Azonosított hadronok keletkezésének vizsgálata az LHC megnövelt luminozitású nehézionütközéseiben az ALICE kísérlettel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120660
típus K
Vezető kutató Barnaföldi Gergely Gábor
magyar cím Azonosított hadronok keletkezésének vizsgálata az LHC megnövelt luminozitású nehézionütközéseiben az ALICE kísérlettel
Angol cím Investigation of the Identified Hadron Production in the Heavy-ion Collisions at the High-luminosity LHC by the ALICE Experiment
magyar kulcsszavak nehézionfizika, ALICE, Nagy Hadronütköztető (LHC), nagyenergiás nukleáris effektusok, azonosított hadronok,
angol kulcsszavak heavy-ion physics, ALICE, Larga Hadron Collider (LHC), high-energy nuclear effects, identified hadrons
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magfizika
zsűri Fizika 1
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Bencédi Gyula
Bíró Tamás Sándor
Boldizsár László
Colella Domenico
Dávid Ernő
Gyulassy Miklós
Hamar Gergő
Imrek József
Kiss Tivadar
Kőfaragó Mónika
Lévai Péter
Mishra Aditya Nath
Molnár Gábor
Oláh László
Papp Gábor
Pochybova Sona
Shen Ke-Ming
Tölyhi Tamás
Varga Dezső
Vértesi Róbert
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2020-09-30
aktuális összeg (MFt) 45.599
FTE (kutatóév egyenérték) 34.39
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázatban kért támogatás a Magyar ALICE Csoport kutatásait, a kapcsolódó elméleti kutatásokat és a TPC és DAQ (O2) fejlesztéseket teszi lehetővé a 2016-20. között a CERN Nagy Hadronütköztetőnél (LHC). A tervezett projekt során a 2015-18 közötti Run2 alatt felvett 14 TeV energiájú pp és 5.07 ATeV energiájú Pb+Pb adatokat tervezzük elemezni. Ebben aktívan, shiftekkel is részt veszünk, valamint a TPC, HMPID és ITS által mért azonosított részecskespektrumokat analizáljuk. Kutatásunk elsősorban a nagy impulzusú tartományra irányul ahol az azonosított- hadronokat és jeteket (jet tagging) vizsgáljuk. Kapcsolódó elméleti kutatásaink is e témába mutatnak, a hadronizáció folyamatának megértése, a hadronspektrumok alakjának vizsgálata. Emellett kutatócsoportunk központi szerepet vállalt az ALICE 2020 utáni, nagy luminozitású LHC Run3 futásának előkészítésére is, amely a jelenlegi LHC luminozitás közel egy nagyságrenddel történő növelését tervezi. Ezen fejlesztési tevékenységeink: (i) az világ időprojekciós kamráját (TPC) átépítjük GEM alapúvá, amely K+F feladatban a Magyar ALICE Csoport központi szerepet játszik, mi végezzük a GEM-lemezek minőség ellenőrzésének harmadát (GEM QA). (ii) A megnövelt luminozitás nagyobb adatmennyiséggel jár, részt veszünk az adatgyűjtő és adattovábbító rendszer (DAQ) fejlesztésében is (O2), ahol a CRU2 projektben koordinátori szerepet játszunk. (iii) A gyorsabb szimulációk elvégzéséhez a olyan új szimulációs programokat fejlesztünk, amelyekkel az új elméleti modelleket integrálva, gyorsabb és pontosabban szimulálhatjuk a megnövelt luminozitású LHC nagy statisztikájú méréseit (HIJING++, GeantV R&D). (iv) Üzemeltetjük a GRID Tier-2 központot.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az Nagy Hadronütköztető (LHC) ultrarelativisztikus atommag-atommag ütközéseiben olyan energiasűrűségek előállításra vagyunk képesek, amelyek a Világegyetem születésének pillanatában, az Ősrobbanás utáni mikromásodpercekben voltak jelen. Ekkor az Univerzumot alkotó anyag egy speciális állapotban a kvark-gluon plazmaállapotban (QGP) létezett. A QGP fizikai tulajdonságai határozták meg a Világegyetem későbbi fejlődését, jelenlegi formáját. A kvark-gluon plazmaállapot tanulmányozása az a kérdéskör, amelyet vizsgálni szeretnénk, megmérni és modellezni a QGP anyag fizikai tulajdonságait laboratóriumi körülmények között. A QGP kutatás céljára készült a CERN LHC ALICE komplex óriásdetektora. Kutatásunk során a kvark-gluon plazmát a nagy transzverzális impulzusú (pT>2-5 GeV/c) hadronokkal vizsgáljuk (kemény próbák), amelyek információt adnak a keletkezett halmazállapot sűrűségéről, viszkozitásáról, szín-sűrűségéről. Feladatunkat bonyolítja, hogy a mérések során vizsgált hadronok spektruma sok információt veszít a hadronok keletkezése (hadronizáció) során. Célkitűzésünk az e folyamat megértéshez szükséges az azonosított hadronspektrumok vizsgálata, a hadron-hadron korrelációs mérések végzése és azonosított/jelölt részecskezáporok (tagged jetek) fejlődésének modellezése és elemzése által. Szimulációink és adatelemzéseinkhez a megnövelt luminozitású LHC nagy statisztikájú ütközéseire van szükség, amelyek méréséhez, adatrögzítéséhez az ALICE detektor fejlesztése szükséges, melyhez rendelkezésre áll a hazai tudásbázis.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A 2020-tól induló nagy luminozitású LHC minden CERN-beli óriásdetektor üzemeltető kísérleti együttműködés számára fejlesztéseket követel meg a 2018-2020 időszakra. A korábbi detektortechnológiák és az adatgyűjtő és -feldolgozó rendszerek nem képesek az egy nagyságrenddel megnövelt ütközések mérésére és a folyamatosan keletkező adatmennyiség kezelésére, rögzítésére. A CERN LHC ALICE detektor fejlesztése -- hasonlóan a többi óriásdetektoréhoz -- nélkülözhetetlen. Az detektor a CERN nehézionfizikai céldetektora, jelenleg a világ legnagyobb térfogatú TPC-jével rendelkező detektor, kifejezetten a nehézionok ütközésének vizsgálatára lett tervezve. Az ALICE adatelemzéshez való hozzáférésünk alapvetően akkor válik lehetségessé, ha részt veszünk a fenti K+F munkálatokban. A tervezett PbPb mérések által tovább bővülnek ismereteink az erősen kölcsönható anyag forró és sűrű fázisszerkezetét illetően, a QGP és a korai univerzum tulajdonágairól. A pp és pPb ütközésekben pedig a kezdőállapoti effektusokat és hideg atommag finomszerkezetét ismerhetjük meg, melyre az ALICE detektort tervezték.

CERN A Magyar ALICE Csoport abban a szerencsés helyzetben van, hogy az évek óta szorosan kapcsolódó K+F tevékenységeink (DAQ, VHMPID) lehetővé tette számunkra, hogy központi és irányítós szerepet töltsünk be a fejlesztésekben. A jelenlegi csoportösszetétel fiatal képzett munkaereje (PhD, PostDoc) igen versenyképes csapatot alkot, mind a kísérleti, mind az elméleti és analízis terén. Jelen projekt kutatói és mérnökei olyan magas színvonalú utánpótlást képeznek, akik mind a hazai, mind pedig a nemzetközi tudományos kutatási és high-tech munkaerőpiacra jelentős hatással lesznek. Kutatásaink kihatnak más hazai projektekre is: a megoldandó feladatok előkészületei lehetnek a Szegeden épülő ELI szuperlézer munkálataihoz, vagy akár HPC és a BigData IT-feladatok kezeléséhez is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az Európai Részecskefizika Laboratórium (CERN) Nagy Hadronütköztetője (LHC) abból a célból épült, hogy megválaszolja melyek az anyag alapvető építőkövei (részecskéi) és milyen anyag alkotta a Világegyetemet az Ősrobbanás utáni pillanatokban. Az LHC 2009-es bekapcsolása óta mindkét kérdés megválaszolásához közelebb jutottunk: Megtaláltuk a Higgs részecskét, az anyag tömegéért felelős bozont és meghatároztuk az erősen kölcsönható, forró színes anyag, a kvark-gluon plazma (QGP) alapvető tulajdonságait, ami az Ősrobbanás utáni mikromásodpercekben volt jelen. A CERN LHC és a gyorsítóhoz kapcsolódó óriásdetektorok feladata továbbra is az anyag elemi építőköveinek keresése a szuperszimmetrikus és szuperhúrelméletek igazolása, extra dimenziók keresése nagyenergiás proton-proton ütközésekben. Emellett folytatjuk a QGP tulajdonságainak meghatározását, ami a Világegyetem későbbi fejlődősét és jelenlegi formáját okozta. A QGP állapot kutatása az ultrarelativisztikus atommag-atommag (nehézion) ütközésekben történik amelyekben óriási energiasűrűségek előállításra vagyunk képesek.

