Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124351
típus K
Vezető kutató Kiss Tamás
magyar cím Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése
Angol cím Dynamics and measurement in coherent and open quantum information networks
magyar kulcsszavak Kvantumos hálózatok, nyílt rendszerek, kvantumos bolyongás
angol kulcsszavak Quantum networks, open systems, quantum walks
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kvantumelmélet
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Ádám Péter
Asbóth János Károly
Barankai Norbert
Bódog Ferenc
Bodor András
Diósi Lajos
Frigyik Béla András
Gábris Aurél
Gilyén András
Kálmán Orsolya
Koniorczyk Mátyás
Kornyik Miklós
Mechler Mátyás Illés
Pyshkin Pavlo
Tóth Géza
Zimborás Zoltán
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-12-31
aktuális összeg (MFt) 38.826
FTE (kutatóév egyenérték) 24.88
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az elmúlt évtizedben jelentős fejlődést tapasztalhattunk a kevés szabadsági fokú koherens kvantumrendszerek kísérleti és elméleti vizsgálata terén. A jövőben ezek a rendszerek várhatóan gyakorlati alkalmazásba is kerülnek a kvantumos érzékelés és mérés, kvantumos kommunikáció, valamint a kvantumszimuláció, összefoglaló nevén a kvantumtechnológia terén. Az alkalmazások szempontjából létfontosságú, hogy a kisebb kvantumrendszerekből felépített, minél nagyobb és összetettebb kvantumos rendszerek dinamikáját megértsük és kontrollálni tudjuk. A végső cél az, hogy az egyes építőelemek összeépítése során mind a koherencia, mind pedig a vezérelhetőség a lehető leginkább megmaradjon és ezáltal a kvantumos effektusok is felskálázódjanak. Lényeges tehát, hogy megértsük azokat a folyamatokat, amelyek az ilyen típusú rendszerekben dekoherenciához vezetnek, különös tekintettel azokra, melyekben a nyílt kvantumrendszerek időfejlődését zaj és/vagy mérések befolyásolják. A jelen kutatás célja a különböző kvantumrendszerekből álló hálózatokban a környezeti zaj, mérésekkel, valamint a mérési eredmények visszacsatolásával befolyásolt dinamika jobb megértése.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Hogyan viselkednek a komplex kvantumhálózatok a környezet véletlenszerű megváltozásának hatására? Hogyan befolyásolják a kvantumos hálózaton végzett mérések annak viselkedését? A projekt célja, hogy többféle nézőpontból is megvizsgáljuk ezen problémákat.

Miként változnak meg egy koherens vagy nyílt időfejlődésű (pl. dinamikus perkolációs gráfon végzett) kvantumos bolyongás visszatérési és terjedési tulajdonságai ha a gráf nemtrivális topológiájú? Megjelenik-e rendezetlenség által indukált delokalizáció magasabb dimenziós, vagy szimmetria nélküli kvantumos bolyongásokban? Milyen az időfejlődése az elosztott sokrészecskés kvantumrendszereknek páronkénti, hamiltoni csatolás és különböző típusú környezeti zajforrások, vagy gyenge mérések mellett? Mi történik ilyen esetekben az összefonódással? Hogyan határozható meg mérések segítségével optimálisan a kvantumhálózatok által preparált kvantumállapot? Milyen típusú korrelációs struktúrák jelenhetnek meg elosztott kvantumállapotokból a legáltalánosabb esetben? Mi a kvantumos dinamikai entrópia helyes definíciója és mik a tulajdonságai? Milyen a kvantumállapot időfejlődése, ha azt mérésekkel befolyásoljuk? Milyen esetekben használhatjuk az így létrejövő nemlineáris dinamikát kvantumállapot-megkülönböztetésre? Meghatározhatjuk-e periodikus mérésekkel a tömbi topológikus invariánst magasabb dimenziós, királis szimmetriájú kvantumos bolyongások esetén? Mi az optimális módja annak, hogy egyfotonos forrásokat hozzunk létre térbeli és időbeli multiplexeléssel? Lehetséges-e feltételes dinamika felhasználásával a fotonok közötti kölcsönhatás szimulálása időbeli multiplexeléssel megvalósított kvantumos bolyongásokban?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A rendszer méreteinek felskálázása a kvantumos koherencia megtartása mellett a legalapvetőbb probléma a lehetséges kvantumtechnológiai alkalmazások szempontjából. Összetett, teljesen koherens kvantumrendszerek a klasszikusnál lényegesen hatékonyabb módon hajthatnának végre számítási és kommunikációs feladatokat. A környezeti zaj és a dekoherencia nem egyszerűen technikai akadály, hanem szorosan összekapcsolható a kvantummechanika egyik alapvető kérdésével, az úgynevezett “mérési problémával”. A mérések elkerülhetetlenül visszahatnak a mért rendszerekre és megzavarják azokat, de egyúttal információt is szolgáltatnak, amit felhasználhatunk visszacsatolásra vagy szelekcióra. A kvantumos hálózatokban így kialakuló dinamika jobb megértése alapvető fontosságú a kvantumtechnológiai alkalmazások tervezésében.
