Liquid biopsy based identification and monitoring of novel therapeutic targets in B-cell lymphomas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
126718
Type KH
Principal investigator Bödör, Csaba
Title in Hungarian Új terápiás célpontok azonosítása és nyomonkövetése folyadék-biopsziás mintákból B-sejtes limfómákban
Title in English Liquid biopsy based identification and monitoring of novel therapeutic targets in B-cell lymphomas
Keywords in Hungarian célzott terápia, onkohematológia, folyadék-biopszia
Keywords in English targeted therapy, oncohematology, liquid biopsy
Discipline
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)35 %
Ortelius classification: Haematology
Cancer and its biological basis (Council of Medical and Biological Sciences)35 %
Organ physiology and pathophysiology (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Dept. of Pathology and Experimental Cancer Research (Semmelweis University)
Participants Alpár, Donát
Csabai, István
Demeter, Judit
Gángó, Ambrus
Kiss, Richárd
Masszi, Tamás
Nagy, Noémi
Plander, Márk
Reiniger, Lilla
Starting date 2017-12-01
Closing date 2020-05-31
Funding (in million HUF) 19.320
FTE (full time equivalent) 8.63
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A célzott terápiák hatékony alkalmazásának legfőbb kihívása a daganatok genetikai heterogenitása, aminek feltérképezéséhez és megfelelő érzékenységű monitorozásához modern molekuláris vizsgálati eljárások kidolgozása szükséges. A mindennapi gyakorlatban azonban gyakran nehezen kivitelezhető az ismételt biopsziás mintavétel, ezért a kutatók világszerte komoly erőfeszítéseket tesznek minimálisan invazív, a betegség monitorozására mégis alkalmas eljárások kidolgozására. A friss tumormintákhoz való limitált hozzáférés a B-sejtes limfómák esetében is hátráltatja az új célzott terápiák sikeres alkalmazását. E téren áttörést hozhat az ún. szabad sejtmentes DNS (cfDNS) alkalmazása, amely perifériás vérmintából könnyen kinyerhető, és előzetes eredmények alapján alkalmas lehet a terápiás célpontok érzékeny és megbízható kimutatására és monitorozására.

Kutatócsoportunk az egyik leggyakoribb B-sejtes limfóma, a hazánkban néhány ezer beteget érintő follikuláris limfóma (FL) esetében tervezi vizsgálni a terápiás célpontként vagy prediktív biomarkerként szerepet játszó genetikai eltéréseket cfDNS mintákból. Jelen kutatási terv közvetlenül és szervesen kapcsolódik a pályázat alapjául szolgáló közleményhez, amelyben a pályázó és munkatársai elsőként határozták meg az FL genom-térképét, új lehetséges terápiás célpontokat azonosítva. Előzetes eredményeinkre alapozva, mintegy 200, FL-ben szenvedő beteg sorozatmintáinak bevonásával meghatározzuk a folyadék-biopsziás mintákból kimutatható és monitorozható genetikai eltérések körét és ezek érzékeny nyomonkövetésére alkalmas vizsgálati eljárásokat is kidolgozunk, hozzájárulva az FL-ben szenvedő betegek hatékonyabb célzott kezeléséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A célzott terápiák hatékony alkalmazásához a diagnóziskor meghatározott genetikai eltérések ismeretén túl kiemelt jelentőséggel bír a genetikai eltérések nagy érzékenységű monitorozása a betegség lefolyása során. Ennek jelentősége az alkalmazott célzott terápia hatékonyságának megítélésében, a következő választható célzott terápia indikációjában, valamint az esetleg kialakuló relapszus molekuláris szintű előrejelzésében rejlik. A szolid tumorokhoz hasonlóan, a B-sejtes limfómák esetében is ehhez ismételt szövettani mintavétel szükséges, ami azonban gyakran nehezen kivitelezhető. Így igény mutatkozik egy, a fenti szempontokat kielégítő, minimálisan invazív vizsgálati és monitorozási eljárás kidolgozására.

Feltételezzük, hogy a különböző B-sejtes limfómákban szenvedő betegek perifériás vérmintáiból kivont, úgynevezett szabad sejtmentes DNS (cfDNS) genetikai profilja tükrözi az adott daganat klonális heterogenitását, és alkalmas a terápiás célpontként vagy prediktív biomarkerként szerepet játszó genetikai eltérések érzékeny kimutatására és monitorozására. Mindezek alapján a cfDNS alapú mutáció-analízis a betegség monitorozása során kiválthatja a gyakran nehezen kivitelezhető és a beteg számára megterhelő ismételt szövettani mintavételt.

