Gömbhéj szerkezetű félvezető oxidok fotokatalitikus környezeti alkalmazásokhoz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124212
típus K
Vezető kutató Hernádi Klára
magyar cím Gömbhéj szerkezetű félvezető oxidok fotokatalitikus környezeti alkalmazásokhoz
Angol cím Hollow-structured semiconductor oxides for photocatalytic environmental applications
magyar kulcsszavak fotokatalízis, félvezető anyagok, hierarchikus struktúrák
angol kulcsszavak photocatalysis, semiconductor materials, hierarchical structures
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (kémia) (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)70 %
Szervetlen kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Fémorganikus kémia
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Alkalmazott KKT (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Dombi András
Gyulavári Tamás
Hampel Boglárka
Jaics György József
Justh Nóra
Márta Viktória Alexandra
Nánai Lilla
Nikita Sharma
Pap Zsolt
Szilágyi Imre Miklós
Veréb Gábor
projekt kezdete 2017-10-01
projekt vége 2021-09-30
aktuális összeg (MFt) 46.872
FTE (kutatóév egyenérték) 7.94
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A hagyományos módszerekkel nem lebontható szennyezők napjaink súlyos problémáját képezik. A fotokatalízis egy ígéretes megoldás lehet ennek a feladatnak a megoldásában. A fotokatalitikus folyamatok során, gerjesztés által, elektron-lyuk (e-/h+) párok alakulnak ki. A katalizátor felületén a (h+) oxidálja a szerves szennyezőket, miközben az e- (O2 mentes környezetben) képes H2-t fejleszteni, nemesfém (nano)részecskék jelenlétében, így párhuzamosan valósítható meg a szennyezőanyag lebontása és a H2 előállítása.
A fent folyamatok nagyban függenek a fotokatalizátor minőségétől/ szerkezetétől (kristályméret, optikai tulajdonságok stb.) valamint a nanokristályok alakjától. Ez utóbbi jelentős hatással lehet a töltésátviteli folyamatokra, mivel a különböző alakú részecskék más felületi vezetési/energetikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez érvényes a hierarchikus/üreges szerkezetű fotokatalizátorokra is.
Jelen pályázat keretein belül a következő 3 célkitűzést fogalmaztuk meg:
- üreges nanoszerkezetű félvezetők (TiO2, ZnO) valamint ezek kompozitjainak ellenőrzött körülmények között történő előállítása, szerves szennyezőanyagok (modellszennyezők – pl. fenol, oxálsav, különböző festékanyagok- valamint valós szennyezők - pl. növényvédő szerek) lebontásának céljából;
- üreges szerkezetű, nemesfém (nano)részecskékkel dekorált félvezető kompozitok előállítása H2-fejlesztés céljából, szerves szennyezőanyag lebontásával (így tiszta energiaforráshoz jutva);
- a fent említett anyagok előállítási módszereinek finomhangolása, kiemelve azokat a morfológiai és szerkezeti paramétereket, amelyek az üreges szerkezetű nanorészecskék fotokatalitikus bontási hatásfokát javítják.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Fő célunk hierarhikus-üreges formával rendelkező fotokatalizátorok (félvezetők: TiO2 és ZnO), valamint ezek nemesfémekkel (Au, Pt) alkotott kompozitjainak előállítása, melyek alkalmasak mikroszennyezők lebontására, valamint ezzel párhuzamosan hidrogén előállítására is. Ezen belül fontos célunk a hierarhikus felépítés jelentőségének vizsgálata (kristályméret, alak, felületi kémia stb), górcső alá véve, hogy ezek miként befolyásolják a nanoanyagok fotokatalitikus hatásfokát.
