The Avant-Garde Magazines of Lajos Kassák from an Interdisciplinary Perspective (1915–1928)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
120779
Type K
Principal investigator Balázs, Eszter
Title in Hungarian Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben (1915–1928)
Title in English The Avant-Garde Magazines of Lajos Kassák from an Interdisciplinary Perspective (1915–1928)
Keywords in Hungarian Kassák Lajos, Avantgárd, Folyóiratkutatás, Értelmiségtörténet, Kulturális transzferek
Keywords in English Lajos Kassák, Avant-Garde, Periodical Studies, Intellectual History, Cultural transfers
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Art history
Panel Literature
Department or equivalent Museum of Literature
Participants Balázs, Eszter
Dobó, Gábor
Palkó, Gábor
Sasvári, Edit
Szeredi, Merse Pál
Tverdota, György
Wernitzer, Julianna
Starting date 2016-10-01
Closing date 2022-09-30
Funding (in million HUF) 27.564
FTE (full time equivalent) 17.87
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A projektünk célja, hogy Kassák Lajos avantgárd folyóiratainak – A Tett, MA, 2×2, 365, Dokumentum – történeti dokumentumait feltárjuk, közzétegyük, illetve ezeket az irodalomtörténet, a művészettörténet és a történettudomány kurrens megközelítéseit alkalmazva az adott történeti kontextusban értelmezzük. Az alapkutatásban Kassák, és a köreihez tartozó hazai. illetve külföldi művészek, művészcsoportok és folyóiratok dokumentumait dolgozzuk fel. Ennek kapcsán a Kassák-lapok mentén strukturálódó hálózatok, közegek, viták leírására vállalkozunk elsődlegesen a folyóirat-kutatás (periodical studies), valamint az értelmiségtörténet (histoire des intellectuels) és a kulturális transzferek módszereinek felhasználásával. A kutatás eredménye a Kassák által szerkesztett avantgárd folyóiratok történeteit, kapcsolatrendszereit, közegeit bemutató magyar és angol nyelvű monográfia, valamint a tárgyalt folyóiratokhoz szorosan és tágabban kapcsolódó kiadványok, levelek és dokumentumok feltárása. A projekt jelentősége tehát a hálózatokkal és szociabilitásokkal kapcsolatos kutatási módszerekben, a források kiterjedt feltárásában, valamint a kritikai elemzésben ragadható meg – a korábbi esztétizáló, biografikus vagy korszak-monografikus megközelítésekkel szemben.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kassák Lajos avantgárd folyóiratainak alapkutatásokra támaszkodó, komplex vizsgálata új értelmezésekhez nyitja meg az utat, és azt ígéri, hogy átalakítja a Kassák életművével és a magyar történeti avantgárddal kapcsolatos képünket. Kassák munkássága hazánkban elsősorban költészetének és prózájának néhány kanonikus darabjával van jelen, míg külföldön főként képzőművészként, az utóbbi években pedig egyre inkább lapszerkesztőként is ismert. Kutatásunk célja, hogy Kassák tízes-húszas évekbeli lapjainak átfogó vizsgálatán keresztül Kassák sokoldalú tevékenységét egyszerre hazai és nemzetközi kontextusban elemezzük. A Kassák avantgárd időszakának újraértelmezéséhez vezető út első lépése, hogy a teljesség igényével feldolgozzuk a kapcsolódó dokumentumokat, lapjainak sajtóvisszhangját, és a lappangó kiadványokat. Ez a kutatási szakasz a Kassák-lapok (1915–1927) legelső aprólékos, forrásfeltáró vizsgálatát jelenti. A Kassák avantgárd lapjaihoz kapcsolódó korabeli levelezések, analekták, fotók, kiadványok és műtárgyak felkutatása hozzásegít minket ahhoz, hogy témánkat a művészettörténetírás és az irodalom- és történettudomány új megközelítéseivel árnyaltan értelmezve új megvilágításba helyezzük a Kassák-lapokat. Kutatásunk azt ígéri, hogy a Kassák-lapok jelentőségüknek megfelelően fognak megjelenni a korszakról szóló hazai és nemzetközi diskurzusban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás jelentősége a biografikus, korszakmonografikus és esztétikai szempontú megközelítésekkel szemben az a hálózatokkal és szociabilitásokkal kapcsolatos új kutatási módszerek alkalmazásában, a források kiterjedt feltárásában, valamint ezek kritikai elemzésében ragadható meg. A Kassák Lajos körül csoportosuló nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódó avantgárd mozgalmak, folyóiratok bemutatása nem csak az ismert narratívákat árnyalná, hanem egyúttal lehetővé tenné az internacionális közegben gyökerező avantgárd nemzeti aspektusainak a feltérképezését is. A Kassák-lapok esetében történelmileg kiemelkedő fontosságú a nyugati és Kelet-Közép Európai mozgalmakhoz, csoportokhoz való viszony, a „Közép-Európa koncepciók,” valamint az ezek mentén jelentkező problémák, elsősorban a nemzeti-nemzetközi viszonylat kérdése. A történeti avantgárd kutatásának mai módszereit (periodical studies, histoire des intellectuels, kulturális transzferek) alkalmazva a hazai – s tágabban nézve közép-kelet-európai – avantgárd mozgalmakat az avantgárd kutatás mai, globális konjunktúrájához való kapcsolódás igényével prezentálhatja publikációk, konferenciák valamint kiállítások formájában. A komplex, interdiszciplináris együttműködésre támaszkodó értelmezői munkát, és a nemzetközi diskurzushoz való kapcsolódást alapkutatásokra is támaszkodva kívánjuk elvégezni. Ezt a Kassák Múzeumban található, Kassák Lajosnak és körének levelezéséből és egyéb dokumentumaiból összeálló, több ezer tételes irategyüttes feldolgozása és a gyűjteményt kiegészítő további források feltárása jelenti. Vállalkozásunk olyan hiányokat kíván pótolni, amelyekre az utóbbi években megjelent monográfiák is felhívják a figyelmet. A múzeum gyűjteményében található – nem kis részben Kassák avantgárd lapjainak szerkesztési ügyeit tárgyaló – levelezés feltárása és vizsgálata a magyar avantgárd hazai és nemzetközi beágyazottságáról és a szellemi hátteréről való tudásunk jelentős átalakulását ígéri.