Fluktuáló szelekció a fenotípusos polimorfizmus mögött: barlangi és felszíni rákok empirikus vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125627
típus SNN
Vezető kutató Herczeg Gábor
magyar cím Fluktuáló szelekció a fenotípusos polimorfizmus mögött: barlangi és felszíni rákok empirikus vizsgálata
Angol cím Fluctuating selection behind phenotypic polymorphism: an empirical approach using subterranean and surface crustaceans as model
magyar kulcsszavak evolúció, adaptáció, környezeti változatosság, fenotípusos változatosság, hierarchikus szintek
angol kulcsszavak evolution, adaptation, environmental variation, phenotypic variation, hierarchical levels
megadott besorolás
Filogenetika, szisztematika, taxonómia, összehasonlító biológia, ökofiziológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Állat-ökológia
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Balázs Gergely
Dányi László
Horváth Gergely
Orf Stephanie
projekt kezdete 2017-11-01
projekt vége 2021-10-31
aktuális összeg (MFt) 35.628
FTE (kutatóév egyenérték) 12.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az evolúcióbiológia fő feladata a természetben megfigyelt fenotípusos válatozatosság magyarázata. Ezen belül is kiemelt figyelmet kap és kapott a rátermettséget befolyásoló tulajdonságok populáción belüli nagyfokú változatossága, ami ellentmond a természetes szelekció feltételezett hatásának. A sok proximális és ultimális magyarázat közül az egyik leggyakrabban alkalmazott a környezet tér- és időbeli változatosságából eredő fluktuáció szelekció. Ezt a teóriát számos elméleti és empirikus vizsgálat támogatja közvetett módon, de a kérdés közvetlen vizsgálata magas vs. alacsony fluktuáló szelekcióval találkozó populációk összehasonlításával rendkívül ritka. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Ljubljanai Egyetem kutatócsoportjainak közös pályázata egy ilyen összehasonlításon alapuló átfogó vizsgálatot tűzött ki célul. Modellként két, más-más rendbe tartozó vízi rák nemet használunk, melyek egyaránt előfordulnak barlangokban és felszíni fizekben. A barlangi (alacsony és prediktálható környezeti változatosság) és felszíni (magas és erősen sztochasztikus környezeti változatosság) populáció- és fajpárok összehasonlítása a speciális barlangi környezet által indukált párhuzamos és konvergens evolúció vizsgálata mellett kiemelkedő lehetőséget teremt a populáción belüli fenotípusos változatosság mögött álló fluktuáló szelekció szerepének közvetlen tesztelésére is. Vizsgálatunkban a fenotípusos változatosságot hasonlítjuk össze stabil és változékony környezetek között, különböző hierarchikus szinteken (egyeden belül, populációkon belül, fajokon belül), plasztikus és rigid tulajdonságok (viselkedés, morfológia) figyelembevételével.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A populáción belüli változatosság magyarázata a rátermettséget befolyásoló tulajdonságok tekintetében régóta központi kérdése az evolúcióbiológiának. Egy optimális fenotípust feltételezve a természetes szelekció rövid idő alatt erodálná a populáción belüli változatosságot. A kiinduló hipotézisünk, miszerint a változatosságot a környezeti változatosságból eredő fluktuáló szelekciós nyomás tartja fent, régóta ismert. Ugyanakkor a jelentős számú idevágó vizsgálat tipikusan modellező volt, az empirikus esetekben pedig a környezeti változatosságból eredő, térben és időben variáló szelekció számszerűsítésére koncentrált. Mi a finom tér- és időskálán meglévő környezeti változatosság élőhelyek közötti eltérő mértékének kapcsolatait tervezzük tesztelni a fenotípusos változatosság különböző hierarchikus szintjei között, kihasználva a barlangi (relatíve stabil, kiszámítható) – felszíni (változatos és sztochasztikus) élőhelypárok nyújtotta egyedi lehetőségeket. Ezen a módon az alaphipotézist direkt módon tudjuk tesztelni. A vizsgálataink nem kizárólag a populáción belüli változatosságra koncentrálnak majd, hanem górcső alá veszik az egymásra hierarchikusan épülő szerveződési szinteket: (i) egyeden belüli változatosság (plaszticitás és prediktabilitás), (ii) az egyedek közötti / populáción belüli változatosság (ezen operál a természetes szelekció), (iii) a populációk közötti, fajon belüli változatosság (adaptációs eseményeket mutat be) és (iv) a fajok közötti, evolúciós ágon belüli változatosság (speciációs eseményeket mutat be).

