Az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124797
típus K
Vezető kutató Leszkoven László
magyar cím Az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében
Angol cím Invalidity and ineffectiveness in the light of the New Civil Code
magyar kulcsszavak érvénytelenség, hatálytalanság, új Polgári Törvénykönyv, jogkövetkezmények
angol kulcsszavak invalidity, ineffectiveness, new Civil Code, legal consequence,
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Polgári jog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Civilisztikai Tudományok Intézete (Miskolci Egyetem)
résztvevők Barzó Tímea
Gondosné Pusztahelyi Réka
Juhász Ágnes
Kriston Edit
Sápi Edit
Tóth Gergő József
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2023-03-31
aktuális összeg (MFt) 35.040
FTE (kutatóév egyenérték) 12.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás egyik legfőbb célkitűzése – az érvénytelenség és hatálytalanság klasszikus és átfogó dogmatikai elemzésen túl – e jogintézmények jogkövetkezményeinek értelmezése és felülvizsgálata. Annak a konkrét kérdésnek a vizsgálata, hogy mennyiben alkalmazhatóak az új Ptk.-beli általános jogkövetkezmények (pl. eredeti állapot helyreállítása, részletesebb kifejtést lásd: „Részletes kutatási terv” 2.2. alpontjában) egyes konkrét, specialitást hordozó jogviszonyokban. Ezen túlmenően vizsgálni kívánjuk azt is, hogy az új Ptk. által újonnan bevezetett jogkövetkezmények, mint a szerződés érvényessé válása a felek akaratából (Ptk.: 6:111.§) milyen kérdéseket, jogalkalmazási nehézségeket vethet fel. Fontos annak tisztázása, hogy az általános szabályokat milyen specialitásokkal, tudjuk alkalmazni a polgári jog egyes részterületeire (pl. devizahitel szerződések, házassági vagyonjogi szerződések). Fontos annak tisztánlátása, hogy az elvont jogi normák alkalmazása és a konkrét, egyedi, specialitást hordozó élethelyzetek között is felmerülhet összeütközés, ezért az elemzés kívánjuk feloldani a polgári jog területén belüli esetleges kollíziót.
A kutatás további célja, hogy szakemberek, érintett szervezetek bevonásával, konferencia szervezésével megvalósuljon a tapasztalat-és gondolatcsere input – output folyamata. Arra a célra törekedve kívánjuk kikérni az említett személyi kör véleményét, hogy hozzájárulhassunk a joggyakorlat és a jogértelmezés összetett és bonyolult feladatának megsegítéséhez.
Mindezen átfogó és egymással szerves kapcsolatban álló tevékenységek szintéziseként kívánjuk a kutatás eredményeit tanulmánykötetben, egyetemi tananyagban és szakcikkekben megjelentetni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése négy tartalmi szinten mutatható be. Az egyes kérdések részletes bemutatását lásd a “Részletes kutatási terv” 2.1., 2.2., 2.3. 2.4. és 2.5. alpontjaiban. Ennek megfelelően az alábbiakban foglalhatjuk össze a legfontosabb kérdéseket.
1. Hogyan igazodik az érvénytelenség dogmatikája a társadalmi, gazdasági igényekhez?
2. A kutatás során kérdésként merül fel, hogy mely kérdéseket tekinthetjük az érvénytelenség jogkövetkezményeit érintően a legégetőbb, a jogalkalmazás számára leginkább megkérdőjelezhető jogintézményeknek? Hogyan érvényesül majd a gyakorlatban, milyen elméleti-tudományos reakciókat vált ki az érvénytelenség jogkövetkezményeinek újraszabályozása?
3. Mely jogintézmények mentén kívánják a felek érvényesíteni igényeiket a devizahiteleken alapuló jogviszonyaikban? Hogyan reagál az állam, mint közhatalom a devizahitelek érvénytelenségi kérdéseire? Mennyiben van összhangban a magyar és az Uniós szabályozás az érintett, konkrét személyek igényeivel, érdekeivel?
4. Melyek azok az időbeliséget korlátozó szabályok, melyek a Ptk. érvénytelenségi szabályainak kollízióját eredményezik? Hogyan értelmezi a bírói gyakorlat az érvénytelenség esetén alkalmazható ún. másodlagos igényeket?
