Talajok foszfátformáinak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120265
típus K
Vezető kutató Nagy Noémi
magyar cím Talajok foszfátformáinak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel
Angol cím Study of phosphate species in soils by radioistopic labeling
magyar kulcsszavak foszfátion, talaj, heterogén izotópcsere, kinetika, mineralizáció
angol kulcsszavak phosphate ion, soil, heterogeneous isotope exchange, kinetics, mineralization
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Ortelius tudományág: Talajkémia
Anyagtudomány és Technológia (kémia) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely TTK Fizikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balláné Dr. Kovács Andrea
Buzetzky Dóra
Kátai János
Kincses Sándorné
Kónya József
Sándor Zsolt
Tállai Magdolna
Vágó Imre
projekt kezdete 2016-12-01
projekt vége 2021-11-30
aktuális összeg (MFt) 47.245
FTE (kutatóév egyenérték) 12.86
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A talajok tápanyagforgalmát alapvetően befolyásolja a talajoldatban levő makro- és mikrotápanyagok koncentrációja, amelyet a talaj szilárd fázisa és a talajoldat közötti kölcsönhatások határoznak meg. Ezek a kölcsönhatások döntőek lehetnek egy olyan tápanyag esetén, mint a foszfátion, amely erősen kötődik bizonyos talajalkotókhoz; csapadékot képez különböző kationokkal és reagál a talaj szerves alkotórészeivel. A foszfát és bizonyos talajalkotók reakciói lassúak, steady-state állapotra vezetnek. Ilyen állapotban a talajalkotók és a talajoldat kölcsönhatásai, a talajoldat foszforkoncentrációja és kövezésképpen a foszfáttrágyák hatékonysága a foszfát kémiai állapotainak megoszlásától függ. Az optimális trágyázás feltétele a vízoldható/kicserélhető foszfát mennyiségének, valamint a foszfát deszorpció- ill. cseresebességének ismerete a talaj és a talajoldat között steady-state állapotban.
A pályázat keretében magyarországi talajok foszfátmegkötését és heterogén izotópcseréjét kívánjuk vizsgálni a folyamatok kinetikájának és egyensúlyának korrekt matematikai értékelésével. Meghatározzuk a vízoldható/cserélhető, ill. a mineralizált/szerves fázishoz kötött foszfát arányát a talajok különböző foszfátadagokkal, ill. különböző ideig történő érlelése esetén. Tenyészedényes kísérletekben vizsgáljuk a növény által felvett foszfát mennyiségét, valamint a vízoldható/cserélhető foszfát mennyiségének változását a növénytermesztés hatására. A kutatások megteremthetik egy kisparcellás kísérletsorozat alapjait, amelyek már a Magyarországon legnagyobb volumenben terjesztett növények (kukorica, búza) termesztésére vonatkoznak egy másik projekt keretében.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A foszfátion különböző folyamatokban kötődhet meg a talajban, amelyek részarányától függ a növények által hasznosítható foszfor mennyisége. Az adszorbeálódott, ill. kicserélhető foszfát tekinthető vízoldhatónak, ezt hasznosíthatják a növények. A foszfát azonban kationokkal kicsapódhat, reagálhat a talaj szerves komponenseivel. Az ily módon megkötött foszfát hányada jelentős lehet, de ez a hányad a növények számára nehezen hozzáférhető. Vizsgálni kívánjuk, hogy a talajban mennyi a vízoldható/kicserélhető foszfátmennyisége, ill. hogy azt milyen tényezők (foszfátmennyiség, talaj érlelési ideje, típusa) befolyásolják. A vízoldható/kicserélhető foszfátion mennyisége heterogén izotópcserével, radioaktív 32P-izotóp felhasználásával tanulmányozható; kiszámítható a vízoldható/kicserélhető foszfát mennyisége, valamint a foszfor transzportjának sebessége a talaj és a talajoldat között steady-state állapotban.
Két kísérletsorozatot tervezünk: 6 talajtípust érlelünk különböző foszfátadagokkal és ideig;
1. sorozat: a talajhoz inaktív foszfátot adunk, az érlelést követően vizsgáljuk a foszfát heterogén izotópcseréjét az oldathoz adott hordozómentes radioaktív foszforizotóppal
2. sorozat: a talajt radioaktív foszfát adagolásával érleljük, az érlelést követően a radioaktív foszfát oldódását vizsgáljuk.
A két sorozatban kapott egyensúlyi radioaktivitás megoszlás összehasonlításával információt kapunk a foszfátmegkötődés reverzibilitásáról/irreverzibilitásának mértékéről.