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett kutatás alapvetően alapkutatás. A kutatás központi kérdése, azaz a természetes szelekció ellenében is fennmaradó populáción belüli fenotípusos (és genetikai) változatosság magyarázata több, mint 50 éve az evoúcióbiológia központi területe. A nagyszámú proximális magyarázat mellett az egyik fő ultimális magyarázat a generációkon belül és generációk között egyaránt megfigyelhető térben és időben eltérő szelekciós nyomás, azaz a környezeti változatosságból eredő fluktuáló szelekció. Mi ezt a hipotézist tervezzük direkt módon vizsgálni természetes populációkban. Ilyen jellegű vizsgálatok rendkívül ritkák, tudomásunk szerint leginkább a mélytengeri élőhelyekre koncentráltak. Ezen élőhelyeknél azonban a populációk közötti génáramlás szinte zavartalan lehet, ami a természetes szelekció hatását gyengíti. Ezzel szemben az általunk vizsgálni tervezett barlangi élőhelyek esetén nem csak a környezet stabilitása és kiszámíthatósága van jelen, hanem a totális genetikai izoláció is, ami véleményünk szerint eszményi modellé teszi a barlangi (relatíve stabil, kiszámítható) vs. felszíni (változatos, sztochasztikus) élőhelyeken előforduló populációkat. A vizsgálatokból nyert adatokkal a fő kérdésünk mellett a barlangi élőhelyek meghódításakor végbemenő párhuzamos és konvergens evolúciós mintázatokról is képet kapunk, ez egy önmagában is maximális figyelmet érdemlő kérdés. A várt eredmények széleskörű tudományos érdeklődésre tarthatnak számot. Az eredményeink nagyban hozzájárulhatnak a természetben megfigyelhető fenotípusos változatosság mögötti mechanizmusok megértéséhez. A pályázatot benyújtó két csoport tökéletesen kiegészíti egymást: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén dolgozó Dr. Herczeg Gábor a különleges, izolált élőhelyekhez való alkalmazkodást és ezzel párhuzamosan az egyeden belüli és egyedek közötti változatosságot kutató evolúcióbiológus, míg a Ljubljanai Egyetem Biológiai Tanszékén dolgozó Dr. Cene Fišer az evolúciós barlangbiológia specialistája. A két csoport között tervezett szoros együttműködés nemzetközileg is vezető projektet eredményezne.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A természetes szelekción alapuló evolúciós alkalmazkodás koncepciója Darwin óta közismert. A természetes szelekció eredményeképpen a populációk a környezetükben optimális típus irányába mozdulnak el. Ezért azt várhatnánk, hogy a populációkban az egyedek idővel egyre hasonlóbbak lesznek egymáshoz, míg a populáción belüli változatosság értelemszerűen minimálisra csökken. A természetes populációk vizsgálata azonban ellentmond ennek az elképzelésnek, a populációkon belüli változatosság tipikusan sokkal magasabb a vártnál. Ez meglepő, különösen olyan tulajdonságok esetében melyek bizonyítottan befolyásolják az egyedek túlélését vagy szaporodási sikerét. Erre a paradoxonra számos elméleti megoldás született, mind kényszerek (pl. genetikai), mind kiváltó okok tekintetében. Ez utóbbiak közül a legismertebb a fluktuáló szelekció elmélete, miszerint a változatosságot a populáció élőhelyén megfigyelhető tér és időbeli környezeti variációk és az innen eredő térben és időben változatos szelekciós erők tartják fent. Ezt az elméletet sok matematikai modell támogatja, illetve sok faj populációjában mutattak ki fluktuációt a szelekciós erőkben. Közvetlen bizonyíték, azaz statisztikailag kimutatható kapcsolat a környezeti változatosság és a populáció egyedei közti változatosság mértéke között, egyenlőre igen kevés áll a rendelkezésünkre. A jelen kutatás célja, hogy barlangi (stabil és kiszámítható) és felszíni (változatos és sztochasztikus) vízi rákfajok összehasonlításával közvetlenül teszteljük a fenti hipotézist.