A kutatás fő célkitűzése szoros kapcsolatban van az újszerűségével. Pontosabban, egy új megközelítést alkalmazunk a megfelelő nanoanyagok előállítására: mind a nanokristályok, mind az üreges gömbszerkezetek szintjén kontrolláljuk az előállítási módot. Ezt a megközelítést alkalmazzuk a TiO2 valamint a ZnO esetében is, válaszokat adva a következő problémákra:
– a TiO2 alapú üreges gömbök morfológiai és szerkezeti paramétereinek kontrollálhatósága, (a szintézisek finomhangolása során fókuszálva a kristály alakjára és a kialakuló kristályfázisokra);
– TiO2 alapú üreges gömbszerkezetek stabilitása;
– a TiO2 alapú nem-hierarhikus polikristályos rendszerek és az üreges szerkezetek összevetése;
– más (ZnO) üreges gömb alakú félvezetők előállítása, figyelembe véve a fentebb tárgyalt szempontokat;
– TiO2-ZnO kompozitok előállítása: a komponensek arányának, a leválasztási sorrendnek a hatása;
– bináris (egy félvezető és egy nemesfém) és hármas kompozitok (két félvezető és egy nemesfém) előállítása H2 fejlesztés céljából.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A javasolt kutatási tevékenység hatása többrétű, mind alap-, mind alkalmazott kutatási területeken. Jóllehet, több magyar kutatócsoport jelentős eredményeket ért már el a fotokatalízis területén, az üreges gömb szerkezetek vizsgálatával eddig kevesen foglalkoztak (pl. japán kutatók).
Hatás az alapkutatások szintjén. Az itt javasolt kutatás innovatív és követi az új kutatási irányokat. Fontos ismereteket nyerhetünk a hierarchikus nanoszerkezetek felépítéséről, mely közvetlen kapcsolatban van a bennük található töltéshordozók dinamizmusával (beleértve a gerjesztés előtti folyamatokat: foton abszorpció és hasznosulás, és a gerjesztés utáni jelenségeket: generált töltéshordozó élettartam). Ezek igen fontosak lehetnek, ugyanis felelősek a fotokatalitikus hatékonyságért, valamint a H2 fejlesztő képességért (nemesfémekkel együttesen használva).
Hatás az alkalmazhatóság szintjén: az előállított anyagok megoldást jelenthetnek olyan aktuális problémákra, mint a vízben lévő szerves szennyezőanyagok eltávolítása, valamint ezzel párhuzamosan H2 fejlesztése. Megfelelő eredmények birtokában a projektet követően egy kisvállakozás segítségével az eljárás üzleti alapokra helyezhető.
Hatás rokon kutatási területekre: az üreges gömb formák előállítása olyan „alakszabászati” kihívás a nanokristályok szintézise során, mely az anyagtudományok számos területét érinti (beleértve a katalízist, az aktív komponensek szabályozott célbajuttatását, szenzorokat stb.). Így minden lépés ezen kérdések megválaszolása felé az anyagtudományok alkalmazott és alapkutatási szintjén is hatással lesz.
A kutatásra/oktatásra gyakorolt hatás: a projekt szempontjából döntő fontosságú a fiatal kutatók (egyetemisták és PhD hallgatók) “nevelése” is. A négy éves kutatás alatt a fiatal kollégák fontos, a kutatásban alapvető készségeket sajátíthatnak el, jelentős gyakorlati és elméleti tapasztalattal gazdagodva a munkájuk során.
Hatás a nemzetközi kapcsolatokra: pl. svájci, romániai partnerekkel együttműködve a megszerzett tudás nem csak itthon fektethető be, hanem további együttműködések által is, hiszen a környezeti problémák nemcsak hazánkat érintik. Továbbá a projekt segítséget nyújthat újabb pályázatok elnyeréséhez mind hazai, mind nemzetközi szinten.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A napsugárzás energiájának közvetlen hasznosítása a XXI. század nagy kihívásai közé tartozik. Az egyik lehetőség a napsugárzással működésbe hozható fotokatalizátorok alkalmazása. Megvilágítás hatására olyan átalakulásokat indítanak el, amelyek hatására megvalósítható pl. a levegő és vizek szennyezőinek energiatakarékos lebontása. A körülmények megfelelő megválasztásával elérhető, hogy a szennyezések lebontásával egyidejűleg akár H2 gáz is termelődjön.