A projekt résztvevői nagy tapasztalattal rendelkeznek a nyílt rendszerek kutatásában, köztük van a terület néhány nemzetközileg elismert úttörője is. Számos elméleti analitikus és numerikus technika (sztochasztikus egyenletek megoldásai, véges dimenziós, iterált nyílt rendszerek aszimptotikus attraktorainak meghatározása, összefonódási tanúk konstrukciója, tomografikus módszerek az állapotrekonstrukcióra, stb.) birtokában, azokat kombinálva keresünk megoldásokat.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A kvantuminformatika és a hozzá kapcsolódó, gyakorlati felhasználással kecsegtető területek (kvantumos érzékelés és mérés, kommunikáció és szimuláció) kutatása a kísérletek rohamos fejlődése miatt nagy figyelmet kap mostanában, a területet összefoglalóan kvantumtechnológia néven szokták emlegetni. Kvantumtitkosítást alkalmazó rendszerek kereskedelmi forgalomban kaphatóak, a kvantumszámítógépekhez szükséges hardver fejlesztésében pedig egyre inkább ipari partnerek (Microsoft, Intel) is részt vesznek. Már rövid távon is felmerül a kérdés: ha sikerül koherens hálózatba fűzni egyszerű kvantumrendszereket, hogyan tudunk egy ilyen hálózatot vezérelni, milyen feladatoknál lesz ez hasznos? A várható gyakorlati jelentőség mellett fundamentálisan érdekes kérdésekhez is eljutunk ezeket a rendszereket vizsgálva: Milyen új dinamikai jelenségek jelennek meg ilyen hálózatokban? Hogyan befolyásolja a kvantummechanikai mérés a hálózatok viselkedését? Hogyan viselkednek esszenciálisan kvantumos tulajdonságok (pl. összefonódás) ha a rendszer koherensen fejlődik illetve ha nyílttá válik (véletlenszerű környezeti viselkedés vagy a mérési beavatkozás miatt)? Ezen kérdések megválaszolása elvezethet új dinamikai viselkedések felfedezéséhez, amelyek például a kommunikáció, az információ feldolgozás, vagy a méréstechnika terén jelentősen megnövekedett hatékonyságot eredményezhetnek.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In the last decade, we have witnessed a vast development in the experimental and theoretical study of coherent quantum systems with a few degrees of freedom. It is anticipated that these systems will find practical applications in quantum sensing and measurement, quantum communication and quantum simulation: in the newly emerged field of quantum technology. From the point of view of these applications, it is of vital importance to be able to control and understand the dynamics of increasingly large complex quantum systems that are built up of smaller ones. The ultimate aim is to connect the building blocks in a manner where both coherence and control are sustained as much as possible, thereby scaling up the desired quantum effects. Therefore, it is crucial to understand the processes leading to decoherence in such quantum systems and, especially, to understand the evolution of open quantum systems influenced by noise and/or measurements. The goal of the present project is to better understand the behaviour of various networks of quantum systems under the influence of environmental noise, measurements and conditional feedback from measurements.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

How do complex quantum networks behave under the influence of random environmental changes? How do measurements performed on a quantum network affect its behaviour? The aim of the project is to approach these problems from various viewpoints.