Vizsgáljuk a növénytermesztés hatását a vízoldható foszfát koncentrációjára. A tesztnövények learatása után a talajon heterogén izotópcsere kísérleteket végzünk, meghatározzuk a talaj és a növény foszfáttartalmát.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A pályázat eredményei alapvető információkkal szolgálhatnak a talaj és a talajoldat közötti foszfortranszportra vonatkozóan. Az alkalmazott a radioaktív nyomjelzés nagyon érzékeny módszer a foszfát meghatározására. Mivel a radioaktív izotópot hordozómentes koncentrációban alkalmazzuk, a folyamatok úgy vizsgálhatók, hogy azokat nem zavarjuk meg. A foszfáttranszportot két irányból vizsgáljuk: a radioaktív nyomjelzőt a talajhoz, illetve az oldathoz adjuk, információt kapva a foszfátmegkötés reverzibilitásáról/irreverzibilitásáról. Az alkalmazott kinetikai modell elméletileg korrekt, figyelembe veszi a folyamatok mechanizmusát. Ismereteink szerint, inaktív és radioaktív talajérlelés összehasonlításán alapuló kutatásokat eddig nem végeztek, és a foszfátion talaj és talajoldat közötti heterogén izotópcseréjének kinetikai görbéit sem értékelték korrekt matematikai modell alapján.
A talajtípusok, az érleléshez használt foszfátmennyiség és az érlelési idő, valamint a növénytermesztés hatása megmutathatja, milyen tényezők befolyásolják a vízoldható/kicserélhető foszfátion mennyiségének változását. Mivel a talajoldatban jelenlevő foszfátion mennyisége jelentősen befolyásolja a növények tápanyagfelvételét, ezek az információk a foszfáttrágyázás tervezésénél használhatók fel. Az egyes talajtípusok esetén megbecsülhetjük, hogy az adott talaj foszfáttartalma elegendő-e az optimális terméshozamok eléréséhez, vagy szükség van további foszfát adagolására. Ha igen, akkor azt is megbecsülhetjük, hogy milyen foszforadagot, ill. milyen időközönként célszerű alkalmazni. Elkerülhetjük továbbá a túlzott foszfátadagolás káros környezeti hatásait, azaz a felesleges foszfátnak az élővizekbe kerülését és a nem kívánatos biológiai aktivitás növekedését. A pályázatra fordított költségek így sokszorosan megtérülhetnek.
A talajok foszfátformáinak radioizotópos becslésével két kutató, Fardeau JC (Versailles, Franciaország) és Frossard E. (Zürich, Svájc) vezetésével foglalkoznak. Az általuk alkalmazott matematika modell nem korrekt, és az általunk kitűzött céloknál jóval kevesebb információt ad.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A foszfor fontos növényi tápanyag, de túlzott mennyiségben a vizekbe kerülve környezetszennyező elemnek tekinthető a fokozott biológiai aktivitás miatt. A növények számára való felvehetőséget a foszfornak a talajban való megkötődési formái alapvetően befolyásolják. Radioizotópos nyomjelzős módszert dolgoztunk ki a növények számára könnyen felvehető, vízoldható foszfor mennyiségének meghatározása. Modellünk figyelembe veszi a talaj és az oldat közötti reakció mechanizmusát. A talaj és a talajoldat közötti foszforcserét az idő függvényében vizsgálva meghatározzuk a foszfortranszport sebességét egyensúlyi állapotban; ilyen vizsgálat kizárólag izotópos nyomjelzéssel végezhető. A radioaktív izotópot két irányból adjuk a rendszerhez: egyik kísérletsorozatban a talajhoz, másikban pedig a talajoldathoz. Ha a foszfát teljes mennyisége vízoldható formában kötődne meg, akkor a két esetben azonos eredményeket kapnánk. Amennyiben eltérés mutatkozik, az jellemző lesz a vízoldható és az erősen kötött, a növények számára nehezen felvehető foszfor mennyiségének arányára. Vizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek ezt a mennyiséget befolyásolják, vagyis a talaj típusának, a talajhoz adott foszfát mennyiségének, a talaj és a foszfát kölcsönhatási idejének és a növénytermesztésnek a vízoldható foszfor mennyiségére gyakorolt hatását. Keressük a vízoldható foszfor és a növény által felvett foszfor mennyisége közötti kapcsolatot. A kapott eredmények hozzájárulnak a talajok foszfor-anyagcseréjének megértéséhez, illetve elősegítik a hatékony műtrágya-használatot.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The nutrient cycle of soils is mainly determined by the concentration of macro and micro nutrients in the soil solution directed by the interactions between the solid phase of soil and the soil solution. These interactions are essential in case of nutrients, such as phosphate anion, strongly binding some soil components. Phosphate anion can precipitate with different cations as well as react with soil organic components. Some reactions of phosphate and soil components are slow, can reach a steady state. At a steady state, the interaction of soil components and soil solution, the phosphate concentration of the soil solution, and, consequently, the efficiency of phosphate fertilizers depend on the chemical species of phosphate. The optimal fertilization demands the determination of water soluble/exchangeable phosphate quantity, the rate of desorption and phosphate exchange between the soil and soil solution in a steady state.