Kísérleteink során vizsgálni fogjuk follikuláris limfómában, hogy a cfDNS minták genetikai profilja mennyire tükrözi a tumor genetikai heterogenitását, mely genetikai eltérések alkalmasak a betegség molekuláris szintű remissziójának megítélésére, illetve a várható relapszusok előrejelzésére. A projekt későbbi szakaszában a vizsgálatokat további B-sejtes malignitásokra is kiterjesztjük.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Jelen kutatási terv eredményei a vizsgált B-sejtes malignitások (follikuláris limfóma, krónikus limfocitás leukémia és primer központi idegrendszeri limfómák) folyadék-biopsziás mintáiból kimutatható és nyomonkövethető genetikai eltérések és új terápiás célpontok körének azonosításán túl, jelentős klinikai és társadalmi hasznosíthatósággal is bírnak.

Napjainkban a genetikai ismeretek és az újonnan fejlesztett célzott terápiák számának exponenciális emelkedését figyelhetjük meg, azonban az új ismereteknek a mindennapi klinikai gyakorlatba való gyors átültetése mégis kihívásokkal terhelt. Ennek oka egyrészt a daganatok szubklonális heterogenitása, másrészt a célzott terápiák hatékony alkalmazásához szükséges, a betegek számára azonban megterhelő és gyakran kivitelezhetetlen ismételt biopsziás mintavétel szükségessége a betegség lefolyása során.

Amennyiben igazolni tudjuk, hogy a betegek perifériás véréből izolált úgynevezett szabad sejtmentes DNS (cfDNS) valóban reprezentálja a daganat heterogenitását és alkalmas a terápiás célpontként vagy prediktív biomarkerként kiemelt szereppel bíró genetikai eltérések megbízható és érzékeny kimutatására és monitorozására, ez az eljárás rövid időn belül a mindennapi klinikai gyakorlat részévé válhat. A cfDNS mintákból meghatározott genetikai profil segíthet a megfelelő célzott terápiás ágens megválasztásában, a kezelés hatékonyságának megítélésében a kezelés során, valamint az esetleges relapszusok molekuláris szintű korai előrejelzésében.

Hazánkban ilyen irányú kutatások még nem folytak az onkohematológia terén, és bár egy intenzíven kutatott területről van szó, nemzetközi szinten is gyermekcipőben jár a cfDNS alapú genetikai analízis alkalmazása. Meggyőződésünk, hogy jelen kutatási terv megvalósítása kapcsán keletkező eredmények nagyban hozzájárulhatnak egy egyszerűbben kivitelezhető és érzékenyebb molekuláris monitorozási eljárás kidolgozásához, végső soron a különböző célzott terápiák költséghatékonyabb alkalmazásához. Továbbá, ezen megfigyelések és fejlesztések egyéb onkohematológiai betegségek irányába is kiterjeszthetőek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Napjainkban a hematológiai daganatos betegségek kezelésében egyre fontosabb szerepet tölt be a betegek genetikai hátterének ismerete, ami meghatározhatja bizonyos kezelésekkel szembeni érzékenységet vagy rezisztenciát, alapul szolgálva így az úgynevezett személyre szabott terápiának. A betegségre jellemző genetika eltérések azonosítása nemcsak a diagnóziskor fontos, de kiemelt szereppel bír a betegség követése során is, a kezelés hatékonyságának felmérésében vagy az esetleges visszaesés kialakulásának előrejelzésében is. Bizonyos daganatok esetében azonban, beleértve a B-sejtes lymphomákat is kihívást jelent és megterhelő a beteg számára az ismételt szövettani (biopsziás) mintavétel a betegség követése során. Így komoly igény mutatkozik az olyan minimálisan invazív mintavételi és vizsgálati eljárásokra, amelyek felfedik a daganat genetikai komplexitását és alkalmasak a betegségre jellemző genetikai eltérések nagyon érzékeny kimutatására és nyomonkövetésére. A betegek perifériás mintájából kivont, ún. szabad, sejtmentes DNS (cfDNS) megfelelhet ezen elvárásoknak. Jelen kutatási terv megvalósítása során B-sejtes lymphomákban szenvedő betegek véréből kivont cfDNS minták (ún. folyadék-biopszia) genetikai analízisét fogjuk elvégezni. Különböző új terápiás célpontok azonosítását és folyadék-biopszia alapú nyomonkövetését tűztük ki célul. Vizsgálataink során azonosítjuk a cfDNS mintákból kimutatható genetikai eltéréseket és azok érzékeny nyomonkövetésére alkalmas vizsgálati eljárásokat is kidolgozunk, hozzájárulva ezzel a B-sejtes lymphomákban szenvedő betegek pontosabb célzott terápiájához és mindössze egy vérvétellel járó, ún. minimálisan invazív monitorozásához is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Genetic heterogeneity of tumors represents a major hurdle in successful application of targeted therapies, detailed understanding of which requires development sensitive molecular monitoring approaches. However, access to fresh tumor samples if often limited, therefore significant efforts are being made worldwide to develop minimally invasive approaches capable of sensitive disease monitoring. The limited access to fresh tumor samples from patients with B-cell lymphomas hampers the rapid translation of and successful application of novel targeted therapies. Utilization of the so called cell-free DNA (cfDNA) may indeed represent a breakthrough in this arena, as preliminary reports demonstrate that the cfDNA allows the sensitive and reliable detection and monitoring of disease-related genetic alterations.