Ezek az anyagok a természetben is megtalálható kémiai anyagok (pl. a mindennapokban használatos TiO2 és ZnO). Napjaink legégetőbb kérdései közé tartozik a környezetszennyezés ütemének csökkentése és az egyre növekvő energiaigény kielégítése környezetbarát módon. A projekt megoldásokat keres a jelzett problémákra a napsugárzás energiájának hasznosításával. E célra alkalmasnak a fotokatalizátorok. A folyamatok során a folyadék vagy gáz fázisba helyezett és a megvilágított fotokatalizátor oxidációs/redukciós folyamatokat indít el, aminek révén megindulhat a szennyezők lebontása, vagy akár a H2 előállítása vízből.
A kutatás célja megtalálni azokat az anyagokat, amivel a fent említett folyamatok kellő hatékonysággal megvalósíthatók. Az alkalmas anyagok előállítása parányi (ún. nano) méretekben végrehajtott, jól irányítható, szabályozható eljárásokat (nanotechnológiákat) igényel. A kutatási folyamat során úgynevezett üreges, hierarchikus rendszerek kialakítására összpontosítanak a pályázók, amelyek kiterjedt felületük, többszörös fénytörő-/visszaverő képességük, valamint homogén méret és szerkezeti tulajdonságaik miatt újszerű, hatékonyabb megoldást kínálnak a fotokatalizátorok terén és alkalmasak a fent említett feladatra.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The presence of non-biodegradable micropollutants in surface waters is a serious problem. Photocatalysis is a promising solution to overcome this issue. During photocatalysis electron-hole (e-/h+) couples are formed due to the excitation process. On the surface of the photocatalysts the hole (h+) is able to oxidize the organic pollutants while the electron (e-) (in oxygen-free environment) can generate hydrogen in the presence of noble metals. Thus a pollutant decomposition and simultaneous hydrogen production can be achieved.
The mentioned processes depends on the quality and structure of the photocatalysts (particle size, optical characteristics etc.), as well as on the shape of the nanocrystals. The latter one has a major impact on the charge transfer processes, because differently shaped nanoparticles mean different surface energies/conduction properties. This is also valid in the case of hierarchical hollow nanostructures.
The present project will focus on three main goals as follows:
- Synthesis of hollow semiconductor nanostructures and their composites (TiO2,ZnO) under controlled conditions for the degradation of organic pollutants (real: compounds of emerging concern – CECs: e.g. pesticides, pharmaceutical residues and model pollutants: phenol, oxalic acid, dyes, etc;
- Creating composites from hollow semiconductor nanostructures and noble metals for hydrogen production – degrading organic sacrificial agents (pollutants) while obtaining an energy source (hydrogen);
- Fine tuning of the synthesis procedure mentioned above in order to enlighten those morphological and structural parameters which define the photocatalytic efficiency of hollow nanostructures.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In consequence the main aim of intended work is to obtain hierarchical-hollow photocatalysts (semiconductors: TiO2 and ZnO: and their composites with noble metals: Au, Pt) which are suitable for the destruction of micropollutants and for hydrogen generation at the same time. Furthermore, it is an important goal to examine the importance of the hierarchical “build-up” methodology (nanocrystals’ size, shape, surface chemistry which are building up, the hollow sphere structures), which directly influences the photocatalytic efficiency of these nanomaterials.
The objective of the proposal is closely linked to its novelty. More precisely, a new approach will be applied to obtain the suitable nanomaterials: control at the level of the nanocrystals and control at the level of the hollow sphere morphology. These approaches will be carried out for both TiO2 and ZnO hollow structures and will answer the following problematic issues:
− The controllability of the hollow spheres (morpho-structural parameters) – made from TiO2− Special focus: crystal size and crystal phase composition fine-tuning
− Stability of the hollow structures – TiO2
− Non-hierarchical polycrystalline systems vs. hollow structures – TiO2
− Building hollow structures from other semiconductor nanocrystals taking into consideration the aspects mentioned above – ZnO
− Composite TiO2-ZnO hollow structures: ratio of the components, deposition order
− Binary (1 semiconductor and 1 noble metal) and ternary composites (2 semiconductors and 1 noble metal) with noble metals for H2 production

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The impact of the proposed research activities’ is multileveled both at basic and applied research levels. Moreover, more Hungarian research groups have prominent results on the field of photocatalysis, however, hollow hierarchical structures were investigated only by a few workgroups (e.g. in Japan).