In this project, the sorption and heterogeneous isotope exchange of phosphate of Hungarian soils will be studied and using the correct mathematical interpretation of the processes will be applied for the determination of the ratio of water soluble/exchangeable to mineralized/organic phosphate after incubation of the soils with different phosphate quantities and time. In plantation experiments, the uptake of phosphorous as well as the change of the water-soluble/exchangeable phosphate is studied under the effect of plantation. In an other project, the results can follow by filed experiments with maize and wheat, the main plants of Hungary.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Phosphate can be accumulated in soil by different processes. That portion of phosphate can be uptaken by plants depends on the ratio of these processes. The adsorbed and ion exchanged phosphate can be considered as water soluble/exchangeable and utilized by plants. Since phosphate forms rather insoluble precipitates with metal ions and readily react with organic matter, the portion of phosphate insoluble can be significant. This portion can hardly be utilized by plants. It is important to know how much is the portion of water soluble/exchangeable phosphate and what factors (fertilizer quantity, time, soil type) determine this value. The water soluble phosphate ion can be well studied by heterogeneous isotope exchange using 32P isotope; the water soluble/exchangeable phosphorous in soil and the transport rate of phosphorus between the soil and solution in a steady state is calculated.
Two sets of experiment will be shown: 6 soil types incubated at different phosphate quantities and times;
- Set 1: phosphate added to soil is not radioactive; the heterogeneous isotope exchange is studied by adding the 32P radioactive via the soil solution.
- Set 2: soil is incubated with radioactive phosphate; after the incubation the dissolution of radioactive phosphate is studied.
The comparison of the distribution of radioactivity in equilibrium in Set 1 and 2 will give information on the reversibility/irreversibility of phosphate sorption.
The effect of plantation on the water-soluble phosphate concentration will be studied. After harvesting, the heterogeneous isotope exchange will be done with the rest of soil; phosphate concentrations of the soil and plant will be determined.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The results of this project can reveal basic principal information on phosphate transport between the soil and soil solution. The radioactive labeling is a very sensitive method for the analysis of phosphate. Since the radioactive isotope is added in carrier-free concentration, the processes can be followed without disturbing them. Moreover, the transport of phosphate can be studied from two directions by adding the radioactive tracer to the soil and the solution, respectively, having information on the reversibility/irreversibility of phosphate sorption. The applied kinetic model is theoretically correct, takes into consideration the mechanism of the interfacial processes. In our knowledge, similar studies using inactive and radioactive incubation as well as correct theoretical interpretation of the kinetic curves of heterogeneous isotope exchange of soil and soil solution has not been done previously.
The effects of soil types, phosphate quantities, incubation times, and plantation can indicate the change of the portion of water soluble/exchangeable phosphate. Since the quantity of the phosphate in the soil solution significantly influences the nutrient uptake by plants, this information can be utilized in practice for the planning of phosphate fertilization. In case of the different soil types, we will have information whether the phosphate content of the soil is enough for the optimal plantation or fertilization is required. If so, the quantity of phosphate fertilizer and the time intervals of fertilization can be estimated. Moreover, the excess addition of phosphate, and as a result of the unfavorable environmental effects of phosphate in the waters (increased biological activity) can be avoided. The cost of the project can pay for itself many times over.
