Understanding and Controlling the Interplay of Local and Remote Interactions in Transition Metal Compounds with High Potential in IT  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
124460
Type FK
Principal investigator Németh, Zoltán
Title in Hungarian Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása
Title in English Understanding and Controlling the Interplay of Local and Remote Interactions in Transition Metal Compounds with High Potential in IT
Keywords in Hungarian nagyfelbontású röntgenspektroszkópia, átmenetifém-vegyületek, spinváltó vegyületek, korrelált elektronszerkezet
Keywords in English high resolution X-ray spectroscopies, transition metal compounds, spin state switching, correlated electronic structures
Discipline
Inorganic Chemistry (Council of Physical Sciences)40 %
Ortelius classification: Organometallic Chemistry
Physics (Council of Physical Sciences)40 %
Ortelius classification: Chemical physics
Structural Determination Methods (Council of Physical Sciences)20 %
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Material Science by Nuclear Methods Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Deák, László
Kovácsné Bogdán, Csilla
Pápai, Mátyás Imre
Papp, Mariann
Szemes, Dorottya
Vankó, György
Starting date 2017-10-01
Closing date 2022-09-30
Funding (in million HUF) 36.054
FTE (full time equivalent) 12.05
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A javasolt kutatás keretében információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek részletes szerkezeti és elektronszerkezeti vizsgálatát fogjuk elvégezni, különös tekintettel a lokális és környezeti hatások összjátékának megismerésére és kihasználására.
Az egyik vizsgált anyagcsoport a molekuláris kapcsolók egyik legígéretesebb családja, a háromfogú polipiridin ligandumokon alapuló Fe(II)-komplexeket tartalmazó rendszerek. Az alap ligandum célzottan, kvantumkémiai számítások és kémiai intuíció alapján módosított változataiból képzett komplexeken felderítjük a rendszerre jellemző szokatlan átkapcsolási tulajdonságokat leginkább meghatározó inter- és intramolekuláris kölcsönhatásokat, és ez alapján kísérletet teszünk magasabb hőmérsékleten kapcsolható molekuláris rendszerek létrehozására.
A másik anyagcsoport erősen korrelált elektronszerkezetű átmenetifém-oxidokból áll, melyek különös és vélhetőleg jól használható tulajdonságokkal (pl. mágneses ellenállás) rendelkeznek köszönhetően az átmenetifém-ion töltés-, pálya- és spinmomentumához, ill. a kristályráccsal való kölcsönhatáshoz köthető szabadsági fokai összjátékának. A terület egyik kiemelt kérdése az elektromos- és mágneses fázisátmeneteket döntően meghatározó átmenetifém-ligandum hibridizáció mértéke.
A fenti célok elérése érdekében fel kívánunk használni egy új, világviszonylatban is egyedülálló (bár könnyen kialakítható) kísérleti összeállítást, amellyel az egyszerűbb nagyfelbontású röntgenabszorpciós és -emissziós spektroszkópiai mérések laboratóriumi röntgenforrással is elvégezhetők. Ez bizonyos esetben kiválthatja a nehezen elérhető szinkrotronokat.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A fénnyel kapcsolható spinállapot-váltó vegyületek a molekuláris mágnesek egyik kiemelt kutatási területe. A háromfogú polipiridin ligandumok alapvegyületével képzett [Fe(terpy)2]2+ gerjesztett állapotának élettartama bizonyos környezetekben és körülmények között több mint 10 nagyságrenddel megnövelhető, és metastabillá tehető. A tervezett kutatás ennek intra- és intermolekuláris okait járja körül, és a ligandumok, ill. a mátrix célzott módosításai segítségével megkíséreljük az anomális viselkedést szabályozni, ami előfeltétele az alkalmazásnak.
Laboratóriumi és szinkrotron röntgenspektroszkópiák vegyítésével elsősorban La1-xMxCoO3 (x ≤ 0.5, M: Sr, Ca, Eu) típusú perovszkitok még nem megértett korrelált fém-szigetelő és mágneses átmeneteit, valamint a kapcsolódó Co 3d – O 2p és Co 3d – O 2p – Co 4p pályahibridizációt kívánjuk vizsgálni a hőmérséklet, elektronlyuk-adalékolás, kémiai nyomás, és (vékonyrétegek esetén) a hordozó által kifejtett feszítés függvényében. A lokális módszerekkel nyert információ összevetése a mágneses- és transzpottulajdonságok változásával alkalmat ad a helyi és távoli kölcsönhatások összjátékának felderítésére.
