A thébai nekropolisz változásai: a thébai Nyugati Part régészeti és epigráfiai kutatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124322
típus K
Vezető kutató Bács Tamás
magyar cím A thébai nekropolisz változásai: a thébai Nyugati Part régészeti és epigráfiai kutatása
Angol cím The Changing Face of the Theban Necropolis: archaeological and epigraphic research in the Theban West Bank
magyar kulcsszavak Egyiptológia, Régészet, Epigráfia, Művészettörténet, Építészettörténet
angol kulcsszavak Egyptology, Archaeology, Epigraphy, Art History, History of Architecture
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Egyiptológia
zsűri Régészet
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Fábián Zoltán Imre
Schreiber Gábor
Vasáros Zsolt
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-06-30
aktuális összeg (MFt) 48.000
FTE (kutatóév egyenérték) 3.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett kutatás a thébai temető három, topográfiailag összefüggő területének vizsgálatán keresztül a nekropolisz történeti fejlődésére összpontosít. A Sheikh Abd el-Qurna-domb egy részét, illetve a Khokha-domb alsó és felső sírutcáit lefedő koncessziós területeken az ókori temetőhasználat minden időszakának emléke megtalálható. A kutatás egyik fő célkitűzése, hogy a sírok másodlagos temetkezéseire vonatkozó régészeti és szöveges adatok elemzésével feltárja az újrafelhasználás okait, módozatait és szerepét a thébai szent táj alakításában. A kutatás szintén nagy hangsúlyt fektet a sírtulajdonosok társadalmi státuszának vizsgálatára, illetve annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a társadalmi státusz milyen módon befolyásolta a temetkezési hely kiválasztását. Jóllehet a magyar terepmunka eddigi eredményei alapján már kőrvonalazható, hogy a temető egyes kerületeinek egészen sajátságos, egymástól eltérő és a sírépítészetben, valamint a temetkezési felszerelés összetételében is kifejeződő jellegzetességei voltak, a felismert topográfiai klaszterek pontos definiálása azonban további terepi kutatásokat tesz szükségessé. Az ELTE Egyiptológiai Tanszék hallgatóinak bevonására is építő terepmunka a thébai temetőben 1983-ban megkezdett feltárásokhoz kapcsolódik. Az expedíció eddig elért és a nemzetközi egyiptológiában széleskörben ismert és felhasznált eredményei, a magyar kutatások nemzetközi beágyazottsága és a résztvevők szakmai tapasztalata alapján a tervezett projekt jó eséllyel járul majd hozzá nemcsak Théba történetének jobb megértéséhez, hanem a további ezirányú kutatások ösztönzéséhez is.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az óegyiptomi kultúra legalaposabban tanulmányozott emlékei közé tartozó thébai sírok eddigi feltárása számos olyan eredménnyel járt, mely koruk meghatározása mellett hozzájárult az illető korszakok történeti, művészettörténeti, vallástörténeti és más szempontok alapján történő megismeréséhez. A thébai temetők történetének komplex vizsgálata viszont a kutatás eddig nagyrészt elhanyagolt területe.
Pályázatunk kiinduló helyzete az, hogy a három résztvevő mindegyike évek óta önálló kutatást végez a thébai temetők egy-egy területén. Ez a nemzetközi egyiptológiai kutatások keretében is különleges adottság a kutatócsoportok együttműködésével lehetővé teszi a temetőkörzetek összehasonlító vizsgálatát is. Sajátos helyzet az is, hogy e koncessziós területek eltérő, de egymást kiegészítő korszakok és eltérő jelenségek vizsgálatára nyújtanak lehetőséget, lefedve az egyiptomi történelem minden fontosabb korszakát az Óbirodalomtól kezdve.