5. Hogyan kapcsolódik a hitelezők megkárosításának veszélye a házastársak, élettársak vagyoni viszonyait rendező szerződésekhez? Miért jelent nehézséget a gyakorlat számára annak elhatárolása, hogy egy adott házassági vagyonjogi szerződés, melynek tartalma a hitelezők kijátszására irányul, az semmis, vagy fedezetelvonó? Mik a legfőbb eltérések a semmis és a fedezetelvonó házassági vagyonjogi szerződések megítélésében, jogkövetkezményeiben?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás jelentőségét elsősorban abban látjuk, hogy az új Ptk. érvénytelenségi és hatálytalansági dogmatikáját és szankciórendszerét vizsgáló, erre épülő olyan átfogó publikáció, mely figyelembe veszi a polgári jog egyes részterületeinek sajátosságát, még nem született.
Az első pontban említett tanulmánykötet megjelentetését elsősorban ebből a célból, ezen indok mentén kívánja a pályázó Tanszék. A kötet erőssége az lenne, hogy nem csak általánosságban, hanem az egyes területeken részletesen kibontva elemezné az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéseit, bírói gyakorlatát ráadásul nem statikus jogszabályi állapotában, hanem a régi Ptk-hoz képesti elmozdulásában, összességében pedig a téma abszolút gyakorlatias természetéből fakadóan dinamikájában szeretnénk vizsgálni.
Jelentősége a pályázatnak, hogy a kutatás során arra kíván fókuszálni, hogy mennyiben alkalmazhatóak az új Ptk. szabályai az egyedi, speciális szerződési helyzetekre. Szükséges-e változtatni és ha igen, mennyiben, az irányadó joggyakorlaton? A kérdés megválaszolásához természetesen fel kívánjuk tárni a gyakorlati problémákat. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az új Polgári Törvénykönyv számos esetben olyan új szabályokat tartalmaz, melyek a megszokott – akár jogfejlesztő megoldásként jelentkező – joggyakorlatot meg fogják változtatni. Vizsgálni kívánjuk továbbá a magyar és az Európai Uniós, valamint a nemzetközi jogi tendenciákat, a felmerülő kollíziót. Annak ellenére, hogy az érvénytelenség a polgári jog, sőt a magánjog egyik legfontosabb alapvető intézménye, a jogrendszerek e témabeli kollízióját elemző átfogó munka még nem készült. Emiatt tervezzük a kiadvány megjelentetését megelőzően egy hazai és egy nemzetközi konferencia megszervezését is e témára fókuszálva.
Jelentősége a pályázatnak, hogy a magánjog egy örökzöld témáját dolgozza fel, mely sokszínűségénél, bonyolultságánál fogva mindig hagy maga után nyitott kérdéseket. Célunk, hogy e nyitott kérdésekre válaszokat tudjunk adni.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A pályázat egy örök téma feldolgozásának kutatására irányul és olyan konkrét kérdésekre kíván választ adni, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot nem csupán a jogászság, de a laikusok körében is. Ennek mentén ki kívánunk térni dogmatikai szinten arra, hogy mi a különbség egy nemlétező, egy érvénytelen, valamint egy hatálytalan szerződés között. Közvetíteni kívánjuk a laikusok számára e három fogalom legfőbb különbségeit és a különbségekből adódó következményekbeni eltéréseket.
Konkrét élethelyzeteket melynek érintett alanyai sokszor laikusok. Különösen igaz ez azokra az esetekre nézve, ahol az új Polgári Törvénykönyv az érvénytelen tartalommal, érvénytelen alakban létrejött szerződéssel kapcsolatban széles körű önrendelkezési jogot biztosít a szerződő felek számára, hogy az érvénytelenséget elhárítsák és a jogszabályok keretein belül a jogi hiba miatt előállt problémákat jogi igényeiknek és érdekeiknek megfelelően akár bírósági eljárásban egyezség keretében, akár peren kívül (idő- és költségkímélő módon) rendezhessék.
Amint azt az előző pontban is említettük, lényeges, hogy miért nem ad alapot a feltűnő értékaránytalanságra való hivatkozás a devizahitelek érvénytelenségének megállapításánál.