A nagyfelbontású röntgenspektroszkópiai módszerek az alacsony intenzitású laboratóriumi források és nem igazán hatékony spektrométerek miatt nem tudtak elterjedni a laboratóriumokban, szinte kizárólag szinkrotronoknál űzhető módszerekként ismertek. A legutóbbi évek fejlesztései azonban új lehetőséget nyitottak hatékony laboratóriumi nagyfelbontású spektrométer összeállítására. Meg kívánjuk mutatni, hogy a javasolt új mérőeszköz a rutin szerkezetkutatás olcsó, könnyen kezelhető eszközévé válhat.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az új átkapcsolható állapotú komplexek vizsgálata, ill. tulajdonságainak szabályozása új utat nyithat a szobahőmérsékleten is működő molekuláris szintű mágneses kapcsolók megvalósítása felé. A polipiridin-alapú vaskomplexek tervezett vizsgálata nagyban lehetővé teszi az anomális spinállapot-csapdázódás alapvető okainak feltérképezését, a molekuláris és környezeti hatások és összjátékuk felderítését. Ezek birtokában azt várjuk, hogy a kvantumkémiai módszerekkel áttervezett, megfelelő környezetben (mátrixban) lévő új komplexek tulajdonságai a felhasználhatóság irányába mutató irányban változzanak.
A helyettesített kobaltát perovszkitok szisztematikus röntgenspektroszkópiai vizsgálata feltárja az átmenetifém-ionok 3d elektronszerkezetének részleteit, és tisztázza, hogy milyen módon befolyásolja a pályahibridizáció és a spinállapot változása az elektromos vezetőképességet, a mágneses kölcsönhatásokat, ezzel mélyebb megértését adja a transzporttulajdonságok anomáliáinak.
Habár a nagyfelbontású röntgenspektroszkópiák mára az átmenetifém-kémia egyik leghasznosabb elemspecifikus módszerévé váltak, alkalmazhatóságuknak a szinkrotronokhoz való lassú és nehézkes hozzáférés erősen korlátot szab, ezen kívül a röntgenspektroszkópusok új generációját is jóval nehezebb kiművelni ezen nagyberendezések ritka látogathatósága mellett. A javasolt, világviszonylatban is egyedülálló laboratóriumi spektrométer új lehetőséget nyit a hazai kutatók előtt azzal, hogy lehetővé teszi a röntgenabszorpciós és -emissziós kísérletek rutinszerű elvégzését.
Pályázatunk részben folytatása eddigi sikeres kutatási programunknak, mely párhuzamosan fut élvonalbeli külföldi kutatócsoportok (átkapcsolható komplexek: pl. A. Bousseksou, UT Franciaország, A. Hauser, Univ. Genève Svájc; F. Tuczek, Uni Kiel Németország; M. A. Halcrow, Leeds UK; J. McCusker, MSU USA; kobaltát oxidok: J. F. Mitchell, ANL USA, C. Leighton, UM USA) tematikailag hasonló munkáival. Jelentős újítás a terpiridin-származékokra épülő komplexek kvantumkémiai inspirációjú tervezése és mátrixuk célzott módosítása, a kobaltátok minden eddiginél alaposabb szisztematikus vizsgálata, illetve fontos előnyt biztosíthat az azonnal hozzáférhető laboratóriumi röntgenspektrométerünk használata.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A digitális adattárolók sebessége és tárolóképessége töretlen növekedési ütemének fenntartása kizárólag újabb fizikai jelenségek feltárására és alkalmazására épülhet. Jelen projekt az adattárolás jövőbeni lehetőségeinek két különböző megközelítését is vizsgálja. Az egyik legígéretesebb kihasználható jelenség egyes molekulák két (mágneses) állapot közötti átkapcsolhatósága,. A molekulák átkapcsolási mechanizmusának megértése érdekében azokat célzottan módosítjuk, s az így kapott új anyagok vizsgálatával feltárjuk a szerkezet és a működés közötti kapcsolatot, amivel közelebb kerülhetünk a molekuláris adattárolók tervezéséhez. A másik vizsgált anyagcsalád különleges mágneses és vezetési tulajdonságú fémoxidokból áll. Ezek vizsgálatával azt szeretnénk tisztázni, hogy milyen módon befolyásolják külső és belső hatások (pl. hőmérséklet, belső nyomás, ioncsere stb.) az összetett atomi kölcsönhatásokat az átmenetifémek és a környező oxidionok között. Ezek a kölcsönhatások formálják ugyanis az anyag elektromos és mágneses tulajdonságait, pl. azt, hogy hogyan alakítják a mágneses információt elektromos jellé. Ehhez hasonló effektus működteti mindannyiunk számítógépében az adattároló merevlemezt, azonban az általunk vizsgált rendszerek a jelenleginél jelentősen jobb teljesítményt ígérnek.
