Osztott modellek a nem-hagyományos számítások elméletében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120558
típus K
Vezető kutató Csuhaj Varjú Erzsébet
magyar cím Osztott modellek a nem-hagyományos számítások elméletében
Angol cím Distributed models in unconventional computing
magyar kulcsszavak számítási modell, osztott rendszer, nem-hagyományos számítások
angol kulcsszavak computational model, distributed system, unconventional computing
megadott besorolás
Számítástudomány (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bagossy Attila
Kántor Kristóf Szilveszter
Kolonits Gábor
Vaszil György
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2022-06-30
aktuális összeg (MFt) 15.220
FTE (kutatóév egyenérték) 5.49
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Nem-hagyományos számítások alatt olyan modelleket és a szokásostól eltérő új módszereket értünk a számítástudomány határterületein, amelyek gazdagítják vagy meghaladják a hagyományos számítási modelleket (mint például a Turing gépek). Tervezett projektünkben elsősorban a membrán számítások elméletére, a természet motiválta számítástudomány egyik aktív területére kívánunk összpontosítani. Fő célunk egyes, már létező modellek továbbfejlesztése, továbbá új fogalmak bevezetése abból a célból, hogy megvilágítsuk ezen számítási eszközöknek a szokásostól eltérő voltát, bemutassuk hasznosságukat és hatékonyságukat a számítási folyamatokban összehasonlítva őket a klasszikus eszközökkel, és ezáltal jobban megértsük a számítás fogalmát. Tanulmányozni kívánjuk azt a kérdést is, hogy az osztott szervezés növeli-e a modellek erejét és hatékonyságát. Vizsgálni tervezzük a szokásostól eltérő sajátosságokkal rendelkező ( például végtelen ábécé felett megadott, végtelen futású, vagy általánosított multihalmazra épített) membrán rendszerek (P rendszerek) és membrán automaták (P automaták) kifejező erejét, bonyolultságát, egyéb tulajdonságait, illetve ezen eszközök osztott rendszereit. A várható eredmények hozzájárulnak a számítás alapvető elveinek jobb megértéséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kutatásunk fő célja olyan általános elvek keresése, amelyeket a számítás folyamatának alapjául használhatunk és amelyek újszerű használatával számítási eszközöket hozhatunk létre. Ezen célból nem-hagyományos számítási modelleket tanulmányozunk, elsősorban a membrán számítások területéről. Megvizsgáljuk különböző tulajdonságaikat, kifejező erejüket, bonyolultságukat, összehasonlítjuk őket a klasszikus számítási modellekkel. Célunk olyan alapvető sajátosságok meghatározása, amely egy számítási modellt a szokásostól eltérővé tesz, és ezen keresztül a számítási folyamatok alapvető sajátosságainak feltárása lehetővé válik.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A javasolt kutatás célja olyan már létező és új osztott számítási modellek tanulmányozása, amelyek nem-hagyományos számítási paradigmákra alapozódnak, különös tekintettel a membrán számítások elméletében fellelhető fogalmakra, azon célból, hogy megértsük azokat a sajátosságokat, amelyek megkülönböztetik a hagyományos és a nem-hagyományos számítási modelleket. A várható eredmények segítik a számítás fogalmának és a számítási folyamat természetének jobb megértését. Ezen kívül biztos elméleti alapot nyújtanak nemcsak nem szokványos hardver architektúrák tervezéséhez és elemzéséhez, hanem hatékony, általános célú programozási elvek kidolgozásához is.