Our research group aims to analyze genetic alterations which can serve as predictive biomarkers or therapeutical targets in cfDNA samples of patients with follicular lymphoma (FL), representing one of the most common type of B-cell lymphomas, affecting ~2000 patients in Hungary. The present research proposal is directly linked to the publication representing the basis of this grant call, in which the applicant and his colleagues painted the genomic portrait of FL for the first time, and discovered a number of novel potential therapeutic targets. Based on our preliminary results, we will identify the genetic alteration detectable in cfDNA samples obtained from 200 patients with FL and will also develop methods capable of sensitive monitoring of these disease related genetic alterations, ultimately contributing to a more effective targeted treatment of FL patients.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In addition to the genetic profile obtained at diagnosis, sensitive monitoring of the disease-related genetic alteration during the disease course represents a prerequisite for successful application of targeted therapies. This has a major role in monitoring of the therapeutic effect, indication of the next line of therapy as well as in the molecular prediction of an impending relapse. Similar to solid tumors, reliable disease monitoring requires repeated tissue sampling, which is often challenging and stressful for the patients. Therefore, there is a clear unmet need in developing a minimally invasive molecular monitoring approach capable of sensitive monitoring of the disease-related genetic alterations.

Our working hypothesis is that the genetic profiles of cell-free DNAs extracted from peripheral blood samples of patients with B-cell lymphomas indeed reflects the genetic heterogeneity of the tumor and allows a sensitive detection and monitoring of genetic alterations serving as predictive biomarkers or therapeutic targets. Based on these, a cfDNA based mutation analysis and monitoring may bypass the need of the challenging repeated tissue biopsies.

We will analyze the correlation of the cfDNA genetic profiles with the genetic heterogeneity of the tumor and will identify the set of genes which may be used for reliable disease monitoring in terms of assessment of remission and prediction of the impending relapses. At later stages of the project, these experiments will be extended to other B-cell lymphoma entities as well.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Besides the identification of novel therapeutical targets and genetic aberrations detectable in liquid biopsies of B-cell malignancies (follicular lymphoma, chronic lymphocytic lymphoma and primary central nervous system lymphoma), the results of this project will have significant clinically and socially exploitable potential.

Although, our genetic understanding and the number of novel targeted therapies are exponentially expanding nowadays, the rapid clinical implementation of these recently gained know-hows and tools is still challenging. One reason is the subclonal heterogeneity of tumors, while another one is the need for the commonly impracticable sequential sampling during disease course which is very stressful for the patients.

Provided we can prove that the so-called cell-free DNA (cfDNA) extracted from the peripheral blood of patients can indeed represent the actual tumor heterogeneity and it allows the sensitive and reliable detection as well as monitoring of those genetic alterations which can serve as predictive biomarkers or therapeutical targets, this approach can quickly be included in the routine clinical practice. Genetic profiles inferred from cfDNA samples can help identify the most effective treatment strategy, assess treatment efficacy during therapy as well as provide early molecular-level detection of potential relapses.