A fenti célok eléréséhez fel kívánunk használni egy olyan, eddig sehol nem alkalmazott eszközt, aminek segítségével olyan nagyfelbontású röntgenspektroszkópiai méréseket tudunk elvégezni, amiket eddig csak drága, távoli, nehezen elérhető szinkrotron nagyberendezéseknél lehetett. Egy ilyen berendezés a kutatók jóval szélesebb körének tenné lehetővé a módszer használatát.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

We propose to study the electronic and structural characteristics of transitional-metal (TM) based compounds with relevance to future IT devices, with special emphasis on the revealing and profiting of the interplay of the local and remote effects.
These include highly promising novel molecular switches, based on systems containing Fe(II) complexes with tridentate polypyridine ligands. We aim to investigate the inter- and intramolecular effects responsible for their unusual switching properties, using specifically designed (aided by quantum chemical calculations and chemical intuition) ligand molecules, as well as to create switchable molecular systems working at higher temperatures.
The other class of compounds represent strongly correlated TM oxides that exhibit intriguing and potentially exploitable phenomena such as superconductivity, magnetoresistance, multiferroicity, etc., due to the interplay between charge, orbital, spin and crystal lattice degrees of freedom. An intensively studied problem in this area is the correlated metal-insulator and ferromagnetic transitions and the corresponding TM – ligand orbital hybridization in doped TM oxides.
In order to achieve the goals of the proposed research, we will extend our novel, unique experimental setup to access high resolution X-ray absorption and emission spectroscopies using a laboratory source, which can complement, even replace in some cases the heavily loaded and thus only occasionally accessible synchrotrons.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Photoswitchable spin crossover molecules have been in the forefront of molecular magnetism research for decades. The excited state of one of the basic tridentate polypyridil Fe(II) complex, [Fe(terpy)2]2+, can be elongated with more than 10 orders of magnitudes in special environments and circumstances and can be made to be metastable. The intra- and intermolecular roots of this phenomena will be investigated in the proposed research. The regulation of this anomalous behavior with tailoring the ligand and/or the matrix is also aimed, as this is the prerequisite of any application.
Combining laboratory and synchrotron based X-ray spectroscopies, we propose to study the poorly understood correlated metal-insulator (MIT) and ferromagnetic transitions as well as the related hybridization of Co 3d – O 2p és Co 3d – O 2p – Co 4p orbitals in La1-xMxCoO3 (x ≤ 0.5, M: Sr, Ca, Eu) perovskites as a function of temperature, hole doping, chemical pressure and substrate induced strain for thin films. Comparing the information from local investigation methods and the changes in the magnetic and transport properties gives the possibility to unveil the interplay between local and remote interactions.
Low intensity X-ray sources and inefficient spectrometers prevented high resolution X-ray spectroscopies to spread in local laboratories, thus synchrotrons became to be known inevitable to perform such measurements. However, the developments in the recent years give the opportunity to build an efficient high resolution table-top spectrometer. We would like to prove that the proposed new experimental setup can be a low cost, easily maintainable tool in routine structural research.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The study of the proposed novel switchable molecules and their properties shall open new paths in realizing molecular-level magnetic switching even at ambient conditions. With unveiling the basic roots of the anomalous spin state trapping and the connected interplay between molecular and matrix effects in the proposed polypyridine based iron complexes their redesign – supported by quantum chemical calculations – may advance their switching properties of towards applications.