Impact on basic research level. Vital information will be gained about the build-up of the hierarchical nanostructures which are related with the charge carrier dynamics (including prior-: photon absorption and utilization and; post-excitation -phenomenology: generated charge carrier lifetime). These aspects are important because they are responsible for the materials’ photocatalytic activity and H2 generation capability (if they are used with noble metals).
Impact on the applicability level. The materials obtained throughout the project might provide a solution for the purification of surface waters from organic micropollutants. It is also important at this level that a simultaneous pollutant degradation could be accompanied with H2 generation as well. Moreover, possessing the necessary knowledge enterprises will be targeted to promote a possible commercialization.
Impact on other/neighboring research fields. The shaping/tailoring of nanocrystals into hollow hierarchical forms is a challenge which must be taken on in every field of materials science (including catalysis, controlled delivery of active components, SERS sensors).
Impact on the future of research/education. A crucial aspect of the project is the focus on the education of young researchers (BSc, MSc and PhD students), because the success of a project depends on them. During the 4 years foreseen for the project, the young colleagues will learn the important aspects of this research field, accumulating significant experience.
Impact in the frame of the international cooperation. With the participation of international partners (Switzerland, Romania), the gained knowledge will be invested in the countries in which the proposer has intensive collaborations, because the depollution of the surface waters is an issue which regards not just Hungary. Furthermore, the results could be the base of future proposals both at national and international level.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Harvesting and using solar energy in an efficient way is one of the most challenging issues of XXI. century. One of the main pathways in order to reach this goal is the employment of efficient photocatalysts. If they are exposed to (solar) light, they are initiating transformations which are not taking place in dark conditions, releasing clean air and water in an energetically efficient way. Selecting the conditions carefully, the decomposition of the pollutants can produce H2 (which is the most “greener” energy source).
These catalysts are relatively common materials, they can be found in nature and daily life (e.g. TiO2 and ZnO). Today’s most emerging environmental issues are related to pollution of the environment and the growing demand for (green) energy. The present proposal searches for the problems described below using solar energy, using photocatalysts. During these processes, the photocatalyst (either dispersed or fixed) irradiated with (solar) light will start some oxidation/reduction processes which will breakdown the organic pollutants or can produce H2 from water.
The main aim of the research is to find those materials (focusing on their structure and morphology) which can realize the above-mentioned processes with an increased efficiency. The production of suitable (nano)materials requires guidable, controllable and well-defined (nanotechnological) procedures. The research will focus on synthesis of so-called hollow hierarchical systems, having high specific (and active) surface area, optimal optical properties and uniform size and structural properties, being suitable candidates for solution of the above-mentioned problems.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
• Széngömb templátok felhasználásával sikeresen állítottunk elő üreges gömb morfológiájú titán-dioxid és cink-oxid fotokatalizátorokat. • Számos szintézisparaméter hatását vizsgáltuk a keletkező fotokatalizátorok anyagszerkezeti jellemzőire és fotokatalitikus aktivitására. • A katalizátorok fotokatalitikus aktivitását azok különleges morfológiáján túl sikeresen növeltük egyéb módszerek (nemesfémleválasztás, kompozitképzés, dópolás ) alkalmazásával. • Az üreges gömb morfológia okozta aktivitásnövekedést sikeresen összefüggésbe hoztuk a katalizátorok hatékonyabb fénycsapdázó tulajdonságával. • A fotokatalizátorokat sikeresen rögzítettük kerámiapapír hordozón, és a gyakorlati alkalmazhatóságukat rögzített ágyas, áramlásos fotoreaktorban vizsgáltuk a kezelendő víz recirkulálásával.