Jelen projekt, a CERN LHC ALICE kísérleti segítségével QGP állapot tulajdonságait igyekszik vizsgálni, amelyhez a legmodernebb detektor- és információtechnológia módszereket kell alkalmaznunk, kifejlesztenünk. Jelen kutatás célja, hogy a LHC 2020 után esedékes, megnövelt hozamú, nagyobb statisztikájú ütközéseit vizsgálva még több adatot mérve, még pontosabb képet kaphassunk a korai Univerzumról, a nagy sűrűségű maganyag állapotokról. A Magyar ALICE Csoport a több éves K+F tevékenységének köszönhetően nem csak részt vesz, hanem vezető szerepet játszik a detektorépítésekben és adatelemzésekben.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Our proposal will ask financial support for the continous work of the Hungarian ALICE Group including the TPC and DAQ (O2) R&D in addition to the connected theoretical researches for 2016-20 at the CERN Large Hadron Collider (LHC). The research plan aims to analyse the 14 TeV pp and 5.07ATeV PbPb data which is being measured during the Run2 stage of the LHC (2015-18). We will participate in these measurements actively by shifts and analysis of the identified hadron spectra taken by TPC, HMPID, and ITS. Our project focus on the high transverse momentum region, where we plan to investigate the identified hadrons and tagged jets. Our related theoretical researches are connected to this topic understaning the hadronization processes by spectra distributions. Next to this, our research group plays a key role in the preparation of the high-luminosity LHC Run3 data taking by ALICE after 2020, which would increase LHC luminosity with an order of magnitude. Our R&D activities are: (i) upgrade of the world's largest Time Projection Chamber (TPC) using GEM technology. We support this by providing the GEM Quality Assurance (GEM QA) by scanning the one-third of the large-scale GEM foils. (ii) The increased luminosity results increased amount of data, so we participate in the upgrade of the Data AcQuisition (DAQ) system (O2) in which we coordinate the CRU2 development. (iii) In order to have faster simulations, we will develop new, faster simulation softwares, which includes new theoretical develpoments and faster calculation techniques (HIJING++, GeantV) to support the higher-statistics increased-luminosity measurements. (iv) We will manage the local Tier-2 GRID site as well.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In the ultrarelativistic heavy-ion collisions of the Large Hadron Collider (LHC) we are able to make such a high energy densites, which were existed at the birth of the Universe, microseconds after the Big Bang. The matter of the Universe at thet time was the special phase, the so called Quark-Gluon Plasma (QGP). The physical properties of the QGP determinated the evolution of the Universe later, and even its final form. The key question of our research field is the investigation of the QGP phase by measuring and modeling these porperties in laboratories. The giant and complex ALICE detector of the CERN LHC facility were built for the reason investigating the QGP. The QGP can be measured by high transverse momentum (pT>2-5 GeV/c) hadrons (hard probes), which can give us information on the formed phase's density, color-density, and viscosity. However, analysing hadron is a challenging task, since formation of the hadrons (hadronization processes) will wash out the majority of the information. We investigate identified hadron spectra, hadron-hadron correlations and the evolution of tagged jets in order to understand these processes. We require the increased statistics will be provided by the high-luminosity LHC, for our data analysis and our knowledge-basis will support the research and developments for the upgrades to have more preciuse measuremetns and high-speed data acquisition.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The high-luminosity LHC will start in 2020, which require strong R&D activity from any giant experimental collaboration of the CERN for the 2018-2020 period. Detector, data taking, and data acquisition (DAQ) techniques designed for the recent runs are not capable to handle the future's increased number of collisions. Giant experiments of the CERN need to be upgraded, such as the ALICE experiment, which were made uniquely for high-energy heavy-ion collisions, especially it has the largest-volume TPC of the world for this reason. Participating in the datector upgrades and R&D activities, we will have the right to analyse data during Run3 as well. Planned PbPb collisions led us to improve our knowledge on the hot and dense phase of the strongly interacting matter, the QGP, and even the properties of the early Universe. In pp and pPb collsions we can learn more about the cold nuclear and initial state effects, especially the fine structure of the nucleus, for which the ALICE was made.