Abból kiindulva, hogy a házassági vagyonjogi szerződések még nem terjedtek el nagymértékben, szükségesnek tartjuk ezek népszerűsítése mellett arra is felhívni a laikusok figyelmét, hogy a házassági vagyonjogi szerződések esetén a szerződési szabadság elve korlátozottan érvényesül.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Beside the dogmatical analysis one of the purposes of the research is the interpretation and revision of the legal consequences of the mentioned legal institutes.
The examination of the issue that in what sense could be the general consequences of HCC (e.g. restitution, see in the 2.3.pont of the Detailed research plan) applied to certain concrete, special legal relations.
Additionally we are intended to research that what kind of questions and difficulties arise deriving from the newly stipulated legal consequences of HCC, such as the validity of a contract by actions of the parties (Art.6:111.).
It is also important, to make it clear, how could we apply the general rules in a special way to the certain parts of civil law (e.g. foreign currency loan contracts, marital property contracts).
It is also important, to see clearly, that a kind of collision can emerge between the application of the abstract legal rules and the concrete, special life situations, so we would like to dissolve the accidental collision within the parts of the civil law.
Further aim of the research, in favour of the exchange of the experiences the process of input and output could realize, so we are planning to involve professionals and concerned organizations and organize conferences. We are striving for the purpose to be able for the contribution of the complex and difficult challenge of the legal practice and legal examination. It is the reason of our intended consultation with the mentioned professionals. According to theses comprehensive and pertaining activities, we would like to publish a volume, teaching material and publications as synthesis of our work.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Key questions of the research can be presented in four stages. The detailed presentation of the questions can be found in the 2.1., 2.2., 2.3, 2.4 and 2.5 points of the „Detailed research plan” According to this we can summarize the most important questions in the followings.
1. How do the dogmatic issues of invalidity act upon to the social and economic demands? Which questions of the invalidity are the most important and the mostly doubtable ones in the legal practice?
2. In the course of the research a question arises, which issues are the hottest, for the law enforcement mostly questionable legal institutions according to the legal consequences of the invalidity? How will the recodification of the invalidity’s legal consequences succeed in the practice and which theoretical – scientific reactions are to be generated by it?
3. What are the most popular claims in relation to the foreign currency loans? How does the state, as the public authority react to the invalidity issues of foreign currency loans? Are the regulations of Hungary and the European Union in harmonisation with the concrete demands and interests of people?
4. Which are the time limitation rules of HCC which results the collision of invalidity regulation of HCC? How does the judicial practice interpret the so called secondary claims of invalidity?
5. How do the dangerous of harm of creditors connect to the marital property contracts? Why is it hard for the practice to decide that the marital property contract tending to the evasion of creditor is null or fraudulent? What are the most significant differences between invalid and fraudulent contracts?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

We are seeing the significance of the research in that, up to now there is no comprehensive publication relating to the dogmatical issues and consequences of invalidity and ineffectiveness of the new HCC.
The applicant Department would like to publish the volume mentioned in the first point because of these motivations. One of the strengths of the volume of essays and studies that the questions of invalidity and ineffectiveness and the related judicial practiced would be analysed not only in general, but in the certain special fields of civil law. We intend to examine these provisions not in theirs static status, but considering the moving compared to the old CC, on the whole in theirs dynamic derived from the absolute practical nature of the topic.
Significance of the project that it is focusing to the question, how could be the regulations of HCC applied to the special and individual contracting situations. Is it necessary to amend the relevant and effective civil law regulations?
For answering this questing we are intended to excavate the practical problems too. Nevertheless, we shall draw attention to the fact that the new CC several times contains such rules, which are going to change the recent usual judicial practice.
Furthermore we would like to analyse the tendencies of the Hungarian, European Union and international legislation, the emerging collision. Despite that invalidity is the basic instrument not just the civil law but of the private law, up to now a comprehensive publication relating to this collision did not born. This is the reason, why we are planning the organization of an international conference in this topic.
Significance of the project that it is working up one of the evergreen topic of private law, which topic because of its’ multicolour and difficult nature will always leave opened questions behind. Our goal is to answer most of these opened questions.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Besides the project is working up an evergreen topic, it would like to answer such concrete questions, what are important from the viewpoint of the public too, not just among the lawyers, but among laymen too. Alongside this, we would like to examine in a dogmatical way that what is a difference between a non-existence, an invalid and an ineffective contract.