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Understanding phenotypic variation in the wild is a central topic in evolutionary biology. Particular interest is paid to the high within-population variation seen in fitness-linked phenotypic traits, a pattern contradicting the hypothesised effect of natural selection. Among the number of proximate and ultimate explanations to this paradox, fluctuating selection stemming from small scale spatiotemporal environmental variation is a widely invoked one. This theory has been supported by both theoretical and empirical grounds, but direct support based on comparing populations with high vs. low fluctuation in the selection regime is scarce at best. The cooperative project between the research groups from Eötvös Loránd University (Hungary) and University of Ljubljana (Slovenia) aims to seek for such direct support by using two aquatic crustacean genera that can be found in both cave and surface waterbodies. By comparing cave (stable and predictable environment) and surface (unstable and unpredictable environment) populations, we will able to test the role of fluctuating selection behind phenotypic polymorphism, besides studying parallel and convergent evolution in caves. Phenotypic variation will be compared between stable vs. variable environments at different hierarchically built levels (within-individual, within-population, between-population and between-species) and by using traits that are either plastic (e.g. behaviour) or rigid (e.g. morphology) on the short-term.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Understanding the maintenance of the usually high within-population variation in fitness-linked phenotypic traits is a long-standing task in evolutionary biology. If there was an optimal phenotype, natural selection would be expected to erode within-population variation around it quickly. Our starting hypothesis stating that within-population variation is maintained by fluctuating selection stemming from environmental variation is not a new one. Still, most studies supporting it are either based on modelling exercises, or focussed on quantifying the fluctuation of selection forces in the studied populations. In contrast to these, we plan to test the link between environmental variation and phenotypic variation assessed at different hierarchic levels, using the opportunities provided by the repeated cave (relatively stable and predictable) – surface (variable and unpredictable) habitat pairs. This approach would serve as a direct test of the original hypothesis. We will not only focus on within population variation, but for a better understanding of the link between environmental and phenotypic variation, we will access phenotypic variation at the following hierarchical levels: (i) within-individual variation (plasticity and predictability), (ii) between-individual / within-population variation (the basis for natural selection to operate on), (iii) between-population / within-species variation (adaptation events) and iv between-species / within-clade variation (speciation events).

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The planned research is chiefly fundamental science. The main question of the project, namely, how can within-population phenotypic (and genetic) variation persist against natural selection, has been challenging evolutionary biologists for more than a half century. Besides the numerous potential proximate explanations, one of the main ultimate solutions is the within- and across-generation variation in selection, or with other words, fluctuating selection stemming from environmental variation. We plan to study this hypothesis directly in natural populations. Such studies are scarce, to our knowledge, they were done mainly on deep-sea taxa so far. However, gene flow is often unrestricted in the deep-sea habitat, weakening the effects of natural selection. In contrast to this, there are not only environmentally stable and predictable habitats to be found in caves, but gene flow is typically zero among the separate caves. These features make cave (relatively stable, predictable) vs. surface (variable, stochastic) habitat pairs an excellent model to test the fluctuating selection hypothesis. Besides the results expected about the potential link between the environmental variation within a population’s habitat and the phenotypic variation between a population’s members, we will also gather valuable data regarding the parallel and convergent evolution expected upon the repeated independent colonisation of cave habitats. The results are expected to generate wide scientific interest by adding valuable information