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Kutatásunk célja, hogy a magyar avantgárd Kassák Lajos tevékenységéhez fűződő történetét, szellemi hátterét és a nemzetközi avantgárd mozgalmakkal való kapcsolatát dokumentumok feltárásával feldolgozza, valamint mai szempontok szerint értelmezze. A projektben a szélesebb közönség számára ma még hozzáférhetetlen, kiterjedt dokumentum-együttes (levelek, kéziratok, korabeli kiadványok, fotográfiák, stb.) kutatását, feldolgozását és nyilvánossá tételét vállaljuk publikációk formájában. Célunk, hogy a magyar avantgárd szellemi öröksége kultúránk részévé váljon, mert az ún. „történeti” avantgárd irányzatok, vagyis a huszadik század első évtizedeinek kísérletező, formabontó és a művészet szerepét gyökeresen átértelmező törekvései nagyobb hatást gyakorolnak mai életünkre, mint gondolnánk. A történeti avantgárd alkotóinak közvetett (és nem egyszer közvetlen) hatása több, mint nyilvánvaló a kortárs művészet szinte minden ágában. Az avantgárd öröksége hétköznapjainkban is jelen van, hiszen részben az avantgárd gyakorlatokra utalnak vissza kultúrafogyasztási szokásaink. Mindennek tükrében nem meglepő, hogy a nemzetközi tudományosság nagy figyelmet fordít a történeti avantgárd újraértelmezésére. Ezért is indokolt, hogy a Kassákkal és a magyar avantgárddal kapcsolatos alapvető kutatások megtörténjenek. A feladat elvégzésére a Kassák Múzeum nem csak azért alkalmas, mert őrzi a kapcsolódó dokumentumok nagy részét, hanem kiterjedt nemzetközi kapcsolatai miatt is, amelyek révén a témáról folyó rendkívül élénk nemzetközi párbeszédbe képes bekapcsolódni.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The goal of our project it to research historical documents connected to Lajos Kassák’s avant-garde periodicals – A Tett (The Action), MA (Today), 2x2, 365, Dokumentum (Document) – make them public, and interpret them using current approaches of literary history, art history and historical science within the given historical context. In the first phase of research we will work on documents related to Kassák and the magazines, as well as to the Hungarian and international artists and artist groups within his circle. In this regard, we will approach accounts of the networks, publics and debates that were structured through Kassák’s magazines primarily through periodical studies, as well as the history of intellectuals (histoire des intellectuels) and the method of cultural transfers. The results of the research will include a Hungarian and English language monograph dealing with the histories, network of connections and publics of the avant-garde periodicals edited by Kassák, as well as the research of publications, letters and documents that are closely or more broadly related to the periodicals in question. The significance of the project can be grasped in the research methods connected to networks and sociability, the endeavour to uncover most of the sources, as well as in critical analysis, in contrast to earlier, aestheticizing, biographical or period-monograph approaches.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Complex investigation of Lajos Kassák’s avant-garde periodicals based on primary research opens the way to new interpretations and holds out the promise of transforming our picture of Kassák’s oeuvre as well as the history of the Hungarian avant-garde. In Hungary, Kassák’s work is present primarily through several canonical examples of his poetry and prose, while abroad he is known mainly as a visual artist, and in recent years increasingly for his editorial activities. The goal of our research is to analyse Kassák’s multi-faceted career in both the local and international context through a systematic investigation of Kassák’s journals from the 1910s and 20s. The first step on the path to reassessing Kassák’s avant-garde period is to work through in their entirety all the connected documents, press coverage of his journals, as well as lost publications. This research period requires an initial, detailed investigation of the sources related to the Kassák journals (1915-1927). Research into contemporary correspondence, commentaries, photos, publications and artworks, by using the new approaches to our theme provided by art historical, literary and historical studies, facilitates our efforts to place the Kassák journals in a new light. Our research promises to ensure the significance of the Kassák journals is recognised in both local and international discourse about the period.