We would like to research concrete life situation, in which most of the cases the parties are laymen. That is particularly true for those cases, in which the new CC ensures large self-determination for contractual parties according to the contract concluded with invalid content or invalid form, in order to decline the invalidity and to settle the problems arisen because of a legal default within the frames of the legal acts, in accordance with their legal demands and interests, either within the framework of an composition in judicial procedure or in extrajudicial, time and cost-saving, way.
As we mentioned it in the former point, we are considering it important, that why the gross disparity in values is not an appropriate and sufficient bases at the situation of foreign currency loans.
In view of the fact, that marital (and cohabitant) property contracts are not common yet, we take it necessary to inform laymen about that the freedom of contract predominates in a limited way in this field!
Alongside all of these questions, we are intended to map, and steer the legal awareness in the right direction, what can help in the problems of everyday life.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fő célja a polgári jogban előforduló érvénytelenség és hatálytalanság, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogintézmények széleskörű és átfogó vizsgálata volt, különös tekintettel a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásaira és joggyakorlatára. Ennek keretében a kutatók elsősorban azt vizsgálták, hogy az érvénytelenség és hatálytalanság klasszikus kötelmi jogi megoldásai milyen változásokon mentek keresztül a Ptk. 2014. március 15-i hatálybalépését követően, hogyan érvényesülnek a polgári jog más területein (így például az öröklési jogban, családjogban, szerzői jogban), itt milyen változások és kihívások tapasztalhatók, illetve, hogy az érvénytelenség és hatálytalanság klasszikus értelmezése mutat-e eltérést, sajátosságokat ezeken a különálló területeken vagy valamennyi esetben egységes joggyakorlatról beszélhetünk. Az eredmények azt mutatják, hogy a társadalmi jelenségek változásai érzékelhetőek a vizsgált területekhez kapcsolódó jogértelmezésben is, ugyancsak változásra késztetve azt.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of the research was a broad and comprehensive analysis of the invalidity occurring in private law, as well as the related legal institutions, with particular regard to the relevant regulations and interpretation of the current Hungarian Civil Code. The researchers primarily examined, how changed the classic legal solutions of invalidity and ineffectiveness since the current Civil Code came into force, and how can prevail this classical legal institution on the different field of private law (such as inheritance law, family law, copyright law), what kind of challenges can be experienced here. The results show that changes in social phenomena can also be effect in the interpretation of law related to the examined areas, causing it to change as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124797
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Barzó Tímea-Kriston Edit: Gondolatok a közszerzeményi rendszerben rejlő ellentmondásokról, MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 13:(1) pp. 24-38., 2018
Juhász Ágnes-Kriston Edit: Foreign Exchange Loan Contracts and Unfair Terms - Discussing the CJEU’s Judgement in the Andriciuc Case, EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 13:(1) pp. 34-45., 2018
Juhász Ágnes- Kriston Edit: Van új a nap alatt? - Egy román ügy tanulságai..., JURA 1: pp. 40-49., 2018
Juhász Ágnes-Kriston Edit: Foreign Exchange Loan Contracts − A Romanian Case from a Hungarian Perspective, Acta Universitatis Sapientiae, Legal Studies 7:(1) pp. 31-47., 2018
Barzó Tímea-Kriston Edit: Gondolatok a közszerzeményi rendszerben rejlő ellentmondásokról, MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 13:(1) pp. 24-38., 2018