How do the recurrence and spreading properties of a quantum walk with coherent or open evolution (dynamical percolation) change if the graphs have nontrivial topology? Does disorder-induced delocalization appear in quantum walks with no symmetries, or in higher dimensional quantum walks? How do distributed multipartite quantum systems evolve under pairwise Hamiltonian coupling and various types of environmental noise or weak measurements? What happens to entanglement here? How can one optimally reveal the quantum state prepared in quantum networks from measurements? What sort of correlation structures can emerge in the most general case from distributed quantum states? What are the correct definition and properties of quantum dynamical entropy? How does the measurement conditioned evolution affect the quantum state? When can we use the emerging nonlinear dynamics for quantum state discrimination? Can we reveal the bulk topological invariant with periodic measurements in higher dimensional chiral symmetric quantum walks? What is the optimal way to create a single-photon source by spatial and time multiplexing? How can one devise a scheme for simulating interactions between photons using conditional dynamics in time multiplexed implementations of quantum walks?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Scaling up the system size while maintaining coherence is one of the key problems when we speak about possible applications in quantum technology. Truly coherent large quantum systems would be able to carry out computational or communicational tasks with fundamentally enhanced efficiency. Environmental noise and decoherence are not only a technical obstacle, but are intimately related to the foundational problems of quantum mechanics, the so-called measurement problem. Measurements cause an unavoidable disturbance in a quantum system but also provide information which, in turn, can be used for feedback and selection. Better understanding of the resulting dynamics in a network of quantum systems can serve as a basis for designing tools for quantum technological applications.

Project participants have great expertise in open systems research, some of them are pioneers in some subfield. We possess a variety of analytical and numerical methods (solution of quantum stochastic equations, finding the asymptotic attractors of finite-dimensional iterated open quantum systems, construction of entanglement witnesses, tomographic methods for quantum state reconstruction, etc.) and in this project we plan to combine these methods in a systematic way for the treatment of the above problems.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Quantum technology, the new field which emerged from quantum information theory and related fields (quantum sensing and measurement, quantum communication and quantum simulation), has received great attention lately. Systems, applying quantum cryptography are already commercially available, and industrial companies like Microsoft and Intel have increased their investments in the development of potential quantum computer hardwares. The question arises at the short term already: Building up bigger systems from the currently available simple quantum elements while maintaining their coherent quantum behaviour, what tasks will one be able to complete? Besides the expected practical significance of these systems, we may be able to answer questions of fundamental interest: What novel dynamical phenomena appear in such networks? How does the quantum mechanical measurement affect the behaviour of the networks? How do the essentially quantum features (e.g. entanglement) behave when the system evolves coherently or when it becomes an open system (for instance due to the random behaviour of its environment or to the mesurement performed on it)? Answering these questions holds the promise of discovering new dynamical behaviours which may be applicable for communication, information processing or sensing with fundamentally enhanced efficiency.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Projektünkben nyílt kvantumhálózatok dinamikájának aspektusait vizsgáltuk, így a mérés és a zaj befolyását, mindig szem előtt tartva a lehetséges alkalmazásokat, például a kvantumszámítás, a kvantum-kommunikáció vagy a kvantumos érzékelés területén. Jobban megértettük a kvantumos bolyongások viselkedését rácsokon és más gráfokon. Megtaláltuk az összes érmeoperátort, ami csapdázáshoz vezet az origóban. Együttműködésben a Silberhorn csoporttal (Paderborn), fotonikus kísérletben teszteltük a kvantumos bolyongások viselkedését és visszatérési valószínűségüket. Feltártuk az Anderson lokalizáció meglétének illetve hiányának a körülményeit különböző modellrendszerekben és ezek kapcsolatát speciális kvantumos bolyongásokkal. Egy sor eredményt értünk el nyílt kvantumrendszerek dinamikájával kapcsolatban, pl. a gravitáció okozta irreverzibilitás területén (Diósi-Penrose modell). Részt vettünk a Gran Sasso földalatti labor kísérleti tesztjében, az ebből született Nature Photonics cikkre már több mint 50 hivatkozás érkezett. Hozzájárultunk a párosan csatolt kvantumrendszerek jobb megértéséhez, együttműködtünk egy ehhez tartozó hideg atomokon végzett kísérletben (Hannover), a Science-ben közzétett munkánkra több mint 150 hivatkozás érkezett. Felfedeztük, hogy a nemlineáris kvantumprotokollok dinamikájában fázisátalakulás jelenik meg, ha zajt adunk a kezdőállapothoz. Együttműködtünk a Peng csoporttal (Nanking/Peking), hogy fotonikus kísérletekben valósítsunk meg speciális protokollokat.
