Elméleti eszközök a ma és a jövő gyorsítóihoz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125105
típus K
Vezető kutató Trócsányi Zoltán
magyar cím Elméleti eszközök a ma és a jövő gyorsítóihoz
Angol cím Theoretical tools for colliders of today and tomorrow
magyar kulcsszavak standard modell, standard modellen túl, QCD perturbációszámítás, kiterjesztett skalár szektor
angol kulcsszavak standard model, beyond standard model, QCD perturbation theory, extended scalar sector
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kvantumelmélet
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely TTK Kísérleti Fizikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bevilacqua Giuseppe
Kardos Ádám
Péli Zoltán
Robens Tania
Somogyi Gábor
projekt kezdete 2017-10-01
projekt vége 2022-10-31
aktuális összeg (MFt) 24.974
FTE (kutatóév egyenérték) 19.14
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A CERN Nagy Hadronütköztetőjének (LHC) sikeres üzemeltetése a részecskefizikai felfedezések új korszakát nyitotta meg. Ugyanakkor a hatalmas mennyiségű pontos adat értelmezése komoly kihívást jelent és az eredmények teljes kiaknázása különböző, egymást kiegészítő megközelítések használatát igényli. Egyfelől vizsgálnunk kell azokat a közvetlen jeleket, pédául új részecskék keletkezését, amelyek új fizikai jelenségekre utalnak. Másrészt pontos mérések és a standard modellben (SM) elméletileg precízen megjósolt hatáskeresztmetszetek és bomlási szélességek összevetésével a SM-en túli fizika felbukkanásának kevésbé nyilvánvaló nyomait kell keresnünk.

Kutatásunk mindkét megközelítéshez jelentősen hozzá kíván járulni, bár programunkban a második stratégia szerepel hangsúlyosabban. Egyrészt általános és hatékony módszert adunk fizikai mennyiségek vezető renden túli második (NNLO) rendben történő kiszámítására a perturbatív kvantum-színdinamikában. A módszert rugalmas, nyilvánosan elérhető programcsomagban implementáljuk és kiszámoljuk az LHC-n megfigyelhető legfontosabb folyamatokhoz, mint például vektor bozonok + 0, 1 dzset, Higgs bozon + 0, 1 dzset, illetve Higgs bozon és vektor bozon közös keletkezéséhez, majd a Higgs bozon b kvarkokba történő bomlásához tarozó NNLO korrekciókat az elérhető legjobb numerikus pontossággal. Ezen túl kifejlesztünk olyan eszközöket is, melyek segítségével részletesen vizsgálható az SM skalár szektor bizonyos kiterjesztéseinek fenomenológiája, konkrétan a szinglet kiterjesztésé és az inert dublett modellé. Ezen eszközök segítségével feltérképezzük a modellek felfedezésének esélyét a jelenlegi és tervezett jövőbeli részecskegyorsítóknál.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A sugárzási korrekciók számítása a QCD perturbációs elméletében infravörös eredetű szingularitásokhoz vezet a számítások közbenső lépéseiben, amelyek azonban kiesnek infravörös véges fizikai mennyiségekre vonatkozó elméleti becslésekből.

Kutatásunk célkitűzése levonási módszeren alapuló QCD perturbációs elmélet kidolgozása. A levonási eljárásban az infravörös szingularitásokat megfelelő közelítő mátrixelemek egyidejű levonásával és hozzáadásával úgy csoportosítjuk át a tagok között, hogy a kapott új járulékok összege megegyezzen az eredetiekével, de mindegyik tag önmagában véges legyen. Minthogy a QCD mátrixelemek szingularitási szerkezete egyetemes, ezért az ilyen levonási tagok elvben teljesen általánosan, folyamattól és számított fizikai mennyiségtől függetlenül definiálhatók. Az elvi lehetőség gyakorlati megvalósítása a második sugárzási korrekciók számítása esetén a vártnál lényegesen nehezebbnek bizonyult, de a pályázó és munkatársai által hadronokat nem tartalmazó kezdeti állapotokra kidolgozott CoLoRFulNNLO módszer azt igazolja, hogy lehetséges. Célul tűzzük ki módszerünk kiterjesztését hadronok ütközésére, és így olyan teljesen általános módszer és azt megvalósító számítógépes program kidolgozását, amellyel lehetővé válik a második QCD sugárzási korrekciók számítása.

