The role of small habitat patches and secondary habitats in conserving diversity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
131379
Type FK
Principal investigator Gallé, Róbert
Title in Hungarian Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe a diverzitás megőrzésében
Title in English The role of small habitat patches and secondary habitats in conserving diversity
Keywords in Hungarian tájlépték, erdőssztyepp, vegetáció, pókok, poloskás, hangyák
Keywords in English Landscape scale, forest steppe, vegetation, spider, true-bug, ant
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Ecology
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Bátori, Zoltán
Ladányi, Zsuzsanna
Lőrinczi, Gábor
Szilassi, Péter
Tölgyesi, Csaba
Torma, Attila Gyula
Starting date 2018-09-01
Closing date 2022-08-31
Funding (in million HUF) 16.630
FTE (full time equivalent) 5.10
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A fragmentáció és az élőhely mennyiség csökkenése a legfontosabb biodiverzitást csökkentő tényezők közt szerepelnek. A pannon homoki erdőssztyepp, száraz gyepek és borókás-nyaras foltokból áll, magas természeti értékű élőhelyek. A Kiskunság déli részét elsősorban különböző erdőültetvények borítják, a homoki erdőssztyepp foltok a másodlagos erdők mátrixába ágyazva találhatóak. A lineáris tájelemek, mint a földutak mezsgyéi növelik a táj heterogenitást. Diszperziós folyosóként szolgálhatnak a gyepi specialista fajok számára és csökkentik a fragmentáció negatív hatásait. Vizsgálatunk a vegetációt az epigeikus és növényzeten élő ízeltlábúakat vizsgálja kérdései a következőek (1) Milyen kapcsolatban áll a nagy kiterjedésű erdőssztyeppek ízeltlábú és vegetációs diverzitása a kisméretű foltokéval (beágyazottság vagy fajkicserélődés)? (2) Élőhelyül és terjedési folyosóként szolgálnak-e a földutak mezsgyéi a sztyeppi élővilágnak számára? (3) Az ültetett erdők másodlagos élőhelyet jelentenek-e a fenti élőlénycsoportok számára?
Kijelölünk 10 kis méterű erdőssztyep fragmentet, 10 mezsgyét és 10 mintavételi helyet a nagy kiterjedésű foltokon, továbbá 10 nyár-, 10 fenyő-, 10 akácerdőt és 10 erdőfoltot az extenzív erdőssztyepp foltokon. Talajcsapdák és fűhálózás segítségével gyűjtünk gerincteleneket, a vegetáció mintavételére 2×2 méteres kvadrátot használunk. A fajdiverzitás és a funkcionális diverzitás mintázatát vizsgáljuk a mintavételi pontjainkon. Olyan tájak esetén, ahol alacsony a fennmaradt természetes erdők borítása, fontos lehet nagykiterjedésű őshonos fafajú erdők telepítése, melyek segíthetnek megőrizni ez erdei specialista növény- és ízeltlábúfajok regionális fajkészletét.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A pályázat tárgyát képező vizsgálat a kis erdőssztyepp foltok, földutak mezsgyéinek és őshonos (rezgőnyár), továbbá idegenhonos (fenyő és akác) fafajokból álló ültetvények szerepét tája fel a biológiai diverzitás megőrzésében. Több trófikus szint egyidejű vizsgálatát tervezzük, így növények, hebivór, ominvór és ragadozó ízeltlábúak. A vegetáció, pókok, poloskák és hangyák fajdivezitás és funkcionális diverzitás mintázatát tervezzük feltárni, vizsgálatunk kérdései a következőek:
(1) Milyen kapcsolatban áll a nagy kiterjedésű erdőssztyeppek ízeltlábú és vegetációs diverzitása a kisméretű foltokéval (beágyazottság vagy fajkicserélődés)?
(2) Élőhelyül szolgálnak-e a földutak mezsgyéi az ízeltlábú és növényfajok számára, továbbá a táji konfigurációs heterogenitás és az utak teljes hossza hatással van-e a mezsgyék és a ki erdőssztyepp foltok növényzetére és ízeltlábú faunájára?