It is important to note that the half-life of 32P isotope is short (14 days), the radioactive waste is stored in the laboratory until total decomposition; there is no environmental impact.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Phosphorous is an important nutrient for plants, too much phosphorous in waters, however, can be environmentally dangerous providing extra biological activity. The utilization of phosphorous by plants is basically determined by the chemical species of phosphorous in the soil. We improved a radioisotopic tracer method for the determination of the water-soluble phosphorous quantity easily uptaken by plants. This model takes into consideration the mechanism of the reaction between the soil and soil solution. When studying the exchange of phosphorous between the soil and the soil solution, the rate of phosphorous transport in a steady state can be determined. This investigation can be done only by an isotopic tracer method. The radioactive isotope is added to the system by two ways: in one set of experiments to the soil, in the other set to the solution. If the phosphorous were totally water-soluble, the results of these two sets of experiments have to be the same. If not, the difference between the results of the two sets will characterize the ratio of water-soluble to strongly bonded phosphorous. In the project, the factors influencing the quantity of water-soluble phosphorous are studied, namely the soil type, the phosphate quantity added to the soil, the time of interactions between the soil and phosphate, and plantation. The relations of the water-soluble phosphorous and the phosphorous concentration of the plants are investigated. The results of the project can reveal useful information for the understanding of the phosphorous sorption of soils, and assist the effective fertilization.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Hat talajtípus esetén heterogén izotópcserével, 32P-izotóppal vizsgáltuk a talajtípus és -összetétel, a foszforadag, az inkubációs idő és a növénytermesztés hatásait a talaj foszforformáira. A vízoldható és a gyengén kötött foszfát mennyiségnek összege, mely radioaktív módszerrel kvantitatíven meghatározható, jól jellemezte a növény által felvehető foszfort. A foszfor adagolása növelte a növény által felvett P-mennyiséget. A legnagyobb növekedést a nagy humusztartalmú talajoknál észleltük. Megállapítottuk azonban, hogy a hozzáadott foszfát jelentős hányada erősen kötött foszfáttá alakult az aratás idejére már akkor is, ha azt a vetés előtt egy héttel adagoltuk; ez a hányad növény számára már nem volt közvetlenül hasznosítható. Az átalakulás sebességét a talajtípus, határozta meg, az inkubációs idő és a P-adag hatása kisebb volt. Megállapítottuk, hogy az átalakulás növénytermesztés közben is gyakorlatilag ugyanúgy történt. Vizsgálataink világosan mutatják, hogy minden talaj egyedi komplex rendszer a foszforformák szempontjából. A talajtípus, különösen a humusztartalom az, ami alapvetően meghatározza a növények által felvett foszfor mennyiségét. A P-trágyázás hatása kicsi, az erősen kötött formába való átmenet az uralkodó folyamat. Ezért célszerűbb arra törekedni, hogy a talajban már ott levő foszfort (ha annak mennyisége elegendő) alakítsuk át gyengén kötött formájúvá a vegetációs periódus előtt vagy alatt, pl. mikrobiológiai kezeléssel.
kutatási eredmények (angolul)
The effects of soil type, composition, phosphate fertilizer doses, incubation time and the agricultural use on soil phosphate forms on 6 soil types were studied by heterogeneous isotope exchange with 32P. The sum of water soluble and weakly sorbed phosphate was a good indicator of plant available P fraction and can be quantitatively measured by 32P. The P taken up by plant increased with increasing P rates. The highest increase was observed for soils with high humus content. It was observed, however, that a significant portion of added phosphate became tightly sorbed for the time of harvesting as fast as one week