Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120575
típus K
Vezető kutató Révész László
magyar cím Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei
Angol cím Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians
magyar kulcsszavak honfoglalás kor régészete, Árpád-kor régészete, forráskutatás
angol kulcsszavak Archaeology of the Hungarian Conquest Period, Archaeology of the Arpadian Age, research on source material
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)5 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Felföldi Szabolcs
Horváth Ciprián
Jakab Attila
Kolozsi Barbara
Költő László
Kovács László
Langó Péter
Petkes Zsolt
Varga Máté Mátyás
Varga Sándor
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2020-09-30
aktuális összeg (MFt) 36.342
FTE (kutatóév egyenérték) 20.61
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A téma a Kárpát-medence honfoglalás kori és kora Árpád-kori (10–11. századi) sírleleteit feldolgozó korpusz-sorozat munkálatainak folytatását és kiterjesztését foglalja magában. A kutatás során újabb rendkívüli fontosságú térségek leletanyagát dolgozzuk fel interdiszciplináris módszerek segítségével: így sor kerülne Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bács-Kiskun megye eddig még fel nem dolgozott anyagának, valamint Nógrád, Fejér, Somogy és Bács-Kiskun megye egészének kutatására. De vizsgálataink érintik Pest megye legdélebbi részét is. A fenti régiók vizsgálata mellett, azokra építve egy összefoglaló monográfia is a pályázat részét képezi. Ez az eddig ismert leletanyag Kárpát-medencei szintű összefoglaló elemzését nyújtja, megírására Révész László vállalkozott. Ezen alapkutatások elvégzése mellett végső célunk a fent említett térségek anyagából legalább hét kötetnyi anyag nyomdakész kéziratainak összeállítása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A magyar régészeti kutatások mindmáig egyik legkomolyabb adóssága a magyarországi múzeumokban, közgyűjteményekben megbúvó, zömében közöletlen vagy éppenséggel rosszul avagy pontatlanul, esetleg elavult formában közzétett 10–11. századi Kárpát-medencei sírleletek teljességre törekvő feldolgozása, illetve modern tudományos igényeket kielégítő publikálása. E forrásszegény időszak megismeréséhez nélkülözhetetlen a régészeti leletanyag vizsgálata. A hazai kutatás ugyanakkor rendkívül rosszul áll ebben a vonatkozásban. Különösen aggasztó ez a helyzet nemzetközi összehasonlításban; a korszakra vonatkozó alapkutatásokat és az anyagközlő publikációkat tekintve közép-európai szomszédaink is jobban állnak, többségük e munkálatokat már elvégezte. Ideje lenne ezt a magyar kutatásnak is pótolnia. Nem véletlen tehát, hogy az NKFI Hivatal Régészet-Magyar Őstörténet zsűrijének támogatási prioritásai között a korpusz sorozatok (különösen a honfoglaló korpusz) az első helyen állnak (lásd a Pályázati Útmutató 42. oldalát).

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Vállalkozásunk célja a teljes magyarországi 10–11. századi sírleletanyag felgyűjtése, feldolgozása és a projekthez kapcsolódó leletkorpusz megvalósítása. Ez a cél pedig – a folyamatos visszajelzések alapján – nemcsak a régészettudomány, de más tudományágak (történettudomány–medievisztika, történeti antropológia, történeti éghajlattan stb.) számára is rendkívül hasznos, és különösen fontos nemzetközi megmérettetésünk szempontjából. Az elvégzett eddigi alapkutatások tudományos kérdések egész sorát helyezte új megvilágításba, ráadásul a kutatások nyomán megjelenő korpusz-sorozat remekül illeszkedik a magyar régészet hasonló vállalkozásainak sorába (avar vagy gepida korpusz), mára megkerülhetetlen igazodási ponttá vált. Jelen pályázat segítségével pedig az eddigi 10 kötetről 17-re növelhetjük a feldolgozott térségek és a kötetek számát!