kutatási eredmények (angolul)
• Titanium dioxide and zinc oxide hollow spheres were successfully synthesized using carbon spheres as templates. • The effect of numerous synthesis parameters was investigated on the morpho-structural properties and photocatalytic activity of the catalysts. • In addition to their unique morphology, the photocatalytic activity of the catalysts was successfully increased by various other methods (noble metal deposition, construction of composites, doping) as well. • The activity gain caused by the hollow sphere morphology was successfully attributed to the enhanced light harvesting capability of the catalysts. • The photocatalysts were successfully immobilized on ceramic paper supports. Their practical applicability was investigated using a fixed bed flow reactor by recirculating the water to be treated.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124212
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
1. Nóra Justh, Gergő János Mikula, László Péter Bakos, Balázs Nagy, Krisztina László, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, Viktor Takáts, János Mizsei, Imre Miklós Szilágyi: Photocatalytic Properties of Polymer/TiO2 and Carbon/TiO2 Aerogel Composites Prepared by Atomic Layer Deposition, Carbon, 146, 476-482, 2019
László Péter Bakos, Joshua Mensah, Krisztina László, Tamás Igricz, Imre Miklós Szilágyi: Preparation and characterization of a nitrogen doped mesoporous carbon aerogel and its polymer precursor, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 134, 933-939, 2018
Orsolya Kéri, Lenke Kócs, Zoltán Hórvölgyi, Levente Kárpáti, Zsófia Baji, Imre Miklós Szilágyi: Photocatalytic amorphous and crystalline TiO2 prepared by atomic layer deposition, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 63, 378-387, 2019
Enikő Bárdos, Viktória Márta, Lucian Baia, Milica Todea, Gábor Kovács, Kornélia Baán, Seema Garg, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Hydrothermal crystallization of bismuth oxybromide (BiOBr) in the presence of different shape controlling agents, Applied Surface Science, 2020
Anna Szabó, László Péter Bakos, Dániel Karajz, Tamás Gyulavári, Zsejke-Réka Tóth, Zsolt Pap, Imre Miklós Szilágyi, Tamás Igricz, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, Klara Hernadi: Decoration of Vertically Aligned Carbon Nanotubes with Semiconductor Nanoparticles Using Atomic Layer Deposition, Materials, 2019
1. Nóra Justh, Gergő János Mikula, László Péter Bakos, Balázs Nagy, Krisztina László, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, Viktor Takáts, János Mizsei, Imre Miklós Szilágyi: Photocatalytic Properties of Polymer/TiO2 and Carbon/TiO2 Aerogel Composites Prepared by Atomic Layer Deposition, Carbon, 146, 476-482, 2019
Orsolya Kéri, Lenke Kócs, Zoltán Hórvölgyi, Levente Kárpáti, Zsófia Baji, Imre Miklós Szilágyi: Photocatalytic amorphous and crystalline TiO2 prepared by atomic layer deposition, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 63, 378-387, 2019
László Péter Bakos, Dániel Karajz, András Katona, Klara Hernadi, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, István Lukács, Zoltán Hórvölgyi, Géza Szitási, Imre Miklós Szilágyi: Carbon nanosphere templates for the preparation of inverse opal titania photonic crystals by atomic layer deposition, Applied Surface Science, 2020
Teodóra Nagyné-Kovács, István Endre Lukács, Anna Szabó, Klara Hernadi, Tamás Igricz, Krisztina László, Imre M Szilágyi, György Pokol: Effect of pH in the hydrothermal preparation of monoclinic tungsten oxide, Journal of Solid State Chemistry, 2020
Tamás Gyulavári, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Balázs Réti, Kornelia Baan, Milica Todea, Klára Magyari, Imre Miklós Szilágyi, Klara Hernadi: Utilization of Carbon Nanospheres in Photocatalyst Production: From Composites to Highly Active Hollow Structures, Materials, 2019