to the general understanding of the evolutionary mechanisms behind phenotypic variation in the wild. The experience and knowhow of the two groups submitting the application are highly complementary: Gábor Herczeg (Department of Sytematic Zoology and Ecology, Eötvös Loránd University, Hungary) has been extensively studying adaptations to isolated extreme habitats and within- and between individual behavioural variation, while Cene Fišer (Department of Biology, University of Ljubljana, Slovenia) is a specialist in evolutionary speleobiology. The cooperation between the two groups would result in an internationally leading project on the topic.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Evolutionary adaptation driven by natural selection is a concept known since Darwin. Following natural selection, populations are expected to shift their mean phenotypes towards the optimum. Therefore, one would expect individuals within a population to become more and more similar with every generation, translating to a marked decrease in within-population phenotypic variation. However, patterns derived from studying natural populations contradict this scenario: within-population phenotypic variation is typically higher than expected. This warrants explanation, especially for phenotypic traits known to affect survival or reproductive success. There are several solutions for this paradox, both on the level of constraints (e.g. genetic) or evolutionary causes. Among the latter, the most widely invoked is fluctuating selection. When a population’s habitat shows environmental variation in space and time, the selection forces met by the population’s members will also vary. Such fluctuating selection will maintain phenotypic polymorphism within population. This theory is supported by various mathematical models and within-population fluctuation in selection forces has been proven in several species. However, statistically significant relationships between environmental variation and within-population phenotypic variation have yet to be shown. The aim of the present project is to test the fluctuating selection hypothesis directly by comparing populations and species of aquatic crustaceans living in caves (stable and predictable environment) vs. surface habitats (unstable and unpredictable environments).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az NKFI hivatal által támogatott projektben a barlangi környezethez való alkalmazkodást vizsgálatuk két akvatikus rák modellrendszerben. Feltártunk számos viselkedésbeli adaptációt. A populációk átlagos viselkedési mintázatainak összehasonlítása (pl. barlangi egyedek többet mozognak otthonos környezetben, kevésbé exploratívak új környezetben, kevésbé használnak búvóhelyeket, akár 60000 év izoláció után is megőrzik a táplálék-típus innovációs képességüket) mellett összehasonlítottuk a populáción belüli viselkedési változatosságuk mértékét is. Eredményeink szerint az egyszerű és stabil barlangi környezet a változatosság csökkenését és a ‘személyiség’, azaz az egyedek közötti konzisztens különbségek gyengülését okozza. A morfológiai alkalmazkodás vizsgálatánál azt találtuk, hogy nincsenek minden tulajdonságra általánosan működő szabályok (pl. a külső képletek barlangi megnyúlása), az alkalmazkodás milyensége az adott tulajdonság funkciójától függ. Bizonyítottuk továbbá, hogy az ivari és fekunditási szelekció jelentősen eltér a barlangi és felszíni környezetek között, ivar-specifikus adaptációkat eredményezve. Az életmenet tulajdonságok összevetésével a barlangi mélységek felé növekvő nőstény-túlsúlyt bizonyítottunk. Ez vélhetően a beltenyésztettség és a rokon-szelekció miatt alakul ki, a közel-rokon hímek versengését csökkentendő. Összességében eredményes volt a négy év munka, melynek köszönhetően a szlovén és magyar felek közötti kooperáció megerősödött.
kutatási eredmények (angolul)