The Hungarian ALICE Colalboration has been involved continously in detector R&D projects (DAQ, VHMPID), which made an exceptional lucky situation to take major and management role in the forthcoming detector upgrades. The present young and well-prepared group members (PhD, PostDoc) form a formula-one team for either theoretical and analysis works and for experimntal R&D. Leading researchers and engineers of the group can teach the state-of-the-art next generation for boosting up both the local and international scientific research groups and high-tech industries. As an impact of our researches, we can prepare and accumulate knowledge for the planned superlaser at ELI (Szeged, Hungary) or in HPC and Big Data solutions for the society.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The aim of the Large Hadron Collider at the European Particle and Nuclear Physics Laboratory (CERN) is to answer the questions: what are the basic element of the matter and what was the matter of the early Universe shortly after the Big Bang? Since the LHC has been swiched on in 2009, we have already approached the answers: we have found the Higgs particle, which is responsible for generwting mass to the matter, in addition we have explored the basic properties of the hot, dense and color strongly interacting matter, the Quark-Gluon Plasma -- the matter of the early Universe. The CERN LHC is still working on to explore the elements of the microscopic world of the particles using giant detector facilities. Now the quastions are tested in high-energy proton-proton collisions: how supersimmetry and superstring theory is working, can we have extra dimensions? Certainly we continue our investigations of the QGP as well, in order to understand the early and today's Universe. This we can test in high-energy, ultrarelativistic nucleus-nucleus (heavy-ion) collisions.

This project investigate the QGP phase using the CERN LHC ALICE detector. Where we apply and develop state-of-the-art detectors and IT technologies. Our aim is to prepare the best detectors for the next Run3 of the LHC, which are capable to measure the increased particle production and measure data with higher statistics. By this way we can build up a more precise picture of the dense matter of the early Universe. Thanks to the many-years experience of R&D of the Hungarian ALICE Group, we can participate and even play a key role in the detector upgrades and data analysis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a CERN Nagy Hadronütköztető (LHC), ALICE kísérletének nemzetközi kutatásaihoz járult hozzá és erősen kölcsönható anyagot vizsgálta kísérleti és elméleti módszerekkel. Sikeresen elvégeztünk detektor K+F tevékenységeket, adatgyűjtést, adatelemzést és kapcsolódó elméleti kutatásokat. Kutatás fejlesztés során minőségbiztosítási-méréseket végeztünk, valamint megépítettük a világ legnagyobb, 90 m3-es, GEM-alapú időprojekciós kamráját (TPC). A Run-2 időszak alatt adatokat gyűjtöttünk a Nagy Impulzusú Részecskeazonosító Detektorral (HMPID). Elvégeztük a ALICE Belső Nyomkövető Rendszerét (ITS) alkotó szilícium-pixel (ALPIDE) szenzorok karakterizálását, amely technológiát javasoltuk proton-CT orvosi alkalmazásként. Koordináltuk az ALICE Adatgyűjtő és Adattovábbító (DAQ) rendszerének Közös Kiolvasó Rendszerének (CRU) kutatásfejlesztését, prototípus előállítását és tesztelését. Megmértük az ALICE kísérlettel az azonosított könnyű és nehéz hadronok hozamát, és azok arányait 7 és 13 TeV energiájú ütközésekben. Elemeztük a nagy energiás nukleáris effektusokat proton-ólom (2.76 ATeV) és ólom-ólom (5.02 ATeV) ütközésekben. A nem-extenzív statisztikus megközelítés segítségével feltérképeztük a hadronizáció folyamatát. Fenomenologikus módszerekkel elemeztük a részecskezáporok belső szerkezetének multiplicitás-függését. Megírtuk a HIJING++ részecskefizikai Monte Carlo eseménygenerátort. Vizsgáltuk a hideg erősen kölcsönható anyagot kompakt csillagokban.