The systematic X-ray spectroscopic studies on doped lanthanum cobaltates should provide a detailed description on the cobalt 3d valence electrons. We plan to clarify how much the hybridization of these valence electrons and the spin change of cobalt affect the electric conductivity as well as the magnetic interactions, and thus to give a better understanding of their magnetoresistance.
Although high resolution X-ray spectroscopies became one of the most powerful element specific tools in transition metal chemistry, their availability is strongly limited due to the high demand of the few synchrotron facilities they depend on. Moreover, attracting and training the new generation of X-ray spectroscopists is also severely hindered by the rare availability of the large scale facilities. Thus, installing the unique high resolution X-ray spectrometer in our laboratory may open this field to a wider user community both in a national and regional level.
The proposal is a continuation of our preceding research, which runs in parallel with those of frontier research groups (switchable molecules: pl. A. Bousseksou, UT France, A. Hauser, Univ. Genève Switzerland; F. Tuczek, Uni Kiel Germany; M. A. Halcrow, Leeds UK; J. McCusker, MSU USA; cobaltates: J. F. Mitchell, ANL USA, C. Leighton, UM USA). The quantum chemistry inspired modifications of the terpyridine ligand, which can help to better understand the switching mechanism, as well as the systematic study of the doped cobaltates, which will shed light on the poorly understood relationship between the electronic and magnetic transitions are both important and novel steps in the corresponding fields. Moreover, the use of the proposed unique spectrometer will give a major advantage in the research.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The continuing rapid improvement in the speed and storage capacity of digital storages can rely solely on exploring original, new physical phenomena. The current project aims to address two different approaches, which are promising for improvements in the field of data storage.
First, we would like to explore the fundamental roots of function in one of the most promising switchable molecular systems. In order to understand the mechanism of this switching we tailor the molecules, and with the investigation of these new compounds, we can reveal the relationship between structure and function, which brings us closer to design new data storage devices.
The second group of materials consists of metal oxides with specific magnetic and transport properties. With their study, we would like to clarify how different external and internal effects (temperature, intrinsic pressure, ion doping, etc.) influence the atomic interactions between the transition metals and the surrounding oxide ions. These interactions control the electronic and magnetic properties of these materials, like their ability to convert magnetic information into electronic signal. A similar effect is used nowadays in every computer’s hard drives, but these materials might offer substantially better performance.
To achieve these goals, we propose to use a hitherto unprecedented equipment, which will be able to perform high resolution X-ray spectroscopic measurements, which were (so far) only available in expensive, rare large scale synchrotron facilities. This device will enable to use high resolution X-ray spectroscopies to a wider scientific user community.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatómunka során elsősorban olyan funkcionális anyagok ígéretes prototípusait vizsgáltuk, melyek áttörést hozhatnak mind az energia-, mind az információtárolás terén. Ezek a molekuláris rendszerek fény hatására rendkívül gyorsan (jellemzően néhány pikoszekundumnál gyorsabban) átalakulnak vagy olyan állapotba, melyben kémiai reakciókat tudnak aktiválni, s így a fényenergiát kémiai formában (pl. vízbontás) lehet tárolni, vagy olyan állapotba, amely kiolvasva más jelet ad, vagyis adattárolásra alkalmazhatóak. A vas-polipiridin alapú molekulákat kémiailag módosítottuk tervezett módon, majd a szerkezetük és működésük közötti összefüggést vizsgáltuk a legújabb elméleti és kísérleti eszközöket segítségével, többek között a csupán néhány éve elérhető szabadelektron-röntgenlézerekkel. Az átmeneti állapotok azonosításával és szerepük feltérképezésével jelentős lépést tettünk a funkcionális anyagok molekuláris szintű tervezhetősége felé. Az élvonalbeli kísérleti módszerek bevonása érdekében létrehoztunk egy világviszonylatban is egyedülálló, röntgensugárzáson alapuló laboratóriumi anyagvizsgálati eszközt, mely olyan módszercsaládot tesz elérhetővé a kutatók számára, amit eddig csak nagyon ritka nagyberendezéseknél lehetett elérni.