Megvizsgáljuk továbbá az LHC, annak megnövelt luminozitású változata, illetve egy jövőbeli hadrongyorsító felfedezési potenciálját bizonyos standard modellen túli modellek esetén, mint a standard modell szinglett kiterjesztése és az inert dublett modell. E modellek renormálási előírásait is vizsgálni fogjuk a mértékparaméter-függésre összpontosítva nem-lineáris mértékrögzítés esetén.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az LHC kísérleteknél vizsgált legfontosabb kérdések a Higgs-bozon tulajdonságainak pontos felderítése, valamint a standard modellen túlmutató jelenségre utaló kísérleti eredmények keresése. E kérdések megválaszolása megköveteli, hogy pontos méréseket pontos elméleti számítások eredményeivel vessünk össze. Kutatásunk célkitűzése, hogy jelentős előrelépést tegyünk az elméleti számítások, és az ahhoz szükséges eszközök fejlődésében.

Továbbfejlesztjük a második QCD sugárzási korrekciók számítására alkalmas CoLoRFulNNLO nevű módszert. A QCD aszimptotikusan szabad elmélet, így a nagyenergiás részecskeütközésekben a végállapotok keletkezésének valószínűségei kiszámíthatók perturbációszámítást használva. Azonban a QCD számítások eredményei nem-fizikai skáláktól függenek, a függés a perturbációs sor legalacsonyabb rendjében akár 100% is lehet. Ezért legalább az első (NLO), de vannak folyamatok, amelyek esetében a második (NNLO) korrekciók kiszámítása elengedhetetlen avégett, hogy az elméleti becslés pontossága összemérhető legyen a kísérletével. Így az NNLO korrekciók számítása mind elméleti, mind kísérleti szempontból fontos. Ezért ezen a kutatási területen sokan dolgoznak, és az irodalomban jópár megoldási javaslat született. Az általunk javasolt megoldás azért vonzó, mert teljesen általános, így alkalmas kiindulópontja lehet az NNLO számítások automatizálásának, illetve az NNLO becslések és partonzápor szimulációk illesztésének. Továbbá módszerünk várhatóan kiemelkedően jó numerikus pontosságú eredményekhez fog vezetni, ahogy azt az elektron-pozitron ütközésekben keletkező végállapotokat jellemző alakváltozók esetében tapasztaltuk. Munkánk eredményeként olyan, MCCSM névre keresztelt programot fogunk a kutatók számára elérhetővé tenni, amely módszerünk felhasználóbarát számítógépes megvalósítását fogja képviselni. Arra számítunk, hogy az NNLO korrekciók számítására alkalmas program hasonlóan fontos szerepet fog betölteni, mint az MCFM program az NLO korrekciók számításában. Végül bizonyos BSM modellek paraméterterének feltérképezése jelentős lépést fog jelenteni, hogy felderítsük a modellek által jósolt új részecskék keresésének legjobb kísérleti módját, továbbá értelmezni tudjuk az ilyen keresések eredményét.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Kutatásunkban az anyag legkisebb építőköveinek és a köztük fellépő erőknek pontosabb megértéséhez vezető elméleti számítások elvégzését, valamint ezt segítő számítógépes programok fejlesztését célozzuk meg. Az anyag szerkezete és viselkedése a legkisebb méretskálákon olyan nagy energiájú részecskeütközésekben deríthető fel, mint amilyenek például a Nagy Hadronütköztetőben (LHC) mennek végbe. Amennyiben az ütközések energiája kellően nagy, akkor új részecskék keletkezésének, illetve új erők megjelenésének megfigyelésére nyílik lehetőség. Hatalmas nemzetközi erőfeszítés folyik az LHC-nél ilyen új erők és új részecskék megfigyelése végett. Annak érdekében, hogy e mérések eredményeit értelmezni tudjuk, gondosan össze kell hasonlítani a mért adatokat a jelenleg érvényes elmélet lehető legpontosabb számszerű becsléseivel, ezért az elemi részecskék ütközéseinek pontos elméleti leírása elsőrendű fontosságú az LHC kutatási céljainak eléréséhez.