A kutatás fő kérdései tehát történeti jellegűek, és több szinten érvényesülnek. A feltárások lehetővé teszik az egyes ókori és kora-középkori emlékek leírását, elemzését, módot adva arra is, hogy e síremlékek kisebb körzeteit történetileg is vizsgálják, a temetőhasználat évezredes hagyományait, a sírok újrafelhasználását, illetve az ide temetkezőknek a korábbi emlékekhez való viszonyát, illetve ezek változásait. A koncessziós területek méretei vizsgálhatóvá tesznek egész sírcsoportokat, és ennek alapján modellezhetőek az egyes objektumokon túlmutató jelenségek is. A három kutatócsoport együttműködése azonban ezen is túlmutat, olyan vizsgálatok is lehetségessé válnak, melyek több temetőkörzet összehasonlító elemzését eredményezhetik.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az óegyiptomi kultúra legalaposabban tanulmányozott emlékei közé tartozó thébai sírok eddigi feltárása számos olyan eredménnyel járt, mely koruk meghatározása mellett hozzájárult az illető korszakok történeti, művészettörténeti, vallástörténeti és más szempontok alapján történő megismeréséhez. Az egyes síroknak és a temető egyes körzeteinek azonban saját, a thébai szent tájként kezelhető kontextusában is leírható története van.
Pályázatunk kiinduló helyzete az, hogy a három résztvevő mindegyike hosszú ideje önálló kutatást végez a thébai nekropolisz egy-egy elkülönülő területén. Ez a különleges adottság lehetővé teszi a kutatócsoportok együttműködésével a thébai temetőkörzetek összehasonlító vizsgálatát is. Sajátos ebből a szempontból az is, hogy e koncessziós területek eltérő, de egymást kiegészítő korszakok és eltérő jelenségek vizsgálatára nyújtanak lehetőséget, lefedve az egyiptomi történelem minden fontosabb korszakát az Óbirodalomtól kezdve.
A kutatás fő kérdései tehát történeti jellegűek. Amellett, hogy a feltárások lehetővé teszik az egyes emlékek elemzését, módot adnak arra is, hogy e síremlékek kisebb körzeteit történetileg is vizsgálják, a temetőhasználat évezredes hagyományait, a sírok újrafelhasználását, illetve az ide temetkezőknek a korábbi emlékekhez való viszonyát, illetve ezek változásait. Az egyes koncessziós területek méretei vizsgálhatóvá tesznek egész sírcsoportokat, és ennek alapján modellezhetőek a vizsgált temetőkörzetek egyes objektumain túlmutató jelenségek is. A három kutatócsoport együttműködése azonban ezen is túlmutat, olyan vizsgálatok is lehetségessé válnak, melyek több temetőkörzet összehasonlító elemzését eredményezhetik.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A magyarországi egyiptológia belső fejlődésének egyik kiemelkedően fontos állomását jelentette az 1983-ban megkezdett egyiptomi helyszíni kutatás. Tudománystratégiai szempontból ugyanis ez által válhatott teljes körűvé a honi egyiptológia csatlakozása a nemzetközi gyakorlathoz, azaz ez alapozhatta meg az egyetemi oktatás és kutatás, múzeumi gyűjteményben folyó itthoni kutatómunka mellett hosszú távú tudományos jelenlétünket Egyiptomban. Nem rendelkezvén az erre mégoly fogadó kész Egyiptomban a kutatások céljából létrehozott intézeti háttérrel (mint például mások mellett térségünkből a csehek és lengyelek) vagy más állandó tudományos bázissal a helyszínen, a meginduló ásatás több évtizedre biztosított és reményeink szerint továbbra is biztosítani fog egy folyamatos magyar tudományos jelenlétet és kutatói munkát.