In this project, we studied cave adaptations using two aquatic crustacean model systems. We revealed a number of behavioural adaptations. Besides comparing population divergence in mean behaviour (e.g. cave individuals move more in a familiar environment, they are less explorative in a novel environment, they use shelters less, they maintained their food type innovativeness even after 60000 years of isolation), we also compared the within-population behavioural variations. We found that the stable and simple cave environment select for decreased variation, and as a consequence, for weaker ‘personality’ (consistent between-individual behavioural differences). When studying morphological adaptations, we found that there the general rules aiming to explain the patterns, like the elongation hypothesis, are not working. Morphological adaptations depend on the function of the trait. Further, since sexual and fecundity selection also differs between cave and surface environments, cave adaptations are often sex-specific. When focusing on life history adaptations, we found an increasing female biased sex ratio towards deeper parts of caves. This is likely a result of increasing inbreeding, where kin-selection favours less competition between genetically related males. Taken together, we had a successful four years resulting in a strengthened cooperation between the Slovenian and Hungarian partners, which will definitely continue.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125627
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Perez-Moreno JP, Balázs G, Wilkins B, Herczeg G, Bracken Grissom HD: The role of isolation on contrasting phylogeographic patterns in two cave crustaceans., BMC Evolutionary Biology 17:247, 2017
Angyal D, Balázs G, Krízsik V, Herczeg G, Fehér Z: Molecular and morphological divergence in a stygobiont gastropod lineage (Truncatelloidea, Moitessieriidae, Paladilhiopsis) within an isolated karstic area in the Mecsek, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 56:493-504, 2018
Re C, Fišer Ž, Perez J, Tacdol A, Trontelj P, Protas ME: Common genetic basis of eye and pigment loss in two distinct cave populations of the isopod crustacean Asellus aquaticus., Integrative and Comparative Biology 58:421-430, 2018
Perez-Moreno JP, Balázs G, Bracken Grissom HD: Transcriptomic insights into the loss of vision in Molnár János Cave’s crustaceans, Integrative and Comparative Biology 58:452-464, 2018
Horváth G, Garamszegi LZ, Herczeg G: Are between- and within-individual behavioural variability linked? Results of a phylogenetic meta-analysis., IX European Conference on Behavioural Biology, Liverpool, UK, Abstract book p. 93, 2018
Horváth G, Balázs G, Hafenscher VP, Herczeg G: Effects of cave colonization on the feeding strategy of Asellus aquaticus (Barlangkolonizáció hatása víziászkák (Asellus aquaticus) táplálkozási stratégiájára)., XX. Hungarian Ethology Conference, Kolozsvár, Romania. Abstract book p. 33, 2018
Premate E, Volk T, Copilaş-Ciocianu D, Fišer Ž, Jemec Kokalj A, Delić T, Fišer: Locomotion of Niphargus amphipods from cave lakes and streams, 24th International Conference on Subterranean Biology, 20-24th Aug, Aveiro, Portugal. ARPHA Conference Abstracts 1, e30389, 2018
Volk T, Premate E, Copilas-Ciocianu D, Fišer Ž, Fišer C: Locomotory behaviour in selected Niphargus species from cave lakes and streams., In: PREMATE, Ester (ed.), et al. Zbornik konference, 2. Biosfera - konferenca študentov bioloških znanosti, Ljubljana, 21. september 2018. Društvo študentov biologije., 2018
Perez-Moreno JP, Balázs G, Bracken Grissom HD: Transcriptomic and epigenetic insights into the evolution of vision loss in cave dwelling crustaceans., The 2018 Annual meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology. 2018 jan 3.-7. San Francisco, California, USA, SICB 2018 Annual Meeting Abstracts p. 314, 2018
Mojaddidi H, Re C, Perez J, Tacdol A, Fišer Ž, Trontelj P, Protas ME: Development and genetics of eye loss in the crustacean, Asellus aquaticus., The 2018 Annual meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology. 2018 jan 3.-7. San Francisco, California, USA, SICB 2018 Annual Meeting Abstracts p. 283, 2018
Amin OM, Heckmann RA, Fišer Ž, Zakšek V, Herlyn H, Kostanjšek R: Description of Acanthocephalus anguillae balkanicus n. subsp. (Acanthocephala: Echinorhynchidae) from Proteus anguinus (Amphibia: Proteidae) and the cave ecomorph of Asel, Folia Parasitologica 66: 015., 2019
