Kőszeg várostörténeti atlaszának kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125541
típus PUB
Vezető kutató Szilágyi Magdolna
magyar cím Kőszeg várostörténeti atlaszának kiadása
Angol cím Publication of the Historic Town Atlas of Kőszeg
magyar kulcsszavak várostörténet, topográfia, Kőszeg
angol kulcsszavak urban history, topography, Kőszeg
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Történelem
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Régészet
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
Ortelius tudományág: Térképészet
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2017-10-01
projekt vége 2019-05-31
aktuális összeg (MFt) 2.574
FTE (kutatóév egyenérték) 0.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Jelen publikációs pályázat célja a Bariska István által összeállított Kőszeg Várostörténeti Atlasz közzététele. A korábbi projektfázisban(OTKA K 81568), 2010 és 2014 között megtörtént a város történeti-helyrajzi kutatása a kezdetektől 2000-ig. A kutatás az Európai Városok Történeti Atlasza kutatási program magyar projektje keretben valósult meg. A Kőszeg atlasz szerzői levéltári, régészeti és térképes források adatainak feltárásával és rendszerezésével dolgozták fel ennek a fontos nyugat-dunántúli kisvárosnak a történeti-helyrajzi fejlődését. A pályázati ciklus lezártával a projekt "kiváló" minősítést kapott. Az eredeti költségvetés azonban csak a kutatási költségeket fedezte, ezért most az elkészült kézirat publikálására kívánunk pályázni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A publikáció előtt álló kézirat Kőszeg térbeli fejlődését vizsgálja a kezdetektől 2000-ig. Kilenc egymást követő időmetszeteben rekonstruálja az utcák, terek és más közterületek hálózatát, továbbá a világi és egyházi középületek, védművek és más fontos helyrajzi objektumok elhelyezkedését. Elhelyezi ezeket a város társadalmi, gazdasági és jogi fejlődésének keretei között, valamint szűkebb és tágabb régiója összefüggésében is. A kiadvány nemcsak első kézből származó, pontos és hiteles forrásadatokkal szolgál a további kutatások számára térképek és adattár formájában, de egy topográfiai tanulmányban vizsgálja a fejlődés okait és mozgatórugóit is. A tanulmány kitér a természetföldrajzi környezet szerepére, a város kialakulását és változását előidéző morfológiai tényezőkre, és történeti távlatban elemzi a városi teret alakító gazdasági és társadalmi folyamatok dinamikáját. Mivel Kőszeg Magyarország nyugati határvidékén helyezkedett el, fontos kutatási téma volt a kutatócsoport számára ennek a határhelyzetnek a térszerkezetre, adminisztratív és foglalkozási topográfiára gyakorolt hatása.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A Magyar Történeti Városatlasz kutatási program által összeállított és közreadott térképeket, topográfiai tanulmányokat és adattárakat sokféle társadalmi csoport tudja hasznosítani különböző szempontok szerint. A kutatási projekt (OTKA K 116594), amelyhez a jelen publikációs pályázat kapcsolódik már a harmadik üteme az évtizedek óta futó Európai Várostörténeti Atlasz c. kutatási program magyarországi megvalósításának. A korábbi projektfázisokban megjelent négy magyar várostörténeti atlasz (Sopron, Sátoraljaújhely, Szeged, és Buda 1686-ig) felhasználóinak legtágabb köre az eddigi tapasztalataink alapján elsősorban az európai történész és történeti földrajzos szakemberek közösségéből került ki. A sorozat folytatása és kiteljesedése pedig tovább segíti majd a hazai kutatási eredmények beépülését az európai várostörténetbe. Közelebb tekintve, a megbízható adatközlések és újszerű topográfiai elemzések a legkülönbözőbb tudományágak (településtudomány, várostörténet, régészet, művészettörténet, társadalomföldrajz) képviselői számára is fontos és időtálló tudásanyagot közvetítenek. Az atlasz sorozat hatása azonban messze túlmutat a szaktudományos érdeklődés keretein: az elsődleges források alapján összeállított és közreadott ismeretek a helyi közösségeknek is fontos támpontot jelentenek városuk kulturális örökségének megismerésében és az értékekről kialakított tudatos gondolkodásban.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A kiadás előtt álló Kőszeg Városatlasz c. kötet egy gazdag múltú, stratégialiga kiemelten fontos határmenti város történetét és helyrajzi fejlődését mutatja be szerkesztett és történeti térképek, helytörténeti tanulmány és az ahhoz kapcsolódó adattár segítségével. A kötet a szerzők által elvégzett illetve összegzett levéltári, régészeti, művészettörténeti, építészeti, térképészeti kutatások alapján számos új megállapítást tartalmaz Kőszeg történetére és területi fejlődésére vonatkozóan. A kiadványban közreadandó eredmények összehasonlító várostörténeti és település-földrajzi kutatások alapját képezhetik. Ezen kívül a helyrajzi adatok minden eddiginél pontosabb és megbízhatóbb feltárása a helyi közösségek öntudatát erősíti, és viszonyítási pontként szolgálhat a várostervezés, a turizmus és az oktatás számára is. A szerzők az adatokat, a tanulmányt és a térképeket egy évtizedek óta folyó európai projekt mintája szerint állították össze és egy kétnyelvű kiadványban, magyarul és angolul teszik közzé azokat. Mindez lehetővé teszi Kőszeg összehasonlítását más európai városokkal, ami hozzájárul a magyar történeti városfejlődés európai megismeréséhez.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The present application for funding is aimed at publishing the Historic Town Atlas of Kőszeg edited by István Bariska. In the previous implentation phase of the project (OTKA K 81568) data were gathered about the topographical development of Kőszeg from the beginnings to 2000. The research has been conducted as part of the Hungarian project of the European Historical Town Atlases research program. The authors of the Kőszeg atlas present the historical-topographical development of this small Western Transdanubian town analysing the data offered by archival, archaeological, and cartographic sources. At the end of the period of funding the research project was rated "excellent." Nevertheless, the original budget plan only covered the costs of research and that is the reason why we are handing in an application for funding the publication costs of the finished manuscript.