Endotoxinok szerkezet - funkció kapcsolata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125275
típus K
Vezető kutató Kilár Ferenc
magyar cím Endotoxinok szerkezet - funkció kapcsolata
Angol cím Structure-function relationship of endotoxins
magyar kulcsszavak endotoxin, lipopoliszacharid, szerkezeti mikroheterogenitás, funkció, molekuláris kölcsönhatások
angol kulcsszavak endotoxins, lipoplysaccharides, structural microheterogeneity, function, molecular interactions
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Bioanalitikai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Deutsch-Nagy Laura
Dörnyei Ágnes
Keresztesi Ágnes
Kilár Anikó Gyöngyvér
Kocsis Béla
Makszin Lilla
Mező Emerencia
Páger Csilla
Poór Viktória
Sándor Viktor
Sinkler Réka
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-08-31
aktuális összeg (MFt) 40.848
FTE (kutatóév egyenérték) 19.07
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Jelenleg nagy érdeklődés irányul az endotoxinok szepszis kifejlődésében való szerepére. A szepszis az intenzív osztályokon világszerte a vezető halálok. Az endotoxinok kémiailag lipopoliszacharid (LPS), vagy lipooligoszacharid (LOS) molekulák, amelyeket az endotoxikus tulajdonságú foszfoglikolipid régiójuk (lipid A) horgonyoz a Gram-negatív baktériumok külső sejtmembránjába, míg az antigén tulajdonságú O-poliszacharid egységük az intercelluláris térbe nyúlik. Az endotoxinok komplex kémiai szerkezete szoros összefüggésben van kiterjedt biológiai hatásukkal, amely a vérben lévő szabad LPSek mennyiségétől és szerkezetétől függően az emberi egészségre nézve lehet előnyös és hátrányos egyaránt. Az endotoxin kutatásban kiemelt figyelmet kap az endotoxinok szerekezete és kiváltott hatása közötti okozati összefüggések átfogó vizsgálata. Jelen projektünkben az endotoxinok szerkezeti, genetikai és funkcionális kérdéseivel foglalkozunk, amelyek párhuzamosan végzett biológiai és kémiai szerkezeti kutatásokon alapulnak. Az endotoxinok biológiailag fontos funkciós csoportjait az organizmus külső- és belső stimulusokra adott válaszain keresztül vizsgálták. A projekt alatt elvégzendő munka során vizsgálni fogjuk az LPS szerkezetek hőmérsékletfüggését, a két-komponensű rendszerek inhibitorainak LPS bioszintézisre gyakorolt hatását és kutatni fogjuk a vérben található potenciális LPS lekötőket. A kutatásokhoz felhasználandó törzseket a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobiológiai Intézetének mikróbiális telepgyűjteményének Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae és Bacteroidaceae családjaiból válogattuk.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A projekt fő célja olyan vegyület megtalálása, ami kedvező inhibitor hatást fejt ki a bakteriális két-komponensű szabályozó rendszerre (aminek feladata a különböző környezeti hatások érzékelése és az arra adott válasz szabályozása), így olyan molekulák azonosítása, amik kettős hatással rendelkeznek: befolyásolják a biofilm képző képességet és a baktériumok antibiotikum érzékenységét. A hipotézisünk az, hogy bizonyos két-komponensű rendszer inhibitorok befolyásolni képesek az LPS bioszintézist az NtrB/NtrC, vagy a KinA/KinB regulátor proteineken keresztül, feltételezhetően az rfaD gén működésére hatva. Egy másik hipotézisünk, hogy a baktériumok növekedése közben alkalmazott hőmérséklet befolyásolja az LPS bioszintézisét, így a baktérium különbözőképpen tud megjelenni különböző gazdaszervezetekben.