Fišer Ž, Prevorčnik S, Lozej N, Trontelj P: No need to hide in caves: shelter-seeking behavior of surface and cave ecomorphs of Asellus aquaticus (Isopoda: Crustacea)., Zoology 134: 58-65., 2019
Fišer C, Delić T, Luštrik R, Zagmajster M, Altermatt F: Niches within a niche: ecological differentiation of subterranean amphipods across Europe’s interstitial waters., Ecography 42(6):1212-1223, 2019
Zakšek V, Delić T, Fišer C, Jalžić B, Trontelj P: Emergence of sympatry in a radiation of subterranean amphipods., Journal of Biogeography 46(3): 657-669., 2018
Fišer Ž: Adaptation to low food., n: White WB, Culver DC, Pipan T (Eds): Encyclopedia of Caves, 3rd ed. Elsevier Academic Press. Chapter 1, pp. 1-7., 2019
Bregović P, Fišer C, Zagmajster M: Contribution of rare and common species to subterranean species richness patterns., Ecology and Evolution 9(20): 11606-11618., 2019
Horváth G, Garamszegi LZs, Bereczki J, Urszán TJ, Balázs G, Herczeg G: Roll with the fear: environment and state dependence of pill bug (Armadillidium vulgare) personalities, The Science of Nature 106:7, 2019
FIŠER Ž, KRALJ-FIŠER S, BALÁZS G, HORVÁTH G, FIŠER C, HERCZEG G: Phenotypic behavioural variation at different hierarchical levels during rapid adaptation from fluctuating to stable environments., ASAB 2019, The Association for the Study of Animal Behaviour, Summer Conference, Konstanz. Abstract book p. 3, 2019
Fišer Ž; Kralj-Fišer S; Balázs G; Horváth G; Herczeg G; Fišer C: General activity and boldness of a freshwater isopod after transition from surface to cave environment, 2nd Dinaric Symposium, 18-19.10. 2019, Postojna. Abstract book p 32, 2019
Herczeg G, Hafenscher VP, Balázs G, Herczeg G: The evolution of foraging innovation following colonisation of a less variable environment, The 2019 Congress of the European Society for Evolutionary Biology, 19-24 August 2019, Turku, 2019
Horváth G, Garamszegi LZs, Herczeg G: Does animal personality define within-individual behav-ioural variation? A meta-analysis, The 2019 Congress of the European Society for Evolutionary Biology, 19-24 August 2019, Turku, 2019, 2019
Horváth Gergely, Kerekes Kata, Berisha Hajriz, Balázs Gergely, Herczeg Gábor: Az explorációs személyiség szerepe a barlangkolonizációban, Magyar Etológiai Társaság XXI. konferenciája, 2019. november 29. – december 1., Mátrafüred Absztraktkötet p 15, 2019
Berisha Hajriz, Horváth Gergely, Fišer Žiga, Balázs Gergely, Herczeg Gábor: Evolution of movement activity in water lice (Asellus aquaticus) following the colonization of a subterranean habitat, Magyar Etológiai Társaság XXI. konferenciája, 2019. november 29. – december 1., Mátrafüred Absztraktkötet p 33,, 2019
Nyitrai Viktória, Horváth Gergely, Balázs Gergely, Herczeg Gábor: A viselkedési innováció szerepe víziászkák (Asellus aquaticus) barlangkolonizációjában, Magyar Etológiai Társaság XXI. konferenciája, 2019. november 29. – december 1., Mátrafüred Absztraktkötet p 48, 2019
Rendoš M, Delić T, Copilaş-Ciocianu D, Fišer C: First insight into cryptic diversity of a Caucasian subterranean amphipod of the genus Niphargus (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae)., Zoologischer Anzeiger 290: 1-11., 2021
Ntakis A, Karaouzas I, Fišer C, Stoch F: An annotated checklist of the Niphargidae (Crustacea: Amphipoda) of Greece., Zootaxa 4472(3): 517-544, 2020
Mammola S, Amorim IR, Bichuette ME, Borges PAV, Cheeptham N, Cooper SJB, Culver DC, Deharveng L, Eme D, Lopes Ferreira R, Fišer C, Fišer Ž, Fong DW, Griebler C, Jeffery WR, Jugovic J, Kowalko JE, Lilley TM, Malard F, Manenti R, Martínez A, Meierhofer MB, Niemiller ML, Northup DE, Pellegrini TG, Pipan T, Protas M, Reboleira ASPS, Venarsky J, Zagmajster M, Cardoso P: Fundamental research questions in subterranean biology., Biological Reviews 95(6): 1855-1872., 2020
Copilas-Ciocianu D, Borko Š, Fišer C: Late blooming amphipods: global change prompted post-Jurassic ecological radiation despite Paleozoic origin., Molecular Phylogenetics and Evolution 143: 106664, 2020
Borko Š*, Collette M*, Brad T, Zakšek V, Flot J-F, Vaxevanopoulos M, Sarbu SM, Fišer C: Amphipods in a Greek cave with sulfidic and non-sulfidic water: phylogenetically clustered and ecologically divergent., Systematics and Biodiversity 17(6): 558-572., 2019