Teodóra Nagyné-Kovács, Gubakhanim Shahnazarova, István Endre Lukács, Anna Szabó, Klara Hernadi, Tamás Igricz, Krisztina László, Imre M Szilágyi, György Pokol: Effect of pH in the hydrothermal preparation of Bi2WO6 Nanostructures, Materials, 2019
Tamás Gyulavári, Kata Kovács, Zoltán Kovács, Enikő Bárdos, Gábor Kovács, Kornélia Baán, Klára Magyari, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Preparation and characterization of noble metal modified titanium dioxide hollow spheres–new insights concerning the light trapping efficiency, Applied Surface Science, 2020
Gyulavári Tamás, Kovács Kata, Veréb Gábor, Pap Zsolt, Hernádi Klára: Nemesfémmel módosított üreges gömb szerkezetű titán-dioxidok előállítása és jellemzése, XV. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, Románia; előadás, 2019
Bakos, Laszlo Peter; Mensah, Joshua; Laszlo, Krisztina; Parditka, Bence; Erdelyi, Zoltan; Szekely, Edit; Lukacs, Istvan; Konya, Zoltan; Cserhati, Csaba; Zhou, Chen; Seo, Jin Won; Halasi, Gyula; Szilagyi, Imre Miklos: Nitrogen doped carbon aerogel composites with TiO2 and ZnO prepared by atomic layer deposition, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 2020
Bakos, Laszlo Peter; Justh, Nora; da Costa, Ulisses Carlo Moura da Silva Bezerra; Laszlo, Krisztina; Labar, Janos Laszlo; Igricz, Tamas; Varga-Josepovits, Katalin; Pasierb, Pawel; Farm, Elina; Ritala, Mikko; Leskela, Markku; Szilagyi, Imre Miklos: Photocatalytic and Gas Sensitive Multiwalled Carbon Nanotube/TiO2-ZnO and ZnO-TiO2 Composites Prepared by Atomic Layer Deposition, NANOMATERIALS, 2020
Nóra Justh, Barbara Berke, Krisztina László, László Péter Bakos, Anna Szabó, Klára Hernádi, Imre Miklós Szilágyi: Preparation of graphene oxide/semiconductor oxide composites by using atomic layer deposition, Applied Surface Science, 453, 245-251, 2018
Nóra Justh, Barbara Berke, Krisztina László, Imre Miklós Szilágyi: Thermal analysis of the improved Hummers’ synthesis of graphene oxide, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 131, 2267-2272, 2018
Orsolya Kéri, Eszter Kocsis, Zsombor Kristóf Nagy, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, Imre Miklós Szilágyi: Preparation of Al2O3 coated PVA and PVP nanofibers and Al2O3 nanotubes by electrospinning and Atomic layer deposition, Revue Roumaine de Chimie, 63, 401-406, 2018
Enikő Bárdos, Viktória Márta, Lucian Baia, Milica Todea, Gábor Kovács, Kornélia Baán, Seema Garg, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Hydrothermal crystallization of bismuth oxybromide (BiOBr) in the presence of different shape controlling agents, Applied Surface Science, 2020
László Péter Bakos, Joshua Mensah, Krisztina László, Tamás Igricz, Imre Miklós Szilágyi: Preparation and characterization of a nitrogen doped mesoporous carbon aerogel and its polymer precursor, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 134, 933-939, 2018
Orsolya Kéri, Lenke Kócs, Zoltán Hórvölgyi, Levente Kárpáti, Zsófia Baji, Imre Miklós Szilágyi: Photocatalytic amorphous and crystalline TiO2 prepared by atomic layer deposition, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 63, 378-387, 2019
László Péter Bakos, Dániel Karajz, András Katona, Klara Hernadi, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, István Lukács, Zoltán Hórvölgyi, Géza Szitási, Imre Miklós Szilágyi: Carbon nanosphere templates for the preparation of inverse opal titania photonic crystals by atomic layer deposition, Applied Surface Science, 2020
Teodóra Nagyné-Kovács, István Endre Lukács, Anna Szabó, Klara Hernadi, Tamás Igricz, Krisztina László, Imre M Szilágyi, György Pokol: Effect of pH in the hydrothermal preparation of monoclinic tungsten oxide, Journal of Solid State Chemistry, 2020