Tervezett hozzájárulásunk a membrán számítások elméletének fejlődéséhez eredeti és egyedi, bár széles nemzetközi kutatói közösségben dolgozunk.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A jelenkori számítástudomány és gyakorlat igényli a számítás fogalmának újragondolását, így számos, a hagyományostól eltérő számítási modell került bevezetésre. Kutatásaink célja bizonyos, osztott a hagyományostól eltérő számítási modellek, és a használatuk segítségével hatékonyan megoldható problémák vizsgálata. Tervezett projektünk membrán rendszerek vizsgálatára (az élő sejt sajátosságait utánzó absztrakt számítási modell) összpontosít. Kiterjeszteni és gazdagítani kívánjuk ezeket az általános számítási elveken nyugvó eszközöket oly módon, hogy az elért eredmények és új gondolatok alapján további új számítási modelleket nyerjünk, amelyek segítségével olyan problémák megoldásainak újszerű módjához jutunk, amelyekre a hagyományos elvek nem eléggé hatékonyak, vagy nem elégségesek.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Unconventional computing is a common term for models and unusual, new methods in interdisciplinary areas of computer science that go beyond or enrich the standard models of computing (like Turing machines). In the research project we plan to focus on models in membrane computing, a vivid area of natural computing. Our main goal is to develop and study certain existing models, to introduce new concepts, in order to enlight the unusual nature of these computing devices, to demonstrate their usefulness and efficiency in computational processes, to compare them to classical computing devices, thus to understand better the concept of computation. We also aim at studying whether or not the distributed organization adds power and efficiency to the models. We would like to study the expressive power, complexity and other properties of membrane systems (P systems) and membrane automata (P automata) with unconventional features like infinite alphabet, infinite run, or using generalizations of multisets. We also intend to study different variants of distributed systems of these constructs. The obtained results help to better understand the basic, governing principles of computation.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main goal of our research is to search for general principles which could be used as basis for modeling the process of computation and then employ these principles in a novel way to construct computational devices. For this reason, we study several unconventional computational models, mainly from membrane computing. We investigate their properties, their expressive power, complexity, and compare them to classical models of computing. We would like to identify the basic features which make a computational model unconventional, thus to identify the basic characteristics of computational processes.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The goal of the proposed research is to study certain existing and new distributed computational models which are based on unconventional computing paradigms, in particular concepts of membrane computing, in order to understand the distinguishing features of the conventional and the unconventional computational models. The expected results help to better understand the concept of computing and the nature of computational models and processes. Furthermore, the models and the obtained results provide not only solid theoretical basis for the design and analysis of unconventional hardware architectures, but also for the development of efficient paradigms for the general purpose programming of massively parallel processor arrays which are already available. Our planned contribution to membrane computing is original and unique, although we have been working in a wide international community.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Contemporary computer science and practice need to revise the way of thinking about computing, thus several unconventional computational models have been considered. The aim of our investigations is to study certain distributed unconventional computing paradigms, and thus, the problems which can be attacked by them efficiently. Our planned project concentrates on membrane systems (computational models abstracted from the living cell). We intend to extend and enrich features of these models which serve some of the general underlying principles of the notion of computation. Based on the new results and new ideas, we can obtain new computational models, new treatments or solutions of problems where the conventional paradigms are not efficient or not sufficient.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tanulmányoztuk a P automaták (automataszerű membrán rendszerek) és a P kolónia automaták (nagyon egyszerű, közös környezetükkel kommunikáló P rendszerek közösségei) területét. Bevezettük a többvermes P automata fogalmát, amellyel leírását adtuk a kvázi-valós időben kiszámítható nyelvek osztályának. Megmutattuk, hogy a rekurzívan felsorolható nyelvek osztálya és az ún. korlátozott logaritmikus tárral kiszámítható nyelvek egy részosztálya leírható általánosított P kolónia automaták változataival. Az ún. automataszerű P kolóniák egyik változatának kifejező ereje meghaladja a Turing gépekét, míg egy másik változata a kétirányú többfejű véges automatával azonos erejű modell. Bevezettük a helyi idővel működő P rendszer fogalmát és megmutattuk, hogy a modell az időzített, illetve időintervallummal működő Petri hálók megfelelője. Leírtuk a katalitikus Petri hálók és a katalitikus P rendszerek kapcsolatait. Finomítottuk a P rendszer régiók közötti kommunikációját multihalmazok approximációs tereinek a modellbe való integrálásával. Megmutattuk, hogyha a régiók határán is alkalmazhatók szabályok, akkor a modell a Turing gépekkel egyenlő erejű. A reakció rendszerek területén bevezettük a reverzibilitás hátrafelé nézéssel fogalmat, és megmutattuk, hogy az ebben az értelemben reverzibilis rendszerek a reverzibilis véges átmeneti rendszerek állapotátmenet diagramjaival azonos átmeneti gráfokat állítják elő. Megadtuk P kolóniák egy, a reakció rendszerek viselkedését szimuláló változatát.