Sápi Edit: A felhasználási szerződések érvénytelensége, Miskolci Jogi Szemle, 2019
Tóth Gergő: Gondolatok a feltűnő értékaránytalanság egyes kérdéseiről, Studia Iurispridentiae Doctorandorum Miskolciensium – Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, 2019
Leszkoven László: Gondolatok a közjegyzőnél letett végrendeletek visszavételéről, Magyar Jog, 2018
Sápi Edit: Certain issues of invalidity of copyright licence agreements, MultiScience - XXXIII. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, 2019
Pusztahelyi Réka: Gondolatok a felelősségkizáró és -korlátozó kikötések érvénytelenségéről a modernizált szerződési szabályok tükrében - 1. rész, Gazdaság és jog, 2020
Réka Pusztahelyi: : Reflections on the validity of exculpatory clauses in light of Section 6:152 of the Hungarian Civil Code, PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA, 2020
Edit Kriston - Edit Sápi: Possibilities of Harmonisation in the Field of Family Property Law, European Integration Studies, 2020
Kriston Edit: A családjogban előforduló vagyonjogi rendszerek múltja és jelene, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA, 2019
Kriston Edit: A házassági vagyonjog helyzete a Common Law jogrendben, Doktoranduszok Fóruma 2019 tanulmánykötete, 2020
Juhász Ágnes: A szerződésmódosítás elhelyezése a kötelmi jogi jogintézmények rendszerében, : Boóc Ádám – Csehi Zoltán – Homicskó Árpád Olivér – Szuchy Róbert (szerk): Studia in Honorem Ferenc Fabian Dedicata, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudomá, 2019
Sápi Edit - Udvarhelyi Bence: Érvénytelenség és büntethetőség metszéspontján – Az uzsora a polgári- és büntetőjogban, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA, 2020
Kriston Edit: A „családi vagyonjog” és ami mögötte van – Párkapcsolatban élők közötti vagyoni viszonyok a magyar Ptk.-ban, Csák Csilla - Barzó Tímea - Dmitro Bielov - Yaroslav Lazur – Sibilla Buletsa: Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Uni, 2020
Leszkoven László: A generálklauzulákról - a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmissége kapcsán, Gazdaság és jog, 2020
Kriston Edit: A családi vagyonjog szerződéses viszonyainak rendszere és jellemzői a Ptk.-ban, különös tekintettel a párkapcsolatban élők jogi szabályozására, Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium - Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, 2020
Sápi Edit - Halász Csenge: Mephisto hamarosan ötven éves - Az alkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának szerzői és személyiségi jogi ütközéspontjai, Medias Res, 2021
Sápi Edit - Szunyogh Örs: A szerzőket megillető méltányos díjazás szabályai - egy jogeset margójára, Miskolci Jogtudó, 2020
Juhász Ágnes: A szerződés érvénytelenségének és módosításának egyes határkérdései, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA, 2021
Leszkoven László: A gépjárműtörzskönyv biztosítéki célú birtokban tartásáról – gondolatok egy jogegységi határozat margójára, Gazdaság és jog, 2021
Leszkoven László: „Érvénytelenségi határkérdések” – úszó határok az érvénytelenség és hatálytalanság problémakörében, Miskolci jogi Szemle, 2021
Pusztahelyi Réka: A végakarat tisztességtelen befolyásolása mint érvénytelenség i ok a magyar bírói gyakorlatban, Miskolci Jogi Szemle, 2021
Juhász Ágnes: A módosító ügylet érvénytelensége, Miskolci Jogi Szemle, 2021
Sápi Edit: A feltűnő értékkülönbség kezelési lehetőségei a szerzői jogi viszonyokban, Miskolci Jogi Szemle, 2021
Kriston Edit: Az értékaránytalanság, mint érvénytelenségi ok a családtagok vagyonjogi szerződéseiben, Miskolci Jogi Szemle, 2021
Kriston Edit - Mélypataki Gábor: A család ötven árnyalata – a családi jogviszonyok sokszínűsége a hazai magánjogban, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 2021/2. szám, 2021
Kriston Edit: Gondolatok az élettársak törvényes vagyonjogi viszonyairól, Dúl János- Csitei Béla (szerk.): Pályakezdő Civilisták I. Szimpóziuma. konferenciakötet OPUSCULA CIVILIA 2021/1. szám, 2021