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The significance of the research, in contrast to approaches based on biographical, period monograph and aesthetic points of view, lies in the use of new research methods connected to networks and sociability, along with the exploration, and making tangible through critical analysis, of the sources. Presentation of the journals and avant-garde movements connected to the international networks grouped around Lajos Kassák, not only provides a more nuanced view of the established narratives, but at the same time makes it possible to map out the national aspects of a Hungarian avant-garde that was rooted in the international scene. In the case of the Kassák journals, their relation to the groups and movements of the Western and Central-East European movements and the “concept of Central Europe” has great historical importance, while the problems that consequently arise are primarily a question of the relationship between the national and the international. Using today’s methods for researching the historical avant-garde (periodical studies, histoire des intellectuels, cultural transfers), the research of avant-garde movements could be presented in connection with the current global conjuncture in the form of publications, conferences as well as exhibitions. We intent to carry out our interpretative work based on complex, interdisciplinary cooperation and connection to international discourse, as well as relying on research into the original sources. These are made up of the correspondence and other documents from Lajos Kassák and his circle, and would involve research work on a collection of writings extending to several thousand items, as well as looking into various additional sources. Our endeavour is directed towards filling gaps that have been brought to attention in monographs published in recent years. Uncovering and examining the correspondence found in the Kassák Museum’s collection – that deals in no small part with the editing of Kassák’s avant-garde journals – holds out the promise of significantly transforming our knowledge of the local and international embeddedness, as well as intellectual background, of the Hungarian avant-garde.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The goal of our research is to investigate the history, intellectual background and connections of Lajos Kassák and his circles through relevant documents and their interpretation according to current points of view. In the course of the project, we undertake to research, analyse and make public a wide collection of documents (letters, manuscripts, publications, photographs) that are currently inaccessible to the wider public, through publications. It is our goal for the intellectual heritage of the Hungarian avant-garde to become part of our culture, because the so-called “historical” avant-garde tendencies – the experimental attempts in the first decades of the 20th Century to fundamentally transform the role of art – exercise a greater influence on our lives than is usually thought. The artists of the historical avant-garde transmitted their influence on all branches of contemporary art, but the heritage of the avant-garde is also present in our everyday lives, in the sense that our habits of cultural consumption point back in part to the practices of the avant-garde. As a result, it is not surprising that international scientific community directs a lot of attention towards the reinterpretation of the historical avant-garde. This is also why it is justified that fundamental research be undertaken into Kassák and the Hungarian avant-garde. The Kassák Museum is suitable for the realisation of this task not just because it preserves a large part of the related documents, but because of its extensive international connections, through which it is able to take part in the exceptionally lively international dialogue on the theme.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az NKFIH K-120779. számú projekt keretében Kassák Lajos 1915 és 1927 között kiadott avantgárd folyóiratainak alapkutatásokra támaszkodó, interdiszciplináris vizsgálatát vállaltuk. A kutatás időtartama alatt rendszeresen publikáltuk a részeredményeket, számos tanulmány mellett kilenc önálló kötetet jelentettünk meg. Előadásokat tartottunk tudományos konferenciákon, és magunk is rendeztünk nemzetközi konferenciát a Kassák-lapokhoz kapcsolódóan. Hat a témánkhoz kapcsolódó kiállítást rendeztünk a Kassák Múzeumban (egy ízben közösen a PIM-mel, illetve a Bajor Gizi Múzeummal). Elkészítettük a kutatás eredményeit bemutató monográfia – egyelőre a szerkesztés első körén átesett, lektorálatlan – kéziratát is. Munkánk során eddig részben feltáratlan vagy kevésbé ismert forrásokat is bemutatunk. Így többek között Kassák levelezését és más, korábban ismeretlen dokumentumokat (analekták, fotók, kiadványok) nem utolsó sorban hazai és nemzetközi köz- és magángyűjteményekben őrzött műtárgyakat. A folyóirat- és sajtótörténeti perspektívát a történeti-, művészettörténeti- és irodalomtörténeti megközelítéssel ötvöző kutatómunkánk révén jól kirajzolódik, hogy Kassák lapjai – a korabeli avantgárd művészet kizárólagos platformjaiként – a modernség szelleméhez kapcsolódó művészeti-társadalmi gondolkodás legfontosabb hazai médiumai közé tartoztak, amelyek új szempontú vizsgálata elengedhetetlen a történeti avantgárd hazai fejleményeinek korszerű értelmezéséhez.