kutatási eredmények (angolul)
We studied P automata (automaton-like membrane systems) and P colony automata (communities of very simple P systems communicating with their common environment). We defined n-stack P automata, which describe the class of quasi-realtime languages. We showed that certain variants of generalized P colony automata describe the class of recursively enumerable languages, some variants a subclass of the language class computed by restricted logarithmic space Turing machines. The accepting power of a variant of the automaton-like P colonies exceeds that of Turing machines, while another variant has the same power as the two-way multihead finite automaton. We introduced the concept of a local time P system and showed that the model is equivalent to timed Petri nets and with nets operating in time intervals (time Petri nets). We also described the relationships between catalytic Petri nets and catalytic P systems. We refined the communication between the regions of the P system by integrating approximation spaces of multisets into the model. We showed that if rules are allowed to be applied at the borders of the regions, then the model is computationally complete. In the field of reaction systems, we introduced the concept of reversibility with lookbehind and showed that reversible systems in this sense produce the same transition graphs as state transition diagrams of reversible finite transition systems. We provided a variant of the P colony which simulates the reaction system.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120558
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Krishna SN, Gheorghe M, Ipate F, Csuhaj-Varjú E, Ceterchi R: Further results on generalised communicating P systems, THEOR COMPUT SCI 701: (21) pp. 146-160., 2016
Cienciala L, Ciencialová L, Csuhaj-Varjú E, Sosík P: A Logical Representation of P Colonies: An Introduction, In: C. Graciani et al. (eds). Enjoying Natural Computing. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 11270 , pp. 66-76, 2018
Ciencialová, Lucie ; Cienciala, Luděk ; Csuhaj-Varjú, Erzsébet: P colonies and reaction systems, Journal of Membrane Computing 2 (4), pp. 269-280., 2020
Bagossy, A.; Vaszil, Gy.: Simulating reversible computation with reaction systems, Journal of Membrane Computing 2, pp. 179-193, 2020
Csuhaj-Varjú, E.; Sethy P.K.: Communicating Reaction Systems with Direct Communication, In: Freund R. et al. (eds.) Membrane Computing. CMC 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12687. Springer, Cham., pp. 17-30., 2021
Bagossy, A; Vaszil G:: Transition Graphs of Reversible Reaction Systems, . In: Freund, R. et al. (eds) Membrane Computing. CMC 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12687. Springer, Cham. pp. 1-16, 2021
Murvai, A; Vaszil, Gy.: String Assembling Systems and Watson-Crick Finite Automata, In: Brejová, B. et al (eds.): Proc. of the 21st Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2021), Ceur Workshop Proceedings 2962, pp. 210-216, 2021
Battyányi, P.; Vaszil, Gy: Description of membrane systems with time Petri nets: promoters/inhibitors, membrane dissolution, and priorities, Journal of Membrane Computing 2(4), 341-354, 2020