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A 10-11. századi Kárpát-medencei régészeti leletanyagot feldolgozó kutatások rendkívül fontosak, hiszen olyan időszakról van szó, amely írott forrásokban rendkívül szegény. Ezért minden erre vonatkozó régészeti kutatás rendkívül fontos alapkutatásnak számít, hiszen a 10–11. század a magyar nép történetének sorsfordító időszaka. Ekkor történt népünknek az új és végleges haza földjére történő beköltözése, s annak a politikai, gazdasági és társadalmi szervezetnek a kialakítása, melynek segítségével lehetővé vált az ezredfordulón a keresztény magyar állam megalapítása. Projektünk célja ennek az időszaknak minél alaposabb megismerése.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The topic of our research involves the continuation and extension of the works of the corpus-series on the archaeological grave-goods from the period of the Hungarian Conquest and the Early Arpadian Age in the Carpathian Basin (10th–11th century). We do research on new very important areas with the help of interdisciplinary methods, like the unprocessed regions of Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg and Bács-Kiskun counties, and the whole territory of Nógrád, Fejér and Somogy counties. But our investigation will concern with the southern part of Pest county. A summarizing monograph is also part of the application, apart from and based on the examination of the separate regions mentioned above. It serves as a comprehensive analysis of the known find material of the Carpathian Basin, and the author’s job has been undertaken by László Révész. Beside these basic pieces of research our final goal is to edit the manuscripts and proofs of at least seven of the corpus volumes of the above mentioned areas.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

One of the greatest liabilities of the Hungarian archaeological research is the comprehensive high standard scientific investigation of the grave-goods from the 10th and 11th centuries in the Carpathian Basin, which are mostly unpublished, or poorly and inaccurately published, hiding in museums and public collections. The examination of archaeological material is essential if we want to get to know this period, which is in lack of sources. Nevertheless, the Hungarian research is very poor in this respect. It is especially worrying in the international context; our Central European neighbours have done better regarding basic research and material publishing on the period, the majority of them have already completed the task. It is high time to stop this gap by Hungarian scientific research. So it is not a coincidence that the Corpus series (especially the Corpus of the Hungarian Conquest Period) are in the first place in order of priority of the Archaeology and Hungarian Prehistory Jury of the National Research, Development and Innovation Office (see tender guideline page 42).

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The objective of our undertaking is the collection as well as the processing of the entirety of finds from the 10th and 11th centuries in Hungary, and the preparation of the finds corpus related to the project. This objective is not only especially conducive for archaeology, but also for other sciences (historical science, medieval studies, historical anthropology, historical climatology, etc.), and particularly in the international appreciation. The basic research carried out so far has put several scientific issues in a different light; moreover, the corpus series published as a result fits in the list of similar undertakings (Avar or Gepid corpus) perfectly, and has become an essential reference point, hopefully. With the help of this tender we can increase the number of the processed areas and the related monographs from ten to seventeen!