Az évente kb. 30 helyszíni munkanapra tervezhető ásatási szezonjaink részletekben lezárható kutatásokból, másfelől folyamatosan újabb feladatokat támasztó szakaszokból álltak. Mindezt a világ talán egyik legnevezetesebb és műemlékekben leggazdagabb lelőhelyén, az ókori Théba temetőjében tesszük, ahol ma is számos rangos külföldi kutatócsoport is dolgozik. Helyszíni kutatásaink azonban, a legtöbb expedícióval ellentétben nem egy-egy sziklasírra, hanem három temetőrészletre terjednek ki, amelyeken belül különböző korokból származó, sokszor igen eltérő társadalmi helyzetű tulajdonosok síremlékei találhatók. Ez már csak önmagában is igen ritka lehetőséget nyújt a thébai nekropolisz központi részeinek korszerű, diakronikus vizsgálatához, de kutatásaink számára leginkább a teljesebb megértéshez szükséges szélesebb perspektíva lehetőségét teszi elérhetővé.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The research proposed here investigates the historical development of the Theban necropolis in three topographical units of the cemetery (Sheikh Abd el-Qurna hillock, el-Khokha hillock – upper and lower necropolis streets). The tombs in these units, excavated by the Hungarian Archaeological Mission in Thebes, present a large and representative sample to study the questions of tomb selection, tomb construction and tomb reuse from the earliest phase of the necropolis, the Old Kingdom, to the Roman Period. Since despite the growing number of related publications still very little is known of how tomb reuse actually worked in practice, special emphasis will be laid on the study of the archaeological and textual evidence pertaining to intrusive burials. The socio-economic and topographical aspects of tomb reuse will also be studied to shed more light on how the complex phenomenon of architectural alterations, secondary cult activities and intrusive burials played a role in shaping the ritual landscape of Thebes-West. The researches, in which graduate and postgraduate students from the Department of Egyptology, Eötvös Loránd University will also participate, are an organic continuation of the fieldwork carried out by the Hungarian Archaeological Mission since 1983. Based on the results so far achieved and widely disseminated in the Egyptological discourse, the availability of research infrastructure and the expertise and commitment of the participants, these researches are believed to deepen our understanding of the history of Thebes-West and stimulate further investigations in this direction.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The Theban tombs, among the most thoroughly studied remains of ancient Egyptian culture, have yielded several results in their dating but also shed light on the historical, art historical, religious historical aspects of these periods, amongst others. The complex studies of the history of the Theban necropoleis, however, have been neglected thus far.
The initial statement of our application is that the three participants have each been leading their own research in separate units of the necropolis for years. This unique opportunity, also within the international research of Egyptology, enables the comparative analysis of the districts within the Theban cemeteries. Another distinct feature is that the concessional areas allow for the study of varying yet complementary eras and features that cover all major periods of Egyptian history from the Old Kingdom onwards.
The main arguments of the research are thus historical in nature, and surface at various levels. The excavations enable the description and study of individual ancient and early mediaeval monuments, but they also allow for the historical research of the smaller areas of these tombs and cult areas, as well as the traditional usage of the cemetery throughout millennia, the re-use of tombs, or the relations of their owners to earlier monuments, and how these changed. The sizes of each concession area make possible the study of complete tomb groups, enabling the modelling of more than just the features of the areas under scrutiny. The collaboration of the three research groups, however, surpass the latter, where such studies can also be conducted, that enable the comparative analysis of several cemetery districts.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Theban elite tombs rank among the best known and most profoundly studied monuments that have come down to us from ancient Egyptian civilization. Based on their date of construction, these monuments are categorized in modern Egyptology as ‘Old Kingdom’, ‘Middle Kingdom’, ‘New Kingdom’, and ‘Late Period’ tombs. While such categories – the more refined, the better – are certainly useful for the researcher to make stylistic, iconographic, etc. comparisons between the monuments built within a given period of time, they have very little to tell us about the ‘use-life’ of the particular tombs since most tombs already examined archaeologically can be shown to have had a long history, with multiple phases of reuse. The research plan proposed here looks to the historical facets of tomb reuse by investigating three topographical units of the Theban necropolis. These units, corresponding to the three Hungarian concessions in the Theban necropolis, present a unique opportunity to study the history of the Theban necropolis. The earliest, Old Kingdom, phase of the necropolis as well as its effect on shaping the ritual landscape of Thebes-West during the Middle Kingdom will be studied by the team conducted by Z. I. Fábián with the latter also researched by that of T. A. Bács. Continuing this sequence, the classical, New Kingdom, phase of the cemetery will be the scope of parallel and comparative researches to be carried out by T. A. Bács on Sheikh Abd el-Qurna and by G. Schreiber on el-Khokha. The re-use of earlier tombs in the First Millennium BC will be investigated by the team conducted by G. Schreiber in Theban Tomb -400-. Finally, studies of the material and textual record of the Late Antique – early Medieval Period phase of Sheikh Abd el-Qurna shall also be pursued. Since the Hungarian Archaeological Mission in Thebes is the only expedition in Thebes, whose combined concessions cover Old, Middle and New Kingdom tombs as well as a significant network of Late Period tombs, and an anchorite monastery, we strongly believe that the research plan proposed has a unique chance to achieve its goals in shedding more light on the transformation of the Theban ritual landscape.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

An extremely important stage in the internal development of Hungarian Egyptology was the initiation of fieldwork in 1983. From the strategic perspective of research development, it realized an aspiration of the disciple to follow international practice in establishing a long-term academic presence in Egypt to augment its university and museum based research. Not having an institutional base in Egypt despite the latter’s welcoming disciplinary environment (in contrast to others in our region, as the Czech Republic or Poland) or any other form of a permanent scientific base, archaeological fieldwork then has ensured Hungarian Egyptology’s presence in the field for decades now.