Kutatásunk közvetlenül két célkitűzést fogalmaz meg. Egyrészt olyan módszert és azt megvalósító számítógépes programot fejlesztünk, amellyel elméleti számítások eredményeként minden korábbinál pontosabb számszerű becslést tudunk adni nagy energiájú ütközési kísérletekben mérhető fizikai mennyiségekre. Eszközeinkkel az LHC-n zajló legfontosabb folyamatokat kívánjuk tanulmányozni, többek között a Higgs-bozon keletkezését és elbomlását más ismert részecskékkel együtt a végállapotban. Másrészt részletesen tanulmányozni fogunk néhány olyan elméleti modellt, amely új részecske keletkezését jósolja olyan szempontból, hogy felderítsük az új részecske keresésének legjobb kísérleti módját, továbbá értelmezni tudjuk az ilyen keresések eredményét.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The successful operation of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN has ushered in a new era of discovery in particle physics. However the interpretation of the vast amounts of precise data is a major challenge and requires complementary approaches to fully exploit the physics potential of the measurements. On the one hand, we must search for direct indications of new physical phenomena, e.g., the production of new particles. On the other hand, we must confront precise measurements of standard model (SM) cross sections and branching ratios with accurate theoretical predictions in order to be sensitive to more subtle manifestations of new physics beyond the SM.

This research project aims to make significant contributions to both of these approaches, with emphasis on the second strategy. We shall develop a general and efficient method to compute physical observables at next-to-next-to-leading order (NNLO) accuracy in quantum chromodynamics perturbation theory. We shall provide immediate applications by implementing our method in a flexible, public program library and computing NNLO corrections at unprecedented numerical accuracy for benchmark LHC processes such as the production of vector bosons + 0, 1 jets, Higgs boson + 0, 1 jets as well the associated production of a Higgs boson with a vector boson, including the decay of the Higgs boson into b-quarks. In this project we shall also provide tools for examining the detailed phenomenology of some viable extensions of the SM scalar sector, in particular the singlet extension of the SM and the inert doublet model and study the discovery potential for these scenarios at present and planned future colliders.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The practical implementation of QCD perturbation theory in physical computations at higher orders is hampered by the emergence of infrared (IR) singularities at intermediate stages of the calculation that are absent from predictions for IR finite observables.

This project aims to construct a framework for the treatment of IR divergences based on the subtraction method. In this method we rearrange IR divergences between various contributions to the full higher order prediction by adding and subtracting approximate cross sections, such that this rearrangement renders each contribution separately finite without changing the value of the cross section. As the IR divergences of QCD matrix elements are universal, in principle the approximate cross sections can be explicitly constructed once and for all in a process- and observable-independent way. Carrying out this construction at NNLO has proven to be much more difficult than anticipated, yet it is feasible as exemplified by the CoLoRFulNNLO method developed by the PI and collaborators for processes without hadrons in the initial state. In this research we will extend our subtraction scheme to include also hadron-initiated processes, thereby devising a fully explicit and general framework for computing QCD corrections at NNLO accuracy.

We will also investigate the discovery reach of the current LHC, a high-luminosity version, as well as a Future Circular Collider for certain viable BSM scenarios, such as the singlet extension of the SM and the inert doublet model. We will also investigate various renormalization prescriptions for these models, focusing on gauge parameter dependence when using non-linear gauge fixing.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The most pressing experimental questions at the LHC include uncovering the exact nature of the Higgs boson and looking for deviations from the predictions of the SM in experimental results. Addressing these issues demands that we confront accurate measurements with precise theoretical predictions. The aim of this project is to significantly advance the methods and tools available to compute the latter.