kutatási eredmények (angolul)
This project was contributed to the international research at the CERN ALICE experiment of the Large Hadron Collider and included theoretical investigations of the strongly interacting matter. Successful detector R&D activities, data taking, data analysis, and related theoretical researches were done in parallel. We participated to the world’s largest, 90m3 volume, GEM-based, Time Projection Chamber (TPC) upgrade, by quality assurance and construction. We run the High-momentum Particle Identification Detector (HMPID) during Run2 data taking period. We participated in the ALICE Inner Tracking System development by the characterization of silicon pixel (ALPIDE) sensors. This technology was proposed for medical application as a proton-CT. We coordinated the ALICE Data Acquisition System (DAQ) R&D, especially the Common Readout Unit design and prototyping, and tests. Identified light and heavy flavor hadron production, spectra, and hadron ratios were measured and analyzed in proton-proton collisions at 7 and 13 TeV c.m. energies with ALICE. Nuclear effects were analyzed in proton-lead (2.76 ATeV) and in lead-lead (5.02 ATeV) collisions. Hadronization was explored within the non-extensive statistical framework. Hadron multiplicity-dependence of the jet-structure analysis were done by QCD phenomenology. A Monte Carlo heavy-ion collision event generator, HIJING++ program code were written. Cold and dense strongly interacting matter were investigated in compact stars.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120660
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyula Bencédi for the ALICE Collaboration: New results on the multiplicity and centre-of-mass energy dependence of identified particle production in pp collisions with ALICE, PoS EPS-HEP2017 (2018) 359, 2018
A. Mishra et al,: Sudden increase in the degrees of freedom in dense QCD matter, https://arxiv.org/abs/2006.10169, 2021
Ádám László Gra: Upgrade of the ALICE Time Projection Chamber for the LHC Run 3, Proceedings of 2019 European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP2019), 2020
M. Vargyas: Software aid for the ALICE TPC Upgrade's advanced QA, https://github.com/vargyas/TPCQA, 2018
ALICE TPC collaboration: The upgrade of the ALICE TPC with GEMs and continuous readout, JINST 16 P03022, 2021
Gyula Bencédi: Study of charged pion, kaon, and (anti)proton production at high transverse momenta in pp and p–Pb collisions with the ALICE experiment at the CERN LHC, PhD thesis, ETLE TTK Doktori Iskola, CERN-THESIS-2019-335, 2020
Gyula Bencédi et al. [ALICE Coll]: Production of light-flavor hadrons in pp collisions at s√ = 7 and s√ = 13 TeV, Eur.Phys.J.C 81 (2021) 3, 256, 2020
Varga-Kőfaragó Mónika for the ALICE Collaboration: The evolution of the near-side peak in two-particle number and transverse momentum correlations in Pb-Pb collisions from ALICE, Nucl. Phys. A982 363, 2019, 2019
Gyula Bencédi for the ALICE Collaboration: Event-shape- and multiplicity-dependent identified particle production in pp collisions at 13 TeV with ALICE at the LHC, Nuclear Physics A982, 507, 2019, 2019
Zoltán Varga, Róbert Vértesi, Gergely Gábor Barnaföldi: Modification of jet structure in high-multiplicity pp collisions due to multiple-parton interactions and observing a multiplicity-independent characteristic jet size, Adv.High Energy Phys. 2019 (2019) 6731362, 2019
Dániel Berényi, András Leitereg, Gábor Lehel: Towards scalable pattern-based optimization for dense linear algebra, Concurrency and Computation Practice and Experience 2018, Volume 30, Issue 22, e4696, 2018
Miklós Gyulassy, Péter Lévai, J. Liao, S. Shi, F. Yuan, X.N. Wang: Precision Dijet Acoplanarity Tomography of the Chromo Structure of Perfect QCD Fluids, Nucl.Phys. A982, 627, 2019, 2019
Zoltán Varga, Róbert Vértesi, Gergely Gábor Barnaföldi.: Multiplicity Dependence of the Jet Structures in pp Collisions at LHC Energies, MDPI Proc. 10 (2019) no.1, 3, 2019
Takács Ádám, Barnaföldi GG: Non-extensive Motivated Parton Fragmentation Functions, MDPI Proc. 10 (2019) no.1, 12, 2019