kutatási eredmények (angolul)
In this project we have explored various aspects of the dynamics of open quantum networks, the effects of measurement and noise on them always having in mind their possible application for useful purposes, such as quantum information processing, quantum communication or quantum sensing. We better understood the dynamics of quantum walks on lattices and other graphs. We found all possible coin operators leading to trapping at the origin. We collaborated with the Silberhorn group (Paderborn) to test quantum walk dynamics and recurrence in photonic experiments. We explored the presence or absence of Anderson localization in model systems and their relation to specially designed quantum walks. We achieved a series of results related to open systems dynamics on a more fundamental level, in the context of gravity-related irreversibility (Diósi-Penrose model). We participated in a collaboration with the Gran Sasso underground laboratory to experimentally test these theories, the resulting Nature Photonics paper got 50 citations already. We contributed to better understand pairwise coupling of quantum systems and participated in a related experiment with cold atoms (Hannover), the paper in Science got more than 150 citations already. We discovered that measurement-induced quantum nonlinearity can lead to a phase transition when noise is added to the initial state. We have collaborated with the Peng group (Nanjing/Beijing) to realize two specific protocols in a photonic experiment.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124351
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
G Roósz, Z Zimborás, R Juhász,: Entanglement scaling in fermion chains with a localization-delocalization transition and inhomogeneous modulations,, Physical Review B, 102, 064204 (2020), 2020
FB Maciejewski, Z Zimborás, M Oszmaniec,: Mitigation of readout noise in near-term quantum devices by classical post-processing based on detector tomography, Quantum 4, 257 (2020), 2020
A Berezutskii, M Beketov, D Yudin, Z Zimborás, JD Biamonte: Probing criticality in quantum spin chains with neural networks, Journal of Physics: Complexity 1, 03LT01 (2020), 2020
B. Kollár, A. Gilyén, I. Tkáčová, T. Kiss, I. Jex, and M. Štefaňák: Complete classification of trapping coins for quantum walks on the two-dimensional square lattice, Phys. Rev. A 102, 012207, 2020
Bodog, F ; Mechler, M ; Koniorczyk, M ; Adam, P: Optimization of multiplexed single-photon sources operated with photon-number-resolving detectors, PHYSICAL REVIEW A 102 : 1 Paper: 013513 , 12 p., 2020
Mogyorosi, G ; Adam, P ; Molnar, E ; Mechler, M: Single-step quantum state engineering in traveling optical fields, PHYSICAL REVIEW A 100 : 1 Paper: 013851 , 9 p., 2020
S. Donadi, K. Piscicchia, Catalina Curceanu, L. Diósi, M. Laubenstein, A. Bassi: Underground test of gravity-related wave function collapse, Nat. Phys. (2020). https://doi.org/10.1038/s41567-020-1008-4, 2021
G. Tóth, T. Vértesi, P. Horodecki, R. Horodecki: Activating hidden metrological usefulness, Phys. Rev. Lett. 125, 020402, 2020
J. Kong, R. Jiménez-Martínez, C. Troullinou, V. G. Lucivero, G. Tóth, and Morgan W. Mitchell: Measurement-induced, spatially-extended entanglement in a hot, strongly-interacting atomic system, Nature Communications volume 11, Article number: 2415 (2020), 2020
Géza Tóth: Stretching the limits of multiparticle entanglement, Quantum Views 4, 30 (2020), 2020
Mátyás Koniorczyk, András Bodor, and Miklós Pintér: Ex ante versus ex post equilibria in classical Bayesian games with a nonlocal resource, Phys. Rev. A 101, 062115 – Published 29 June 2020, 2020