(3) Milyen kapcsolatban áll az erdőültelvények élőhelyi struktúrája a természetes erdőssztyeppével és az ültetett erdők másodlagos élőhelyet jelentenek-e a fenti élőlénycsoportok számára vagy átjárhatatlan mátrixot alkotnak-e?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett kutatás jelentősége, hogy meghatározza a legfontosabb térbeli folyamatokat, melyek befolyásolják a fragmentált ökológiai rendszereket. A kis erdőssztyepp foltokat és földutak mezsgyéit és erdőültetvényeket tervezzük összehasonlítani nagy kiterjedésű erdőssztyeppekkel. Mivel egész Európában egyre jelentősebb természetvédelmi probléma a természetközeli élőhelyek feldarabolódása, így igen fontos pontosan feltárni fragmentált tájak biodiverzitás mintázatát, ha eredményeink támogatják hipotézisünket a kis homoki erdőssztyepp foltok szerepéről a tájléptékű fajkészlet megőrzésében, akkor vizsgálatunk felhívja a figyelmet ezek fontos természetvédelmi szerepére. Feltételezzük továbbá, hogy a földutak mezsgyéi megfelelő élőhelyet jelentenek számos homoki erdőssztyeppekre jellemező faj számára, így összeköttetést biztosítva különböző populációik számára mely figyelembe vehető az erdészeti tervezés során. Vizsgálatunk további célja, hogy bizonyítsa az intenzív erdészeti művelés hatását a mikroklímára és élőhelyi heterogenitásra, így közvetetten a vegetáció és az ízeltlábúak fajkészletére és funkcionális diverzitására. Olyan tájak esetén, ahol alacsony a fennmaradt természetes erdők borítása, fontos lehet nagykiterjedésű őshonos fafajú erdők telepítése, melyek a természetes erdőkhöz hasonló élőhely struktúrával és jelentős mikroélőhely léptékű heterogenitással rendelkeznek, segíthetnek megőrizni ez erdei specialista növény- és ízeltlábúfajok regionális fajkészletét.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az egyre jelentősebbé váló mezőgazdasági tevékenység hatására a biológiai diverzitás (változatosság) világszerte jelentősen csökkent. A diverziás mintázatának megértése szempontjából fontos azonosítani a diverzitást és az együttesek szerkezetét befolyásoló tényezőket. A pannon homoki erdőssztyepp átmenetet képez a zárt erdők és a sztepp zóna közt, ritka és magas természeti értékű élőhelyek.
A pályázat tárgyát képező vizsgálat a kis erdőssztyepp foltok, földutak mezsgyéinek és őshonos (rezgőnyár), továbbá idegenhonos (fenyő és akác) fafajokból álló ültetvények szerepét tája fel a biológiai diverzitás megőrzésében.
Vizsgálatunk felhívja a figyelmet a kis méterű homoki erdőssztyepp foltok fontos természetvédelmi szerepére. Feltételezzük továbbá, hogy a földutak mezsgyéi megfelelő élőhelyet jelentenek számos homoki erdőssztyeppekre jellemező faj számára. Vizsgálatunk további célja, hogy bizonyítsa az intenzív erdészeti művelés hatását a mikroklímára és élőhely szerkezetére, így közvetetten a vegetáció és az ízeltlábúak diverzitására. Olyan tájak esetén, ahol alacsony a fennmaradt természetes erdők borítása, fontos lehet nagykiterjedésű őshonos fafajú erdők telepítése, melyek a természetes erdőkhöz hasonló élőhelyek és segíthetnek megőrizni ez erdei specialista növény- és ízeltlábúfajok regionális fajkészletét. Vizsgálataink értékes adatokkal fognak hozzájárulni a természetvédelmi szempontból kiemelten fontos tájak növény- és állatvilágáról, melyek rendelkezésre állnak majd természetvédelmi és erdészeti kezelési tervek elkészítéséhez.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Fragmentation and habitat loss reduces habitat area and connectivity. The Pannonian sand forest-steppe is composed of a mosaic of xeric swards and juniper-poplar groves. The landscape of the Southern Kiskunság region is dominated by plantation forests, forest steppes are embedded in this matrix, and has a high conservation value. Linear landscape elements such as forest road verges can enhance landscape heterogeneity. They can act as dispersal corridors for many grassland species and reduce the effect of fragmentation. The present study will focus on vegetation and ground- and low vegetation-dwelling arthropod assemblages and addresses the following questions: (1) How diversity pattern of small forest-steppe patches is related to that of the extensive forest-steppes (nestedness vs. species turnover)? (2) Does road verges serve as habitat and can act as dispersal corridors for steppe biota? (3) Does plantation forests serve as a secondary habitat for forest steppe species?