Results in English
Within the framework of the research project No. K-120779., we undertook an interdisciplinary examination of Lajos Kassák’s avant-garde journals (1915-1927). We regularly published our interim research results. In addition to several essays, we also published nine independent volumes. We gave papers at scientific conferences, and organized an international conference also related to Kassák’s periodicals. We curated six exhibitions dealing with the topics of avant-garde magazines in the Kassák Museum, the Petőfi Literary Museum and the Bajor Gizi Theatre Museum. We have also prepared the Hungarian-language manuscript of a monographic volume presenting the results of our research. This manuscript is currently in review and is going to be published in 2023. We also presented source documents and archival materials that have been previously unknown, including Kassák’s correspondence, and various manuscripts, photos, artworks preserved in Hungarian and international, public and private collections. The methodology of our research combined the perspectives of Periodical Studies and Press History with a historical, art historical and literary historical approach. Our results underline that Kassák’s magazines were among the most important Hungarian mediums of early 20th century avant-garde art and artistic-social thinking related to the spirit of modernity. The examination of these periodicals is essential for the up-to-date interpretation of historical avant-garde in Hungary.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120779
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sasvári Edit és Szeredi Merse Pál (szerk.): On the Road 1909. Lajos Kassák: The Horse Dies the Birds Fly Away, Petőfi Literary Museum – Kassák Museum, Kassák Foundation, 2022. Open access elektronikus kiadás. URI:, 2022
Oliver Botar, Irina Denischenko, Gábor Dobó és Merse Pál Szeredi: Pluralities. Dada Techniques in Eastern and Central Europe. Avant-Garde Critical Studies., Brill, Leiden – Boston (kézirat, közlésre elfogadadva), 2023
Sasvári Edit és Szeredi Merse Pál, szerk.: Úton 1909. Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek., Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum, Kassák Alapítvány, Budapest, 2022
Szeredi Merse Pál: Lajos Kassák’s Interaction with Russian Constructivism in Vienna, 1920–1924. In: 100 Years On: Revisiting the First Russian Art Exhibition of 1922, szerk. Isabel Wünsche és Miriam Leime, Böhlau, 2022
Szeredi Merse Pál: The Biography of a Poem, In: On the Road 1909. Lajos Kassák: The Horse Dies the Birds Fly Away, szerk. Sasvári Edit és Szeredi Merse, Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, 67-138, 2022
Szeredi Merse Pál: Egy poéma életrajza, In Úton 1909. Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek, szerk. Sasvári Edit és Szeredi Merse Pál. Petőfi Irodalmi Múzeum-Kassák Múzeum, 67-138, 2022
Balázs Eszter: Cultural or Political Anarchism? Lajos Kassák’s Avant-Garde Magazines in the 1910s, In Anarchism in the “Other Europe”: From the fin de siècle to the Present. Workshop, 2022. szept, 16-17., Prága., 2022
Balázs Eszter, Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál: Online vendégelőadások: "The Kassák Museum: An Open Museum of the Avant-Garde", "Kassák! A Virtual Guided Tour in the Permament Exhibition of the Kassák Museum", "Life Reform Mevements and Avant-Garde Networks: Research and Exhibition Series", a Museum of Art Olomouc által szervezett "SEFO Triennal 2021 – Universum" programsorozat keretében, 2021
Gábor Dobó: Capitalism and Radical Imagination, in Periodical Formats in the Market: Economies of Space and Time, Competition and in Transfer, 2021
Dobó Gábor: Kapitalizmus és radikális képzelőerő az avantgárd folyóiratokban – Kapitalizmus és irodalomtörténet, „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana”. Lendület-kutatócsoport – Pécsi Tudományegyetem, 2021
Gábor Dobó: Radical Women: Jolán Simon and Other Female Artists, Hungarian Avant-garde Periodicals – East Central Vanguard: New Perspectives on the Avant-Garde. (online lecture series), Harriman Institute, Columbia University, 2021
Szeredi Merse Pál: Lajos Kassák and the “Russian Material” – A Microhistory of Russian Constructivism in Vienna, 1920–1924., 100 Years of German-Russian Cultural Exchange: The First Russian Art Exhibition, International conference, Staatsbibliothek Berlin, 2021
Balázs Eszter: Mars és Apolló közt. Írók és más értelmiségiek az első világháborúban, Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum, 2021
Dobó Gábor: A művészet mint dokumentum: a Dokumentum (1926–1927) című avantgárd folyóirat irodalomfelfogásáról, Hagyomány, szépség, kísérletezés a magyar irodalmi modernség korában, 2016
Pál Merse Szeredi: The Hungarian Avant-Garde in Vienna (pecha kucha), Fourth International Forum for doctoral candidates in art history of Eastern Europe, Humboldt egyetem, 2017