G Roósz, Z Zimborás, R Juhász,: Entanglement scaling in fermion chains with a localization-delocalization transition and inhomogeneous modulations,, Physical Review B, 102, 064204 (2020), 2020
FB Maciejewski, Z Zimborás, M Oszmaniec,: Mitigation of readout noise in near-term quantum devices by classical post-processing based on detector tomography, Quantum 4, 257 (2020), 2020
Tamás Kiss, Igor Jex: Photons walk on fractal graphs, Nature Photonics 15 (9), 641-642, 2021
D Qu, O Kálmán, G Zhu, L Xiao, K Wang, T Kiss, P Xue: Observation of the dynamics of an ergodic quantum protocol in a photonic realization, New Journal of Physics 23 (8), 083008, 2021
P Adam, VA Andreev, MA Man’ko, VI Man’ko, M Mechler: Properties of Quantizer and Dequantizer Operators for Qudit States and Parametric Down-Conversion, Symmetry 2021, 13(1), 131, 2021
K. F. Pál, G. Tóth, E. Bene, T. Vértesi: Bound entangled singlet-like states for quantum metrology, Phys. Rev. Res. 3, 023101, 2021
L. Diósi: Two invariant surface-tensors determine CSL of massive body wave function, p217-226 in: Do wave functions jump?, eds.: V. Allori, A. Bassi, D. Dürr, N. Zanghi Springer,, 2021
Thomas Nitsche, Syamsundar De, Sonja Barkhofen, Evan Meyer-Scott, Johannes Tiedau, Jan Sperling, Aurél Gábris, Igor Jex, and Christine Silberhorn: Local Versus Global Two-Photon Interference in Quantum Networks, Phys. Rev. Lett. 125, 213604, 2020
János K. Asbóth and Arindam Mallick: Topological delocalization in the completely disordered two-dimensional quantum walk, Phys. Rev. B 102, 224202, 2020
A Jahn, Z Zimborás, J Eisert:: Central charges of aperiodic holographic tensor-network models, Physical Review A 102, 042407, 2020
Géza Tóth and Florian Fröwis: Uncertainty relations with the variance and the quantum Fisher information based on convex decompositions of density matrices, Phys. Rev. Research 4, 013075 – Published 31 January 2022, 2022
Krzysztof Domino, Mátyás Koniorczyk, Zbigniew Puchała: Statistical quality assessment of Ising-based annealer outputs, Quantum Information Processing volume 21, Article number: 288 (2022), 2022
Peter Adam, Ferenc Bodog, Matyas Koniorczyk, and Matyas Mechler: Single-photon sources based on asymmetric spatial multiplexing with optimized inputs, Phys. Rev. A 105, 063721 – Published 27 June 2022, 2022
András Bodor, Orsolya Kálmán, and Mátyás Koniorczyk: Error-free interconversion of nonlocal boxes, Phys. Rev. A 106, 012223 – Published 29 July 2022, 2022
P.V. Pyshkin, A. Gábris, Da-Wei Luo, J.Q. You, and Lian-Ao Wu: Tunable Tradeoff between Quantum and Classical Computation via Nonunitary Zeno-like Dynamics, Phys. Rev. Applied 18, 044060 – Published 25 October 2022, 2022
Peter Adam, Ferenc Bodog, and Matyas Mechler: Spatially multiplexed single-photon sources based on incomplete binary-tree multiplexers, Opt. Express 30, 6999-7016 (2022), 2022
Bodor András: Az egy- és kétrészű rendszerek nemklasszikus viselkedéséről, Doktori értekezés Pécsi Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola (2022), 2022
Attila Portik, Orsolya Kálmán, Igor Jex, Tamás Kiss: Iterated nth order nonlinear quantum dynamics with mixed initial states, Physics Letters A Volume 431, 15 April 2022, 127999, 2022
András Frigyik: Kvantumkriptográfia: kvantumkulcs-elosztás, egy nem-technikai megközelítés, Biztonságtudományi Szemle 2022. IV. évf. 2 . szám p51, 2022
Daniel Burgarth, Jeff Borggaard, and Zoltán Zimborás: Quantum distance to uncontrollability and quantum speed limits, Phys. Rev. A 105, 042402 – Published 4 April 2022, 2022
Alexander Jahn, Zoltán Zimborás, and Jens Eisert: Tensor network models of AdS/qCFT, Quantum 6, 643 (2022), 2022