We will select 10 small fragments, 10 study sites in the large forest-steppes, 20 forest road verges furthermore 10 native poplar, 10 exotic pine, 10 exotic black locust and 10 natural forests in the extensive forest-steppe area. We will use pitfall traps and sweep netting to collect invertebrates and 2×2 meters quadrates for vegetation sampling. We will analyse the species diversity and functional diversity pattern of our study sites. In regions with low natural forest cover, we suppose that it is important to establish extensive forests of native tree species to maintain local functional diversity and the regional species pool of specialists, thereby enhancing the conservation value of the forests.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In this study we will investigate the role of small forest steppe patches, road verges and forest plantations of native (poplar) and exotic (pine and black locust) tree species in biodiversity conservation. We plan to study a diverse set of trophic levels, plants, herbivorous as well as omnivors and predatory arthropods. We plan to investigate the species diversity and functional diversity pattern of vegetation, spiders, true bugs and ants. More specifically we address the following questions:
(1) How arthropod and plant diversity pattern of small forest-steppe patches is related to that of the extensive forest-steppes (nestedness vs. species turnover)?
(2) Does unpaved road verges serve as habitat for steppe invertebrates and plant species and does the configuration of landscape elements and the total length of road verges has an effect on vegetation and arthropods of verges and forest steppe patches?
(3) How does the habitat properties of native and exotic forest plantations related to natural forest patches and does plantation forests serve as a secondary habitat for forest-steppe vegetation and arthropods or is it a matrix with low permeability.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The role of the present study is to identify the dominant spatial processes that affect fragmented ecological systems. We address the role of small habitat patches and road verges in conserving biodiversity. As landscapes in Europe are becoming more and more fragmented, it is important to better understand of the biodiversity pattern of fragmented landscapes. If our hypothesises supported concerning prominent role of small habitat patches in maintaining the landscape wide species pool, our study would draw attention to nature conservation value of small forest steppe patches. We also assume that road verges provide an important open habitat for steppe biota in plantation forests, accounting for their inclusion in forest management plans. The study also aims to confirm the potential indirect effect of forestry practice on herbaceous vegetation and invertebrates, as intensive forest management results in a shift of habitat structural parameters and microclimate. In regions with low natural forest cover, we suppose that it is important to establish extensive forests of native tree species to maintain small-scale environmental heterogeneity and hence local functional diversity and the regional species pool of specialist plant and invertebrate fauna, thereby enhancing the conservation value of the forests.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

As a consequence of the expansion of arable fields and increased management intensity, biological diversity has declined considerably throughout the world. It is therefore, relevant to identify drivers of diversity and assemblage composition for assessing patterns of biodiversity. The Pannonian sand forest-steppe is part of the transitional zone between the temperate deciduous forest and the steppe zones in Europe, rare and high of conservation value ecosystems.
The main aims of this study are to test the role of small forest steppe patches, road verges and forest plantations of native (poplar) and exotic (pine and black locust) tree species in biodiversity conservation. Our study would draw attention to nature conservation value of small forest steppe patches. We also assume that road verges provide an important open habitat for steppe biota in plantation forests.