Csuhaj-Varjú, E.;Sethy, P.K.: Properties of Communicating Reaction Systems, In: Brejová, B. et al (eds.): Proc. of the 21st Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2021), Ceur Workshop Proceedings 2962, pp. 217-221, 2021
Kristóf Kántor, György Vaszil: Generalized P Colony Automata and Their Relation to P Automata, In: Marian Gheorghe, Savas Konur, Raluca Lefticaru (eds.) Proc. CMC18, Bradford, Egyesült Királyság / Anglia, 2017.07.24-2017.07.28.pp. 97-114., 2017
Erzsébet Csuhaj-Varjú, Marian Gheorghe, Raluca Lefticaru: P colonies and kernel P systems, International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics 10 (3) pp. 181-192, 2018
Csuhaj-Varjú E, Kántor K, Vaszil G: Parsing Languages of P colony Automata, In: R. Freund et al. (szerk). Proc. NCMA 2018. Short Papers. OCG, Wien, 2018, pp. 15-23., 2018
Kántor K, Vaszil G: On the classes of languages characterized by generalized P colony automata, Theoretical Computer Science, 724, 35-44, 2018
Battyányi P, Vaszil G: A Time Petri Net Description of Membrane Systems with Priorities, Dissolution, and Promoters/Inhibitors, In: Gh. Paun (szerk), Proc. of the 20th International Conference on Membrane Computing, CMC20, Ramnicu Valcea, Románia, Bibliostar, 2019, pp. 269-288, 2019
Bogdan Aman, Péter Battyányi, Gabriel Ciobanu, György Vaszil: Local time membrane systems and time Petri nets, Theoretical Computer Science, 805, 175-192, 2020
Csuhaj-Varju Erzsebet, Vaszil Gyorgy: On Languages of P Automata, FUNDAMENTA INFORMATICAE 171: (1-4) pp. 133-149., 2020
Csuhaj-Varjú E, Kántor K, Vaszil Gy: Deterministic Parsing with P Colony Automata, In: C. Graciani et al (eds), Enjoying Natural Computing. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 11270, pp. 88-98., 2018
Ciencialová L, Csuhaj-Varjú E, Vaszil Gy, Cienciala, L: APCol Systems with Verifier Agents, In: T. Hinze et al.(szerk), Membrane Computing, CMC 2018. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 11399 pp. 95-107, 2019
Murvai, A; Vaszil, Gy.: String Assembling Systems and Watson-Crick Finite Automata, In: Brejová, B. et al (eds.): Proc. of the 21st Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2021), Ceur Workshop Proceedings 2962, pp. 210-216, 2021
Csuhaj-Varjú, E: Impacts of Membrane Computing on Theoretical Computer Science (Extended Abstract), In: T. Hinze et al (eds). Membrane Computing. CMC 2018. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 13999 pp. 3-9, 2019
Csuhaj-Varjú E, Sethy, P. K: Properties of Communicating Reaction Systems, In: Brejová, B. et al (eds.): Proc. of the 21st Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2021), Ceur Workshop Proceedings 2962, pp. 217-221, 2021
Erzsébet Csuhaj-Varjú: Communicating P Systems: Bio-inspired Computational Models for Complex Systems, In: Martin, Holeňa; Tomáš, Horváth; Alica, Kelemenová; František, Mráz; Dana, Pardubská; Martin, Plátek; Petr, Sosík (szerk.) Proceedings of the 20th Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2020), CEUR-WS (2020) pp. 3-8., 2020
Bogdan Aman, Péter Battyányi, Gabriel Ciobanu, György Vaszil: Local time membrane systems and time Petri nets, Theoretical Computer Science, 805, 175-192, 2020
Zsolt Gazdag, Gábor Kolonits: A new method to simulate restricted variants of polarizationless P systems with active membranes, J. Membr. Comput. 1(4), 251-261, 2019
