Júlia (szerk.): Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon: Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékér, 2017
Gál Zoltán, Nagy Erika, Pósfai Zsuzsanna: Dependent financialization and uneven development on the housing market in Central and Eastern Europe, In: Braun B, Dannenberg P, Fuchs M, Revilla Diez J (szerk.)Fifth Global Conference on Economic Geography Book of Abstracts. p. 39., 2018
Gál Zoltán: A nemzetközi pénzügyi rendszer fenntarthatóságának kihívásai és a FinTech forradalom, In: Parádi-Dolgos A, Fertő I, Marjainé Szerényi Zs, Kocsis T, Bareith T (szerk.) Környezet – Gazdaság – Társadalom: Tanulmányok Kerekes Sándor 70. születésnapja tisztelet, 2018
Sokol, Martin, Gál Zoltán: Finance and financialisation in post - socialist Central and Eastern Europe, In: Braun B, Dannenberg P, Fuchs M, Revilla Diez J (szerk.) Fifth Global Conference on Economic Geography Book of Abstracts, 2018
Gál Zoltán, Kovács Sándor Zsolt: Corporate Governance and Local Embeddedness of the Hungarian Cooperative Banking Sector, Bezpieczny Bank/Safe Bank 2 (71) 2018 pp. 30-54, 2018

 

Projekt eseményei

 
2017-02-27 12:19:15
Résztvevők változása
vissza »