In Hungary, research studies with a focus outlined above have not been conducted in the field of oncohematology yet. Although, it is an intensively investigated field, clinical implementation of the genetic analysis of cfDNA is still in its infancy even at international level. We are convinced that our results can largely contribute to the establishment of an easy and sensitive molecular monitoring technique and eventually to the more cost-effective applications of various targeted therapies. Furthermore, this kind of observations and developments can be extended to further oncohematological malignancies.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Understanding of the patient-specific genetic background plays an increasingly important role in the treatment of hematological tumors. It can inform about resistance or sensitivity to particular treatment protocols, thus providing a basis for personalized therapy. Identification of disease-related genetic changes is not only important at the time of diagnosis. It also has significance during the follow-up period for the assessment of treatment efficiency or for the early detection of an impending relapse. However, at some tumor types including the B-cell lymphomas, sequential histological biopsy during follow-up is painful and exhausting for the patient. Therefore, there is a high demand for minimally invasive sampling procedures and tests which can unravel the genetic complexity of tumors and allow a highly sensitive detection and monitoring of disease-related genetic alterations. Circulating cell-free DNA (cfDNA) extracted from peripheral blood of patients can potentially meet these criteria. In this study, we will perform genetic analysis on cfDNA (liquid-biopsy) extracted from peripheral blood of patients with B-cell lymphomas. Our goal is to identify novel therapeutical targets and to monitor those in liquid biopsies. Genetic aberrations will be screened in cfDNA samples and sensitive techniques able to detect these alterations in follow-up samples will be introduced. All these efforts will contribute to a more precisely tailored targeted therapy of patients with B-cell lymphomas and their minimally invasive, blood based disease monitoring.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során különböző B-sejtes lymphomák (follicularis limfóma: FL, krónikus limfocitás leukémia: CLL és primer központi idegrendszeri limfóma: PCNSL) esetében végeztünk nagyfelbontású genetikai vizsgálatokat korszerű molekuláris eljárások alkalmazásával. A hagyományos szövetminták vizsgálata mellett demonstráltuk a likvid biopszia (sejtmentes keringő tumor DNS: ctDNS) alapú molekuláris monitorozás klinikai jelentőségét B-sejtes limfómákban. Kidolgoztunk egy eljárást, amely az EZH2 mutációk nagyérzékenységű nyomonkövetése által alkalmas a terápia hatásosságának nyomonkövetésére FL-ben. Létrehoztunk egy multigénes eljárást, amely a PCNSL betegek genomikai és transzkriptomikai profilozására alkalmas. Az innovatív gyógyszerekkel (ibrutinib és venetoclax) kezelt CLL-es betegek számára ctDNS felhasználásával is működő eljárásokat dolgoztunk ki a BTK, PLCG2 és BCL2 gének alterációjának nyomonkövetésére, amelyek alkalmasak a rezisztencia előrejelzésére a betegség klinikai visszaesése előtt. A projekt során jelentős technológiai fejlesztést is végrehajtottunk, amely során az újgenerációs szekvenálás, a droplet digitális PCR és Nanostring technológiák egyéb onkohematológiai kórképek analízisére is elérhetővé váltak a fogadóintézményben.
Results in English