Csuhaj-Varju Erzsebet, Vaszil Gyorgy: On Languages of P Automata, FUNDAMENTA INFORMATICAE 171: (1-4) pp. 133-149., 2020
Lucie Ciencialova, Ludek Cienciala, Erzsebet Csuhaj-Varju: Further Results on the Power of Generating APCol Systems, In: David, Orellana-Martın; Gheorghe, Paun; Agustin, Riscos-Nunez; Jose, A. Andreu-Guzman (szerk.) Proceedings of the Seventeenth Brainstorming Week on Membrane Computing, Universidad de Sevilla (2019) pp. 79-90., 2019
Battyányi P, Mihálydeák T, Vaszil G: Generalized Membrane Systems with Dynamical Structure, Petri Nets, and Multsiset Approximation Spaces, In: I. McQuillan, S. Seki (szerk.), Unconventional Computation and Natural Computation, Cham, Springer, 2019, pp. 15-29, 2019
Battyányi P, Vaszil G: Membrane Systems and Multiset Approximation: The Cases of Inner and Boundary Rule Application, In: Mihálydeák, T. et al (szerk), Rough Sets: International Joint Conference IJCRS 2019, Springer International Publishing, 2019, pp. 239-252, 2019
Gazdag Zs, Kolonits G: A New Method to Simulate Restricted Variants of Polarizationelss P Systems with Active Membranes, In: Gh. Paun (szerk), Proc. of the "20th International Conference on Membrane Computing, CMC20, Ramnicu Valcea, Románia, Bibliostár, 2019, pp. 375-390, 2019
Battyányi P, Vaszil, G: Membrane systems and multiset approximation, In: R. Freund et al. (szerk), Eleventh Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2019), Wien, OCG, 2019, pp. 7-14, 2019
Vaszil G: The DBSCAN Clustering Algorithm on P Systems, In: D. Orella-Martín et al. (szerk), BWMC17, February 5-8, 2019, Sevilla, RGNC REPORT 1/2019, Research Group on Natural Computing, Universidad de Sevilla, pp.171-178, 2019
Battyányi P, Vaszil G: A Time Petri Net Description of Membrane Systems with Priorities, Dissolution, and Promoters/Inhibitors, In: Gh. Paun (szerk), Proc. of the "20th International Conference on Membrane Computing, CMC20, Ramnicu Valcea, Románia, Bibliostar, 2019, pp. 269-288, 2019
Ciencialová Lucie, Csuhaj-Varjú Erzsébet, Cienciala Luděk, Sosík Petr: P colonies. Survey, Journal of Membrane Computing 1: (3) pp. 178-197., 2019
Erzsébet Csuhaj-Varjú: P Automata: Concepts, Results, Recent Developments, In: Gheorghe, Paun (szerk.) Proceedings of the 20th International Conference on Membrane Computing, CMC20, Bibliostar (2019) pp. 87-108., 2019
Bogdan Aman, Péter Battyányi, Gabriel Ciobanu, György Vaszil: Local time membrane systems and time Petri nets, Theoretical Computer Science, online elérhető, 2018
Csuhaj-Varjú E, Kántor K, Vaszil G: Parsing Languages of P colony Automata, In: R. Freund et al. (szerk). Proc. NCMA 2018. Short Papers. OCG, Wien, 2018, pp. 15-23., 2018
Kántor K, Vaszil G: Generalized P Colony Automata and Their Relation to P Automata, In: M. Gheorghe et al. (szerk), Membrane Computing: 18th International Conference, CMC 2017, LNCS 10725, Cham. Springer, 2018, pp. 167-182, 2018
Kántor K, Vaszil G: On the classes of languages characterized by generalized P colony automata, Theoretical Computer Science, 724, 35-44., 2018
Krishna SN, Gheorghe M, Ipate F, Csuhaj-Varjú E, Ceterchi R: Further results on generalised communicating P systems, THEOR COMPUT SCI 701: (21) pp. 146-160., 2016
