A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34171
típus K
Vezető kutató Vargáné dr. Raisz Rózsa
magyar cím A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei
Angol cím The Stylistic Possibilites of Microstructure of Text
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvészeti Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.944
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási terv szerint vizsgálataim anyagát Márai Sándor kisprózai művei és regényrészletei képezik; kontrollszövegekkel kiegészítve. Az elemzéseket elméleti-módszertani kérdések tisztázása előzte meg, s kifejtettem, hogy a szemléletmód a funkcionális stilisztika, nem mellőzve a retorikai szempontokat. Fontos tényező a pragmatikai nézőpont. Az elméleti bevezetőben a szövegtan kérdései közül elsősorban a szövegalkotás, a szövegtagolás, a szöveg egységeinek témájával foglalkoztam. A vizsgálat folyamán arra a tapasztalatra jutottam, hogy a makro-, mezoszerkezeti egységek mind elméleti, mind gyakorlati szempontból nehezen választhatók el egymástól, illetve nehezen határolhatók el. Stilisztikai lehetőségeik egymással való összefüggésükben, egymáshoz viszonyítva értékelhetők. Márai művei közül három kisprózai szövegeket tartalmazó kötetet (A négy évszak, Ég és föld, Füves könyv) darabjait, az Egy polgár vallomásai című regény két részletét vettem vizsgálat alá, kontrollszövegként esszé- és szépirodalomi szövegek szerepelnek. Márai Sándor nem határolja el élesen a szépirodalomi és az értekező karakterű szövegeket, így stílusuk sem mutat feltűnő különbséget. A három rövidszöveget tartalmazó kötet elemzése azt a kérdést is felveti, hogy makroszinten az egész kötetek, esetleg a ciklusok vizsgálhatók-e, vagy az egyes – önálló címmel ellátott – autonóm részszövegek.
kutatási eredmények (angolul)
In accordance with my plan I have carried out reasearch work into Márai’s short stories and extracts from his novels, which have been completed by control texts. Analyses were preceded by the clarification of theoretical and methodological issues, explicating my intention of drawing on functional stylistics from a pragmatic viewpoint, not neglecting rhetoric questions either. Research has shown that macro-, field- and microstructural units cannot be easily separated and demarcated from either theoretical or practical points of view. Their stylistic possibilities can be evaluated on the basis of their interdependence, mutual relationships. Three volumes of Márai’s writings, containing shorter works in prose (A négy évszak, Ég és föld, Füves könyv) as well as two extracts from the novel Egy polgár vallomásai have come under scrutiny; and pieces of essays and literary works have served as control texts. As Sándor Márai does not draw a sharp dividing line between fiction and non-fiction, the styles of these works do not show conspicuous differences either. The analysis of the volume containing the three short texts also raises the question of whether whole volumes, or autonomous extracts from individual works having their own titles can undergo an examination at macrolevel.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/11/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
V. Raisz Rózsa: Az okosságról és a bölcsességről. Egy Márai-maxima mint szöveg., Magyar Nyelvjárások. XLI. Debrecen. 509-512. Szerk.: Hoffmann István és Kis Tamás, 2003
V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílusjellemzők. Krúdy Gyula: Őszi versenyek, Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó, 2004
V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezeti egységek és a topik-komment-rendszer (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Részlet.), A nyelvek vonzásában. Eger-Veszprém, 2004
V. Raisz Rózsa: Adjekciós alakzatok Márai-szövegekben. Só és bors., Kézirat, 2004
V. Raisz Rózsa: Márai Sándor körmondatairól, Előadás, 2005
V. Raisz Rózsa: Mikroszerkezeti egységek a szövegben., In: Literárne a jazykové interpretácia. Irodalmi és nyelvi interpretációk. Banska Bystrica. Szerk.: Frantisek Alaban. 70-77., 2002
V. Raisz Rózsa: Mikro- és mezoszerkezeti egységek a szövegben., In: Tanulmányok a magyar nyelvről. Az EKF Tudományos Közleményei. 149-160., 2002
V. Raisz Rózsa: Márai Sándor nyelvi nézeteiről., In: Ember és nyelv. ELTE BTK. Szerk.: Kugler Nóra és Lengyel Klára. 272-277., 1999
V. Raisz Rózsa: Márai Sándor stíluseszményéről., In: "Este nyolckor születtem..." Hommage a Márai Sándor. Szerk.: Lőrinczy Huba és Czetter Ibolya. Szombathely. 211-217., 2000
V. Raisz Rózsa: Szentenciák és aforizmák szövegbe épülése., In: Szöveg az egész világ. Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József-Benkes Zsuzsa-Bókay Antal. Tinta Kiadó. Bp., 2002
V. Raisz Rózsa: Órarend. Márai Sándor három kisprózai szövegének elemzése. Előadás., Nemzeti Tankönyvkiadó. CD., 2004
V. Raisz Rózsa: Az adiecitós alakzatok és a körmondatok Márai Sándor kisprózájában., In: Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában. Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós. Szombathely. 137-142., 2004
V. Raisz Rózsa: Az adiecitós alakzatok és a körmondatok Márai Sándor kisprózájában., In: Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában. Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós. Szombathely. 137-142., 2004
V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezeti egységek funkcionális vizsgálata egy Márai-szövegben. A világ hívásáról. Füves könyv., In: Stílus és anyanyelv. Szerk.: Galgóczi László és Vass László. Szeged. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 163-168., 2004
V. Raisz Rózsa: Nézőpont, időviszonyok és szövegszerkezet egy elbeszélő szövegben., In: Stílus és anyanyelv. Szerk.: Galgóczi László és Vass László. Szeged. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 345-351., 2004
vissza »