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Scientific investigations of the archeological material from the 10th and 11th centuries in the Carpathian Basin are exceptionally important because this period is in lack of written sources. Thus, all of the archaeological research related counts as extremely important basic research, since the 10th and 11th centuries were landmarks in the history of the Hungarian people. This was when our people moved in its new and permanent homeland, and the political, economic and social organization that enabled the foundation of a Christian Hungarian state at the turn of the millennium developed. The goal of our project to get acquainted with this period as much as possible.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk nem csupán problémamentes volt, de – vélekedésünk szerint – kiemelkedően eredményes is, tekintettel arra, hogy a negyedik év végére az eredeti pályázatunk vállalásait jóval meghaladó eredményeket produkálva jutottunk el. Eredményeinket nem csupán a 2016 és 2020 között megjelent újabb vaskos négy kötet mutatja, de az összesen több mint 600 régészeti rajzos tábla, sok száz fotós tábla és rekonstrukciós rajz is. Révész Lászlónak a projekt révén megjelent kötete alapján bizton állíthatjuk, hogy a sorozat jelentősége messze túllépett az egyszerű anyagközlésen, s a korszak kutatásának elméleti megújítását is eredményezte. Bízvást állíthatjuk tehát, hogy az eddigi pályázati támogatásokat (nem csupán a korábbiakat, de a legutóbbi, most zároló projekt anyagi hátterét) hatékonyan használtuk fel, s a Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei című sorozat a magyarországi régészet egyik valóban sikeres vállalkozásai közé tartozik. Ezt mutathatja az is, hogy georeferált adatokra vonatkozó számításaink szerint már az egykori Magyar Királyság területének 50,72%-át fedi már le a honfoglaló korpusz sorozat eddigi teljesítménye.
kutatási eredmények (angolul)
Our project was not only without problems, but – in our opinion – outstandingly successful, considering that by the end of the fourth year we had achieved results that far exceeded the commitments of our original project. Our results are shown not only by the new four volumes of our series published between 2016 and 2020, but also by a total of more than 600 archeological drawing tables, many hundreds of photo tables and reconstruction drawings as well. Based on László Révész’s volume published through the project, we can safely say that the significance of the series went far beyond simple material publications, and also resulted in a theoretical renewal of the research of the period. We can therefore be confident that we have used well the grants so far (not only the previous ones, but the financial background of the latest). And the series entitled Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians is one of the truly successful enterprises of Hungarian archeology. This can also be shown by the fact that according to our calculations for georeferenced data, 50.72% of the territory of the former Kingdom of Hungary is already covered by our corpus series so far.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120575
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei, Szeged-Budapest, 2019
Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője, Szeged-Budapest, 2019
Révész László: A 10–11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig., Szeged-Budapest, 2020
Horváth Ciprián: Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora árpád-kori temetői és sírleletei, Szeged-Budapest, 2020
Révész László: A geszterédi 10. századi vezéri sír és régészeti környezete, Németh Péter (szerk.) A geszterédi aranyszablya történeti jelentősége. Geszteréd, 23-60, 2019
Révész László: Die methodischen Probleme der ungarischen landnahmezeitlichen Forschung. Die Gräberfelder, ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 68: (1) pp. 171-187., 2017
Révész László: Die Kunst der Steppe in Ostmitteleuropa., In: Christian, Lübke; Matthias, Hardt (szerk.) Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik, Deutscher Kunstverlag (2017) pp. 164-173., 2017
Révész László: Die Gräberfelder des 10.−11. Jahrhunderts im Banat, In: Ádám, Bollók; Gergely, Csiky; Tivadar, Vida**; Miháczi-Pálfi, Anett**; Masek, Zsófia** (szerk.) Zwischen Byzanz und der Steppe, MTA BTK Régészeti Intézet (2016) pp. 631-660., 2016
Révész László - Pusztai Tamás - Türk Attila: Elit alakulat 2.0. A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői. Kiállításvezető az azonos című vándorkiállításhoz, Miskolc, 2020
Révész, László: Das landnahmezeitliche Fürstengrab aus Zemplén/Zemplín und sein archäologischer Kontext. In: Jörg, Drauschke; Ewald, Kislinger; Karin, Kühtreiber; Thomas, Kühtreiber; Gabriele, Scharrer-Liška; Tivadar, Vida (hrsg) Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim, 337-348, Mainz, 2018
Révész László: A Maros-Körös-köz 10-11. századi temetői. In: Bollók Á.; Gergely K.; Kolozsi B. Pető Zs.; Szenthe G. (szerk.) Népek és kultúrák a Kárpát-medencében : Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére, 577-628., Budapest, 2016
Kovács László: Eine Variante der sogennanten geflochtenen Drahtringe: die doppelt gedrehten Drahtringe im 11. Jahrhundert im Karpatenbecken (Skizze). In: Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien Festschrift für Csanád Bálint zur 70. Geburstag , 591-604, Budapest, 2016
Kovács László: A IX/X–XII. századi ellentétes tájolású temetkezésekről (On the opposite orientation burials of the 9th – 12th centuries). In: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Szerk.: Csécs Teréz, Takács Miklós, közreműködött: Merva Szabina, 353–378., Győr, 2016
Kovács László: Előzetesen a magyarhomorog-kónya-dombi 10–12., századi temetőről. In: In: Bollók Á.; Gergely K.; Kolozsi B. Pető Zs.; Szenthe G. (szerk.) Népek és kultúrák a Kárpát-medencében : Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére, 481-501., Budapest, 2016
Kovács, László: Versuche zur um Vollständigkeit bemühten Herausgabe der ungarischen Grab-, Streu- und Schatzfunde im Karpatenbecken des 10.–12. Jahrhunderts: Fundkataster, Korpusreihe. Anteus 34 (2016) 417–454., Budapest, 2016
Kovács László: Sertés-, tyúk- és libacsontok, tojások X. századi szállási és falusi temetőkben. In: “Vadrózsából tündérsípot csináltam”. Tanulmányok Istvánovits E. 60. születésnapjára. Szerk.: L. Nagy Márta–L. Szőlősy K ., 629-637., Nyíregyháza, 2018
Kovács László: Temetési ékszerek (szalagkarperec, szalaglábperec, sima és hullámos huzalkarperec, huzallábperec). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 6o (2018) 163–205., Nyíregyháza, 2018
Endre Neparáczki–Zoltán Maróti–Tibor Kalmár–Kitti Maár–István Nagy–Dóra Latinovics–Ágnes Kustár–György Pálfi–Erika Molnár–Antónia Marcsik–Csilla Balogh–Gábor Lőrinczy–Szilárd Sándor Gál–Péter Tomka–Bernadett Kovacsóczy–László Kovács–István Raskó–Tibor Török: Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin, www.nature.com/scientificreports/ (2019) 9:16569 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-53105-5, 1–12., 2019
vissza »