Szintén tervezzük az endotoxinok interakcióinak vizsgálatát sejtmembránokkal, különböző szérum fehérjékkel és antibiotikumokkal, annak érdekében, hogy potenciális „LPS scavenger” (LPS lekötő) molekulát találjunk, ami nagy kötési állandóval képes kötni a biomolekulát. A biológiai kutatást különböző tömegspektrometrián alapuló analitikai eljárások fogják támogatni, modern szeparációs technikákkal kapcsolva, mint amilyen a CE, vagy a HPLC. A bakteriális endotoxinok komplex keverékének szerkezeti jellemzése máig kihívást jelent, a molekulák extrém heterogenitása és amfifil karaktere miatt. Rutin és egyszerű analitikai módszerek a kis mennyiségű baktérium endotoxinjának gyors kivonásához ugyancsak szükségesek.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A bakteriális két-komponensű rendszer felelős a természetben a baktérium metabolizmusának finomhangolásáért a környezeti változások hatására (pl.: hőmérséklet, pH). A két-komponensű rendszer működését gátló szer megtalálásával potenciálisan hatást gyakorolhatunk a lipopoliszacharid bioszintézisére és a baktérium biofilm képző képességére. Az LPS bioszintézisre gyakorolt hatás leírásával olyan antibiotikum segédanyag lehetőségét sikerülne leírni, ami fontos szerepet töltene be a multurezisztens baktériumok elleni küzdelemben. A biofilm-képzés gátló anyag potenciálisan megakadályozná a biofilm kialakulását in vivo, ami pozitív lépés lenne a human orvostudományban. A biofilm képzés gátlása drasztikusan növelné az antibiotikumok hatékonyságát, míg a lipopoliszacharidok rövidülése a hidrofób antibiotikumok hatására további erősítéssel bírna.
Bár a virulencia és a lipopoliszacharidok összetétele szorosan összefüggnek, a szerkezetet befolyásolják a különböző környezeti tényezők, mint amilyen a hőmérséklet. A lipopoliszacharid szerkezetének változásai segíthetnek nekünk feltárni a baktérium patogenitásának több, eddig ismeretlen aspektusát.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A bakteriális endotoxinok, másnéven lipopoliszacharidok, a Gram-negatív besorolású baktériumokban található fontos biomolekulák. Ezek felelősek a szepszis kialakulásáért, ami vezető haláloknak számít az intenzív terápiás osztályokon. Az endotoxinok szerkezet – funkció kapcsolatának tanulmányozása segíthet a biológiai és környezeti szerepük szerkezeti hátterét megérteni, valamint lehetőséget teremt a biológiai folyamatok detektálására és diagosztizálására. Kutatásunk célja, hogy ezeknek a felületi molekuláknak külső vagy belső behatások által megváltozott szerkezetét különböző analitikai módszerekkel nyomonkövessük. Az endotoxinok bioszintézisét a tenyésztési hőmérséklet is befolyásolja. Munkánk során ezen molekulák szerkezetét szeretnénk vizsgálni különböző hőmérsékleteken. A lipopoliszacharidok hőmérséklet-függése azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy a baktériumok, mint például a súlyos légúti és húgyúti fertőzéseket okozó Pseudomonas aeruginosa baktérium különböző endotoxinokat képes szintetizálni szobahőmérsékleten, azaz kórházi eszközökön, az emberi testben (37°C), vagy egy madárban (42°C), ami ugyancsak a baktérium célpontja lehet. A lipopoliszacharidok bioszintézisének tanulmányozásához genetikai vizsgálatokat is fogunk végezni, olyan teszt vegyületek megtalálásának céljából, amivel a baktériumok érzékenyebbekké tehetőek bizonyos környezeti hatásokkal és antibiotikumokkal szemben. Ilyen jellegű vizsgálatok új lehetőséget teremtenének a megbetegítő képességgel rendelkező patogén baktériumok virulenciájának csökkentéséhez.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Much interest is at present focused on endotoxins and their role in the development of sepsis that is the leading cause of death in intensive care units worldwide. Endotoxins are chemically lipopolysaccharides (LPSs) or lipooligosaccharides (LOSs) found on the surface of Gram-negative bacteria and are anchored to the cell membrane by their endotoxic phosphoglycolipid moiety (lipid-A), while the antigenic O-polysaccharide part is oriented outward from the bacterial cell surface. The complex chemical structures of endotoxins are in intimate relationship with their diverse biological effects, which depending on the amount and structure of LPSs may be both beneficial and detrimental to the human health. Comprehensive investigations of the causal relationship between endotoxin structures and affiliated immune response are highly important in the field of endotoxin research. The present project deals with the questions around the endotoxins’ structures, genetics and functions based on parallel biological and chemical structure studies. The biologically important functional groups of endotoxins are studied through organism response to both internal and external stimuli. During the work of this project, we will analyze the temperature dependence of LPS structures, the effect of two-component inhibitors on the LPS biosynthesis, and the search for potential LPS scavengers from the blood. For the studies, selected species from the Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, and Bacteroidaceae families were chosen from the microbial culture collection of our Department of Microbiology, University of Pécs.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The tasks of this project include a goal of this project that is to find a compound that has preferential inhibitor effect on the bacterial two-component regulatory system (which serves to sense and respond to changes in many different environmental conditions), so we can identify a molecule that has a two-fold effect: on the biofilm forming ability and also on antibiotic sensibility of bacteria. Our hypothesis is that certain two-component system inhibitors has impact on LPS biosynthesis through NtrB/NtrC, or KinA/KinB regulatory proteins, presumably by acting on working of the rfaD gene. Another hypothesis is that the change in the growth temperature has effect on LPS biosynthesis, as well, so bacteria can appear differently in different host organisms.