Adam Sawicki, Lorenzo Mattioli, and Zoltán Zimborás: Universality verification for a set of quantum gates, Phys. Rev. A 105, 052602 – Published 12 May 2022, 2022
Lajos Diósi: On the conjectured gravity-related collapse rate E/h of massive quantum superpositions, AVS Quantum Sci. 4, 015605-(4) (2022), 2022
M. Derakhshani, L. Diósi, M. Laubenstein, K. Piscicchia, Catalina Curceanu: At the crossroad of the search for spontaneous radiation and the Orch OR consciousness theory, Phys. Life Rev. 42, 8-14 (2022), 2022
Lajos Diósi: Is there a relativistic Gorini-Kossakowski-Lindblad-Sudarshan master equation?, Phys.Rev. D106, L051901-(4) (2022), 2022
Hugo Perrin, János K. Asbóth, Jean-Noël Fuchs, and Rémy Mosseri: Two particles on a chain with disordered interaction: Localization and dissociation of bound states and mapping to chaotic billiards, Phys. Rev. B 104, 205408 – Published 8 November 2021, 2021
P V Pyshkin, E Ya Sherman, J Q You and Lian-Ao Wu: High-fidelity non-adiabatic cutting and stitching of a spin chain via local control, New J. Phys. 20 (2018) 105006, 2018
Koniorczyk, M. and Bodor, A.: No-Signaling in Quantum Mechanics, Journal of Russian Laser Research July 2018, Volume 39, Issue 4, pp 376–381, 2018
Emese Molnar, Peter Adam, Gabor Mogyorosi, and Matyas Mechler: Quantum state engineering via coherent-state superpositions in traveling optical fields, Phys. Rev. A 97, 023818 (2018), 2018
I. Apellaniz, I. Urizar-Lanz, Z. Zimborás, P. Hyllus, and G. Tóth: Precision bounds for gradient magnetometry with atomic ensembles, Phys. Rev. A 97, 053603 (2018)., 2018
K. Lange, J. Peise, B. Lücke, I. Kruse, G. Vitagliano, I. Apellaniz, M. Kleinmann, G. Tóth, and C. Klempt: Entanglement between two spatially separated atomic modes, Science 360, 416 (2018), 2018
G. Vitagliano, G. Colangelo, F. Martin Ciurana, M. W. Mitchell, R. J. Sewell, and G. Tóth: Entanglement and extreme planar spin squeezing, Phys. Rev. A 97, 020301(R) (2018), 2018
G. Tóth and T. Vértesi: Quantum states with a positive partial transpose are useful for metrology, Phys. Rev. Lett. 120, 020506 (2018), 2018
Christian Krumnow, Zoltán Zimborás, and Jens Eisert: A fermionic de Finetti theorem, J. Math. Phys. 58, 122204 (2017), 2017
Michał Oszmaniec and Zoltán Zimborás: Universal extensions of restricted classes of quantum operations, Phys. Rev. Lett. 119, 220502 (2017), 2017
Dávid Jakab, Gergely Szirmai, and Zoltán Zimborás: The bilinear–biquadratic model on the complete graph, J. Phys. A: Math. Theor. 51, 105201 (2018), 2018
Thomas Nitsche, Sonja Barkhofen, Regina Kruse, Linda Sansoni, Martin Štefaňák, Aurél Gábris, Václav Potoček, Tamás Kiss, Igor Jex, Christine Silberhorn: Probing Measurement Induced Effects in Quantum Walks via Recurrence, Science Advances 29 Jun 2018: Vol. 4, no. 6, eaar6444, 2018
Orsolya Kálmán and Tamás Kiss: Quantum state matching of qubits via measurement-induced nonlinear transformations, Phys. Rev. A 97, 032125 – Published 26 March 2018, 2018
Orsolya Kálmán, Tamás Kiss and Igor Jex: Sensitivity to Initial Noise in Measurement-Induced Nonlinear Quantum Dynamics, Journal of Russian Laser Research July 2018, Volume 39, Issue 4, pp 382–388, 2018
Lajos Diósi: Fundamental Irreversibility: Planckian or Schrödinger–Newton?, Entropy 2018, 20(7), 496;, 2018
Lajos Diósi: Wick theorem for all orderings of canonical operators, J.Phys. A51, 36521-(11) (2018), 2018
Lajos Diósi: Normal ordering the squeeze operator by generalized Wick theorem, Journal of Russian Laser Research July 2018, Volume 39, Issue 4, pp 349–352, 2018
Róbert Juhász, Johannes M. Oberreuter, Zoltán Zimborás: Entanglement Entropy of Disordered Quantum Wire Junctions, Journal of Statistical Mechanics, 123106 (2018), 2018