Tamás Gyulavári, Kata Kovács, Zoltán Kovács, Enikő Bárdos, Gábor Kovács, Kornélia Baán, Klára Magyari, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Preparation and characterization of noble metal modified titanium dioxide hollow spheres–new insights concerning the light trapping efficiency, Applied Surface Science, 2020
Bakos, Laszlo Peter; Mensah, Joshua; Laszlo, Krisztina; Parditka, Bence; Erdelyi, Zoltan; Szekely, Edit; Lukacs, Istvan; Konya, Zoltan; Cserhati, Csaba; Zhou, Chen; Seo, Jin Won; Halasi, Gyula; Szilagyi, Imre Miklos: Nitrogen doped carbon aerogel composites with TiO2 and ZnO prepared by atomic layer deposition, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 2020
Bakos, Laszlo Peter; Justh, Nora; da Costa, Ulisses Carlo Moura da Silva Bezerra; Laszlo, Krisztina; Labar, Janos Laszlo; Igricz, Tamas; Varga-Josepovits, Katalin; Pasierb, Pawel; Farm, Elina; Ritala, Mikko; Leskela, Markku; Szilagyi, Imre Miklos: Photocatalytic and Gas Sensitive Multiwalled Carbon Nanotube/TiO2-ZnO and ZnO-TiO2 Composites Prepared by Atomic Layer Deposition, NANOMATERIALS, 2020
Boglárka Hampel, Lucian Baia, Klara Hernadi, Zsolt Pap: The Influence of the Ratio of Au and Pt Nanoparticles in Ternary Composites with TiO2, Metals, 11(4), 628, 2021
Szilvia Fodor, Lucian Baia, Kornélia Baán, Gábor Kovács, Zsolt Pap, Klara Hernadi: The Effect of the Reducing Sugars in the Synthesis of Visible-Light-Active Copper(I) Oxide Photocatalyst, Molecules, 26(4), 1149, 2021
Thong Le Ba, Marcell Bohus, István Endre Lukács, Somchai Wongwises, Gyula Gróf, Klara Hernadi, Imre Miklós Szilágyi: Comparative Study of Carbon Nanosphere and Carbon Nanopowder on Viscosity and Thermal Conductivity of Nanofluids, Nanomaterials, 11(3), 608, 2021
Zoltán Kovács, Csanád Molnár, Urška Lavrenčič Štangar, Vasile-Mircea Cristea, Zsolt Pap, Klara Hernadi, Lucian Baia: Optimization Method of the Solvothermal Parameters Using Box–Behnken Experimental Design—The Case Study of ZnO Structural and Catalytic Tailoring, Nanomaterials, 11(5), 1334, 2021
Tamás Gyulavári, Kata Kovács, Klára Magyari, Kornélia Baán, Anna Szabó, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Unexpected Link between the Template Purification Solvent and the Structure of Titanium Dioxide Hollow Spheres, Catalysts, 11(1), 112, 2021
Thong Le Ba, Omid Mahian, Somchai Wongwises, Imre Miklós Szilágyi: Review on the recent progress in the preparation and stability of graphene-based nanofluids, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry volume 142, pages1145–1172, 2020
Zoltán Kovács, Viktória Márta, Tamás Gyulavári, Lucian Baia, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Noble metal modified (002)-oriented ZnO hollow spheres for the degradation of a broad range of pollutants, Applied Surface Science, submitted, 2022
Tamás Gyulavári, Viktória Márta, Zoltán Kovács, Klára Magyari, Zsolt Kása, Gábor Veréb, Pap Zsolt, Klara Hernadi: Immobilization of highly active titanium dioxide and zinc oxide hollow spheres on ceramic paper and their applicability for photocatalytic water treatment, Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, submitted, 2022
Zoltán Kovács, Molnár Csanád, Tamás Gyulavári, Klara Magyari, Zsejke Toth, Lucian Baia, Pap Zsolt, Klara Hernadi: Solvothermal synthesis of ZnO spheres: tuning the structure and morphology from nano- to micro-meter range and its impact on their photocatalytic activity, “SI of CCE-2021” in Catalysis Today, under review (since months), 2022
Tamás Gyulavári, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Preratation of rutile titanium dioxide hollow structure with high visible light activity, III ISN2A, Porceeding Book, 22-25 Januray, 2018, Caparica, Portugal, 2018
Tamás Gyulavári, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: ÜREGES SZERKEZETŰ TITÁN-DIOXIDOK ELŐÁLLÍTÁSA SZÉNGÖMB TEMPLÁT SEGÍTSÉGÉVEL, PROCEEDINGS OF THE 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISBN 978-963-306-563-1), 2017