The study also aims to confirm the potential indirect effect of forestry practice on herbaceous vegetation and invertebrates, as intensive forest management results in a shift of habitat structure and microclimate. In regions with low natural forest cover, we suppose that it is important to establish extensive forests of native tree species to diversity and the regional species pool of specialist plant and invertebrate fauna.
The biodiversity survey of the present study will give comprehensive information on the fauna and flora of landscapes with high nature conservation value. This could be utilized in forestry and nature conservation planning. This study may also establish the long term biodiversity monitoring of the region affected land use change.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tájhasználat változása, a természetes és természet közeli élőhelyek ehhez kapcsolódó fragmentációja komoly veszélyt jelent a biodiverzitásra világszerte. A projektünk eredményei alapján a fragmentált tájak esetén az élőlények térbeli eloszlásást és diverzitását számos lokális (élőhelyléptékű) és tájléptékű tényező és ezek bonyolult interakciói befolyásolják. Magas fajgazdagságok és számos specialista és ritka fajt mutattunk ki magyarországi erdőssztyeppeken. A magas diverzitás megőrzéseshez a természetes élőhelyek leromlásnak és az inváziós fajok terjedésesének megelőzésére van szükség. Eredményeik arra mutatnak, hogy a táji mátrix minőségének javítása szintén fontos a diverzitás megőrzéséhez. Az élőhelyszigetek közti konnektivitás növelése elősegíti az erőssztyeppek élővilágának és gyepi diverzitás fennmaradását. Ezt természetes és természet közeli élőhelyek aktív helyreállításával érhetjük el.
Results in English
Land use change and the associated fragmentation of natural and semi-natural habitats is a major threat to global biodiversity. In our project, we found that organisms' spatial distribution and diversity in such fragmented landscapes are influenced by numerous local (habitat scale) and landscape-scale factors and by their complex interactions. We detected a high species richness and numerous specialist and rare species on Hungarian forest steppes. Conservation of the high diversity would need to preclude further habitat deterioration and the spread of invasive species. Our findings provide evidence that improving matrix quality would also support diversity. Increasing connectivity between fragments by restoring natural and semi-natural habitat patches would help preserve the threatened forest steppe biota and grassland biodiversity.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=131379
Decision
Yes

 

List of publications

 
Császár Péter, Torma Attila, Gallé-Szpisjak Nikolett, Tölgyesi Csaba, Gallé Róbert: Efficiency of pitfall traps with funnels and/or roofs in capturing ground-dwelling arthropods, EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 115: pp. 15-24. (2018), 2018
Gallé Róbert, Szabó Ágota, Császár Péter, Torma Attila: Spider assemblage structure and functional diversity patterns of natural forest steppes and exotic forest plantations, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 411:(1) pp. 234-239. (2018), 2018
Gallé Róbert, Császár Péter, Makra Tímea, Gallé-Szpisjak Nikolett, Ladányi Zshzsanna, Torma Attila, Ingle Kapilkumar, Szilassi Péter: Small-scale agricultural landscapes promote spider and ground beetle densities by offering suitable overwintering sites, LANDSCAPE ECOLOGY 33:(8) pp. 1435-1446. (2018), 2018
Ingle, Kapilkumar , Horváth, Ádám , Gallé-Szpisjak, Nikolett , Gellért, Levente , Csata, Enikő , Gallé, Róbert: The effects of overwintering and habitat type on body condition and locomotion of the wolf spider Pardosa alacris, ACTA OECOLOGICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY 89: pp. 38-42. (2018), 2018