Sándor Zsebők, Gábor Herczeg, Miklós Laczi, Gergely Nagy, Éva Vaskuti, Rita Hargitai, Gergely Hegyi, Márton Herényi, Gábor Markó, Balázs Rosivall, Eszter Szász, Eszter Szöllősi, János Török, László Zsolt Garamszegi: Sequential organization of birdsong: relationships with individual quality and fitness, Behavioral Ecology (online early), 2020
Horváth G, Martín J, Herczeg G: Ain’t going down without a fight: state-and environment-dependence of antipredator defensive aggressive personalities in Carpetan rock lizard, Behavioral Ecology and Sociobiology 74:139, 2020
Horváth G, Jiménez-Robles J, Martín J, López P, De la Riva I, Herczeg G: Linking behavioral thermoregulation, boldness, and individual state in male Carpetan rock lizards, Ecology and Evolution 10:10230–10241, 2020
Herczeg G, Hafenscher VP, Balázs G, Fiser Z, Kralj-Fiser S, Horváth G: Is foraging innovation lost following colonization of a less variable environment? A case study in surface- vs. cavedwelling Asellus aquaticus, Ecology and Evolution 10:5323–5331, 2020
Balázs G, Vörös J, Herczeg G: A new non‑invasive in situ underwater DNA sampling method for estimating genetic diversity, Evolutionary Ecology 34, pages633–644, 2020
Balázs G, Lewarne B, Herczeg G: Extreme site fidelity of the olm (Proteus anguinus) revealed by a long-term capture–mark–recapture study, Journal of Zoology 311: 99-105, 2020
Simona Kralj-Fišer, Ester Premate, Denis Copilaş-Ciocianu, Teja Volk, Žiga Fišer, Gergely Balázs, Gábor Herczeg, Teo Delić, Cene Fišer: The interplay between habitat use, morphology and locomotion in subterranean crustaceans of the genus Niphargus, Zoology 139:125742, 2020
Delić T, Stoch F, Borko Š, Flot J-F, Fišer C: How did subterranean amphipods cross the Adriatic Sea? Phylogenetic evidence for dispersal-vicariance interplay mediated by marine regression-transgression cycles, Journal of Biogeography 47(9): 1875-1887, 2020
Herczeg G, Nyitrai V, Balázs G, Horváth G: Food preference and food type innovation of surface- vs. cave-dwelling waterlouse (Asellus aquaticus) after 60 000 years of isolation, Bahvioural Ecology and Sociobiology, accepted for publication, 2021
Gergely Horváth, Sára Sarolta Sztruhala, Gergely Balázs, Gábor Herczeg: Population divergence in aggregation and sheltering behaviour in surface- versus cave-adapted Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda)., Biological Journal of the Linnean Society. 134, 667-678., 2021
Balázs, G., Biró, A., Fišer, Ž., Fišer, C., Herczeg, G.: Parallel morphological evolution and habitat-dependent sexual dimorphism in cave- vs. surface populations of the Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda: Asellidae) species complex., Ecology and Evolution. 11(3):1-15, 2021
Premate E*, Borko Š*, Kralj-Fišer S, Fišer Ž, Jennions M, Balazs G, Biro A, Bračko G, Copilaş-Ciocianu D, Hrga N, Herczeg G, Rexhepi B, Zagmajster M, Zakšek V, Fromhage L, Fišer C: No room for males in caves: female biased sex ratio in subterranean amphipods of the genus Niphargus., Journal of Evolutionary Biology, 34(10): 1653-1661, 2021
Delić T, Trontelj P, Zakšek V, Brancelj A, Simčič T, Stoch F, Fišer C: Speciation of a subterranean amphipod on the glacier margins in South Eastern Alps, Europe., Journal of Biogeography, online early, 2021
Dányi, L., Balázs, G., Tuf, I. H: Taxonomic status and behavioural documentation of the troglobiont Lithobius matulici (Myriapoda, Chilopoda) from the Dinaric Alps: Are there semiaquatic centipedes in caves?, Zookeys, 848:1-20., 2019
Fišer C: Collaborative databasing should be encouraged., Trends in Evolution and Ecology 34(3): 184-185, 2019
Angyal, D., Solís, E. C., Magaña, B., Balázs, G., Simoes, N: Mayaweckelia troglomorpha, a new subterranean amphipod species from Yucatán state, México (Amphipoda, Hadziidae)., Zookeys 735:1-25., 2018
Biró, A., Balázs, G., Fišer, Ž., Fišer, C., Herczeg, G.: Morphological comparison of surface vs. cave Asellus aquaticus populations., 2nd Asellus symposium 26.11.2021. (online), 2021
Berisha H, Horváth G, Fiser Z, Balázs G, Fiser C, Herczeg G: Increased movement activity of the Asellus aquaticus in a food abundant, predator-free cave habitat., 2nd Asellus symposium 26.11.2021. (online, 2021