The annual field seasons of ca. 30 workdays of our missions embrace researches that can be completed in the short-term on the one hand, and ones that constantly pose new challenges in the long one, on the other. All this is pursued in perhaps one of the world's most famous and richest sites in ancient monuments, the necropolis of ancient Thebes that continues to garner the interest of an exceptionally large number of prestigious international research groups. Our on-site researches, unlike those of most other expeditions, however, are not restricted to single rock cut tombs, but focus on three discrete sections of the necropolis that contain an assortment of mortuary monuments from different periods and of tomb-owners of very different social backgrounds. This in itself provides a rare opportunity to engage in the diachronic analysis of the central parts of the Theban necropolis, but more significantly it offers the potential of adopting a broader perspective needed for a more complete understanding.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
TT 65 Projekt A thébai nekropolisz Sheikh Abd el-Qurna dombjának kutatása a 2017-2021 ásatási évadokban: megkezdődött a Saff-tomb 1 régészeti feltárása, ill. befejeződhetett a korai Újbirodalom egyik legnagyobb sírkápolnájának (TT 67) kutatása. Belső tereinek teljes kitisztítása és dokumentálása után az előudvar részleges feltárása is megtörtént. Kiemelt feladatként 2021-ben megkezdődött a TT 65 restaurálása is. TT 184 Projekt Az évenként terepmunka folytatása az el-Hoha domb felső sírsorainak feltárása, restaurálása és rekonstrukciója a TT 184 sziklasír körzetében. 14 sziklasír és a bennük és közöttük készített másodlagos temetkező- és kultuszhelyek epigráfiai, régészeti kutatása. A korábbiak folytatásaként elsősorban a kutatott terület délnyugati részének teljes feltárása a TT 184, TT 185, TT 412, TT 413 sírok körzetében. A sírok előudvarainak rekonstrukciója, illetve ezek feltárásával újabb sírok azonosítása is a további kutatást segíti. TT -400- Projekt (=South Khokha Project) A 179-es számú sziklasírhoz kapcsolódó két önálló sír feltárásra került. Az epigráfiai dokumentáció kiegészült kb. 1000 töredék vizsgálatával, ez alapjául szolgál a sír építészeti helyreállításához is. A 32 és -64- számú sírokat elválasztó fal egy szakasza helyreállításra került. A 32 számú sírban a mennyezeti dekoráció és a falképek tisztítása folytatódott összhangban a sír megnyitását célzó tervekkel. A -400-as jelű sír leletanyagának feldolgozása és az epigráfiai munka teljeskörűnek tekinthető.
kutatási eredmények (angolul)
TT 65 Project Research in the Theban necropolis on Sheikh Abd el-Qurna in 2017 - 2021 started the excavation of Saff-tomb 1. In 2017 the research of TT 67 was concluded with the re-clearing of its interior, and the partial excavation of its forecourt. In 2021 the prioritized conservation work in TT 65 was launched. TT 184 Project The research concentrated on the upper row of decorated rock-cut tombs on el-Khokha including excavation and restoration. This also comprises the excavation and epigraphic documentation of 14 monuments and secondary burial and cult places in and between them. Also: the complete exploration of the south-western part of the research area in the area of tombs TT 184, TT 185, TT 412, TT 413, including significant restoration activities. The reconstruction of the forecourts of the tombs and detecting and identifying further rock-cut tombs in them may also help future research. TT -400- Project (=South Khokha Project) As part of TT 179 two more small-scale tombs were excavated. The epigraphic documentation was continued with the study of ca. 1000 fragments, also a basis for later architectural restoration. A segment of the wall dividing the courtyards of TT 32 and -64- was mostly reconstructed. Cleaning of ceiling and wall paintings in Tomb 32 was continued in accordance with the plans of opening the tomb. The processing of the finds and the epigraphic work in TT -400- can be considered complete.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124322