We also plan to study interactions of endotoxins with cell membranes, different serum proteins and antibiotics in order to find a potential LPS scavenger with high binding constant to the biomolecule. The biological studies will be supported by developments of different mass-spectrometry-based analytical methods, also coupled to modern separation techniques, such as CE or HPLC. The structural characterization of complex mixtures of bacterial endotoxins is still a challenging approach, due to their extreme heterogeneity and amphiphilic character. Routine and simple analytical methods for the quick extraction of endotoxins from small quantities of bacterial cells are also necessary.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The bacterial two-component system is responsible in the nature to the fine tuning of bacterial metabolism in the case of environmental changes (e.g, temperature, pH). By finding an agent that can presumably obstruct the work of two-component regulator systems, we could potentially alter lipopolysaccharide biosynthesis and also biofilm formation of bacteria. With the description of the impact on LPS biosynthesis, we would be able to describe the opportunity of an antibiotic adjuvant that would be important in the fight against multiresistant bacteria. The anti-biofilm agents have the potential to disperse bacterial biofilms in vivo and could positively impact human medicine in the future. The blocking of biofilm forming would drastically enhance the effectivity of antibiotics, while the truncation of lipopolysaccharides would strengthen the effect of hydrophobic antibiotics further. Virulence of the bacteria is related to the composition of lipopolysaccharides, it can be varied according to different environmental factors, such as temperature. The understanding of lipopolysaccharide structural modifications by the bacteria can help us to reveal more unknown aspects of their pathogenicity. For the future analysis of clinical samples, where LPS yields are usually low, we aim to find optimum extraction conditions for maximizing the yield of cellular LPS from the crude isolate, while minimizing contamination from co-extracted material such as DNA and phospholipid.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Bacterial endotoxins, also called lipopolysaccharides, are important biomolecules of Gram-negative bacteria and are responsible for sepsis that is the leading cause of death in intensive care units. Studies on the structure – function relationships of endotoxins could help to clarify the structural background of their biological functions and environmental role, as well as to provide an opportunity in the diagnosis and detection of biological mechanisms. The aim of our study is to influence these bacterial surface molecules by external or internal stimuli and monitor the changes by different analytical methods. Biosynthesis of the endotoxins can be influenced, e.g., by the culturing temperature. In this framework we will analyse the structure of these molecules in different temperatures. The temperature-dependence of these molecules are interesting, because it means that a bacteria, like the serious urinary and respiratory system infecting Pseudomonas aeruginosa can synthesize different endotoxins on room temperature on a hospital equipment, in a human body (37°C) or in a bird (42°C), that can be a target of this bacteria, too. The genetics of LPS biosynthesis will also be examined, in order to find a test compound that can be used to make bacteria more sensitive to certain antibiotics and preven environmental resistance of bacteria. Such studies would create new opportunities to decrease virulence of pathogen bacteria.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az endotoxinok kulcsszerepet játszanak a veleszületett immunválaszban a Gram-negatív mikrobák által okozott klinikai fertőzések során. Az endotoxinok (lipopoliszacharidok) szerkezeti elemzése és szerkezeti módosulásaik kapcsolata a biológiai aktivitással és a környezeti stresszel, valamint az LPS-ek bioszintézisének genetikai hátterének megértése volt a munka célja annak érdekében, hogy új antimikrobiális szerek célpontjait megtalálhassuk. Új módszereket állítottunk fel különböző baktériumokból - pl. E. coli, Salmonella és Proteus baktériumokból - származó endotoxin komponensek mennyiségi meghatározására, elválasztására és egyidejű jellemzésére. Az on-line fordított fázisú HPLC-MS/MS módszert és az on-line nem-vizes kapilláris elektroforézis (NACE)-MS/MS módszertant alkalmaztuk a lipid A alkotórészek kémiai variációinak megismeréséhez, melyek a biológiai funkciókkal kapcsolatban lehetnek (pl. Pseudomonas aeruginosa baktérium-törzs esetében). Az azonos mutáns vonalhoz tartozó két Shigella sonnei törzs (S. sonnei 4303 és S. sonnei 4351) genetikai analízise az IonTorrent PGM alkalmazásával 4,5 Mbp hosszúságú genomokat eredményezett. Az S. sonnei 4303 és S. sonnei 4351 összehasonlító genomikai analízise frameshift mutációt mutatott ki az rfaD génben. Ez a gén az LPS mag bioszintéziséhez szükséges ADP-L-glicero-D-mannoheptóz-6-epimeráz enzimet kódolja. Az eredmények alapján az RfaD epimeráz enzim funkciójának befolyásolása lehet az antibiotikum-kutatás esetleges célpontja.