Filiberto Ares, José G Esteve, Fernando Falceto, Zoltán Zimborás: Sublogarithmic behaviour of the entanglement entropy in fermionic chains, Journal of Statistical Mechanics, 093105, (2019), 2019
Martin Malachov, Igor Jex, Orsolya Kálmán, and Tamás Kiss: Phase transition in iterated quantum protocols for noisy inputs, Chaos 29, 033107 (2019), 2019
L.Diósi: Planck length challenges non-relativistic quantum mechanics of large masses, J.Phys.Conf.Ser. 1275, 012007-(5) (2019), 2019
Gabor Mogyorosi, Peter Adam, Emese Molnar, and Matyas Mechler: Single-step quantum state engineering in traveling optical fields, Phys. Rev. A 100, 013851 (2019), 2019
M Kornyik: A note on the asymptotics of random density matrices, J. Phys. Commun. 2 045012, 2018
Kornyik, M., and Vukics, A.: The Monte Carlo wave-function method: A robust adaptive algorithm and a study in convergence., Computer Physics Communications, 238, 88-101., 2019
P.V. Pyshkin, E.Ya. Sherman and Lian-Ao Wu: Non-Adiabatic Transformation of a Spin-Chain Geometry via Local Control, ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 135 (2019) No. 6, 2019
G Zhu, O Kálmán, K Wang, L Xiao, D Qu, X Zhan, Z Bian, T Kiss, P Xue: Experimental orthogonalization of highly overlapping quantum states with single photons, Phys. Rev. A 100, 052307, 2019
B. Kollár, A. Gilyén, I. Tkáčová, T. Kiss, I. Jex, and M. Štefaňák: Complete classification of trapping coins for quantum walks on the two-dimensional square lattice, Phys. Rev. A 102, 012207, 2020
Adam, P. ; Andreev, V.A. ; Man'ko, M.A. ; Man'ko, V.I. ; Mechler, M.: SU(2) symmetry of qubit states and Heisenberg-Weyl symmetry of systems with continuous variables in the probability representation of quantum mechanics, SYMMETRY 12 : 7 Paper: 1099 , 23 p., 2020
Bodog, F ; Mechler, M ; Koniorczyk, M ; Adam, P: Optimization of multiplexed single-photon sources operated with photon-number-resolving detectors, PHYSICAL REVIEW A 102 : 1 Paper: 013513 , 12 p., 2020
Mogyorosi, G ; Adam, P ; Molnar, E ; Mechler, M: Single-step quantum state engineering in traveling optical fields, PHYSICAL REVIEW A 100 : 1 Paper: 013851 , 9 p., 2020
L. Diósi: Spontaneous wave function collapse with frame dragging and induced Gravity, Quant.Rep. 1, 277-286, 2019
S. Donadi, K. Piscicchia, Catalina Curceanu, L. Diósi, M. Laubenstein, A. Bassi: Underground test of gravity-related wave function collapse, Nat. Phys. (2020). https://doi.org/10.1038/s41567-020-1008-4, 2020
G. Tóth, T. Vértesi, P. Horodecki, R. Horodecki: Activating hidden metrological usefulness, Phys. Rev. Lett. 125, 020402, 2020
J. Kong, R. Jiménez-Martínez, C. Troullinou, V. G. Lucivero, G. Tóth, and Morgan W. Mitchell: Measurement-induced, spatially-extended entanglement in a hot, strongly-interacting atomic system, Nature Communications volume 11, Article number: 2415 (2020), 2020
Géza Tóth: Stretching the limits of multiparticle entanglement, Quantum Views 4, 30 (2020), 2020
Mátyás Koniorczyk, András Bodor, and Miklós Pintér: Ex ante versus ex post equilibria in classical Bayesian games with a nonlocal resource, Phys. Rev. A 101, 062115 – Published 29 June 2020, 2020
Lennart Lorz, Evan Meyer-Scott, Thomas Nitsche, Václav Potoček, Aurél Gábris, Sonja Barkhofen, Igor Jex, and Christine Silberhorn: Photonic quantum walks with four-dimensional coins, Phys. Rev. Research 1, 033036 – Published 21 October 2019, 2019
Balázs E. Szigeti, Gábor Homa, Zoltán Zimborás, Norbert Barankai,: Short time behavior of continuous time quantum walks on graphs,, Physical Review A, 100, 062320 (2019), 2019

 

Projekt eseményei

 
2019-09-12 14:03:17
Résztvevők változása
2017-11-06 14:23:59
Résztvevők változása
vissza »