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
FA, M.: El Khokha, El Qorn – Camera obscura photography, NÉMETH, B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom: Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday, Budapest, 544, 2017
SCHREIBER, G.: Az Élő Pávián barátai, Ókor 18, 3-14, 2019
ZSOM, D.: Magical Leftovers from a Demolished House of the Theban Necropolis, Arabist 44, 1–19, 2022
ZSOM, D.: Ancient Tombs as Modern Domestic Spaces: The Case of Theban Tombs 184 and 185, SZVÉTEK-PALLA, Attila (ed.): Egypt in the Current Research of Hungarian Arabists. Cairo: Office of the Hungarian Cultural Counsellor in Cairo, 91–108, 2022
BÁCS, T.A. and STARK, R.J.: Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (Dish) in a Mummy from the Theban Necropolis, Journal of the Hellenic Institute of Egyptology 4, 115-122, 2021
FÁBIÁN, Z. I.: A Hoha-domb felső sírsorainak kutatása – Az utóbbi 25 év: Folyamatosan átalakuló kérdésfeltevések és változó módszerek, Orpheus Noster 13/3, 7–22, 2021
BÁCS, T.A.: On the Military Themes of a Group of Twentieth Dynasty Figural Ostraca, GABLER, K., GAUTSCHY, R., BOHNENKÄMPER, L., JENNI, H., REYMOND, C., ZILLHARDT, R., LOPRIENO-GNIRS, A. und MÜNCH, H.-H. (eds.), Text-Bild-Objekte im archäologischen Kontex, 2020
FÁBIÁN, Z. I. – ZOMBORÁCZ T.: Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) – A restaurálás jelenlegi állapota, Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) – A restaurálás jelenlegi állapota. In: RÉVÉSZ E. (szerk.): Alkotás, értelmezés, recepció. Tanu, 2020
SCHREIBER, G.: The Sacred Baboons of Khonsu: History of a Theban Cult, Archaeolingua Series Minor44, Budapest, 2020
BARTOS, F.: An example of a rare Dynasty 22 cartonnage type and some re-used Dynasty 21 yellow coffin fragments from the excavation of TT 65 and its surroundings, TAYLOR, J.H. – VANDENBEUSCH, M. (eds.), Ancient Egyptian Coffins. Craft Traditions and Functionality. BMPES 4. Leuven – Paris – Bristol, 19-33, 2018
BARTOS, F.: Cartonnages with painted and moulded decoration from the 22nd Dynasty, DAWSON, J. – STRUDWICK, H. (szerk.) Proceedings of the conference Ancient Egyptian Coffins: past • present • future, Cambridge, 7-9 April 2016. Oxford, 109-118, 2018
FÁBIÁN Z. I.: The Autobiographic Inscription of Seni-iqer (TT 185), a Theban Dignitary of the Late Old Kingdom – 2016, T. A. BÁCS – Á. BOLLÓK – T. VIDA (eds.): Across the Mediterranean – Along the Nile. Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török on the O, 2018
FÁBIÁN Z. I.: Halál – holttest – képmás – kultusz: A test megőrzése, a halotti kultusz és a kultusz előkészítése az ókori Egyiptomban, Keletkutatás, 19–33, 2018
LÁSZLÓ O.: A possible case of pituitary dwarfism from Thebes, Egypt – Poster, European Meeting of the Paleopathology Association, 28.08-01.09.2018, Zagreb, Horvátország, 2018
SCHREIBER, G. – VADAS, R. – VÉRTES, K.: Az „abüdoszi zarándoklat” rekonstruált jelenetsora a thébai 179. sz. sziklasírból, Magyar Régészet 2018/ősz, 10-17, 2018
ZSOM, D.: Szabad-e embert enni? A múmia gyógyászati célú fogyasztása muszlim és zsidó forrásokban, Keletkutatás 20/1, 35–53, 2018
1. ALMÁSY, A.: Demotic Linen Strips from TT -400- in Context., KÓTHAY, K. (ed.), Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Budapest, 283-289., 2017
2. BARTOS F.: Cartonnage fragments from the 22nd Dynasty originating from Theban Tomb 65 and its surroundings., AMENTA, A. – GUICHARD, H. (eds.), Proceedings. First Vatican Coffin Conference 19-22 June 2013. Vol. 1. Citta del Vaticano 2017, 57-62., 2017