incubation before sowing; thus cannot be directly utilized by plant. The transformation is mainly determined by the soil type, the incubation time and P rate had smaller effects. This transformation also happened during plant growing: plant slightly influences the transformation of P into tightly sorbed form. Our studies clearly reveal that the soils are very unique; each soil type is a complex system considering the P species. The type of soil, especially the humus content, is the basic factor determining the P uptake by plants. The effect of P fertilization is rather small because of the transformation of added phosphate to tightly sorbed species. Instead, we have to transform the tightly sorbed phosphate of original soils (if its quantity is suitable) to weakly sorbed phosphate before or during the vegetation period, e.g., by microbiological treatments.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120265
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Noémi M., Kónya József: Study of fast and slow consecutive processes by heterogeneous isotope exchange using P-32 radiotracer, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 318: (3) pp. 2349-2353., 2018
Andrea Balla Kovács, Rita Kremper, János Kátai, Imre Vágóorcid , Dóra Buzetzky, Eszter Mária Kovács, József Kónya, Noémi M. Nagy: Characterisation of soil phosphorus forms in the soil-plant system using radioisotopic tracer method, PLANT, SOIL AND ENVIRONMENT, 67: 367–375. https://doi.org/10.17221/458/2020-PSE, 2021
Evelin Kármen Juhász, Rita Kremper, Áron Béni, Andrea Balláné Kovács: Residual effect of superphosphate on the sulphur status of soil and plants in a long-term NPK fertilisation experiment on a Chernozem in Hungary, Plant Soil Environ., 67: 625-632, https://doi.org/10.17221/247/2021-PSE, 2021
Noémi M Nagy, József Kónya: Interfacial chemistry of rocks and soils, 2nd edition, Taylor and Francis, Boca Raton, 2021. ISBN: 9780367856823, 272 o., 2021
Buzetzky, Dóra ; Kovács, Eszter Mária ; Kónya, József ; Nagy, Noémi: Foszfor formák elemzése különböző talajtípusokon heterogén izotópcsere segítségével, Jószai, István (szerk.) Őszi Radiokémiai Napok 2021 : A konferencia programja és előadás kivonatai (2021) pp. 30-35., 2021
Vörös Zoltán János, Buzetzky Dóra, Kovács Eszter Mária, Kónya József, M. Nagy Noémi: FOSZFÁTIONOK SZORPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA HETEROGÉN IZOTÓPCSERÉVEL RENDZINA ÉS RÉTI TALAJOKON, VALAMINT SAVANYÚ HOMOKTALAJON, Jószai, I (szerk): Őszo Radiokémiai Napok 2021. A konferencia programja és előadáskivonatai, 59-64.o., 2021
Vörös, Zoltán János: Foszfátionok megkötődésének kinetikai vizsgálata savanyú homoktalajon, Diplomamunka, 2020
VÖRÖS ZOLTÁN JÁNOS: Különböző talajtípusok foszfátmegkötésének vizsgálata heterogén izotópcserével, 35. OTDK, Kémiai és Vegyipari szekció, 112. o., 2021
Kovács EM, Baradács EE, Kónya P, Kovács-Pálffy P, Harangi S, Kuzmann E, Kónya J, Nagy NM: Preparation and structure's analyses of lanthanide (Ln) -exchanged bentonites, COLLOIDS AND SURFACES A : PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 522: pp. 287-294., 2017
Buzetzky Dóra,Tóth Csilla Noémi,Nagy Noémi,Kónya József: Application of Modified Bentonites for Arsenite (III) Removal from Drinking Water, Periodica Polytechnica 63 (1) pp. 113-121, 2018
Buzetzky, D., Kovács, E., Nagy, N., Kónya, J.: Sorption of pertechnetate anion by cation modified bentonites., J. Radioanal. Nucl. Chem. 322, pages1771–1776, 2019
Buzetzky Dóra, Kovács Eszter Mária, Nagy Noémi, Kónya József: Sorption of pertechnetate anion by cation modified bentonites, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 322: (3) pp. 1771-1776., 2019
Buzetzky Dora, Toth Noemi Csilla, Nagy Noemi M., Konya Jozsef: Application of Modified Bentonites for Arsenite (III) Removal from Drinking Water, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 63: (1) pp. 113-121., 2019
Kónya J., M.Nagy N.: Nuclear and Radiochemistry - textbook published by Elsevier, Jan John. 18th Radiochemical Conference: RadChem18 - Booklet of Abstracts. (2018) p. 253, 2018