G. Bíró, G Papp, GG Barnaföldi, D. Nagy, M. Gyulassy, P. Lévai, X-N. Wang, B-W Zhang: HIJING, a Heavy Ion Jet INteraction Generator for the High-Luminosity Era of the LHC and Beyond, MDPI Proc. 10 (2019) no.1, 4, 2019
G. Bíró, G Papp, GG Barnaföldi, M. Gyulassy, P. Lévai, X-N. Wang, B-W Zhang: Introducing HIJING++: the Heavy Ion Monte Carlo Generator for the High-Luminosity LHC Era, PoS HardProbes2018 (2019) 045, 2019
Z Varga, R Vértesi, GG Barnaföldi: Jet Structure Studies in Small Systems, Universe 5 (2019) no.5, 132, 2019
P. Pósfay, GG Barnaföldi, A. Jakovác: Estimating the variation of neutron star observables by symmetric dense nuclear matter properties, Universe 5 (2019) no.6, 153, 2019
K. Shen, GG Barnaföldi, TS Biró: Hadronization within the non-extensive approach and the evolution of the parameters, Eur.Phys.J. A55 (2019) no.8, 126, 2019
K Shen, GG Barnaföldi, TS Biró: Hadron Spectra Parameters within the Non-Extensive Approach, Universe 5 (2019) no.5, 122, 2019
G Bíró, GG Barnaföldi, G Papp: Multiplicity Dependence in the Non-Extensive Hadronization Model Calculated by the HIJING Framework++, Universe 5 (2019) no.6, 134, 2019
M. Varga-Kőfaragó for the pCT Collaboration: Proton CT – a novel diagnostic tool in cancer therapy, Proceedings, 2019
B. E. Szigeti, M. Varga-Kőfaragó: Study of Angular Correlations in Monte Carlo Simulations in Pb-Pb Collisions, Universe 2019, 5(5), 97, 2019
M. Varga-Kőfaragó for the pCT Collaboration: Medical Applications of the ALPIDE Detector, Universe 2019, 5(5), 128, 2019
Ke-Ming Shen: Analysis on hadron spectra in heavy-ion collisions with a new non-extensive approach, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.46 105101, 2019
M. Varga-Kofarago et al: EUDAQ – A Data Acquisition Software Framework forCommon Beam Telescopes, JINST, 2019
R Vértesi on behalf of the ALICE Collaboration: Heavy-Flavor Measurements with the ALICE Experiment at the LHC, Universe 2019, 5(5), 130, 2019
E. Frajna, R. Vértesi: Correlation of Heavy and Light Flavors in Simulations, Universe 2019, 5(5), 118, 2019
GG Barnaföldi, V. Gogokhia: The Origin of Mass in QCD and its Renormalization, Submitted to Physics Letters B, 2019
Á. Gera for the ALICE Collaboration: Upgrade of the ALICE Time Projection Chamber for the LHC Run3, PoS, 2019
Gilicze Bálint, Barnaföldi Gergely Gábor: ALICE csodaországban – beszélgetés Barnaföldi Gergely Gábor részecskefizikussal, MTA Prodcast, 2019
Róbert Vértesi fot the ALICE Collaboration: Open heavy-flavour production in pp and p--Pb collisions with the ALICE experiment, PoS DIS2017 (2018) 129, 2017, 2017
Gábor Bíró, Gergely Gábor Barnaföldi, Tamás Sándor Biró: Tsallis-thermometer: a QGP indicator for large and small collisional systems, J.Phys.G 47 10, 105002, 2020
David E. Alvarez-Castillo, Alexander Ayriyan, Gergely Gábor Barnaföldi, Péter Pósfay: Studying the Landau mass parameter of the extended σ-ω model for neutron star matter, Physics of Particles and Nuclei volume 51, 725–729, 2020
Gergely Gábor Barnaföldi, Péter Pósfay, Balázs Szigeti, Antal Jakovác: Estimating Compressibility from Maximal-mass Compact Star Observations, in press Eur Phys. Jour. ST, 2020
David Alvarez-Castillo, Alexander Ayriyan, Gergely Gábor Barnaföldi, Hovik Grigorian, Péter Pósfay: Studying the parameters of the extended σ-ω model for neutron star matter, accepted, in press Eur. Phys. Jour. ST, 2020
Péter Pósfay, Gergely Gábor Barnaföldi, Antal Jakovác: Estimating the values and variations of neutron star observables by dense nuclear matter properties, submitted, in review, PASA, 2020
Antal Gémes, Robert Vértesi, Gábor Papp, Gergely Gábor Barnaföldi: Scaling properties of jet-momentum profiles with multiplicity, accepten in Gribov-90 Memorial Volume: Algebraic Methods in QFT, 2020
Róbert Vértesi: Overview of Recent ALICE Results, Proceedings of 18th Conference on Elastic and Diffractive Scattering (EDS Blois 2019), 2020
Róbert Vértesi: Jet measurements with ALICE: substructure, dead cone, charm jets, accepted in Proceedings of 8th Large Hadron Collider Physics Conference (LHCP2020), PoS(LHCP2020)143, 2020
Vakhtang Gogokhia, Gergely Gábor Barnaföldi: Novel Dinamical Aspects of the QCD Ground State, accepten in Gribov-90 Memorial Volume: Algebraic Methods in QFT, 2020