Pusztahelyi Réka: A végrendelkező akaratának tisztességtelen befolyásolása – a magyar érvénytelenségi tényállás margójára, Jogtudományi Közlöny 2021/9. szám, 2021
Pusztahelyi Réka: Tisztességtelen befolyásolás és kizsákmányoló ügylet, Juhász, Ágnes (szerk.) Elmélet és praktikum: Hagyománytisztelet és modernitás. Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2022), 2022
Pusztahelyi Réka: COVID–19 mint tudatosan vállalt kockázat? : A járványos megbetegedésekért való felelősség korlátozása illetve kizárása, Gárdos-Orosz, Fruzsina; Lőrincz, Viktor Olivér (szerk.) Jogi diagnózisok II.: A Covid 19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest, Magyarország: L’Harmattan (2021), 2021
Kriston Edit: A házastársak vagyoni viszonyai az 1952. évi IV. törvény előtt, Juhász, Ágnes (szerk.) Elmélet és praktikum: Hagyománytisztelet és modernitás. Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2022), 2022
Juhász Ágnes-Kriston Edit: Foreign Exchange Loan Contracts and Unfair Terms - Discussing the CJEU’s Judgement in the Andriciuc Case, EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 13:(1) pp. 34-45., 2017
Sápi Edit: A felhasználási szerződések érvénytelensége, MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 14 : 1. szám, 2.. kötet pp. 99-112. , 14 p. (2019), 2019
Leszkoven László: Gondolatok a közjegyzőnél letett végrendeletek visszavételéről, MAGYAR JOG 65 : 11 pp. 625-632. , 8 p. (2018), 2018
Sápi Edit: Certain issues of invalidity of copyright licence agreements, In: Kékesi, Tamás (szerk.) MultiScience - XXXIII. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference Miskolc-Egyetemváros, Magyarország 1-8., 2019
Pusztahelyi Réka: Gondolatok a felelősségkizáró és -korlátozó kikötések érvénytelenségéről a modernizált szerződési szabályok tükrében, GAZDASÁG ÉS JOG 28 : 6 pp. 6-12. , 7 p. (2020), 2020
Réka Pusztahelyi: : Reflections on the validity of exculpatory clauses in light of Section 6:152 of the Hungarian Civil Code, PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 9 : 4 pp. 9-24. , 16 p. (2019), 2019
Edit Kriston - Edit Sápi: Possibilities of Harmonisation in the Field of Family Property Law, EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 15 : 1 pp. 81-89. , 9 p. (2019), 2019
Kriston Edit: A családjogban előforduló vagyonjogi rendszerek múltja és jelene, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 37 : 2 pp. 365-378. , 14 p. (2019), 2019
Kriston Edit: A házassági vagyonjog helyzete a Common Law jogrendben, Doktoranduszok Fóruma 2019 tanulmánykötete, 2019
Juhász Ágnes: A szerződésmódosítás elhelyezése a kötelmi jogi jogintézmények rendszerében, In: Boóc, Ádám; Csehi, Zoltán; Homicskó, Árpád Olivér; Szuchy, Róber (szerk.) STUDIA IN HONOREM FERENC FÁBIÁN Budapest, 225-233. , 9 p., 2019
Sápi Edit - Udvarhelyi Bence: Érvénytelenség és büntethetőség metszéspontján: Az uzsora a magyar polgári és büntetőjogban, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 38 : 1 pp. 447-465. , 19 p. (2020), 2020
Kriston Edit: A „családi vagyonjog” és ami mögötte van – Párkapcsolatban élők közötti vagyoni viszonyok a magyar Ptk.-ban, Barzó-Csák-Bielov-Lazur-Buletsa: In: Barzó, Tímea; Csák, Csilla; Dmitro, Bielov; Yaroslav, Lazur; Sibilla, Buletsa (szerk.) Modern Researches : Progress of the legislatio, 2020
Leszkoven László: A generálklauzulákról - a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmissége kapcsán, GAZDASÁG ÉS JOG 28 : 11-12 pp. 40-43. , 4 p. (2020), 2020
Kriston Edit: A családi vagyonjog szerződéses viszonyainak rendszere és jellemzői a Ptk.-ban, különös tekintettel a párkapcsolatban élők jogi szabályozására, STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 19 : 1 pp. 137-154. , 18 p. (2020), 2020
Sápi Edit - Halász Csenge: Mephisto hamarosan ötvenéves. Az alkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának szerzői és személyiségi jogi ütközéspontjai, IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 10 : 1 pp. 128-141. , 14 p. (2021), 2021