Specifically we will develop a general framework, CoLoRFulNNLO, for computing QCD corrections to physical quantities at NNLO accuracy. As QCD is an asymptotically free theory, production rates in high-energy processes may be evaluated in perturbation theory. However QCD predictions depend on unphysical scales and this dependence can be sizable, even 100% at leading order. Thus it is mandatory to compute higher order corrections at least at NLO, and in some cases at NNLO accuracy in order to reduce the theoretical uncertainty and match the high precision of the measurements envisioned at LHC. Thus the goal of devising a general and efficient method for computing NNLO corrections is of both theoretical and practical significance. Hence, this is a very active area of research with several solutions proposed in the literature. However, our particular approach is appealing because the general and explicit nature of our method represents an important step towards the automation of computing NNLO corrections in QCD and matching those predictions to parton showers. Furthermore, our method has the potential to deliver excellent numerical precision and stability as evidenced by our calculation of event shapes in electron-positron annihilation.

We will also present an automated implementation our scheme in a publicly available program library, dubbed MCCSM, which will provide a flexible, easy to use and high precision tool for computing NNLO QCD corrections to LHC processes. We trust that this code will play a similarly significant role for NNLO calculations as the ubiquitous MCFM program does for computing NLO corrections.

Finally, our scan of the allowed parameter space of certain BSM models will be significant in devising search strategies for these models and also in interpreting the results of those searches.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Our research program aims to contribute to a more precise understanding of the basic building blocks of matter and the interactions between them. The structure and behavior of matter on the smallest distance scales can be probed by observing and analyzing high-energy elementary particle collisions, such as those at the Large Hadron Collider (LHC). If the energy of the colliding particles is high enough, we may observe the production of yet undiscovered particles or the effects of new forces on already known ones. A massive international experimental effort is currently underway at the LHC in search of these novel particles and forces. In order to decipher the results of these measurements, we must carefully compare them with our expectations based on our current best understanding of particle interactions. Hence, the a precise theoretical description of elementary particle collisions is of paramount importance to this global research effort.