Tamás Gyulavári, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Preparation of Titanium Dioxide Hollow Structures Using Carbon Sphere Templates, 23rd International Conference on Chemistry, Oct 25-28, Deva, 2017
Boglárka Hampel, Zsolt Pap, Lucian Baia, Klára Hernádi: Preparation of lanthanide doped NaYF4-TiO2-Au composites and their photocatalytic activity, ICPAM-12, Sep 22-28, Heraklion, Greece, 2018
Nóra Justh, Barbara Berke, Krisztina László, László Péter Bakos, Anna Szabó, Klára Hernádi, Imre Miklós Szilágyi: Preparation of graphene oxide/semiconductor oxide composites by using atomic layer deposition, Applied Surface Science, 453, 245-251, 2018
Nóra Justh, Barbara Berke, Krisztina László, Imre Miklós Szilágyi: Thermal analysis of the improved Hummers’ synthesis of graphene oxide, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 131, 2267-2272, 2018
Orsolya Kéri, Eszter Kocsis, Zsombor Kristóf Nagy, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, Imre Miklós Szilágyi: Preparation of Al2O3 coated PVA and PVP nanofibers and Al2O3 nanotubes by electrospinning and Atomic layer deposition, Revue Roumaine de Chimie, 63, 401-406, 2018
Imre Miklós Szilágyi: Atomi rétegleválasztás a nanotechnológiában. [Atomic layer deposition in nanotechnology.], Magyar Kémiai Folyóirat [Hungarian Journal of Chemistry], 124, 127-133, 2018
S Boyadjiev, V Georgieva, L Vergov, I M Szilágyi: QCM gas sensor characterisation of ALD grown very thin TiO2 films, Journal of Physics Conf. Series 992, 012054, 2018
Tamás Gyulavári, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Balázs Réti, Kornelia Baan, Milica Todea, Klára Magyari, Imre Miklós Szilágyi, Klara Hernadi: Utilization of Carbon Nanospheres in Photocatalyst Production: From Composites to Highly Active Hollow Structures, Materials, 2019
Anna Szabó, László Péter Bakos, Dániel Karajz, Tamás Gyulavári, Zsejke-Réka Tóth, Zsolt Pap, Imre Miklós Szilágyi, Tamás Igricz, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, Klara Hernadi: Decoration of Vertically Aligned Carbon Nanotubes with Semiconductor Nanoparticles Using Atomic Layer Deposition, Materials, 2019
Tamás Gyulavári, Kata Kovács, Boglárka Hampel, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NOBLE METAL MODIFIED TITANIUM DIOXIDE HOLLOW STRUCTURES, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 2019.06.26-30., Portoroz-Portorose, Slovenia, 2019
Tamás Gyulavári, Gábor Veréb, Balázs Réti, Kornélia Baán, Milica Todea, Klára Magyari, Zsolt Pap, Imre Miklós Szilágyi, Klara Hernadi: THE QUALITY OF CARBON SPHERES AS A CRUCIAL PARAMETER IN THE PRE-DETERMINATION OF THE PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TITANIA HOLLOW STRUCTURES, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 2019.06.26-30., Portoroz-Portorose, Slovenia, 2019
Tamás Gyulavári, Kata Kovács, Boglárka Hampel, Gábor Veréb, Zsolt Pap, Klara Hernadi: Preparation and characterization of noble metal modified titanium dioxide hollow structures, II. SUSTAINABLE RAW MATERIALS, INTERNATIONAL PROJECT WEEK AND SCIENTIFIC CONFERENCE, 2019.05.6-10., Szeged, Hungary, 2019
Gyulavári Tamás ; Veréb Gábor ; Pap Zsolt ; Hernadi Klara: Széngömb segítségével szintetizált nagy fotokatalitikus aktivitású titán-dioxid üreges szerkezetek előállítása, XXIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia : 24th International Conference on Chemistry, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2018.10.24-27., Szovátafürdő, Romania, 2018
Klara Hernadi: Fabrication of semiconductor hollow nanostructures: advantage in photocatalysis, NANOMAT2019, Prague 11-13 Sept, 2019, invited talk, 2019

 

Projekt eseményei

 
2021-03-16 11:29:39
Résztvevők változása
2020-03-24 14:50:02
Résztvevők változása
2019-10-30 09:45:44
Résztvevők változása
2019-05-02 16:02:07
Résztvevők változása
vissza »