Kormány Zoltán: Foszfor heterogén izotópcsere különböző talajtípusokban, Diplomamunka, 2018
Földvári Anna Csenge: Talajok foszfortápanyag ellátottságának vizsgálata heterogén izotópcserével, Diplomamunka, 2018
Molnár István Tamás: Oldott foszfát-tartalom meghatározása talajoldatokban spektrofotometriás módszerrel , Szakdolgozat, 2018
Buzetzky Dóra,Nemes Zoltán,Nagy M. Noémi,Kónya József: Application of silver- bentonite in nuclear waste treatment, , 2018
Buzetzky Dóra,Sceibli Zsófia,Nagy Noémi,Kónya József,Kónya József: Pertechnetátion szorpciójának vizsgálata mangán(II)-ionnal módosított bentoniton, , 2018
Buzetzky Dóra,Tóth Csilla Noémi,Nagy Noémi,Kónya József: Application of Modified Bentonites for Arsenite (III) Removal from Drinking Water, , 2018
Kónya J,Nagy NM: Nuclear and Radiochemistry 2nd edition, Elsevier, 2018
Kónya J.,Nagy N.M.: Nuclear and Radiochemistry 2nd editon: a textbook published by Elsevier, , 2018
Kovács Eszter Mária,Balogh Marcell,Kónya József,Nagy Noémi: Réteges kettőshidroxidok megkötő-képességének vizsgálata 131I-, 36Cl- és 99mTcO4- anionok segítségével, , 2018
Kovács Eszter Mária,Kónya József,Nagy Noémi: Structural iron release from bentonite by Y3+ and La3+ ions, , 2018
Nagy N.M.,Buzetzky D.,Földvári A.Cs,Kormány Z.,Kovács E.M.,Nemes Z.,Balláné Kovács A.,Kátai J.,Vágó I.,Kónya J: Study of phosphate species in soils by radioisotopic labeling, , 2018
Nagy Noémi M.,Kónya József: Study of fast and slow consecutive processes by heterogeneous isotope exchange using P-32 radiotracer, , 2018
Nagy Noémi,Buzetzky Dóra,Kovács Eszter Mária,Kónya József: Gyors és lassú konszekutív folyamatok vizsgálata heterogén izotópcserével egyetlen rövid életű radionuklid segítségével, , 2018
Balla Kovács Andrea -Áron Béni-Evelin Juhász-Rita Kremper: Growth parameters, nitrogen and sulphur uptake of onion (Allium Cepa L.) as affected by different nitrogen fertilizers and nitrification inhibitor, 25th International Symposium of the International Scientific Centre for Fertilizers (CIEC), 2017
Buzetzky, D., Tóth, C., Nagy, N., Kónya, J.: Application of Modified Bentonites for Arsenite (III) Removal from Drinking Water., Period. Polytech.-Chem. Eng. 63 (1), 113-121, 2019., 2019
Kuzmann, E., Kovács, E., Homonnay, Z., Csákvári, S., Klencsár, Z., Kónya, P., Nagy, N., Kónya, J.: Fe microenvironments in heat treated rare-earth exchanged montmorillonites., Hyperfine Interact. 240 (87), 1-7, 2019., 2019
Kovács, E., Csákvári, S., Homonnay, Z., Kuzmann, E., Klencsár, Z., Kónya, J., Nagy, N.: Lantanoida-bentonitok szerkezeti változása hőkezelés hatására., Őszi Radiokémiai Napok 2019. Szerk.: Kasztovszky Zsolt, [s.n.], [s.l.], 30-35, 2019. ISBN: 9789639970984, 2019
Nagy, N., Kovács, E., Buzetzky, D., Kónya, J.: Phosphate sorption of soils with different clay content, Euroclay : International conference on clay science and technology 2019 .07.01-2019.07.05. Paris, Sorbonne Université : Book of abstracts, Sorbonne Université, Paris, 461, 2019
Buzetzky, D., Scheibli, Z., Nagy, N., Kónya, J.: Sorption of pertechnetate anion by cation modified bentonite., International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry : Book of abstracts, Akadémiai Kiadó, Budapest, 240, 2019. ISBN: 9789634543695, 2019
Buzetzky, D., Kovács, E., Nagy, N., Kónya, J.: Sorption of pertechnetate anion by cation modified bentonites., J. Radioanal. Nucl. Chem. [Epub ahead of print] 1-6, 2019., 2019
Kovács, E., Kónya, J., Nagy, N.: Structural curiosities of lanthanide (Ln)-modified bentonites analyzed by radioanalytical methods., International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry : Book of abstracts, Akadémiai Kiadó, Budapest, 62, 2019. ISBN: 9789634543695, 2019
Kovács, E., Kónya, J., Nagy, N.: Structural curiosities of lanthanide (Ln)-modified bentonites analyzed by radioanalytical methods., J. Radioanal. Nucl. Chem. [Epub ahead of print] 1-8, 2019., 2019