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The manuscript awaiting publication examines the topographical development of Kőszeg from the beginnings to 2000. It reconstructs the location of streets, squares, and other public spaces, as well as public lay and ecclesiastical buildings, fortifications and other topographical features in nine subsequent periods. It places these features within the social, economic and legal frames of urban develoment, as well as within the smaller and wider region of the town. The publication not only provides primary data in the form of maps and a gazetteer for further research but also investigates into the causes and motives of development in a topographical study. The study touches upon the natural geographical environment, the morphological feaures that brought about the development and transformation of the town, and analyses the dynamics of the economic and social processes that affected urban space. Since Kőszeg has always been located near the western frontier of Hungary, the authors put and emphasis on investigating into the role of this boundary position had in space structure, and the topography of administration and occupations.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The maps, studies and gazetteers compiled and published in the frames of the Hungarian Historical Town Atlas research program can be used by various social groups in different ways. The current research project (OTKA/NKFI K 116594) is the third phase of the Hungarian implementation of the European Historical Town Atlas research program going back to several decades. The atlases published during the two former phases of reasearch (Sopron, Sátoraljaújhely, Szeged, and Buda to 1686) have been used European historians and historical geographers. The continuation of the series will help the Hungarian research results get known even better in European urban history. Taking a closer look, the publication of the reliable data and new topographical analyses convey important knowledge for the representatives of various disciplines (settlement studies, urban history, archaeology, art history, and social geography). The use of the atlas, however falls far beyond the frames of scholarship: the information put together on the basis of primary sources are also important for local communities in getting to know the cultural heritage of their own towns.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The Historical Town Atlas of Kőszeg presents the history and topographical development of a town of rich past and hight strategic importance near the border in the form of edited and historical maps, a local historical study and a joint gazetteer. The volume, based on the archival, archaeological, art historical, architectural, and cartographic research comprises several new statements about the history and topographic development of Kőszeg. The reasearch results to be published in the Kőszeg atlas may form the basis of comparative urban hsitorical and historical-geographical research. In addition, the accurate and reliable collection of the topographical date help strengthening the patriotism of local communities and may serve as a point of reference for town development, turism and education. The authors have compiled the data and maps following the principles set up by a European project and will publish them in a bilingual volume in English and Hungarian. All these make possible the comparison of Kőszeg with other European towns and contributes to the European kownledge of Hungarian urban development.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2017. március 2-án benyújtott támogatási pályázat célja a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat 6. darabjának, Kőszeg város történeti atlaszának megjelentetése volt. A kötetet írta és összeállította: Bariska István. Közreműködők: B. Benkhard Lilla, Ivicsics Péter, Kovács Viktória, Mentényi Klára, Söptei Imre, és Szilágyi Magdolna. A 2017. szeptember 20-án kelt támogatási szerződés alapján a nyomdaköltségére fordítható támogatás összege: 2.145.000,- Ft volt. A szerződés alapján a szerkesztési munkák befejezésére, a kiadvány korrektúrázására és a nyomdai megjelentetésre 12 hónap állt rendelkezésünkre (2017. október 1 -2018. szeptember 30). Ezt a határidőt két alkalommal hosszabbítottuk, először 6 hónappal (2019. március 31-ig), majd újabb két hónappal (2019. május 31-ig). A kiadvány végleges, javított állományait 2019. május 8-án töltöttük fel PDF formátumban a Pauker Holding nyomda portáljára. A kinyomtatott atlaszt 530 példányban 2019. május 29-én szállította a Magyar Tudományos Akadémia részére a nyomda.
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of the application for funding submitted on 2 March 2017 was the publication of the Historical Atlas of Kőszeg, which is the sixth volume in the Hungarian Atlas of Historic Towns series. The volume was written and compiled by István Bariska with the contribution of Lilla B. Benkhard, Péter Ivicsics, Viktória Kovács, Klára Mentényi, Imre Söptei, and Magdolna Szilágyi. Based on the grant agreement signed on 20 September 2017, the printing costs were supported with HUF 2,145,000. On the basis of the contract, we had 12 months for the completion of the editorial work, the proofreading, and the printing (1 October 2017 - 30 September 2018). This deadline was extended twice, first with 6 months (to 31 March 2019), then with another two months (to 31 May 2019). The final, corrected PDF files of the volume were uploaded to the website of the Pauker Holding printing house. The 530 copies of the printed atlas were delivered by the printing house to the Hungarian Academy of Sciences on 29 May 2019.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125541
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Barika István, B. Benkhard Lilla, Iviccics Péter, Kovács Viktória, Mentényi Klára, Söptei Imre, Szilágyi Magdolna: Magyar Várostörténeti atlasz 6. Kőszeg, Budapest, 2018
vissza »