kutatási eredmények (angolul)
Endotoxins play a key role in the innate immune response during clinical infection by Gram-negative microbes. The structure analysis of endotoxins (lipopolysaccharides) and their structural modifications in relation to biological activity and environmental stresses, as well as the better understanding of the genetic background of the biosynthesis of LPS to find candidate targets for new antimicrobial agents are current emerging issues within the endotoxin research. We have established new setups for the quantitation, separation, and simultaneous characterization endotoxin components – including isobars – from different bacteria, such as, E. coli, Salmonella, and Proteus bacteria. The on-line reversed-phase-HPLC-MS/MS method and the on-line non-aqueous capillary electrophoresis (NACE)-MS/MS methodology were applied for a deeper understanding of subtle chemical variations of lipid A in relation to biological properties of the Pseudomonas aeruginosa bacterium. Genetic analysis of two Shigella sonnei strains belonging to the same mutant line (S. sonnei 4303 and S. sonnei 4351) provided the 4,5 Mbp long genomes applying the IonTorrent PGM. The comparative genomic analysis of S. sonnei 4303 and S. sonnei 4351 showed a mutation in the rfaD gene, which encodes the ADP-L-glycero-D-mannoheptose-6-epimerase enzyme required for the LPS core biosynthesis. The results show the high significance of the function of RfaD epimerase, which may serve as a target for antibiotic research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125275
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Laura Nagy, Péter Urbán, Lilla Makszin, Viktor Sándor, Anikó Kilár, Hajnalka Ábrahám, Beáta Albert, Béla Kocsis, Ferenc Kilár: The effect of mutation in lipopolysaccharide biosynthesis on bacterial fitness, Cells - under revision/accepted for publication, 2022
Viktor Sándor, Bettina Űrmös, Ibrahim Aissa, Ágnes Dörnyei, Anikó Kilár: Characterization of Isomeric Lipid A Species from Pseudomonas aeruginosa PAO1 by Non-Aqueous Capillary Electrophoresis with Positive and Negative Ion Electrospray Tandem Mass Spectrometry with Collision-Induced Dissociation, Journal of the American Society of Mass Spectrometry – under revision, 2022
Ibrahim Aissa, Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Anikó Kilár: Complete structural elucidation of monophosphorylated lipid A by CID fragmentation of protonated molecule and singly-charged sodiated adducts, Journal of the American Society of Mass Spectrometry – under revision, 2022
Aissa Ibrahim, Kilár Anikó, Dörnyei Ágnes: Study on the CID Fragmentation Pathways of Deprotonated 4'-Monophosphoryl Lipid A, MOLECULES 26: (19) 5961, 2021
Takácsi-Nagy Anna, Kilár Ferenc, Thormann Wolfgang: The effect of pH adjusted electrolytes on capillary isoelectric focusing assessed by high-resolution dynamic computer simulation., ELECTROPHORESIS, 2022
Sándor Viktor: Lipid-A molekulák kromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás jellemzése, Pécsi Tudományegyetem, Kémia Doktori Iskola, 2019
Clare Mcilwaine, Alexander Strachan, Zoe Harrington, Matthew Jerreat, Louise A. Belfield, Viktor Sándor, Andrew Foey, Svetislav Zaric: Comparative analysis of total salivary lipopolysaccharide chemical and biological properties with periodontal status, Archives of Oral Biology, 110, paper 104633, 2020
Deutsch-Nagy Laura, Urban Peter, Szebeni Hunor, Albert Beata, Kocsis Bela, Kilar Ferenc: CLOSANTEL AS A POTENTIAL LIPOPOLYSACCHARIDE BIOSYNTHESIS INHIBITOR IN SHIGELLA SONNEI 4303, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA 64: (2) pp. 61-68., 2019
Deutsch-Nagy Laura, Urban Peter, Toth Zsuzsanna, Bihari Zoltan, Kocsis Bela, Fekete Csaba, Kilar Ferenc: Genome sequence of Shigella sonnei 4303, GUT PATHOGHOGENS 10: (1) 47, 2018