Sápi Edit - Szunyogh Örs: A szerzőket megillető méltányos díjazás szabályai - egy jogeset margójára, MISKOLCI JOGTUDÓ : HALLGATÓI ONLINE JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2 : 1 p. 31 (2020), 2020
Juhász Ágnes: A szerződés érvénytelenségének és módosításának egyes határkérdései, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 2 pp. 187-211. , 25 p. (2021), 2021
Leszkoven László: A gépjárműtörzskönyv biztosítéki célú birtokban tartásáról – gondolatok egy jogegységi határozat margójára, GAZDASÁG ÉS JOG 29 : 4 pp. 1-7. , 7 p. (2021), 2021
Leszkoven László: „Érvénytelenségi határkérdések” – úszó határok az érvénytelenség és hatálytalanság problémakörében, Miskolci Jogi Szemle évf. 16, 3. szám, 2021/2. különszám, 2021. 24-38., 2021
Pusztahelyi Réka: A végakarat tisztességtelen befolyásolása mint érvénytelenség i ok a magyar bírói gyakorlatban, Miskolci Jogi Szemle évf. 16, 3. szám, 2021/2. különszám, 2021. 90-104., 2021
Juhász Ágnes: A módosító ügylet érvénytelensége, Miskolci Jogi Szemle évf. 16, 3. szám, 2021/2. különszám 105-121., 2021
Sápi Edit: A feltűnő értékkülönbség kezelési lehetőségei a szerzői jogi viszonyokban, Miskolci Jogi Szemle évf. 16, 3. szám, 2021/2. különszám, 2021. 197-210., 2021
Kriston Edit: Az értékaránytalanság, mint érvénytelenségi ok a családtagok vagyonjogi szerződéseiben, Miskolci Jogi Szemle évf. 16, 3. szám, 2021/2. különszám, 2021. 211-225., 2021
Kriston Edit - Mélypataki Gábor: A család ötven árnyalata – a családi jogviszonyok sokszínűsége a hazai magánjogban, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA XXXIX : 2 pp. 79-99. , 21 p. (2021), 2021
Kriston Edit: Gondolatok az élettársak törvényes vagyonjogi viszonyairól, Dúl János- Csitei Béla (szerk.): Pályakezdő Civilisták I. Szimpóziuma. konferenciakötet OPUSCULA CIVILIA 2021/1. szám 54-62., 2021
Pusztahelyi Réka: A végrendelkező akaratának tisztességtelen befolyásolása, JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 76 : 9 pp. 397-408. , 12 p. (2021), 2021
Pusztahelyi Réka: Tisztességtelen befolyásolás és kizsákmányoló ügylet, In: Juhász, Ágnes (szerk.) Elmélet és praktikum : Hagyománytisztelet és modernitás Miskolc, Magyarország : Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2022) pp. 206-223, 2022
Pusztahelyi Réka: COVID–19 mint tudatosan vállalt kockázat?: A járványos megbetegedésekért való felelősség korlátozása illetve kizárása, Gárdos-Orosz, Fruzsina; Lőrincz, Viktor Olivér (szerk.) Jogi diagnózisok II.: A Covid 19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest, Magyarország: L’Harmattan (2021), 2021
Kriston Edit: A házastársak vagyoni viszonyai az 1952. évi IV. törvény előtt, In: Juhász, Ágnes (szerk.) Elmélet és praktikum : Hagyománytisztelet és modernitás Miskolc, Magyarország : Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2022) pp. 51-66., 2022
Tóth Gergő József: Az ajándék minden esetben elfogadható? - Gondolatok a jóerkölcsbe ütköző szerződésekről, In: Juhász, Ágnes (szerk.) Elmélet és praktikum : Hagyománytisztelet és modernitás Miskolc, Magyarország : Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2022) 274-278.., 2022
Ágnes Juhász: Partial Invalidity in Hungarian Contract Law, European Integration Studies 2022/1 kötet (megjelenés alatt), 2023
Edit Kriston: The legal role of immorality in family properity contracts, European Integration Studies 2022/1 kötet (megjelenés alatt), 2023
László Leszkoven: "Grenzfragen der unwirksamkeit" – Schwebende Grenzen im Problemfeld der Nichtigkeit und Unwirksamkeit, European Integration Studies 2022/1 kötet (megjelenés alatt), 2023
Réka Pusztahelyi: Interplay between undue influence, usury, and immoral contracts in the light of the recent case law of Hungary, European Integration Studies 2022/2 kötet (megjelenés alatt), 2023, 2023
Edit Sápi: Legal theory and the judicial practice of the invalidity of licence agreements, European Integration Studies 2022/2 kötet (megjelenés alatt), 2023

 

Projekt eseményei

 
2017-09-07 12:23:13
Résztvevők változása
vissza »