Results in English
Our research has focused on promising prototypes of new functional materials that could provide breakthroughs in the field of both energy and information storage. These molecular systems can be transformed very rapidly (typically faster than a few picoseconds) by light, either to a state where they can activate chemical reactions, so that solar energy can be stored in chemical form (e.g. via water splitting), or to a state that can be read out to give a different signal, so that it can be used for data storage. Iron polypiridine based molecules have been modified in a designed way with the aim to understand and optimize their functions. Thus the relationship between their structure and function has been investigated using frontier theoretical and experimental tools, including X-ray free-electron lasers, which have only been available for a few years. By identifying transition states and mapping their role, we have taken a significant step towards the molecular-level design of functional materials. To incorporate cutting-edge experimental methods, we have also created a globally unique laboratory X-ray-based materials analysis tool, which offers a family of investigation methods to researchers that until now could only be used at rare large-scale facilities.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124460
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bajnóczi, ÉG ; Németh, Z ; Vankó, Gy: Simultaneous Speciation, Structure, and Equilibrium Constant Determination in the Ni2+−EDTA−CN− Ternary System via High- Resolution Laboratory X‑ray Absorption Fine Struc, Inorg. Chem. 2017, 56, 14220-14226, 2017
Wolny, J.A. ; Schünemann, V. ; Németh, Z. ; Vankó, G.: Spectroscopic techniques to characterize the spin state: Vibrational, optical, Mössbauer, NMR, and X-ray spectroscopy, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II FASCICULE C-CHIMIE 21 : 12 pp. 1152-1169. , 18 p., 2018
K.S. Kjær, K. Kunnus, T.C.B. Harlang, Ti.B. Van Driel, K. Ledbetter, R.W. Hartsock, M.E. Reinhard, S. Koroidov, L. Li, M.G. Laursen, E. Biasin, F.B. Hansen, P. Vester, M. Christensen, K. Haldrup, M.M. Nielsen, P. Chabera, Y. Liu, H. Tatsuno, C. Timm, J. Uhlig, V. Sundstöm, Z. Németh, D. Sárosiné Szemes, É. Bajnóczi, G. Vankó, R. Alonso-Mori, J.M. Glownia, S. Nelson, M. Sikorski, D. Sokaras, H.T. Lemke, S. Canton, K. Warnmark, P. Persson, A.A. Cordones and K.J. Gaffney: Solvent control of charge transfer excited state relaxation pathways in [Fe(2,2'-bipyridine)(CN)4]2-, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 20 : 6 pp. 4238-4249. , 12 p., 2018
Britz A., Gawelda W., Assefa T.A., Jamula L.L., Yarranton J.T., Galler A., Khakhulin D., Diez M., Harder M., Doumy G., March A.M., Bajnóczi É., Németh Z., Pápai M., Rozsályi E., Sárosiné Szemes D., Cho H., Mukherjee S., Liu C., Kim T.K., Schoenlein R.W., Southworth S.H., Young L., Jakubikova E., Huse N., Vankó G., Bressler C., McCusker J.K.: Using Ultrafast X-ray Spectroscopy To Address Questions in Ligand-Field Theory: The Excited State Spin and Structure of [Fe(dcpp)2]2, INORGANIC CHEMISTRY 58: (14) pp. 9341-9350., 2019
Katayama T., Northey T., Gawelda W., Milne C.J., Vankó G., Lima F.A., Bohinc R., Németh Z., Nozawa S., Sato T., Khakhulin D., Szlachetko J., Togashi T., Owada S., Adachi S.-I., Bressler C., Yabashi M., Penfold T.J.: Tracking multiple components of a nuclear wavepacket in photoexcited Cu(I)-phenanthroline complex using ultrafast X-ray spectroscopy, NATURE COMMUNICATIONS 10: (1) 3606, 2019