Gábor Dobó: Framing Futurism in Hungary (1909–1944), In: Günter Berghaus, Domenico Pietropaolo, Beatrice Sica (eds.): International Yearbook of Futurism Studies, Berlin, De Gruyter, 57-78,, 2018
Eszter Balázs - Dobó Gábor: Between Commitment and Critic. Challenges of the Hungarian Avant-Garde in Mainstream Position During the Commune of 1919, Peripheries of the European Revolutionary Process(es) Conference, European University Institute, Florence, 2017
Gábor Dobó: The Journal Dokumentum and the Periodicals of the 1920s; Self-Description, Contexts, Models, ESPRit (European Society of Periodical Studies), 2018. június 26,, ESPRit (European Society of Periodical Studies), 2018
Gábor Dobó: Italian Futurists in the Free State of Fiume, 1918, Dreams of European Modernity 100 Years Later (kerekasztal, a Culture Action Europe – BOZAR szervezésében), Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018
Eszter Balázs: Wartime utopias in the Hungarian part of the Austro-Hungarian Monarchy during WWI, Dreams of European Modernity 100 Years Later (kerekasztal, a Culture Action Europe – BOZAR szervezésében), Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018
Dobó Gábor: Az avantgárd reálpolitikája: Kassák Lajos kísérlete a saját műveire és Dokumentum című lapjára vonatkozó kritikai fogadtatás megszervezésére bécsi emigrációját követően (1925–1927), Alba Regia, 47 (2019). 167–181., 2019
Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál: Network Diagrams in Futurist and other Avant-Garde Magazines: Creating and Self-Positioning an Imaginary Community, International Yearbook of Futurism Studies, szerk. Günter Berghaus, De Gruyter, Basel – New York, 2020. 68-94., 2021
Gábor Dobó: Kassák Múzeum: il museo ‘contemporaneo’ delle avanguardie artistiche / Kassák Múzeum: az avantgárd művészetek ‘kortárs’ múzeuma. Workshop. Szervezők: Beatrice Töttössy; C, Olasz-magyar kortárs irodalmi szeminárium, Università degli Studi di Firenze, 2019
Dobó Gábor: A közvetítők hatalma: Simon Jolán, Tamás Aladár, József Attila és mások szerepe a bécsi és a budapesti avantgárdban., In: Pesti, Brigitta; Tverdota, György; Veres, András; Gintli, Tibor (szerk.) József Attila, Bécs és a századelő művészete, 2020
Gábor, Dobó ; Merse Pál, Szeredi: A Hungarian Critic’s Interpretation of ‘Futurism’, In: Berghaus, Günter (szerk.) IInternational Yearbook of Futurism Studies, 2020
Pál Merse Szeredi, Ágnes Kusler: The Art of Gyula Derkovits and Interwar Hungarian Social Photography., Beáta Hock, Klara Kemp-Welch, Jonathan Owen (eds.): A Reader in East Central European Modernism 1918–1956, 2020
Rudas, Klára, Szeredi, Merse Pál, Dobó, Gábor: The Role of Abstraction in the Strategies of Exhibiting Avant-Garde Journals, In Dominik, Kimmel; Stefan, Brüggerhoff Museen - Orte des Authentischen? : Beiträge internationaler Fachtagungen des Leibniz-Forschungsverbundes Historische Authentizität, 2020
Pál Merse Szeredi, Ágnes Kusler: The Art of Gyula Derkovits and Interwar Hungarian Social Photography., Beáta Hock, Klara Kemp-Welch, Jonathan Owen (eds.): A Reader in East Central European Modernism 1918–1956, 2020
Judit Galácz, Pál Merse Szeredi: Parallel Avant-Gardes in Vienna: A Report on the Lack of Cooperation between Kassák and Kiesler, Peter Bogner – Gerd Zillner (eds.): Frederick Kiesler: Face to Face with the Avant-Garde: Essays on Network and Impact,, 2020
Dobó Gábor: Az avantgárd reálpolitikája: Kassák Lajos kísérlete a saját műveire és Dokumentum című lapjára vonatkozó kritikai fogadtatás megszervezésére bécsi emigrációját követően (, Fraktál, 2019
Balázs Eszter: "Magyar nyár 1918": Háború, bűnbakkeresés, gyász és megújulás az irodalmi lapokban, Hermann, Róbert; Ligeti, Dávid (szerk.) 1918 – A Nagy Összeomlás, 2019
Gábor Dobó: Kassák Múzeum: il museo ‘contemporaneo’ delle avanguardie artistiche / Kassák Múzeum: az avantgárd művészetek ‘kortárs’ múzeuma. Workshop. Szervezők: Beatrice Töttössy; C, Olasz-magyar kortárs irodalmi szeminárium, Università degli Studi di Firenze, 2019
Balázs Eszter: Oldás vagy szakítás? Ady Endre és a Nyugat megítélése Kassák Lajos folyóirataiban 1915-1919 között, Borbás Andrea – Nagy Réka (szerk.): Az Én testamentumom. Tanulmányok Ady Endréről, 2020
Gábor Dobó, Pál Merse Szeredi: At the Cubist-Futurist Exhibition in Budapest (June 1919): A Hungarian Interpretation of ‘Futurism’, Günter Berghaus (ed.): International Yearbook of Futurism Studies, 2020
Gábor Dobó, Pál Merse Szeredi: Network Diagrams in Futurist and other Avant-Garde Magazines: Creating and Self-Positioning an Imaginary Community, Günter Berghaus (ed.): International Yearbook of Futurism Studies, 2020
Galácz Judit, Szeredi Merse Pál: Párhuzamos avantgárdok Bécsben: Látlelet Kassák és Kiesler kooperációjának hiányáról, Gintli Tibor, Pesti Brigitta, Tverdota György, Veres András (szerk.): József Attila, Bécs és a századelő művészete. Tanulmányok, 2020