Antonio Ortiz, Sushanta Tripathy, Gyula Bencédi: Apparent modification of the jet-like yield in proton-proton collisions with large underlying event, accepted, in press Jour. Phys. G., 2020
Frajna Eszter, Vértesi Róbert: Nehéz kvarkok keletkezése az LHC ALICE kísérleténél, LXX. ÉVFOLYAM, 7–8. (787–788.) SZÁM p249, 2020
Pósfay Péter: Térelméleti módszerek az asztrofizikában, PhD értekezés, ELTE TTK Doktori Iskola, 2020
ALICE Collaboration: Evolution of the longitudinal and azimuthal structure of the near-side jet peak in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Phys.Rev. C96 (2017) no.3, 034904, 2017
Varga-Kőfaragó Mónika for the ALICE Collaboration: The evolution of the near-side peak in two-particle number and transverse momentum correlations in Pb-Pb collisions from ALICE, Accepted in Nucl. Phys. A, 2018
Gyula Bencédi for the ALICE Collaboration: Event-shape- and multiplicity-dependent identified particle production in pp collisions at 13 TeV with ALICE at the LHC, Accepted in Nuclear Physics A, 2018
Zoltán Varga, Róbert Vértesi, Gergely Gábor Barnaföldi: Modification of jet structure in high-multiplicity pp collisions due to multiple-parton interactions and observing a multiplicity-independent characteristic jet size, Submitted to Jour. Physics G, 2018
Dániel Berényi, Péter Lévai: Chiral Magnetic Effect in the Dirac-Heisenberg-Wigner formalism, Physics Letters B, Vol. 782, 2018
Dániel Berényi, András Leitereg, Gábor Lehel: Towards scalable pattern-based optimization for dense linear algebra, Concurrency and Computation Practice and Experience 2018, 2018
Miklós Gyulassy, Péter Lévai, J. Liao, S. Shi, F. Yuan, X.N. Wang: Precision Dijet Acoplanarity Tomography of the Chromo Structure of Perfect QCD Fluids, Accepted in Nucl.Phys. A, 2018
G.G. Barnaföldi, P. Pósfay, A. Jakovác: Effect of quantum fluctuations in the high-energy cold nuclear equation of state and in compact star observables, Phys.Rev. C97 025803, 2018
Péter Pósfay, Gergely Gábor Barnaföldi, Antal Jakovác: The effect of quantum fluctuations in compact star observables, Publ.Astron.Soc.Austral. 35 19, 2018
G.G. Barnaföldi, P. Pósfay, A. Jakovác: An Application of Functional Renormalization Group Method for Superdense Nuclear Matter, J.Phys.Conf.Ser. 779 (2017) no.1, 012048, 2017
Gábor Bíró, Gergely Gábor Barnaföldi, Tamás Sándor Biró, Keming Shen: Mass hierarchy and energy scaling of the Tsallis--Pareto parameters in hadron productions at RHIC and LHC energies, EPJ Web of Conferences 171, 14008, 2018
Varga-Kőfaragó Mónika: Anomalous Broadening of Jet-Peak Shapes in Pb-Pb Collisions and Characterization of Monolithic Active Pixel Sensors for the ALICE Inner Tracking System Upgrade, CERN-THESIS-2017-339 ; URN:NBN:NL:UI:10-1874-360607, 2018
Dániel Berényi, Péter Lévai: Chiral Magnetic Effect in the Dirac-Heisenberg-Wigner formalism, PoS(EPS-HEP2017)172, 2017
J. Albacete, ...G.G. Barnaföldi, G. Bíró, G. Papp, P. Lévai, et al: Predictions for Cold Nuclear Matter Effects in p+Pb Collisions at √sNN=8.16 TeV, Nucl.Phys. A972 18-85, 2018
Zoltán Varga, Róbert Vértesi, Gergely Gábor Barnaföldi.: Multiplicity Dependence of the Jet Structures in pp Collisions at LHC Energies, Submitted to MDPI Proceedings, 2018
Gábor Papp, Gergely Gábor Barnaföldi, Gábor Biró, Miklos Gyulassy, Szilveszter Harangozó, Guoyang Ma, Péter Lévai, Xin-Nian Wang, Ben-Wei Zhang: First Results with HIJING++ on High-energy Heavy Ion Collisions, proceedings of the 12th International Workshop on High-pT Physics in the RHIC/LHC Era, 2018
József Imrek for the ALICE Collaboration: Clock and Trigger Distribution for ALICE Using the CRU FPGA Card, PoS TWEPP-17 (2017) 080, 2018
M.M. Aggarwal, ... G.G. Barnaföldi, G. Bencédi, L. Boldizsár, Á. Gera, G. Hamar, L. Oláh, D. Varga, ez al: Particle identification studies with a full-size 4-GEM prototype for the ALICE TPC upgrade, Nucl. Instrum. Meth. A903, 215-223, 2018
ALICE Collaboration: Evolution of the longitudinal and azimuthal structure of the near-side jet peak in Pb-Pb collisions at sNN‾‾‾‾√=2.76 TeV, Phys.Rev. C96 (2017) no.3, 034904, 2017