Genomic and transcriptomic analyses were performed in various B-cell lymphomas (follicular lymphoma: FL, chronic lymphocytic leukemia: CLL and primary central nervous system lymphoma (PCNSL) using cutting edge molecular technologies. Besides the conventional tissue samples, the clinical value of the liquid biopsies (cell-free circulating tumour DNA) in sensitive disease monitoring was demonstrated in B-cell lymphomas. We developed an assay for sensitive detection and monitoring of EZH2 mutations in FL capable of sensitive therapy response monitoring. A multigene panel was developed for detection of genomic and transcriptomic aberrations of PCNSL patients. For CLL patients treated with innovative drugs (ibrutinib or venetoclax), we developed ctDNA compatible molecular assays for sensitive detection and monitoring of genetic alterations in BTK, PLCG2 and BCL2 genes, capable of predicting therapy resistance before the overt clinical relapse. Finally, next-generation sequencing, droplet digital PCR and Nanostring technologies became available for analysis of other oncohematological entities via the significant technology development accomplished during the project.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=126718
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bödör Csaba, Kotmayer Lili, László Tamás, Takács Ferenc, Barna Gábor, Kiss Richárd, Sebestyén Endre, Nagy Tibor, Hegyi Lajos László, Mikala Gábor, Fekete Sándor, Farkas Péter, Balogh Alexandra, Masszi Tamás, Demeter Judit, Weisinger Júlia, Alizadeh Hussain, Kajtár Béla, Kohl Zoltán, Szász Róbert, Gergely Lajos, Gurbity Pálfi Timea, Sulák Adrienn, Kollár Balázs, Egyed Miklós, Plander Márk, Rejtő László, Szerafin László, Ilonczai Péter, Tamáska Péter, Pettendi Piroska, Lévai Dóra, Schneider Tamás, Sebestyén Anna, Csermely Péter, Matolcsy András, Mátrai Zoltán, Alpár Donát: Screening and monitoring of the BTKC481S mutation in a real-world cohort of patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukaemia during ibrutinib therapy., BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 194: (2) pp. 355-364., 2021
Gángó Ambrus, Kiss Richárd, Farkas Péter, Hanna Eid, Demeter Judit, Deák Beáta, Lévai Dóra, Kotmayer Lili, Alpár Donát, Matolcsy András, Bödör Csaba, Mátrai Zoltán, Timár Botond: Morphologic and molecular analysis of Richter syndrome in chronic lymphocytic leukaemia patients treated with ibrutinib or venetoclax, PATHOLOGY In press: p. In press., 2021
Nagy Ákos, Bátai Bence, Balogh Alexandra, Illés Sarolta, Mikala Gábor, Nagy Noémi, Kiss Laura, Kotmayer Lili, Matolcsy András, Alpár Donát, Masszi Tamás, Masszi András, Bödör Csaba: Quantitative Analysis and Monitoring of EZH2 Mutations Using Liquid Biopsy in Follicular Lymphoma, GENES 11: (7) 785, 2020
Ambrus Gángó, Donát Alpár, Bence Galik, Dóra Marosvári, Richárd Kiss, Viktória Fésüs, Dóra Aczél, Ediz Eyüpoglu, Noémi Nagy, Ákos Nagy, Szilvia Krizsán, Lilla Reiniger, Péter Farkas , András Kozma, Emma Ádám, Szabolcs Tasnády, Marienn Réti, András Matolcsy , Attila Gyenesei, Zoltán Mátrai, Csaba Bödör: Dissection of Subclonal Evolution by Temporal Mutation Profiling in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Treated With Ibrutinib, International Journal of Cancer, 146 (1), 85-93, 2020
Bödör Csaba, Alpár Donát, Marosvári Dóra, Galik Bence, Rajnai Hajnalka, Bátai Bence, Nagy Ákos, Kajtár Béla, Burján Adrienn, Deák Beáta, Schneider Tamás, Alizadeh Hussain, Matolcsy András, Brandner Sebastian, Storhoff James, Chen Ning, Liu Mingdong, Ghali Nadeem, Csala Irén, Bagó Attila G, Gyenesei Attila, Reiniger Lilla: Molecular Subtypes and Genomic Profile of Primary Central Nervous System Lymphoma, JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL NEUROLOGY 79: (2) pp. 176-183., 2020
Rendeiro André F, Krausgruber Thomas, Fortelny Nikolaus, Zhao Fangwen, Penz Thomas, Farlik Matthias, Schuster Linda C, Nemc Amelie, Tasnády Szabolcs, Réti Marienn, Mátrai Zoltán, Alpár Donát, Bödör Csaba, Schmidl Christian, Bock Christoph: Chromatin mapping and single-cell immune profiling define the temporal dynamics of ibrutinib response in CLL., NATURE COMMUNICATIONS 11: (1) 577, 2020
Kiss Richárd, Gángó Ambrus, Benard-Slagter Anne, Egyed Bálint, Haltrich Irén, Hegyi Lajos, de Groot Karel, Király Péter Attila, Krizsán Szilvia, Kajtár Béla, Pikó Henriett, Pajor László, Vojcek Ágnes, Matolcsy András, Kovács Gábor, Szuhai Károly, Savola Suvi, Bödör Csaba, Alpár Donát: Comprehensive profiling of disease-relevant copy number aberrations for advanced clinical diagnostics of pediatric acute lymphoblastic leukemia, MODERN PATHOLOGY, 2020