The immediate purpose of our research is twofold. First, we shall construct methods and tools in the form of computer programs that can be used to compute very accurate theoretical predictions for physical quantities that are measured in particle collider experiments. We will use the tools we develop to analyze some of the most important reactions measured at the LHC, among others the production and decay of the Higgs particle in association with other known particles. Second, we will also examine in detail some theoretically plausible scenarios in which new types of particles are produced. This will aid to devise the best experimental strategies to search for these new particles and to interpret the results of those searches.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatási projektünk célja az egyetemes tudás gyarapítása a részecskefizika elmélet és fenomenológia területén két fő témában: (i) sugárzási korrekciók számítása nagyenergiás részecskeütközési folyamatok hatáskeresztmetszetéhez különös tekintettel az LHC-ben lezajló folyamatokra, valamint (ii) olyan új jelenségek kutatása, amelyek nem értelmezhetők a részecskefizikai standard modellel, de megfigyelhetők ütközési kísérletekben (standard modellen túli fizika). Az (i) pontban fő célunk a második sugárzási korrekciók elméletének kidolgozása volt a QCD hatáskeresztmetszetek számítása terén, valamint az LHC folyamatok valószínűségeinek számításos becslése az elérhető legnagyobb pontossággal a közlésük idején. A (ii) pontban terveztük, hogy feltérképezzük a standard modell skalárszektora ígéretes kiterjesztéseinek paraméterterét. A két területen számos értékes elméleti eredményt közöltünk többek között 30 rangos, Q1-es besorolású folyóiratban megjelent szakcikkünkben, de nem tudtuk eredeti munkatervünket teljesíteni. Ez utóbbi kudarc oka a megvalósítás során felmerült integrálok bonyolultsága volt, ezért módszerünk kidolgozásához eredeti elképzeléseink módosítására volt szükség. A munka jelenlegi állása szerint bizakodóak vagyunk, hogy késéssel ugyan, de meg fogjuk tudni valósítani tervünket. Megjelent továbbá egy egyetemi tankönyvünk mind magyarul, mind angolul.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this research project was to advance our knowledge in particle physics theory and phenomenology in two areas: (i) computing radiative corrections to cross sections of high energy collision processes with particular emphasis on processes at the LHC and also (ii) search for phenomena that cannot be explained by the standard model but can be observed in collider experiments (beyond the standard model, BSM physics). In particular our main goal in area (i) was to develop the theory of computing QCD cross sections at the next-to-next-to-leading order (NNLO) in perturbation theory and also make predictions for LHC processes at the highest available accuracy at the time of publications. In area (ii) we planned to map out the allowed parameter spaces of viable BSM scenarios of scalar extensions. Among others we published 30 original research papers in highly respected Q1 journals in both fields, yet we were not able to follow our original plans. The complexity of the integrals that emerged during our computations was the reason for our failure. As a result, we had to modify our original plans. According to the current standings, we are optimistic that eventually we shall be able to complete our project. We also published a university textbook both in English and in Hungarian.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125105
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
G. Ferrara, G. Somogyi, F. Tramontano: Associated production of a Higgs boson decaying into bottom quarks at the LHC in full NNLO QCD, Phys.Lett.B 780 (2018) 346, 2018