3. BARTOS Z.: Ein Moderner Brief aus dem TT 185., NÉMETH, B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom: Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday, Budapest 2017, 119–126., 2017
4. BÁCS T.A.: Model transfer and style repetition: on the representations of the processional bark of Amun in TT 65., Di Biase-Dyson, C. / Donovan, L. et al. (eds.), The Cultural Manifestations of Religious Experience: Studies in Honour of Boyo G. Ockinga, ÄAT 85, Münster, 173-184., 2017
5. BÁCS T.A.: The Pride of the Ramessides: A note on a late Ramesside King-list., BÁCS, T.A. and BEINLICH, H. (eds.), 8. Symposium zur Königsideologie. Wiesbaden, 5-18., 2017
6. BÁCS T.A.: Bits and Pieces: fragments from a 'Lost Tomb'., NÉMETH, B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom: Studies Presented to Zoltán Imre Fábián, On the Occasion of His 63rd Birthday. Budapest, 25-38., 2017
7. BÁCS T.A.: Tombs and their owners: Art and Identity in late Ramesside Thebes., RUMMEL, U. and KUBISCH, S. (eds.), The Ramesside Period in Egypt: Studies into Cultural and Historical Processes of the 19th and 20th Dynasties. SDAIK 41, Berlin, 15-32., 2018
8. FÁBIÁN Z.I.: Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2015., Orpheus Noster IX/1 (2017) 7–77., 2017
9. Fábián Z.I.: Re-use and Modification of a Saff-tomb on the South Slope of el-Khokha, Thebes., KÓTHAY, K. A. (ed.), Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Budapest, 85–92., 2017
10. FERÓ E.: Nefermenu on Facebook: The Relevance of PUS and PEST Methods in the Field of Humanities and Egyptology., NÉMETH, B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom: Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday, Budapest, 147–157., 2017
11. LÁSZLÓ O.: “From chaos to coherence”: anthropological analysis of commingled human remains from Tomb Saff-1 at El-Khoha Hill in Qurna., KÓTHAY, K. (ed.), Proceedings of the conference held between 17th and 19th of July 2014 by the Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest, 91–102., 2017
12. LÁSZLÓ O.: A case of neurogenic paralysis from Tomb Kamp -43-, Thebes, Egypt., NÉMETH, B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom: Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday, Budapest, 69–81., 2017
13. SCHREIBER, G.: Once Again on the Soter Tomb and the Soter Group., KÓTHAY, K. (ed.), Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Budapest, 123-130., 2017
14. SCHREIBER, G.: The Burial Assemblages of Ankhefenamun and Hor, and Other Third Intermediate Period Burials from Theban Tomb -61-., AMENTA, A. – GUICHARD, H. (eds.), Proceedings First Vatican Coffin Conference 19 - 22 June 2013. Città del Vaticano, 463-470., 2017
15. SCHREIBER, G.: The Stamped Bricks of Chief Physician Amenhotep (DM 337)., NÉMETH B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom. Studies Presented to Zoltán Imre Fábián on the Occasion of His 63rd Birthday. Budapest, 96-103., 2017
16. SCHREIBER, G.: The Reuse of New Kingdom Tombs during the Kushite/Saite Period: The Case of Theban Tomb -400-., PSCHIKOVA, E. /BUDKA, J./GRIFFIN, K.(eds.), Thebes in the First Millennium BC: Art and Archaeology of the Kushite Period and Beyond. GHP Egyptology 27. London, 231-244., 2018
17. SCHREIBER, G.: Mummy-boards from a Theban Group Burial Dating to Dynasty 20., TAYLOR, J. H. – VANDENBEUSCH, M. (eds.), Ancient Egyptian Coffins. Craft Traditions and Functionality. BMPES 4. Leuven – Paris – Bristol, 185-200., 2018
18. ZSOM D.: „Tedd szerelmét szívébe, hogy ne tudjon aludni, ne tudjon enni, ne tudjon inni!” Egy arab szerelmi amulett a thébai nekropoliszból (TT 184)., Orpheus Noster IX/2 (2017) 78–100., 2017