Kónya, J., Buzetzky, D., Kovács, E., Nagy, N.: Study of phosphate sorption of soils by radioactive tracer method, International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry : Book of abstracts, Akadémiai Kiadó, Budapest, 369, 2019. ISBN: 9789634543695, 2019
Nagy, N., Buzetzky, D., Kovács, E., Balláné Kovács, A., Kátai, J., Vágó, I., Kónya, J.: Study of phosphate species of chernozem and sand soils by heterogeneous isotope exchange with 32P radioactive tracer, Appl. Radiat. Isot. 152 64-71, 2019., 2019
Buzetzky, D., Nagy, N., Kónya, J.: The role of silver-bentonite in sorbing long-lived anionic radioactive species, Euroclay International conference on clay science and technology : Book of abstracts, Sorbonne Université, Paris, 151, 2019., 2019
Nagy Fanni: A talajok foszfortápanyag-ellátottságának vizsgálata radioaktív nyomjelzéssel, Szakdolgozat, 2019
Gyarmati, Gergő: Talajok foszfortápanyag-ellátottságának vizsgálata radioaktív nyomjelzéssel, szakdolgozat, 2019
Félegyházi Kiss Sándor: Jodid-és kloridion megkötése módosított agyagkőzeten, szakdolgozat, 2019
Scheibli, Zsófia: Anionok szorpciójának vizsgálata cériumionnal és mangánionnal módosított bentoniton, diplomamunka, 2019
Kovács, E., Balogh, M., Kónya, J., Nagy, N.: Sorption of 131I-, 36Cl- and 99mTcO4- Anions by ZnAl and MgAl Layered Double Hydroxides., Euroclay International conference on clay science and technology : Book of abstracts, Sorbonne Université, Paris, 354, 2019., 2019
Vörös, Z., Buzetzky, D., Nagy, N., Kónya, J.: Talajban megkötődött foszfátionok kicserélődési reakciójának kinetikája különböző hőmérsékleteken., Őszi Radiokémiai Napok 2019. Szerk.: Kasztovszky Zsolt, Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest, 48-53, 2019. ISBN: 9789639970984, 2019
Andrea Balláné Kovács,János Kátai, Imre Vágó, Evelin Juhász, Noémi Nagy, József Kónya: EFFECT OF SOIL PRE-INCUBATION WITH INCREASING PHOSPHORUS DOSES ON THE BIOMASS PRODUCTION AND PHOSPHORUS UPTAKE OF RYEGRASS (LOLIUM PERENNE L.), «TOPICAL ISSUES OF SOIL SCIENCE, AGRO-CHEMISTRY, AND ECOLOGY IN NATURAL AND ANTHROPOGENIC LANDSCAPES, Perm, 2019. nov.19-22., 2019
Kovács Eszter Mária: Lantanoida-bentonitok előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük, PhD értekezés, 2019
Buzetzky Dóra: Anionok szorpciója kationcserével módosított bentonitokon, PhD értekezés, 2020
Buzetzky Dóra, Noémi M. Nagy, József Kónya: Use of silver-bentonite in sorption of chloride and iodide ions, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY DOI: 10.1007/s10967-020-07457-2, 2020
Vörös Zoltán János: Gyengén kötött foszfátionok kinetikájának tanulmányozása talaj-talajoldat rendszerekben, TDK dolgozat, 2019
Vörös Zoltán János: Foszfátionok megkötődésének kinetikai vizsgálata savanyú homoktalajon, diplomamunka, 2020
Földi István: La/Lu és Y/La keverék szorpciós vizsgálata Ca-bentoniton, Szakdolgozat, 2020
Buzetzky Dora, Toth Noemi Csilla, Nagy Noemi M., Konya Jozsef: Application of Modified Bentonites for Arsenite (III) Removal from Drinking Water, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 63: (1) pp. 113-121., 2019
Kovács Eszter M., Kónya József, Nagy Noémi M.: Structural curiosities of lanthanide (Ln)-modified bentonites analyzed by radioanalytical methods, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 322: (3) pp. 1747-1754., 2019
Kónya J, Nagy NM: Nuclear and Radiochemistry 2nd edition, Elsevier, 2018
Nagy Noémi M., Kónya József: Study of fast and slow consecutive processes by heterogeneous isotope exchange using P-32 radiotracer, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 318: (3) pp. 2349-2353., 2018
Buzetzky Dóra, Nagy M Noémi, Kónya József: Use of La-, Ce-, Y-, Fe- bentonites for Removing Phosphate Ions from Aqueous Media, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 61: (1) pp. 27-32., 2017
Kovács EM, Baradács EE, Kónya P, Kovács-Pálffy P, Harangi S, Kuzmann E, Kónya J, Nagy NM: Preparation and structure's analyses of lanthanide (Ln) -exchanged bentonites, COLLOIDS AND SURFACES A : PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 522: pp. 287-294., 2017