G. Somogyi and F. Tramontano: Fully exclusive heavy quark-antiquark pair production from a colourless initial state at NNLO in QCD, Journal of High Energy Physics 11, 142, 2020
G. Bevilacqua, H. B. Hartanto, M. Kraus, T. Weber, M. Worek: Towards constraining Dark Matter at the LHC: Higher order QCD predictions for t tbar + Z(Z→ν νbar), Journal of High Energy Physics 11, 001, 2019
Zoltán Trócsányi: New results on the determination of the strong coupling, Proceedings of Science 347, 002, 2019
Tomohiro Abe et al: LHC Dark Matter Working Group: Next-generation spin-0 dark matter models, Physics of the Dark Universe 27, 100351, 2020
G. Bevilacqua, H.B. Hartanto, M. Kraus, M. Schulze, M. Worek: Off-shell t tbar j Production and Top-quark Mass Studies at the LHC, Acta Physica Polônia B, 2017
GiancarloFerrera, GáborSomogyi, Francesco Tramontano: Associated production of a Higgs boson decaying into bottom quarks at the LHC in full NNLO QCD, Physics Letters B, 2018
G. Bevilacqua, H.B. Hartanto, M. Kraus, M. Schulze, M. Worek: Top quark mass studies with t tbar j at the LHC, Journal of High Energy Physics, 2018
Adam Kardos, Stefan Kluth, Gábor Somogyi, Zoltán Tulipánt, Andrii Verbytskyi: Precise determination of αS(MZ) from a global fit of energy–energy correlation to NNLO+NNLL predictions, European Physical Journal C, 2018
Agnieszka Ilnicka, Tania Robens and Tim Stefaniak: Constraining extended scalar sectors at the LHC and beyond, Modern Physics Letters A, 2018
A. Kardos, G. Bevilacqua, G. Somogyi, Z. Trócsányi, Z. Tulipant: CoLoRFulNNLO for LHC processes, Proceedings of Science, 2018
AdamKardos, GáborSomogyi, ZoltánTrócsányi: Soft-drop event shapes in electron–positron annihilation at next-to-next-to-leading order accuracy, Physics Letters B, 2018
G. Bevilacqua, H.B. Hartanto, M. Kraus, M. Schulze, M. Worek: Top quark mass studies with t tbar j at the LHC, Journal of High Energy Physics, 2018
Z. Tulipánt, A. Kardos, S. Kluth, G. Somogyi, A. Verbytskyi: Precise determination of the strong coupling from energy-energy correlation, Proceedings of Science, 2018
J. Kalinowski, W. Kotlarski, T. Robens, D. Sokolowska, A. F. Zarnecki: Benchmarking the Inert Doublet Model for e+e- colliders, Journal of High Energy Physics, 2018
LHC Dark Matter Working Group [incl. T. Robens]: Next-generation spin-0 dark matter models, CERN-LPCC-2018-02, 2018
G. Bevilacqua, H. B. Hartanto, M. Kraus, T. Weber, M. Worek: Hard Photons in Hadroproduction of Top Quarks with Realistic Final States, Journal of High Energy Physics, 2018
J. Kalinowski, W. Kotlarski, T. Robens, D. Sokolowska, A. F. Zarnecki: Exploring Inert Scalars at CLIC, Journal of High Energy Physics, 2019
A. Kardos: A new reduction strategy for special negative sectors of planar two-loop integrals without Laporta algorithm, arXiv preprint, 2018
Z. Trócsányi: Super-weak force and neutrino masses, arXiv preprint, 2018
A. Kardos, G. Somogyi, Z. Tulipánt: NNLO QCD calculations with CoLoRFulNNLO,, Proceedings of Science, 2018
A. Verbytskyi, A. Banfi, A. Kardos, P. F. Monni, S. Kluth, G. Somogyi, Z. Szőr, Z. Trócsányi, Z. Tulipánt, G. Zanderighi: Precise determination of alpha_S(M_Z) from global fits of e+e- data to NNLO+NNLL predictions, Journal of High Energy Physics, 2019
G. Bevilacqua, H. B. Hartanto, M. Kraus, T. Weber, M. Worek: Precise predictions for ttgamma/tt cross section ratios at the LHC, Journal of High Energy Physics, 2019
A. Primo, G. Sasso, G. Somogyi, F. Tramontano: Exact Top Yukawa corrections to Higgs boson decay into bottom quarks, Physical Review D, 2019
Z. Péli, Z. Trócsányi: Stability of the vacuum as constraint on U(1) extensions of the standard model,, arXiv preprint, 2019