19. ZSOM D.: An Arabic love charm found at the excavations in the area of Theban Tomb 184., NÉMETH, B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom: Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday, Budapest 2017, 222–244., 2017
Bartos, F.: Sírkúpok és tulajdonosaik. Hivatalnokok a thébai nekropoliszban., Ókor 18/1, 2019
BÁCS, T. A.: A Theban Tomb-Temple: The Mortuary Chapel of the High Priest Hapuseneb (TT 67)., F. Coppens and H. Vymazalová (eds), 11. Ägyptologische Tempeltagung. The Discourse between Tomb and Temple, Prague, May 24 – 27, 2017, KSG 3,6, Wiesbaden: Harrassowitz Ve, 2020
FÁBIÁN, Z. I.: Figurális osztrakon áldozati- és bankett-jelenet ábrázolásával Qen-Amon thébai sírjának (TT 412) körzetéből., Orpheus Noster XII/1, 2020
FÁBIÁN, Z. I. – ZOMBORÁCZ T.: Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) – A restaurálás jelenlegi állapota., RÉVÉSZ E. (szerk.): Alkotás, értelmezés, recepció. Tanulmányok Végvári Lajos (1919–2004) művészettörténész tiszteletére. Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 110–119., 2020
8. FÁBIÁN Z.I.: Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2015., Orpheus Noster IX/1 (2017) 7–77., 2017
9. Fábián Z.I.: Re-use and Modification of a Saff-tomb on the South Slope of el-Khokha, Thebes., KÓTHAY, K. A. (ed.), Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Budapest, 85–92., 2017
14. SCHREIBER, G.: The Burial Assemblages of Ankhefenamun and Hor, and Other Third Intermediate Period Burials from Theban Tomb -61-., AMENTA, A. – GUICHARD, H. (eds.), Proceedings First Vatican Coffin Conference 19 - 22 June 2013. Città del Vaticano, 463-470., 2017
16. SCHREIBER, G.: The Reuse of New Kingdom Tombs during the Kushite/Saite Period: The Case of Theban Tomb -400-., PSCHIKOVA, E. /BUDKA, J./GRIFFIN, K.(eds.), Thebes in the First Millennium BC: Art and Archaeology of the Kushite Period and Beyond. GHP Egyptology 27. London, 231-244., 2018
18. ZSOM D.: „Tedd szerelmét szívébe, hogy ne tudjon aludni, ne tudjon enni, ne tudjon inni!” Egy arab szerelmi amulett a thébai nekropoliszból (TT 184)., Orpheus Noster IX/2 (2017) 78–100., 2017
19. ZSOM D.: An Arabic love charm found at the excavations in the area of Theban Tomb 184., NÉMETH, B. (ed.), Now Behold My Spacious Kingdom: Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday, Budapest 2017, 222–244., 2017
FÁBIÁN, Z. I.: Figurális osztrakon áldozati- és bankett-jelenet ábrázolásával Qen-Amon thébai sírjának (TT 412) körzetéből., Orpheus Noster XII/1, 2020
JASPER, K.: Will the hunger be repelled in the end? Notes on scribal solutions and textual transmission - the case of PT 204, § 119b, GM 251, 47–70, 2017
Bacs Tamas A.: A Painter's Version, JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHAEOLOGY 107: (1-2) pp. 41-56., 2021
J. Stark Robert, A. Bács Tamás: Human remains from the TT65 Project, Luxor, Egypt, 2014, BIOARCHAEOLOGY OF THE NEAR EAST 15: pp. 85-97., 2021
Bács Tamás A.: When ancient Egyptians copied Egyptian work, In: Vanessa, Davies; Dimitri, Laboury (szerk.) The Oxford Handbook of Egyptian Epigraphy and Paleography, Oxford University Press (2020) pp. 147-162., 2020
Bács Tamás: A Theban Tomb-Temple, In: Coppens, F.; Vymazalová, H. (szerk.) 11. Ägyptologische Tempeltagung., Harrassowitz Verlag (2018) pp. 11-40., 2018
Bács Tamás A.: Remarks on a “Nubian Tribute Scene”, In: Bács, Tamás A.; Bollók, Ádám; Vida, Tivadar (szerk.) Across the Mediterranean — Along the Nile, Archaeolingua (2018) pp. 361-378., 2018
Bács Tamás: Traditions old and new: Artistic production of the late Ramesside period, In: Todd, Gillen (szerk.) (Re)productive Traditions in Ancient Egypt, Conference, Presses Universitaires de Liège (2017) pp. 305-332., 2017

 

Projekt eseményei

 
2021-01-21 14:29:53
Résztvevők változása
vissza »