Kjær K.S., Van Driel T.B., Harlang T.C.B., Kunnus K., Biasin E., Ledbetter K., Hartsock R.W., Reinhard M.E., Koroidov S., Li L., Laursen M.G., Hansen F.B., Vester P., Christensen M., Haldrup K., Nielsen M.M., Dohn A.O., Pápai M.I., Møller K.B., Chabera P., Liu Y., Tatsuno H., Timm C., Jarenmark M., Uhlig J., Sundstöm V., Wärnmark K., Persson P., Németh Z., Szemes D.S., Bajnóczi É., Vankó G., Alonso-Mori R., Glownia J.M., Nelson S., Sikorski M., Sokaras D., Canton S.E., Lemke H.T., Gaffney K.J.: Finding intersections between electronic excited state potential energy surfaces with simultaneous ultrafast X-ray scattering and spectroscopy, CHEMICAL SCIENCE 10: (22) pp. 5749-5760., 2019
March A.M., Doumy G., Andersen A., Al Haddad A., Kumagai Y., Tu M.-F., Bang J., Bostedt C., Uhlig J., Nascimento D.R., Assefa T.A., Németh Z., Vankó G., Gawelda W., Govind N., Young L.: Elucidation of the photoaquation reaction mechanism in ferrous hexacyanide using synchrotron x-rays with sub-pulse-duration sensitivity, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 151: (14) 144306, 2019
Németh Z., Bajnóczi É.G., Bogdan Cs, Vankó G.: Laboratory EXAFS determined structure of the stable complexes in the ternary Ni(ii)-EDTA-CN - system, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 21: (18) pp. 9239-9245., 2019
Kunnus K, Vacher M, Harlang TCB, Kjær KS, Haldrup K, Biasin E, van Driel TB, Pápai M, Chabera P, Liu YZ, Tatsuno H, Timm C, Källman E, Delcey M, Hartsock RW, Reinhard ME, Koroidov S, Laursen MG, Hansen FB, Vester P, Christensen M, Sandberg L, Németh Z, Szemes D Sárosiné, Bajnóczi É, Alonso-Mori R, Glownia JM, Nelson S, Sikorski M, Sokaras D, Lemke HT, Canton SE, Møller KB, Nielsen MM, Vankó Gy, Wärnmark K, Sundström V, Persson P, Lundberg M, Uhlig J, Gaffney KJ: Vibrational wavepacket dynamics in Fe carbene photosensitizer determined with femtosecond X-ray emission and scattering, NATURE COMMUNICATIONS 11: (1) 634, 2020
Tatsuno H., Kjær K.S., Kunnus K., Harlang T.C.B., Timm C., Guo M., Chàbera P., Fredin L.A., Hartsock R.W., Reinhard M.E., Koroidov S., Li L., Cordones A.A., Gordivska O., Prakash O., Liu Y., Laursen M.G., Biasin E., Hansen F.B., Vester P., Christensen M., Haldrup K., Németh Z., Sárosiné Szemes D., Bajnóczi É., Vankó G., Van Driel T.B., Alonso-Mori R., Glownia J.M., Nelson S., Sikorski M., Lemke H.T., Sokaras D., Canton S.E., Dohn A.O., Møller K.B., Nielsen M.M., Gaffney K.J., Wärnmark K., Sundström V., Persson P., Uhlig J.: Hot Branching Dynamics in a Light-Harvesting Iron Carbene Complex Revealed by Ultrafast X-ray Emission Spectroscopy, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 59: pp. 364-373., 2020
Spiering, H.; Nagy, D.L.; Németh, Z.; Bogdán, C.; Deák, L.: Non-linearity correction of the velocity scale of a Mössbauer spectrum, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, 2020
Britz A., Bokarev S.I., Assefa T.A., Bajnóczi È.G., Németh Z., Vankó G., Rockstroh N., Junge H., Beller M., Doumy G., March A.M., Southworth S.H., Lochbrunner S., Kühn O., Bressler C., Gawelda W.: Site-Selective Real-Time Observation of Bimolecuar Electron Transfer in a Photocatalytic System Using L-Edge X-Ray Absorption Spectroscopy**, CHEMPHYSCHEM: A EUROPEAN JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS AND PHYSICAL CHEMISTRY 22: (7) pp. 693-700., 2021
Popov N., Bošković M., Perović M., Németh Z., Wang J., Kuang Z., Reissner M., Kuzmann E., Homonnay Z., Kubuki S., Marciuš M., Ristić M., Musić S., Stanković D., Krehula S.: Influence of low-spin Co3+ for high-spin Fe3+ substitution on the structural, magnetic, optical and catalytic properties of hematite (α-Fe2O3) nanorods, JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 152: 109929, 2021
Mikehazi Antal, El Guettioui Jihad, Foldes Istvan B., Vanko Gyorgy, Nemeth Zoltan: Multicolor single-analyzer high-energy-resolution XES spectrometer for simultaneous examination of different elements, JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 29: (5) pp. 1216-1222., 2022
Back »