Az európai polgári eljárásjog alapintézményei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37387
típus K
Vezető kutató Kengyel Miklós
magyar cím Az európai polgári eljárásjog alapintézményei
Angol cím Fundamental Institutions of the European Civil Procedure
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Balogh Zsolt György
Horváth Zsuzsanna
Király Lilla
Lichtenstein József
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négyéves kutatás legfontosabb eredménye − a pályázatban vállalt célkitűzésének megfelelően − az európai polgári eljárásjog alkalmazásához, oktatásához és kutatásához szükséges tudományos háttér megteremtése volt. Az európai polgári eljárásjog az Európai Unió tagállamaiban egységesen vagy harmonizáltan alkalmazott nemzetközi polgári eljárásjogi szabályok összessége. Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásától kezdve – átmeneti időszak nélkül – alkalmaznia kell ezeket a szabályokat, amelyek mint közösségi jogi normák elsőbbséget élveznek a nemzeti joghoz képest. A kutatás eredményeképpen született tanulmányok, tankönyvrészletek és tankönyvek feltárják a közösségi jog és a nemzeti jog viszonyát, magyarázatot és utmutatást adva a jogalkalmazók számára. A kutatómunka eredményeként lehetővé vált az európai polgári eljárásjog oktatásának a megkezdése az egyetemi jogász alapképzésben, a posztgraduális képzésben, valamint a bírósági fogalmazók képzésében is. A témavezető közreműködésével megalakult az első önálló tanszék a tántárgy oktatására és kutatására A témavezető társszerzője az „Európai polgári eljárásjog” címmel az Osiris Kiadónál 2006-ban megjelenő hatszáz oldalas tankönyvnek és a 2007-től indítani tervezett háromkötetes kommentárnak. Mindkét mű a téma külföldi jogirodalmának kimerítő feldolgozására, valamint az Európai Bíróság gyakorlatának a bemutatására irányul.
kutatási eredmények (angolul)
The most important result of the four-year research – keeping the engagement according to aims set in the application, – was the establishment of a scientific background of the application, teaching and researching of European civil procedure law. European civil procedure law means the entirety of the international civil procedure rules, that are applied unified or harmonized in the Member States of the European Union. As the result of the research work became possible the beginning of the teaching of European civil procedure law for the law students in the basic training, in the frame of postgraduate studies, and the training of court clerks. The first independent departure for teaching and researching European civil procedure law was established under the contribution of the leading researcher of this project. The leading researcher of the project is co-author of the textbook of six hundred pages entitled “European civil procedure law”, that will be published by the Osiris Publisher in 2006 and also of the commentary in three volumes, that is planned to start in 2007. Both works are directed to the comprehensive elaboration of the literature from abroad of this topic and the presentation of the sentencing on the European Court of Justice.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/187/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Király L: A 44/2001/EK tanácsi rendelet és a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr., In Kengyel M - Simon L: Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből. Pécs, Dialóg Campus, 2005
Kengyel M: Bizonyításfelvétel az Európai Unió tagállamaiban, In A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve. KJK-KERSZÖV, 2005
Király L.: Jogi segítségnyújtás polgári jogi jogvitákban., In: 50 éves a polgári perrendtartás. Szerk. Kengyel Miklós, Dialóg Campus, Pécs, pp. 117-140., 2003
Gátos Gy: A fizetés meghagyás ujjászületése az európai polgári eljárásjogban., In: 50 éves a polgári perrend-tartás. Szerk. Kengyel Miklós, Pécs, pp. 39-52., 2003
Kengyel M: Európai polgári eljárásjog. Osiris Tankönyvek. 6. kiadás, Osiris Kiadó, Budapest, pp. 631-640, 2004
Kengyel M: Europäisches Zivilprozessrecht. E-Learning, www.andrassyuni.hu/forschung/bibliothek/kengyel, 2004
Király L: A polgári jogvitákban a jogi segítségnyújtás nemzetközi történeti áttekintése, rendszere,hatályos magyar szabályozása és perspektívái., MJ 2004/8. sz. pp. 449-463, 2004
Király L: ; Az előzetes döntéshozatal a tagállami felelősség tükrében., In Emlékkönyv Lábady Tamás 60. születésnapjára tanítványaitól. Szerk.: Nochta Tibor-Bölcskei János, pp. 175-205., 2004
Király L: Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése az eljárásra hatáskört biztosító rendelkezések alapján., BDT 2004/11. sz. pp. 47-52., 2004
Kengyel M: A polgári és kereskedelmi ügyek fogalma az európai polgári eljárásjogban., Magyar Jog 52. évf. 8. sz. 485-494, 2005
Király L.: Külföldi határozat elismerése és végrehajtása In polgári eljárásjog II. Dialóg Campus, Pécs, pp. 262-274, 2006
Kengyel M: Bizonyításfelvétel az Európai Unió tagállamaiban, In A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve. KJK-KERSZÖV, 2005
Kengyel M: A polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerése az Európai Unióban, Kengyel M - Simon L; Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből. Dialóg nCampus, 2005
Kengyel M: Die ungarische internationale Zivilprozessrecht und der EU Beitritt, In Schlosser Festschrift, Tübingen, Mohr Siebeck, pp. 341-354., 2005
Kengyel M - Simon L (szerk): Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből, Pécs, Dialóg Campus, 2005
Kengyel M - Harsági V: Európai polgári eljárásjog. Osiris tankönyvek, Budapest, Osiris Kiadó, 2006
vissza »