Balázs Eszter: Zenekar-alapítás a Titanicon: A Vörösmarty Akadémia az 1918-as összeomlás és »szervezkedési láz« idején., Kappanyos András (szerk.): Üdvözlet a győzőnek: Tanulmányok 1918 mikrotörténelméről, 2020
Balázs Eszter: Zenekar alapítás a Titanicon: a Vörösmarty Akadémia az 1918-as összeomlás és „szervezkedési láz” idején, “Üdvözlet a győzőnek” – konferencia az első világháború mikrotörténelméről, 2020
Balázs Eszter, Szeredi Merse Pál: Years of Disarray 1908–1928 at Olomouc Museum of Art. ArtMargins Online, https://artmargins.com/years-of-disarray-1908-1928-at-olomouc-museum-of-art/, 2019
Dobó Gábor: Kassák Lajos hazatérése. A nyilvánossághoz jutás gazdasági és jogi feltételei a bécsi Ma és a budapesti Dokumentum közötti időszakban, Irodalomtörténet, 2018
Dobó Gábor: Az avantgárd reálpolitikája: Kassák Lajos kísérlete a saját műveire és Dokumentum című lapjára vonatkozó kritikai fogadtatás megszervezésére bécsi emigrációját követően, Alba Regia, 2019
Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál: At the Cubist-Futurist Exhibition in Budapest (June 1919): A Hungarian Interpretation of ‘Futurism’, International Yearbook of Futurism Studies 2020, 2020
Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál: etwork Diagrams in Futurist and other Avant-garde Magazines: Creating and Self-Positioning an Imaginary Community, International Yearbook of Futurism Studies, 2020
Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi (eds.): Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe,, Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, Kassák Foundation, 2018
Eszter Balázs - Dobó Gábor: Between Commitment and Critic. Challenges of the Hungarian Avant-Garde in Mainstream Position During the Commune of 1919, Peripheries of the European Revolutionary Process(es) Conference, European University Institute, Florence, 2017
Gábor Dobó: The Journal Dokumentum and the Periodicals of the 1920s; Self-Description, Contexts, Models, ESPRit (European Society of Periodical Studies), 2018. június 26,, ESPRit (European Society of Periodical Studies), 2018
Gábor Dobó: Italian Futurists in the Free State of Fiume, 1918, Dreams of European Modernity 100 Years Later (kerekasztal, a Culture Action Europe – BOZAR szervezésében), Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018
Eszter Balázs: Wartime utopias in the Hungarian part of the Austro-Hungarian Monarchy during WWI, Dreams of European Modernity 100 Years Later (kerekasztal, a Culture Action Europe – BOZAR szervezésében), Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018
Dobó Gábor: A Dokumentum című lap és a húszas évek európai avantgárd folyóiratai: önleírás, kontextusok, modellek, ELTE BTK, 2018
Balázs Eszter, Szeredi Merse Pál: Töredezett idő, változó terek: művészeti forrongás a 20. század első évtizedében: Az olomouci Művészeti Múzeum közép-európai avantgárd mozgalmakat bemutató kiállításáró, Jelenkor, 2019
Balázs Eszter, Dobó Gábor, Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál: Hledání a pátrání v avantgardních časopisech Lajose Kassáka (1915–1927) / Quest and Investigation in the Avant-Garde Journals of Lajos Kassák (1915–1927), Bulletin Moravské galerie / The Bulletin of the Moravian Gallery, 2019
Szeredi Merse Pál, Galácz Judit: Parallel Avant-Gardes in Vienna: A Report on the Lack of Cooperation between Kassák and Kiesler, Peter Bogner – Gerd Zillner (eds.): Frederick Kiesler: Face to Face with the Avant-Garde. Essays on Network and Impact, Frederick Kiesler Foundation–Birkhäuser, 2019
Pál Merse Szeredi – Gábor Dobó: Redefining the Role of Art and Artist: The Idiosyncratic Avant-Garde of Lajos Kassák., In Adriaan Gonnissen (ed.): Flouquet – Kassák – Léonard: The Architecture of Images during the Interwar Period (kiállítási katalógus), ed. (Oostende, Mu.ZEE),, 2018
Pál Merse Szeredi – Gábor Dobó: De rol van kunst en kunstenaar herdefiniëren: de idiosyncratische avant-garde van Lajos Kassák., In: De architectuur van het beeld tijdens het interbellum – Flouquet, Léonard, Kassák (kiállítási katalógus), ed. Adriaan Gonnissen (Oostende, Mu.ZEE),, 2018
Szeredi Merse Pál: „A Mácastílus irodalmi diktátora Lukács György sznob uszályában” – Az Aktivisták a Tanácsköztársaságban,, Enigma. Művészetelméleti folyóirat, 2018
Gábor Dobó: Framing Futurism in Hungary (1909–1944), In: Günter Berghaus, Domenico Pietropaolo, Beatrice Sica (eds.): International Yearbook of Futurism Studies, Berlin, De Gruyter,, 2018
Szeredi Merse Pál: : Kassákizmus – A MA Bécsben (1920–1925), Balázs Eszter – Sasvári Edit – Szeredi Merse Pál (szerk.): Művészet akcióban – Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927), Petőfi Irodalmi M, 2017
Balázs Eszter – Sasvári Edit – Szeredi Merse Pál (szerk.): Művészet akcióban – Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927), Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, Kassák Alapítvány, Budapest, 2017