G. Somogyi, I Nándori, U. D. Jentschura: Neutrino Splitting for Lorentz-Violating Neutrinos: Detailed Analysis, Physical Review D, 2019
A. Blondel et al. [incl. A. Kardos, G. Somogyi, Z. Trócsányi, Z. Tulipánt]: Theory report on the 11th FCC-ee workshop, CERN-TH-2019-061, 2019
D. Horváth, Z. Trócsányi,: Intorduction to particle physics, Cambridge Scholars Publishing, ISBN-13: 978-1-5275-2808-6, 2019
J. de Blas et al. [incl. T. Robens],: The CLIC Potential for New Physics, CERN Yellow Report Monographs, 2018
Z. Trócsányi: Super-weak force and neutrino masses, Symmetry 12 (2020) 1, 107, 2020
Z. Péli, I. Nándori, Z. Trócsányi: Particle physics model of curvaton inflation in a stable universe, Phys. Rev. D 101 (2020) 6, 063533, 2020
Z. Trócsányi: Super-weak Force, PoS FFK20219 (2020) 022, 2020
Z. Trócsányi: Precise determinations of the strong coupling in lepton collisions, PoS FFK20219 (2020) 035, 2020
G. Bevilacqua, H. B. Hartanto, M. Kraus, T. Weber, M. Worek: Off-shell vs on-shell modelling of top quarks in photon associated production, JHEP 03 (2020) 154, 2020
A. Kardos, A. J. Larkoski, Z. Trócsányi: Groomed jet mass at high precision, Phys. Lett. B 809 (2020) 135794, 2020
A. Kardos, A. J. Larkoski, Z. Trócsányi: Two- and three-loop data for groomed jet mass, Phys. Rev. D 101 (2020) 114034, 2020
Z. Trócsányi: Status of particle physics, Europhysics News 51/2 (2020) 23-25, 2020
G. Bevilacqua, H. Y. Bi, H. B. Hartanto, M. Kraus, M. Worek: The simplest of them all: ttbar W+- at NLO accuracy in QCD, JHEP 08 (2020) 043, 2020
G. Bevilacqua: Effects of top-quark decay modeling in ttbar gamma production at the LHC, Acta Phys. Polon. B 51 (2020) 1267, 2020
A. Kardos, G. Somogyi, A. Verbytskyi: Determination of alpha_S beyond NNLO using event shape moments, Eur. Phys. J C 81 4, 292, 2021
G. Bevilacqua: t tbar W+- at NLO accuracy with realistic final states, arXiv:2102.13169, 2021
G. Bevilacqua, H. Y. Bi, H. B. Hartanto, M. Kraus, J. Nasufi, M. Worek: NLO QCD corrections to off-shell t tbar W+- production at the LHC: Correlations and Asymmetries, Eur. Phys. J. C 81, 675, 2021
S. Alekhin, A. Kardos, S. Moch, Z. Trócsányi: Precision studies for Drell-Yan processes at NNLO, Eur. Phys. J. C 81, 573, 2021
S. Iwamoto, T. J. Karkkainen, Z. Péli, Z. Trócsányi: One-loop corrections to light neutrino masses in gauged U(1) extensions of the standard model, Phys. Rev. D 104 5, 055042, 2021
G. Bevilacqua, H. Y. Bi, H. B. Hartanto, M. Kraus, M. Lupattelli, M. Worek: t tbar b bbar at the LHC: on the size of corrections and b-jet definitions, JHEP 08, 008, 2021
A. Kardos, G. Somogyi, A.Verbytskyi: Determination of alpha_S beyond NNLO using the event shape averages, proceedings of the 50th International Symposium on Multiparticle Dynamics, 2021
G. Bevilacqua, H.B. Hartanto, M. Kraus, M. Schulze, M. Worek: Off-shell t tbar j Production and Top-quark Mass Studies at the LHC, Acta Physica Polônia 48, 2251, 2017
Giancarlo Ferrera, Gábor Somogyi, Francesco Tramontano: Associated production of a Higgs boson decaying into bottom quarks at the LHC in full NNLO QCD, Physics Letters B780, 346, 2018
G. Bevilacqua, H.B. Hartanto, M. Kraus, M. Schulze, M. Worek: Top quark mass studies with t tbar j at the LHC, Journal of High Energy Physics 03, 169, 2018
Adam Kardos, Stefan Kluth, Gábor Somogyi, Zoltán Tulipánt, Andrii Verbytskyi: Precise determination of αS(MZ) from a global fit of energy–energy correlation to NNLO+NNLL predictions, European Physical Journal C78, 498, 2018
Agnieszka Ilnicka, Tania Robens and Tim Stefaniak: Constraining extended scalar sectors at the LHC and beyond, Modern Physics Letters A33, 1830007, 2018