Bátai Bence, Krizsán Szilvia, Gángó Ambrus, Hegyi Lajos, Csóka Monika, Erdélyi Dániel János, Csomor Judit, Kállay Krisztián, Bödör Csaba: Juvenile myelomonocytic leukaemia presentation after preceding juvenile xanthogranuloma harbouring an identical somatic PTPN11 mutation, PEDIATRIC BLOOD & CANCER 67: (9) e28368, 2020
Aczél Dóra, Mátrai Zoltán, Kiss Richárd, Balogh Alexandra, Illés Sarolta, Bödör Csaba, Alpár Donát: Ibrutinibrezisztencia krónikus limfocitás leukémiában, HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 52: 136-148., 2019
Kiss R, Alpár D, Gángó A, Nagy N, Eyupoglu E, Aczél D, Matolcsy A, Csomor J, Mátrai Z, Bödör C.: Spatial clonal evolution leading to ibrutinib resistance and disease progression in chronic lymphocytic leukemia., Haematologica, 2018
Gango A, Batai B, Varga M, Kapczar D, Papp G, Marschalko M, Kuroli E, Schneider T, Csomor J, Matolcsy A, Bodor C, Szepesi A: Concomitant 1p36 deletion and TNFRSF14 mutations in primary cutaneous follicle center lymphoma frequently expressing high levels of EZH2 protein, Virchows Archiv, 2018
Illyés Gabriella, Timár Botond, Bödör Csaba, Demeter Judit, Nagy Noémi: A hajas sejtes leukémia korszerű diagnosztikája és kezelése, HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 54: (2) pp. 90-102., 2021
Nagy Ákos, Bátai Bence, Kiss Laura, Marx Anita, Pinczés László Imre, Papp Gergő, Kacskovics Imre, Alpár Donát, Bödör Csaba: Folyadékbiopszia-vizsgálatok alkalmazási lehetőségei az onkohematológiában, HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 53: (3) pp. 144-156., 2020
Kotmayer Lili, Kállay Krisztián, Bödör Csaba: Örökletes hematológiai malignitások, MAGYAR ONKOLÓGIA 64: (1) pp. 43-55., 2020
Fésüs Viktória, Nagy Ákos, Alpár Donát, Bödör Csaba: Az adoptív sejttranszfer sikere a hematológiában: a kiméra antigénreceptorral felruházott T-sejtek, HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 52: (3) pp. 178-187., 2019
Kotmayer Lili, Kiss Richárd, Király Péter Attila, Csomor Judit, Kállay Krisztián, Alpár Donát, Bödör Csaba: Familiáris myelodysplasiás szindrómában szenvedő család genomikus kópiaszám-változásainak vizsgálata multiplex ligatiofüggő szondaamplifikációval, HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 51: (4) pp. 214-220., 2018
Kiss R, Alpár D, Gángó A, Nagy N, Eyupoglu E, Aczél D, Matolcsy A, Csomor J, Mátrai Z, Bödör C.: Spatial clonal evolution leading to ibrutinib resistance and disease progression in chronic lymphocytic leukemia., Haematologica, 2018
Gango A, Batai B, Varga M, Kapczar D, Papp G, Marschalko M, Kuroli E, Schneider T, Csomor J, Matolcsy A, Bodor C, Szepesi A: Concomitant 1p36 deletion and TNFRSF14 mutations in primary cutaneous follicle center lymphoma frequently expressing high levels of EZH2 protein, Virchows Archiv, 2018
Gango A, Batai B, Varga M, Kapczar D, Papp G, Marschalko M, Kuroli E, Schneider T, Csomor J, Matolcsy A, Bodor C, Szepesi A: Concomitant 1p36 deletion and TNFRSF14 mutations in primary cutaneous follicle center lymphoma frequently expressing high levels of EZH2 protein, Virchows Archiv, 2018
Ambrus Gángó, Donát Alpár, Bence Galik, Dóra Marosvári, Richárd Kiss, Viktória Fésüs, Dóra Aczél, Ediz Eyüpoglu, Noémi Nagy, Ákos Nagy, Szilvia Krizsán, Lilla Reiniger, Péter Farkas , András Kozma, Emma Ádám, Szabolcs Tasnády, Marienn Réti, András Matolcsy , Attila Gyenesei, Zoltán Mátrai, Csaba Bödör: Dissection of Subclonal Evolution by Temporal Mutation Profiling in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Treated With Ibrutinib, International Journal of Cancer, 146 (1), 85-93, 2020
Kiss Richárd, Alpár D, Gángó Ambrus, Nagy Noémi, Eyupoglu Ediz, Aczél Dóra, Matolcsy András, Csomor Judit, Mátrai Zoltán, Bödör Csaba: Spatial clonal evolution leading to ibrutinib resistance and disease progression in chronic lymphocytic leukemia., HAEMATOLOGICA 104: (1) pp. E38-E41., 2019
Bátai Bence, Lévai Dóra, Gaál-Weisinger Júlia, Balogh Alexandra, Gángó Ambrus, Bödör Csaba, Nagy Noémi: A személyre szabott terápia új lehetősége follicularis lymphomában – Az EZH2 hiszton metil-transzferáz gátlása, HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 51: (2) pp. 61-70., 2018
Back »