Buzetzky Dóra, Kovács Eszter Mária, Nagy Noémi, Kónya József: Sorption of pertechnetate anion by cation modified bentonites, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 322: (3) pp. 1771-1776., 2019
Buzetzky Dóra, Nagy M Noémi, Kónya József: Use of La-, Ce-, Y-, Fe- bentonites for Removing Phosphate Ions from Aqueous Media, PERIOD POLYTECH CHEM ENG 61: (1) 27-32, 2017
Buzetzky Dóra, Tóth Csilla Noémi, Nagy M Noémi, Kónya József: Sorption of phosphate and arsenite ions on modified bentonites, In: Bárány Sándor, Buczkó István, Kohut Erzsébet, Csoma Zoltán, Komonyi Éva, Szabó Marján, Filep Mihály (szerk.) (szerk.) Proceedings the 6th International Conference on Carpathian Euroregion ECOLOGY CERECO 2017. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2017. pp. 87-95., 2017
Kovács Eszter Mária, Harangi Sándor, Kuzmann Ernő, Kónya József, M. Nagy Noémi: Environmental importance of preparation and structure's analyzes of trivalent clays, In: Bárány Sándor, Buczkó István, Kohut Erzsébet, Csoma Zoltán, Komonyi Éva, Szabó Marján, Filep Mihály (szerk.) (szerk.) Proceedings the 6th International Conference on Carpathian Euroregion ECOLOGY CERECO 2017. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2017. pp. 45-57., 2017
Nagy Noémi, Buzetzky Dóra, Földvári Anna Csenge, Kormány Zoltán, Kovács Eszter Mária, Nemes Zoltán, Kónya József:: Talajok foszfor tápanyagforgalmának vizsgálata heterogén izotópcserével, Őszi Radiokémiai Napok, 2017
N.M. Nagy, D. Buzetzki, Z. Nemes, J. Kónya: Sorption of some radioactive anions by cation modified clay, 7th International Conference on Clays in natural and engineered barriers for radioactive waste confinement, 2017
Kovács Eszter Mária, Buzetzky Dóra, Kónya József, M. Nagy Noémi: La-, Ce-, Y- és Fe-bentonitok előállítása környezetvédelmi felhasználás céljából, 6. KÖRNYEZETKÉMIAI SZIMPÓZIUM Bakonybél, 2017
Buzetzky Dóra, Kovács Eszter Mária, Nagy M. Noémi, Kónya József: Vizeink foszfát- és arzénmentesítése, 6. KÖRNYEZETKÉMIAI SZIMPÓZIUM Bakonybél, 2017
Buzetzky Dóra, Nagy M. Noémi, Nemes Zoltán, Kónya József: Jodidionok szorpciója ezüst-bentoniton, Őszi Radiokémiai Napok, Balatonszárszó, 2017
Kovács Eszter Mária, Kónya József, M. Nagy Noémi: Ca(II)-Y(III) cserefolyamat vizsgálata bentoniton, Őszi Radiokémiai Napok, Balatonszárszó, 2017
Balla Kovács Andrea -Áron Béni-Evelin Juhász-Rita Kremper: Growth parameters, nitrogen and sulphur uptake of onion (Allium Cepa L.) as affected by different nitrogen fertilizers and nitrification inhibitor, 25th International Symposium of the International Scientific Centre for Fertilizers (CIEC), 2017
Kovács EM, Baradács EE, Kónya P, Kovács-Pálffy P, Harangi S, Kuzmann E, Kónya J, Nagy NM: Preparation and structure's analyses of lanthanide (Ln) -exchanged bentonites, COLLOID SURFACE A 522: 287-294, 2017
Kovács Eszter M., Kónya József, Nagy Noémi M.: Structural curiosities of lanthanide (Ln)-modified bentonites analyzed by radioanalytical methods, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 322: (3) pp. 1747-1754., 2019
Buzetzky Dóra, Nagy M Noémi, Kónya József: Use of La-, Ce-, Y-, Fe- bentonites for Removing Phosphate Ions from Aqueous Media, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 61: (1) pp. 27-32., 2017
Kovács, Eszter Mária ; Buzetzky, Dóra ; Kónya, József ; Nagy, Noémi ANIONOS ÉS KATIONOS RADIOAKTÍV SZENNYEZŐK MEGKÖTÉSÉRE ALKALMAS SZORBENS ELŐÁLLÍTÁSA: ANIONOS ÉS KATIONOS RADIOAKTÍV SZENNYEZŐK MEGKÖTÉSÉRE ALKALMAS SZORBENS ELŐÁLLÍTÁSA, Jószai, István (szerk.) Őszi Radiokémiai Napok 2021 : A konferencia programja és előadás kivonatai (2021) pp. 42-46., 2021

 

Projekt eseményei

 
2018-07-18 14:07:30
Résztvevők változása
2016-08-31 09:48:20
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: TTK Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék Izotópalkalmazási Részleg (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: TTK Fizikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem).
vissza »