Intra- and Interdisciplinary Vulgarisation in Highculture  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34607
Type K
Principal investigator Vajda, Mihály
Title in Hungarian Intra- és interdiszciplináris vulgarizálódás a magaskultúrában
Title in English Intra- and Interdisciplinary Vulgarisation in Highculture
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Philosophy (University of Debrecen)
Participants Gulyás, Gábor
Sutyák, Tibor
Valastyán, Tamás
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.720
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a vulgarizálódás folyamatjellemzőit négy különböző kontextusban vizsgálta. Mindenekelőtt azt nézték meg, hogy az esztétika vége koncepció miképpen vulgarizálódott különböző esztétikai diskurzusokban. Abból indultak ki, hogy a mo­dernitást kö­ve­tő dis­kur­­zu­sok­ban az esz­té­ti­ka mint he­­te­ro­nóm episz­te­mo­ló­giai szfé­rára te­kintett ön­­ma­gára. Több aspektusát vizsgálták a dekonstrukció és a vul­ga­ri­zá­ló­dás viszonyának az épí­tészet el­mé­le­té­ben és gya­kor­la­tában. Össze­ha­son­lí­tó elemzéseket végeztek a de­konst­­ruk­­­ció filozófiai és irodalomelméleti, va­la­mint épí­tészeti meg­nyil­­vá­nu­lá­sai kö­­zött, ille­tő­leg kísérletet tettek a szö­veg és az épí­tő­anyag kö­zötti transz­for­má­ci­ós viszo­nyo­­k formalizálására. Kutatásuk harmadik kontextusa a természet­tudomá­nyos ismeretek filozófiai diskurzusokban megjelenő vulgarizálódása volt. Kiindulópontként Thomas Kuhn te­ó­ri­áját tekintették, mely szerint a vulgarizált for­ma a tudo­má­nyos ismeret konst­­ruk­tív összetevője, ugyanakkor sikerült e konst­ruk­ti­vitás meg­bomlására is érvényes pél­­dá­kat hozniuk. Nagy súlyt fektettek metafora és vulgaritás kapcsolatának leírására. Arra jutottak, hogy a metaforák fel­­fej­té­­sé­ben a köz­helyeknek nélkülözhetetlen szerepe van.
Results in English
Research examined the charactersistic features of the process of vulgarization in four different contexts. First of all, they analysed how the very term, the end of aesthetics has got vulgarized in various aesthetical discourses. Their starting point was that in discourses after modernity aesthetics began to regard itself as a heteronomous epistemological sphere. They have analysed several aspects of the relationship between deconstruction and vulgarization in the therory and practice of architecture. They conducted comparative studies on different manifestations in philosophy and literary theory as well as in architecture. At the same time, they tried to formalize the transformational relations between the text and building material. The third context of their research has been the vulgarization of scientific knowledge in philosophical discourses. As a starting point they accepted Thomas Kuhn’s theoretical approach according to which the vulgarized form is a constructive element of scientific knowledge. However, they could gather evidences which seem to demonstrate the loosening of this constructivity. They made serious efforts to describe the relationship between metaphora and vulgarity. As a result they have concluded that in unfolding metaphorical meanings truisms are playing inevitable roles.
Full text http://real.mtak.hu/48/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vajda Mihály, Gulyás Gábor, Valastyán Tamás és mások: Tanulmányok, Literatura 2001/4. 331-408. p., 2001
Bacsó Béla, Hans-Georg Gadamer, Heller Ágnes, Sutyák Tibor és mások: Tanulmányok, Vulgo 2001/3-4-5. 5-567. p., 2001
Bacsó Béla, Hans Blumenberg, Széplaky Gerda, Valastyán Tamás és mások: Tanulmányok, Vulgo 2002/1. 91-298. p., 2002
Vajda Mihály: Mesék Napnyugatról, Gond-Palatinus, Budapest, 2003
Nemes László, Valastyán Tamás, Kraft-Ebing és mások: Tanulmányok, Vulgo,2003/1., 2003
Kukla Krisztián, Sutyák Tibor, Gulyás Gábor, Hans Belting és mások: Tanulmányok, Vulgo,2003/2., 2003
Kalmár György, Vajda Mihály, Sutyák Tibor, Gulyás Gábor, Valastyán Tamás és mások: Tanulmányok, Vulgo,2003/3., 2003
Tengelyi László, Vajda Mihály, Sutyák Tibor, Gulyás Gábor, Valastyán Tamás és mások: Tanulmányok, Vulgo,2004/1., 2004
Pólik József, Vajda Mihály, Sutyák Tibor, Gulyás Gábor, Valastyán Tamás és mások: Tanulmányok, Vulgo,2004/2., 2004
Back »