Eszter Balázs – Edit Sasvári – Pál Merse Szeredi (eds.): Art in Action – Lajos Kassák's Avant-Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927), Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, Kassák Foundation, Budapest,, 2017
Eszter Balázs: Avant-Garde and Radical Anti-War Dissent in Hungary – A Tett (1915–1916), In Eszter Balázs – Edit Sasvári – Merse Pál Szeredi (eds.): Art in Action – Lajos Kassák's Avant-Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927), PIM-Kassák, 2017
Pál Merse Szeredi: Kassákism – MA in Vienna (1920–1925), In Eszter Balázs – Edit Sasvári – Merse Pál Szeredi (eds.): Art in Action – Lajos Kassák's Avant-Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927), PIM-Kassák, 2017
Gábor Dobó: Generation Change, Synthesis and a Programme for a New Society – Dokumentum in Budapest (1926–1927), In Eszter Balázs – Edit Sasvári – Merse Pál Szeredi (eds.): Art in Action – Lajos Kassák's Avant-Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927), PIM-Kassák, 2017
Szeredi Merse Pál (szerk.): Az új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek. A tanulmányokat írták: Gucsa Magdolna és Szeredi Merse Pál. Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Mú, Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, Budapest,, 2018
Balázs Eszter: Művész vagy értelmiségi? Avantgárd-szerepfelfogások Magyarországon (1915-1919), In Balázs Eszter – Koltai Gábor – Takács Róbert (szerk.): Homoklapátolás nemesércért. A 70 éves Standeisky Éva tiszteletére. Budapest, Napvilág,, 2018
Eszter Balázs: MA and the Rupture of the Avant-garde 1917–18: Reconstructing Aesthetic and Political Conflict in Hungary and the Role of Periodical Culture, Journal of European Periodical Studies, 2018
Sasvári Edit – Dobó Gábor: Kassák Múzeum: a magyar avantgárd múzeuma, Tiszatáj, 2017
Gábor Dobó - Pál Merse Szeredi: „Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie.“ Avantgardezeitschriften im östlichen Mitteleuropa, Stella Rollig – Alexander Klee (Hrsg.): Klimt ist nicht das Ende: Aufbruch in Mitteleuropa. Hirmer–Belvedere–Bozar, 2018
Gábor Dobó – Pál Merse Szeredi: „The Heart of Austria is not the Center, but the Periphery” – Avant-Garde Journals in East-Central Europe, In: Stella Rollig – Alexander Klee (eds.): Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe. Hirmer–Belvedere–Bozar, Wien,, 2018
Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál: „Ausztria lényege nem a centrum, hanem a periféria.” Az avantgárd lapok hálózata az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban 1920 és 1926 között, Jelenkor, 2018
Dobó Gábor: Nemzedékváltás, szintézis és az új társadalom programja – A Dokumentum Budapesten (1926–1927), In Balázs Eszter – Sasvári Edit – Szeredi Merse Pál (szerk.): Művészet akcióban – Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927), PIM-Kassák, 2017
Gábor Dobó, Klára Rudas, Pál Merse Szeredi: ‘Signal to the World: War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák’ – The Role of Abstraction in the the Strategies of Exhibiting Avant-Garde Journals, Museums – Places of Authenticity?, Proceedings of the Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, megjelenés előtt, [6 o.], 2017
Gábor Dobó – Pál Merse Szeredi: Introduction, Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Proceedings of the International Conference, 2018
Gábor Dobó: The Self-Description of Lajos Kassák’s Avant-Garde Magazine Dokumentum (1926–1927) (A Synthesis), Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, Kassák Foundation, Budapest, 2018
Balázs Eszter: Avantgárd és radikális háborúellenesség Magyarországon – A Tett (1915–1916)., In Művészet akcióban – Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927), Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, Kassák Alapítvány, Budapest,, 2017
Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi: Introduction, Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, Kassák Foundation, Budapest,, 2018
Eszter Balázs: Artist and Public Intellectual – Artist or Public Intellectual? Hungarian Avant-Garde Polemics on ‘New Art’ and the Writer’s Role and Responsibilities during the First Wo, Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Petőfi Literary Museum–Kassák Museum, Kassák Foundation, Budapest,, 2018
Szeredi Merse Pál: MA / De Stijl. Theo van Doesburg esete a magyar avantgárddal, Enigma, 90. sz., 74–90., 2017
Szeredi Merse Pál: Kassák Lajos első kiállítása (1924), Ars Hungarica, 2. sz. megjelenés alatt [25 p.]., 2017
Gábor Dobó, Klára Rudas, Merse Pál Szeredi: ‘Signal to the World: War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák’ – The Role of Abstraction in the the Strategies of Exhibiting Avant-Garde Journals, Museums – Places of Authenticity?, Proceedings of the Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, megjelenés előtt, [6 o.], 2017