Tölgyesi Csaba, Császár Péter, Torma Attila, Török Péter, Bátori Zoltán, Gallé Róbert: Think twice before using narrow buffers: attenuating mowing- induced arthropod spillover across forest-grassland edges, AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 255: pp. 37-44. (2018), 2018
Ingle Kapilkumar, Gallé‐Szpisjak Nikolett, Kaur Hardeep, Gallé Róbert: Forest type interacts with milkweed invasion to affect spider communities, Insect Conservation and Diversity doi: 10.1111/icad.12346, 2019
Kaur Hardeep, Torma Attila, Gallé‑Szpisjak Nikolett, Šeat Jelena, Lőrinczi Gábor, Módra Módra, Gallé Róbert: Road verges are important secondary habitats for grassland arthropods, Journal of Insect Conservation doi: 10.1007/s10841-019-00171-9, 2019
Ingle, K., Kaur, H., Gallé-Szpisjak, N., Bürgés, J., Szabó, Á., Gallé, R: Winter-Active Spider Fauna is Affected by Plantation Forest Type., Environmental Entomology, 2020
Gallé, R., Batáry, P.: Trait-based paradise - about the importance of real functionality, Community Ecology, 2019
Kuli-Révész KItti, Korányi Dávid, Lakatos Tamás, Szabó Ágota Réka, Batáry Péter, Gallé Róbert: Smaller and Isolated Grassland Fragments Are Exposed to Stronger Seed and Insect Predation in Habitat Edges, Forests, 2021
Császár, P., Torma, A., Gallé-Szpisjak, N., Tölgyesi, C., Gallé, R.: Efficiency of pitfall traps with funnels and/or roofs in capturing ground-dwelling arthropods, EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 115: pp. 15-24. (2018), 2018
Gallé, R., Szabó, Á,, Császár, P., Torma, A.: Spider assemblage structure and functional diversity patterns of natural forest steppes and exotic forest plantations, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 411:(1) pp. 234-239. (2018), 2018
Gallé, R., Császár, P., Makra, T., Gallé-Szpisjak, N., Ladányi, Zs., Torma A., Ingle, K., Szilassi, P.: Small-scale agricultural landscapes promote spider and ground beetle densities by offering suitable overwintering sites, LANDSCAPE ECOLOGY 33:(8) pp. 1435-1446. (2018), 2018
Ingle, K. , Horváth, Á., Gallé-Szpisjak, N. , Gellért, L. , Csata, E., Gallé, R.: The effects of overwintering and habitat type on body condition and locomotion of the wolf spider Pardosa alacris, ACTA OECOLOGICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY 89: pp. 38-42. (2018), 2018
Tölgyesi, C., Császár, P., Torma, A., Török, P., Bátori, Z., Gallé, R.: Think twice before using narrow buffers: attenuating mowing- induced arthropod spillover across forest-grassland edges, AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 255: pp. 37-44. (2018), 2018
Ingle, K., Gallé‐Szpisjak, N., Kaur, H., Gallé, R.: Forest type interacts with milkweed invasion to affect spider communities, Insect Conservation and Diversity doi: 10.1111/icad.12346, 2019
Kaur, H., Torma, A., Gallé‑Szpisjak, N., Šeat, J., Lőrinczi, G., Módra, G., Gallé R.: Road verges are important secondary habitats for grassland arthropods, Journal of Insect Conservation doi: 10.1007/s10841-019-00171-9, 2019
Kuli-Révész, K., Korányi, D., Lakatos, T., Szabó, Á., Batáry, P., Gallé, R.: Smaller and Isolated Grassland Fragments Are Exposed to Stronger Seed and Insect Predation in Habitat Edges, Forests, 2021
Gallé, R., Tölgyesi, C., Torma, A., Bátori, Z., Lörinczi, G., Szilassi, P., Gallé-Szpisjak, N., Kaur, H., Makra, T., Módra, G., Batáry, P.: Matrix quality and habitat type drive the diversity pattern of forest steppe fragments, PERSPECTIVES IN ECOLOGY AND CONSERVATION, 2022
Gallé, R., Tölgyesi, C., Császár, P., Bátori, Z., Gallé‐Szpisjak, N., Kaur, H., Maák, I., Torma, A., Batáry, P: Landscape structure is a major driver of plant and arthropod diversity in natural European forest fragments, ECOSPHERE, 2022
Back »