Mező, Emerencia; Bufa, Anita; Páger, Csilla; Poór, Viktória; Marosvölgyi, Tamás; Kilár, Ferenc; Makszin, Lilla: The Role of Ionic Liquid Interaction in the Separation of Fatty Acid Methyl Esters—Polyunsaturated Geometric Isomers in GC–MS, SEPARATIONS 8 : 4 Paper: 38, 2021
Makszin Lilla, Kustán Péter, Szirmay Balázs, Páger Csilla, Mező Emerencia, Kalács Krisztina I, Pászthy Vera, Györgyi Erzsébet, Kilár Ferenc, Ludány Andrea, Kőszegi Tamás: Microchip gel electrophoretic analysis of perchloric acid-soluble serum proteins in systemic inflammatory disorders., ELECTROPHORESIS 40: (3) pp. 447-454., 2019
Emerencia Mező, Fruzsina Hartmann-Balogh, Ibolya Madarászné Horváth, Anita Bufa, Tamás Marosvölgyi, Béla Kocsis, Lilla Makszin: Effect of culture conditions on fatty acid profiles of bacteria and lipopolysaccharides of the genus Pseudomonas – GC-MS analysis on ionic liquid-based column, Molecules - under revision, 2022
Makszin Lilla, Kustán Péter, Szirmay Balázs, Páger Csilla, Mező Emerencia, Kalács Krisztina I, Pászthy Vera, Györgyi Erzsébet, Kilár Ferenc, Ludány Andrea, Kőszegi Tamás: Microchip gel electrophoretic analysis of perchloric acid-soluble serum proteins in systemic inflammatory disorders., ELECTROPHORESIS 40: (3) pp. 447-454., 2019
Deutsch-Nagy Laura, Urban Peter, Szebeni Hunor, Albert Beata, Kocsis Bela, Kilar Ferenc: CLOSANTEL AS A POTENTIAL LIPOPOLYSACCHARIDE BIOSYNTHESIS INHIBITOR IN SHIGELLA SONNEI 4303, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA 64: (2) pp. 61-68., 2019
Mező Emerencia, Bufa Anita, Páger Csilla, Poór Viktória, Marosvölgyi Tamás, Kilár Ferenc, Makszin Lilla: Evaluation and validation of gas chromatographic columns for the analysis of the fatty acid methyl esters, Medical Conference for PhD Students and Experts of Clinical Sciences (MedPECS), 2019
Sándor, Viktor; Berkics, Balázs Viktor; Kilár, Anikó; Kocsis, Béla; Kilár, Ferenc; Dörnyei, Ágnes: NACE-ESI-MS/MS method for separation and characterization of phosphorylation and acylation isomers of lipid A, ELECTROPHORESIS 41, 1178-1188., 2020
Sinkler, Réka ; Verébi-Kertész, Melinda ; Németh, Dóra ; Pap, Marianna ; Kilár, Ferenc: Transferrin-iron-anion complex transport into HeLa cells, UPB SCIENTIFIC BULLETIN, SERIES B: CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE 82, 145-152., 2020
Ágnes, Dörnyei ; Viktor, Sándor ; Anikó, Kilár ; Béla, Kocsis ; Ferenc, Kilár: Challenges in the structural elucidation of Gram-negative bacterial lipid a molecules applying HPLC-MS/MS, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 2019
Mező, Emerencia; Páger, Csilla; Makszin, Lilla; Kilár, Ferenc: Capillary zone electrophoresis of proteins applying ionic liquids for dynamic coating and as background electrolyte component, ELECTROPHORESIS 41, 2083-2091., 2020
Mező, Emerencia; Bufa, Anita; Páger, Csilla; Poór, Viktória; Marosvölgyi, Tamás; Kilár, Ferenc; Makszin, Lilla: The Role of Ionic Liquid Interaction in the Separation of Fatty Acid Methyl Esters—Polyunsaturated Geometric Isomers in GC–MS, SEPARATIONS 8 : 4 Paper: 38, 2021
Mező, Emerencia; Bufa, Anita; Páger, Csilla; Kocsis, Béla; Kilár, Ferenc; Makszin, Lilla: Application of Ionic Liquid-Based Column for the Analysis of Fatty Acid Composition in Bacteria and its Lipopolysaccharides by GC-MS, Medical Conference for PhD Students and Experts of Clinical Sciences: Book of Abstracts Pécs, Magyarország, 83 p. p. 47 okt. 16-17 (online), 2020
Viktor Sándor, Ágnes Dörnyei, Anikó Kilár, Balázs Viktor Berkics, Péter Noveczky, Béla Kocsis, Ferenc Kilár: NACE–ESI-MS/MS method for separation and characterization of phosphorylation and acylation isomers of lipid A, 36th International Symposium on Microseparations and Bioanalysis (e-MSB 2020) Sept. 27-30. (P53 poszter), 2020