Horváth G, Kerekes K, Nyitrai V, Berisha H, Herczeg G: Divergence in exploratory behaviour between surface and cave-adapted Asellus aquaticus., 2nd Asellus symposium 26.11.2021. (online), 2021
Sztruhala SS, Horváth G, Balázs G, Herczeg G: Population divergence in aggregation and sheltering behaviour in surface and cave-adapted Asellus aquaticus., 2nd Asellus symposium 26.11.2021. (online), 2021
Herczeg G, Nyitrai V, Balázs G, Horváth G: Food preference and food type innovation in surface- vs. cave-dwelling Asellus aquaticus., 2nd Asellus symposium 26.11.2021. (online), 2021
Fišer Ž, Benko G, Ester P, Bračko G, Simona P: Comparative phenology of cave and surface populations of Asellus aquaticus., 2nd Asellus symposium 26.11.2021. (online), 2021
Kralj-Fišer S, Fišer Ž, Horváth G, Fišer C, Herczeg G: Behavioural variation at different hierarchical levels during adaptation from fluctuating to stable environments., 2nd Asellus symposium 26.11.2021. (online), 2021
Kralj-Fišer S, Fišer Ž, Horváth G, Fišer C, Herczeg G: Behavioural variation at different hierarchical levels during adaptation from fluctuating to stable environments., Workshop: The evolution of personality in animals and humans, September 09, 2021 Erice, Sicily, Italy., 2021
Horváth, G., Kerekes, K., Nyitrai, V., Balázs, G., Berisha, H, Herczeg, G.: No fear of the dark: Role of behavioural differences during colonization of a subterranean habitat in Asellus aquaticus., AnimalBehaviour Twitter Conference 2021 (online) AnimBehav2021 twitter.com/GergHorvat/status/1354398695186440196, 2021
Gergely Horváth, Kerekes Kata, Nyitrai Viktória, Balázs Gergely, Hajriz Berisha, Herczeg Gábor: Explorációs viselkedésbeli eltérések víziászkák (Asellus aquaticus) felszíni és barlangi populációi között., XV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia. 2021. november 18-19. Agárd. pp. 28., 2021
Sztruhala Sára Sarolta, Horváth Gergely, Balázs Gergely, Herczeg Gábor: Különbségek az aggregációs viselkedésben és a búvóhelyhasználatban felszíni és barlangi Asellus aquaticus populációk között., XV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia. 2021. november 18-19. Agárd. pp. 28., 2021
Biró, A., Balázs, G. & Herczeg, G: Fenotípusos változatosság összehasonlítása barlangi- és felszíni közönséges viziászka populációk esetében, XV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2021.11.18-19. Agárd, Hungary, 2021
Horváth, G., Kerekes, K., Nyitrai, V., Berisha, H., Balázs, G., Herczeg, G.: Explorációs viselkedésbeli eltérések víziászkák (Asellus aquaticus) felszíni és barlangi populációi között., 12. Magyar Ökológus Kongresszus, 2021.08.24-26., Vác. pp. 58., 2021
Sztruhala Sára Sarolta, Horváth Gergely, Balázs Gergely, Herczeg Gábor: Különbségek az aggregációs viselkedésben és a búvóhelyhasználatban felszíni és barlangi Asellus aquaticus populációk között., 12. Magyar Ökológus Kongresszus, 2021. 08. 24-26., Vác. pp. 58, 2021
Balázs, G: Monitoring troglobionts in Hungary – Field experience and possible conclusions., 6th EuroSpeleo Protection Symposium, 2021.10. 26-30. Vilm, Germany, 2021
Hafenscher, V. P., Horváth, G., Balázs, G., Herczeg, G: A barlangi adaptáció hatása közönséges víziászka (Asellus aquaticus) táplálékpreferenciájára., Állattani Közlemények. 105(1–2): 85–94., 2020
FIŠER, C., ALTERMATT, F., COPILAŞ-CIOCIANU, D., DELIĆ, T., FIŠER, Ž., JEMEC KOKALJ, A., KRALJ-FIŠER, S., PREMATE, E., TRONTELJ, P., ZAGMAJSTER, M., ZAKŠEK, V.: Functional ecology of the genus Niphargus., 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology, Postojna, Slovenia. Abstract book P. 31, 2019
FIŠER, C., ALTERMATT, F., COPILAŞ-CIOCIANU, D., DELIĆ, T., FIŠER, Ž., JEMEC KOKALJ, A., KRALJ-FIŠER, S., PREMATE, E., TRONTELJ, P., ZAGMAJSTER, M., ZAKŠEK, V.: Functional ecology of the genus Niphargus., 18th International Colloquium on Amphipoda, Dijon, France, Abstract book p. 40., 2019
Balázs, G., Herczeg, G., Vörös, J: Extreme site fidelity and low genetic variability of Proteus anguinus in Vruljak 1 Cave (East Herzegovina, RS, BiH)., 3nd International meeting SOS Proteus. Április 14., 2018. Škocjan, Szlovénia, 2018
vissza »