Csuhaj-Varjú E, Sergey Verlan: Bi-simulation Between P Colonies and P Systems with Multi-stable Catalysts, LECT NOTES COMPUT SCI 1075: (&) pp. 105-117., 2017
Erzsebet Csuhaj-Varju, Sergey Verlan: Computationally Complete Generalized Communicating P Systems with Three Cells, LECT NOTES COMPUT SCI 1075: (&) pp. 118-128., 2017
Lucie Ciencialová, Ludek Cienciala, Erzsebet Csuhaj-Varju: APCol Systems with Teams, LECT NOTES COMPUT SCI 1075: (&) pp. 88-104., 2017
Erzsebet Csuhaj-Varju, Sergey Verlan: Bi-simulation Between P Colonies and P Systems with Multi-stable Catalysts, In: Marian Gheorghe, Savas Konur, Raluca Lefticaru (szerk.) (szerk.) Proceedings of the Eighteenth International Conference on Membrane Computing (CMC18) . Bradford, Egyesült Királyság / Anglia, 2017.07.24-2017.07.28. Kiadvány: 2017. pp. 133-146., 2017
Lucie Ciencialová, Ludek Cienciala, Erzsebet Csuhaj-Varju: APCol Systems with Teams, In: Marian Gheorghe, Savas Konur, Raluca Lefticaru (szerk.) (szerk.) Proceedings of the Eighteenth International Conference on Membrane Computing (CMC18) . Bradford, Egyesült Királyság / Anglia, 2017.07.24-2017.07.28. Kiadvány: 2017. pp. 97-114., 2017
Erzsébet Csuhaj-Varjú, Marian Gheorghe, Raluca Lefticaru: P colonies and kernel P systems, IJAESAM 2018: p. online first., 2018
Ludek Cienciala, Lucie Ciencialová, Erzsébet Csuhaj-Varjú, György Vaszil: Verifying APCol Systems, In: T Hinze, J. Behre (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 19th International Conference on Membrane Computing (CMC19). Berlin: Pro Business, 2018. pp. 247-258., 2018
Erzsebet Csuhaj-Varju, Sergey Verlan: Bi-simulation Between P Colonies and P Systems with Multi-stable Catalysts, In: Marian Gheorghe, Savas Konur, Raluca Lefticaru (szerk.) (szerk.) Proceedings of the Eighteenth International Conference on Membrane Computing (CMC18) . Bradford, Egyesült Királyság / Anglia, 2018.07.24-2018.07.28. Kiadvány: 2017. pp. 133-146., 2017
Krishna SN, Gheorghe M, Ipate F, Csuhaj-Varjú E, Ceterchi R: Further results on generalised communicating P systems, THEOR COMPUT SCI &: (&) &, 2016
Lucie Ciencialová, Erzsébet Csuhaj-Varjú, Ludek Cienciala, Petr Sosík: P Colonies, Bulletin of the of the International Membrane Computing Society, No. 2, 2016 , 2016
Bogdan Aman, Péter Battyányi, Gabriel Ciobanu, György Vaszil: P systems with costs and their relation to priced time automata and priced time Petri nets, In: R. Freund, F. Mráz, D. Prusa (szerk). Proc. NCMA 2017. Short Papers. Prague, 2017.08.17-2017, Vienna Technical University, pp. 7-9., 2017
Kristóf Kántor, György Vaszil: Variants of P colony Automata, In: R. Freund, F. Mráz, D. Prusa (szerk). Proc. NCMA 2017. Short Papers. Prague, 2017.08.17-2017, Vienna Technical University, pp. 17-24., 2017
Kristóf Kántor, György Vaszil: Generalized P Colony Automata and Their Relation to P Automata, In: Marian Gheorghe, Savas Konur, Raluca Lefticaru (szerk.) Bradford, Egyesült Királyság / Anglia, 2017.07.24-2017.07.28.pp. 97-114., 2017
Bagossy A, Vaszil Gy: Controlled reversibility in communicating reaction systems, THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 926 pp. 3-20., 2022

 

Projekt eseményei

 
2021-11-18 16:44:23
Résztvevők változása
vissza »