Mező Emerencia, Bufa Anita, Páger Csilla, Poór Viktória, Marosvölgyi Tamás, Kocsis Béla, Kilár Ferenc, Makszin Lilla: Different polarity of Gas Chromatography columns testing for Fatty Acid Methyl Ester standards, In: Bódog, Ferenc; Csiszár, Beáta; Pónusz, Róbert (szerk.) VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, absztraktkötet, PTE DOK, p. 148., 2019
Mező Emerencia, Bufa Anita, Páger Csilla, Poór Viktória, Marosvölgyi Tamás, Kilár Ferenc, Makszin Lilla: Characterisation of Gas Chromatography Columns with Different Polarity for Fatty Acid Methyl Esters' Analysis, 12th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Hungarian Society for Separation Sciences p. 97., 2019
Anna Takácsi-Nagy, Ferenc Kilár, Wolfgang Thormann: Modeling of formation and prevention of a pure water zone in capillary isoelectric focusing with narrow pH range carrier ampholytes, ELECTROPHORESIS 38: (5) 677-688, 2017
Sandor V, Kilar A, Kilar F, Kocsis B, Dornyei A: Characterization of complex, heterogeneous lipid A samples using HPLC-MS/MS technique III. Positive-ion mode tandem mass spectrometry to reveal phosphorylation and acylation patterns of lipid A., J MASS SPECTROM 53: (2) 146-161, 2018
Ivanova-Petropulos V, Naceva Z, Sandor V, Makszin L, Nagy L, Berkics B, Stafilov T, Kilar F: Fast determination of lactic, succinic, malic, tartaric, shikimic and citric acids in red Vranec wines by CZE-ESI-QTOF-MS, ELECTROPHORESIS 39: (13) pp. 1597-1605., 2018
Kilar A, Dornyei A, Sandor V, Kilar F, Kocsis B: Phosphoglycolipid Profiling of Bacterial Endotoxins, HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY 46: (1) pp. 7-11., 2018
Kőnig-Péter Anikó, Ferenc Kilár, Tímea Pernyeszi: Copper(II) biosorption characteristics of lyophilized and thermally treated Pseudomonas cells, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 18: (2) pp. 455-464., 2019
Mező Emerencia, Bufa Anita, Páger Csilla, Poór Viktória, Marosvölgyi Tamás, Kocsis Béla, Kilár Ferenc, Makszin Lilla: Different polarity of Gas Chromatography columns testing for Fatty Acid Methyl Ester standards, In: Bódog, Ferenc; Csiszár, Beáta; Pónusz, Róbert (szerk.) VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2019: absztraktkötet, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (2019) p. 148., 2019
Mező Emerencia, Bufa Anita, Páger Csilla, Poór Viktória, Marosvölgyi Tamás, Kilár Ferenc, Makszin Lilla: Characterisation of Gas Chromatography Columns with Different Polarity for Fatty Acid Methyl Esters' Analysis, In: Hungarian, Society for Separation Science (szerk.) 12th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Hungarian Society for Separation Sciences (2019) p. 97., 2019
Sándor Viktor, Kilár Anikó, Berkics Balázs, Kocsis Béla, Kilár Ferenc, Dörnyei Ágnes: Comparison of LC-MS and CE MS for the analysis of immunstimulant bacterial membrane glycolipids, In: Hungarian, Society for Separation Science (szerk.) 12th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Hungarian Society for Separation Sciences (2019) p. 105., 2019
Csudai Csaba, Kilár Ferenc, Pernyeszi Tímea: A fémionok közötti versengő kölcsönhatás szerepe a Cu2+ bio-adszorpciójában Spirulina Platensis-maxima sejteken, In: Szigyártó, I-L; Szikszai, A (szerk.) XV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Ábel Kiadó (2019) pp. 126-127., 2019
Kilár Ferenc, Sándor Viktor, Dörnyei Ágnes, Kilár Anikó, Kocsis Béla: Energy-resolved mass spectrometry of lipid-A structures in negative-ionization mode, In: Oprean, Radu; Irimie, Florin Dan (szerk.) ABSTRACTS BOOK, 19th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 2019, Babes-Bolyai University (2019) p. 10., 2019