Eszter Balázs: „La crise miraculeuse. ” Les révolutions russes vues par les écrivains et les intellectuels hongrois en 1917, Revolutions de 1917 : le chantier d’une nouvelle culture ? (CIRRUS de l’équipe Eur’ORBEM - az Université de Caen), 2017
Balázs Eszter: „Szinte csodás krízis”: hogyan látták magyar írók, értelmiségiek az orosz forradalmakat 1917-ben, « Ex oriente lux » ?? Az 1917-es oroszországi forradalmak hatásai az első világháború Magyarországán, Hadtörténeti Intézet és Múzeum - MTA TTI, 2017
Dobó Gábor: A művészet mint dokumentum: a Dokumentum (1926–1927) című avantgárd folyóirat irodalomfelfogásáról, Hagyomány, szépség, kísérletezés a magyar irodalmi modernség korában, 2016
Gábor Dobó: Framing Futurism in Hungary (1909–1944), Conflict in the Periodical Press, ESPRIT, International University of Languages and Media, Milánó, 2017
Pál Merse Szeredi: The Hungarian Avant-Garde in Vienna (pecha kucha), Fourth International Forum for doctoral candidates in art history of Eastern Europe, Humboldt egyetem, 2017
Gábor Dobó: Imagining the War: ‘Frenzied Futurists’ and ‘Treacherous Italians’ Portrayed in Hungarian Newspapers of the 1910s, Gábor Dobó – Pál Szeredi Merse (eds.): Signal to the world – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák, Kassák Foundation, Budapest, 52-68., 2016
Gábor Dobó – Pál Szeredi Merse Pál (eds.): Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Proceedings of the International Conference - megjelenés előtt, 2017
Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi: Introduction, Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Proceedings of the International Conference, 2017
Eszter Balázs: Artist and Public Intellectual – Artist or Public Intellectual? Hungarian Avant-Garde Polemics on ‘New Art’ and the Writer’s Role and Responsibilities during WWI, Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Proceedings of the International Conference - megjelenés előtt, 2017
Gábor Dobó: The Self-Description of Lajos Kassák’s Avant-Garde Magazine Dokumentum (1926–1927) (A Synthesis), Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe, Proceedings of the International Conference - megjelenés előtt, 2017
Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál: Jelzés a világba – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák, Bp., Kassák Alapítvány, ISBN 978-963-12-5970-4, 2016
Gábor Dobó, Pál Merse Szeredi (eds.): Signal to the world – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák, Budapest, Kassák Foundation, ISBN 978-963-12-5971-1, 2016
Pál Merse Szeredi: The International Horizon of A Tett, Gábor Dobó - Pál Merse Szeredi (eds.), Signal to the world – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák, Budapest, Kassák Foundation, 69-77., 2016
Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál: Bevezető (Az avantgárd és folyóiratai), Uő. (szerk.): Jelzés a világba – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák, Bp., Kassák Alapítvány, 7-8., 2016
Balázs Eszter: Antimilitarizmus és avantgárd: A Tett, Dobó Gábor - Szeredi Merse Pál (szerk.): Jelzés a világba, – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák, Bp., Kassák Alapítvány, 10-51., 2016
Dobó Gábor: Elképzelni a háborút: „őrjöngő futuristák” és „áruló olaszok” a tízes évek közepén megjelenő magyar lapokban, Dobó Gábor - Szeredi Merse Pál (szerk.): Jelzés a világba – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák, Bp., Kassák Alapítvány, 52-68., 2016
Szeredi Merse Pál: A Tett nemzetközi horizontja, Jelzés a világba, – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák, Bp., Kassák Alapítvány, 69-77., 2016
Gábor Dobó – Pál Merse Szeredi: Introduction, Ibid. (eds.), Signal to the world – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák, Budapest, Kassák Foundation, 7-8., 2016
Eszter Balázs: Avant-Garde and Anti-Militarism: A Tett, pp. 10-51., Gábor Dobó - Merse Pál Szeredi (eds.), Signal to the world – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák, Budapest, Kassák Foundation, 2016
Eszter Balázs: Secession in Hungarian Avant-Garde during WWI and its long-term impact on Avant-Garde, Conflict in the Periodical Press, ESPRIT, International University of Languages and Media, Milánó, 2017
Gábor Dobó: Writing Dada – Correspondence between Tristan Tzara and Lajos Kassák., Dada Techniques in East-Central Europe (1916-1930), Kassák Múzeum, Budapest, 2016
Szeredi Merse Pál: Az Új Ádám (Bortnyik Sándor szerint), Helikon, 1. sz., 126–135., 2017
Dobó Gábor: Dadául írni és újraírni: Kassák Lajos és Tristan Tzara eddig kiadatlan leveleiből (1922, 1956, 1959), Helikon, 1. sz., 143-156., 2017

 

Events of the project

 
2017-04-18 15:47:17
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Wernitzer Julianna
Új vezető kutató: Balázs Eszter

A vezető kutató váltás indoka: Vezető Kutató halála miatt.
Back »