A. Kardos, G. Bevilacqua, G. Somogyi, Z. Trócsányi, Z. Tulipant: CoLoRFulNNLO for LHC processes, Proceedings of Science 290, 2018
Adam Kardos, Gábor Somogyi, Zoltán Trócsányi: Soft-drop event shapes in electron–positron annihilation at next-to-next-to-leading order accuracy, Physics Letters B786, 313, 2018
Z. Tulipánt, A. Kardos, S. Kluth, G. Somogyi, A. Verbytskyi: Precise determination of the strong coupling from energy-energy correlation, Proceedings of Science 303, 030, 2018
J. Kalinowski, W. Kotlarski, T. Robens, D. Sokolowska, A. F. Zarnecki: Benchmarking the Inert Doublet Model for e+e- colliders, Journal of High Energy Physics 12, 081, 2018
G. Bevilacqua, H. B. Hartanto, M. Kraus, T. Weber, M. Worek: Hard Photons in Hadroproduction of Top Quarks with Realistic Final States, Journal of High Energy Physics 10, 158, 2018
J. Kalinowski, W. Kotlarski, T. Robens, D. Sokolowska, A. F. Zarnecki: Exploring Inert Scalars at CLIC, Journal of High Energy Physics 07, 053, 2019
A. Kardos, G. Somogyi, Z. Tulipánt: NNLO QCD calculations with CoLoRFulNNLO,, Proceedings of Science 290, 2018
A. Verbytskyi, A. Banfi, A. Kardos, P. F. Monni, S. Kluth, G. Somogyi, Z. Szőr, Z. Trócsányi, Z. Tulipánt, G. Zanderighi: Precise determination of alpha_S(M_Z) from global fits of e+e- data to NNLO+NNLL predictions, Journal of High Energy Physics 08, 129, 2019
A. Primo, G. Sasso, G. Somogyi, F. Tramontano: Exact Top Yukawa corrections to Higgs boson decay into bottom quarks, Physical Review D99, 054013, 2019
G. Bevilacqua, H. B. Hartanto, M. Kraus, T. Weber, M. Worek: Off-shell vs on-shell modelling of top quarks in photon associated production, JHEP 03 (2020) 154, 2020
A. Kardos, A. J. Larkoski, Z. Trócsányi: Groomed jet mass at high precision, Phys. Lett. B 809 (2020) 135794, 2020
A. Kardos, A. J. Larkoski, Z. Trócsányi: Two- and three-loop data for groomed jet mass, Phys. Rev. D 101 (2020) 114034, 2020
G. Bevilacqua, H. Y. Bi, H. B. Hartanto, M. Kraus, M. Worek: The simplest of them all: ttbar W+- at NLO accuracy in QCD, Journal of High Eenergy Physics 08 (2020) 043, 2020
G. Bevilacqua, H. Y. Bi, F. Febres Cordero, H. B. Hartanto, M. Kraus, J. Nasufi, L. Reina and M. Worek: Modeling uncertainties of t ̄tW± multilepton signatures, Physical Review D105, 014018, 2022
G. Bevilacqua, H. Y. Bi, H. B. Hartanto, M. Kraus, M. Lupattelli and M. Worek: ttbb at the LHC: on the size of corrections and b-jet definitions,, Journal of High Energy Physics 08, 008, 2021
G. Bevilacqua, M. V. Garzelli, A. Kardos and L. Toth: W + charm production with massive c quarks in PowHel, Journal of High Energy Physics 04, 056, 2022
T. J. Kärkkäinen and Z. Trócsányi: Nonstandard interactions and sterile neutrinos in super-weak U(1) extension of the standard model, Journal of Physics G49, §451§4, 2022
Z. Péli and Z. Trócsányi: Vacuum stability and scalar masses in the superweak extension of the standard model,, Physical Review D106, 055045, 2022
S. Iwamoto, K. Seller and Z. Trócsányi: Sterile neutrino dark matter in a U(1) extension of the standard model,, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 01, 035, 2021
Zoltán Trócsányi: Phenomenology of the super-weak U(1) extension of the standard model, PoS CORFU2021, 2022
Zoltán Trócsányi: SWSM Phenomenology, PoS ICHEP2022, 1190, 2022
T. J. Kärkkäinen and Z. Trócsányi:: Super-weakly Coupled U(1) z z ​ and GeV Neutrinos, Acta Physica Plonica Supplement 15, 2, 2022
A. Kardos, G. Somogyi, A.Verbytskyi: Determination of the Strong Coupling Beyond NNLO Using Event Shape Averages, Acta Physica Plonica Supplement 15, 2, 2021

 

Projekt eseményei

 
2022-10-06 11:29:37
Résztvevők változása
2018-02-26 14:01:13
Résztvevők változása
vissza »