Viktor Sándor, Anikó Kilár, Ferenc Kilár, Béla Kocsis, Ágnes Dörnyei: Characterization of complex, heterogeneous lipid A samples using HPLC–MS/MS technique III. Positive-ion mode tandem mass spectrometry to reveal phosphorylation and acylat, Journal of Mass Spectrometry 53, 146-161., 2018
Anikó Kilár, Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Ferenc Kilár, Béla Kocsis: Phosphoglycolipid profiling of bacterial endotoxins, Hungarian Journal of Industry and Chemistry 46, 7-11., 2018
Violeta Ivanova-Petropulos; Z. Naceva; Viktor Sándor; Lilla Makszin; Laura Nagy; Balázs Berkics; T. Stafilov; Ferenc Kilár: Fast determination of lactic, succinic, malic, tartaric, shikimic and citric acids in red Vranec wines by CZE-ESI-QTOF-MS, Electrophoresis 39, 1597-1605., 2018
Csilla Páger, Nikoleta Biherczová, Roland Szigetvári, Balázs Berkics, Tamás Pongrácz, Viktor Sándor, Anita Bufa, Viktória Poór, Ferenc Kilár: Advanced on-line mass spectrometry detection of proteins separated by capillary isoelectric focusing after sequential injection, Journal of Separation Science (2017) 40: (24), pp. 4825-4834. IF: 2.415, 2017
Laura Deutsch-Nagy; Péter Urbán; Zsuzsanna Tóth; Zoltán Bihari; Béla Kocsis; Csaba Fekete; Ferenc Kilár: Genome sequence of Shigella sonnei 4303, Gut Pathogen (under review) ID: GUTP-D-18-00091R1, 2018
Ján Labuda, Richard P. Bowater, Miroslav Fojta, Günter Gauglitz, Zdeněk Glatz, Ivan Hapala, Jan Havliš, Ferenc Kilár, Anikó Kilár, Lenka Malinovská, Heli M. M. Sirén, Petr Skládal, Federico Torta, Martin Valachovič, Michaela Wimmerová, Zbyněk Zdráhal, David Brynn Hibbert: Terminology of bioanalytical methods (IUPAC Recommendations 2018), Pure and Applied Chemistry 90:(7), 1121–1198., 2018
Emerencia Mező, Csilla Páger, Lilla Makszin, Ferenc Kilár: Separation of Proteins Using Imidazolium-Based Ionic Liquids as Dynamic Coating and Running Electrolyte by Capillary Electrophoresis, Talanta (under review), 2018
Lilla Makszin, Péter Kustán, Balázs Szirmay, Csilla Páger, Emerencia Mező, Krisztina I Kalács, Vera Pászthy, Erzsébet Györgyi, Ferenc Kilár, Andrea Ludány, Tamás Kőszegi: Microchip gel electrophoretic analysis of perchloric acid-soluble serum proteins in systemic inflammatory disorders, Electrophoresis (under review), 2018
Emerencia Mező, Csilla Páger, Lilla Makszin, Ferenc Kilár: Separation of Proteins by Capillary Zone Electrophoresis Using Ionic Liquids as Dynamic Coating and Running Electrolyte, 11th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Sep. 6 - 8, 2017, Siófok, Hungary, 2017
Lilla Makszin, Csilla Páger, Emerencia Mező, Péter Kustán, Balázs Szirmay, Erzsébet Györgyi, Tamás Kőszegi, Andrea Ludány, Ferenc Kilár: Electrophoretic Analyses of Perchloric Acid Soluble Serum Proteins of Patients, 11th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Sep. 6 - 8, 2017, Siófok, Hungary, 2017
Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Anikó Kilár, Ferenc Kilár, Béla Kocsis: A Novel Structure Elucidation Strategy of Monophosphorylated Lipid A Variants Applying HPLC-MS/MS, 11th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Sep. 6 - 8, 2017, Siófok, Hungary, 2017
Anikó Kilár, Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Ferenc Kilár, Béla Kocsis: Phosphoglycolipid profiling of bacterial endotoxins, 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Oct. 8 - 11, 2017, Veszprém, Hungary, 2017
Anikó Kilár, Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Szandra Schwarcz, Ferenc Kilár, Béla Kocsis: Direct detection of microbial membrane lipooligosaccharides by MALDI-TOF MS, 29th MassSpec Forum Vienna, Feb. 21 - 22, 2018, Vienna, Austria, 2018
Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Anikó Kilár, Laura Deutsch-Nagy, Ferenc Kilár, Béla Kocsis: Energy-resolved mass spectrometry of lipid-A structures in positive-ionization mode, 29th MassSpec Forum Vienna, Feb. 21 - 22, 2018, Vienna, Austria, 2018