ALICE Collaboration: Anomalous evolution of the near-side jet peak shape in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 119 (2017) no.10, 102301, 2017
Mónika Kőfaragó fot the ALICE Collaboration: Anomalous evolution of the near-side jet peak shape in Pb-Pb collisions with ALICE, Proceedings, 52nd Rencontres de Moriond on QCD and High Energy Interactions : La Thuile, Italy, March 25-April 1, 2017, 2017
Róbert Vértesi fot the ALICE Collaboration: Open heavy-flavour production in pp and p--Pb collisions with the ALICE experiment, Proceedings, 25th International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Topics (DIS 2017) : Birmingham, UK, April 3-7, 2017, 2017
Oláh László: Research and development of particle detectors for muon tomography and the CERN ALICE experiment, PhD dissertation, ELTE, Budapest, 2017
ALICE Collaboration: ALICE HMPID: Performance of the HMPID detector dur- ing LHC Run1 and perspective, ALICE Public Note (2016), 2017
Giacomo Volpe for the ALICE Collaboaration: The High Momentum Particle IDentification (HMPID) detector PID performance and its contribution to the ALICE physics program, Nucl.Instrum.Meth. A876 (2017) 133-136, 2017
ALICE Collaboration: Performance of the High Momentum Particle IDentification detector of ALICE during the LHC run period 2015–2016, Nucl.Instrum.Meth. A876 (2017) 62-64, 2017
A. Ortiz, Gy Bencédi, H. Bello: Revealing the source of the radial flow patterns in proton–proton collisions using hard probes, J.Phys. G44 (2017) no.6, 065001, 2017
Barnaföldi GG , Bíró G , Gyulassy M , Harangozó SzM, Lévai P , Ma GY, Papp G , Wang X-N, Zhang B-W: First Results with HIJING++ in High-Energy Heavy-Ion Collisions, Nucl.Part.Phys.Proc. 289-290 (2017) 373-376, 2017
TS Biro, GG Barnafoldi, G. Biro, K-M Shen: Near and Far from Equilibrium Power-Law Statistics, J.Phys.Conf.Ser. 779 (2017) no.1, 012081, 2017
Bíró G , Barnaföldi GG, Biró TS, Ürmössy K: Application of the Non-extensive Statistical Approach to High Energy Particle Collisions, AIP Conf. Proc 1853: Paper 080001. p7, 2017
Sz. Karsai, G.G. Barnaföldi, E. Forgács-Dajka, P. Pósfay: Correspondence of Many-flavor Limit and Kaluza-Klein Degrees of Freedom in the Description of Compact Star, Acta Phys.Polon.Supp. 10 (2017) 827, 2017
G.G.. Barnaföldi, P. Pósfay, A. Jakovác: Harmonic expansion of the effective potential in a functional renormalization group at finite chemical potential, Phys.Rev. D95 (2017) no.2, 025004, 2017
D. Berényi, P. Lévai: Chiral Magnetic Effect in the Dirac-Heisenberg-Wigner formalism, 2017 European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP 2017) 05-12 Jul 2017. Venice, Italy, 2017
ALICE Collaboaration: Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton–proton collisions, Nature Physics 13, 535–539 (2017), 2017
G. Bíró, G.G. Barnaföldi, T.S. Biró, K. Ürmössy, Á. Takács: Systematic Analysis of the Non-extensive Statistical Approach in High Energy Particle Collisions - Experiment vs. Theory, Entropy 19 (2017) 88, 2017
Helge Egil Seime Pettersen et al.: Design optimization of a pixel-based range telescope for proton computed tomography, European Journal of Medical Physics, Volume 63, P87-97, July 01, 2019, 2019
Johan Alme et al: A High-Granularity Digital Tracking Calorimeter Optimized for Proton CT, Frontiers in Physics Physics in Medical Imaging, Volume 8, Article 568243, 2020
Helge Egil Seime Pettersen et al: Helium Radiography with a Digital Tracking Calorimeter — a Monte Carlo Study for Secondary Track Rejection, submitted to Frontiers in Physics, 2020
Ákos Sudár: Measurement of the temperature distribution inside a calorimeter, BSc thesis of Ákos Sudár at Budapest University of Technology and Economics, 2020
Gergely Gábor Barnaföldi, LUcas Ellen, Guy Paic: Procedings of Artificial Intelligence for Science, Industry and Society AISIS2019, Proceedigs of Science Volume 372, 2020
D. Adamová et al: A next-generation LHC heavy-ion experiment, Input to the 2020 Update of the European Particle Physics Strategy, 2020

 

Projekt eseményei

 
2020-01-15 16:12:57
Résztvevők változása
2018-02-09 15:28:13
Résztvevők változása
2017-09-18 12:37:18
Résztvevők változása
vissza »