Viktor Sándor, Ágnes Dörnyei, Anikó Kilár, Béla Kocsis, Ferenc Kilár: Energy-resolved mass spectrometry of lipid-A structures in negative-ionization mode, 36th Informal Meeting on Mass Spectrometry, May 6 - 9, 2018, Kőszeg, Hungary, 2018
Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Anikó Kilár, Nikolett Erős, Béla Kocsis, Ferenc Kilár: Structure elucidation of lipid-A by energy-resolved tandem mass spectrometry in positive-ionization mode, 36th Informal Meeting on Mass Spectrometry, May 6 - 9, 2018, Kőszeg, Hungary, 2018
Anikó Kilár, Viktor Sándor, Ágnes Dörnyei, Béla Kocsis, Ferenc Kilár: Comparison of LC-MS and CE-MS for bacterial lipid-A samples, 36th Informal Meeting on Mass Spectrometry, May 6 - 9, 2018, Kőszeg, Hungary, 2018
Svetislav Zaric, Alexander Strachan, Zoe Harrington, Clare McIlwaine, Matthew Jerreat, Anikó Kilár, Louise Belfield, Simon Jackson Andrew Foey: Specifity of Innate Immune Responses to LPS in the Oral Mucosa-Clinical Consequences, TOLL 2018 Editing Innate Immunity, June 6-9, 2018, Porto, Portugal, 2018
Laura Deutsch-Nagy, Béla Kocsis, Ferenc Kilár: Lipopolysaccharides and bacterial two-component system, 18th CEEPUS International Symposium and Summer School on Bioanalysis, June 25 - 30, 2018, Komarno, Slovakia, 2018
Emerencia Mező, Csilla Páger, Lilla Makszin, Ferenc Kilár: Separation of Proteins by Capillary Zone Electrophoresis Using Ionic Liquids as Dynamic Coating and Running Electrolyte, 18th CEEPUS International Symposium and Summer School on Bioanalysis, June 25 - 30, 2018, Komarno, Slovakia, 2018
Ágnes Dörnyei, Viktor Sándor, Anikó Kilár, Nikolett Erős, Béla Kocsis, Ferenc Kilár: Structure elucidation of Gram-negative microbial glycolipids by energy-resolved tandem mass spectrometry, 22nd International Mass Spectrometry Conference 2018, August 26 - 31, 2018, Firenze, Italy, 2018
Balázs Szirmay, Csilla Páger, Péter Kustán, Erzsébet Györgyi, Tamás Kőszegi, Andrea Ludány, Ferenc Kilár, Lilla Makszin: Electrophoretic analyses of perchloric acid soluble serum proteins in systemic inflammatory disorders, A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 59. Nagygyűlése, Aug. 30 - Sep. 1, 2018, Pécs, Hungary, 2018
Strachan, A ; Harrington, Z ; McIlwaine, C ; Jerreat, M ; Belfield, LA ; Kilar, A ; Jackson, SK ; Foey, A ; Zaric, S: Subgingival lipid A profile and endotoxin activity in periodontal health and disease, CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS 23, 3527-3534., 2019
Deutsch-Nagy Laura, Urban Peter, Szebeni Hunor, Albert Beata, Kocsis Bela, Kilar Ferenc: CLOSANTEL AS A POTENTIAL LIPOPOLYSACCHARIDE BIOSYNTHESIS INHIBITOR IN SHIGELLA SONNEI 4303, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA 64: (2) pp. 61-68., 2019
Dörnyei Ágnes, Sándor Viktor, Noveczky Péter, Kilár Anikó, Kocsis Béla, Kilár Ferenc: Energy-resolved tandem mass spectrometry of biosphosphorylated lipid-a in the positive-ionization mode, In: Hungarian, Society for Separation Science (szerk.) 12th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Hungarian Society for Separation Sciences (2019) p. 111., 2019
Makszin Lilla, Kustán Péter, Szirmay Balázs, Páger Csilla, Mező Emerencia, Kalács Krisztina I, Pászthy Vera, Györgyi Erzsébet, Kilár Ferenc, Ludány Andrea, Kőszegi Tamás: Microchip gel electrophoretic analysis of perchloric acid-soluble serum proteins in systemic inflammatory disorders., ELECTROPHORESIS 40: (3) pp. 447-454., 2019
Deutsch-Nagy Laura, Urban Peter, Toth Zsuzsanna, Bihari Zoltan, Kocsis Bela, Fekete Csaba, Kilar Ferenc: Genome sequence of Shigella sonnei 4303, GUT PATHOGHOGENS 10: (1) 47, 2018

 

Projekt eseményei

 
2021-08-23 13:47:51
Résztvevők változása
2018-06-12 13:56:39
Résztvevők változása
vissza »